БЗ № 3-6-2013/203


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7363:2013


Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Буняєва; О. Величко, д-р техн, наук; В. Гаман; С. Зуб; Л. Камишанова;

П. Неєжмаков, канд. техн, наук (науковий керівник); О. Сімонов

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 201

4ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Вимоги до програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки 4

  1. Вимоги до структури програмного забезпечення 4

  2. Вимоги до захисту програмного забезпечення 4

  3. Оцінювання відповідності програмного забезпечення 5

  4. Документація затвердженого програмного забезпечення 5

 5. Випробування програмного забезпечення 7

  1. Рівні випробування програмного забезпечення 7

  2. Рівень захисту програмного забезпечення 8

  3. Жорсткість випробування програмного забезпечення 8

  4. Ступінь відповідності програмного забезпечення 9

Додаток А Форма атестата на програмне забезпечення 10

Бібліографія 11ДСТУ 7363:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Загальні технічні вимоги

МЕТРОЛОГИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Общие технические требования

METROLOGY

SOFTWARE FOR MEASUREMENTS
INSTRUMENTS

General technical requirements

Чинний від 2014-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до програмного забезпечення (далі -1- ПЗ) засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ). Стандарт поширюється на розроблюване ПЗ та на ПЗ у складі ЗВТ під час проведення державних приймальних випробувань згідно з вимогами ДСТУ 3400 та під час метрологічної атестації згідно з ДСТУ 3215.

  2. Цей стандарт призначено для застосування:

 • розробниками ЗВТ з ПЗ і спеціалізованого ПЗ, що використовують у сфері поширення державного метрологічного контролю і нагляду для забезпечення єдності вимірювань на етапі виготовлення ЗВТ;

 • національним науковим метрологічним центром, державними науковими метрологічни­ми центрами і територіальними органами, які уповноважені на право проведення державних ви­пробувань ЗВТ (далі — уповноважені органи) з метою гармонізації вимог до ПЗ під час внесен­ня їх до державного реєстру ЗВТ України та під час проведення державної метрологічної атестації.

 1. Цей стандарт поширюється на таке ПЗ ЗВТ:

— інтегроване ПЗ ЗВТ — ПЗ у складі автономного приладу цільової призначеності, що має точно встановлений набір вимірювальних функцій, причому перетворення фізичної величини, що вимірюється, та оброблення результатів вимірювань виконують тільки за використання апаратних та програмних засобів;

Видання офіційне— ПЗ, що є самостійним програмним продуктом, який можна застосовувати для збирання, оброблення, зберігання та надання інформації про вимірювання, математичного моделювання процесів вимірювання фізичних величин.

  1. Цей стандарт поширюється на ПЗ, що може бути змінено в процесі експлуатації.

  2. Цей стандарт не поширюється на ПЗ, що застосовують в автоматизованих системах керування технологічними процесами.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організа­ція та порядок проведення

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляд результатів

ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD)

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (ЄСПД. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення)

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обо­значения условные и правила выполнения (ЄСПД. Схеми алгоритмів, програм, даних і систем. Умовні позначення і правила виконання).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення основних понять:

 1. програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки

Комп’ютерна програма чи набір програм, призначених для реєстрації, оброблення, відобра­ження та збереження результатів вимірювань, а також програмні документи, необхідні для функ- ціювання цих програм, які є функційною частиною ЗВТ та які постачають з комплектом програм­них документів

 1. програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки, що застосовують у сфері державного метрологічного контролю й нагляду

Програмне забезпечення, яке реалізує функції або характеристики ЗВТ.

Примітка. ПЗ ЗВТ не має метрологічних характеристик, але ПЗ ЗВТ визначає метрологічні характеристики ЗВТ і вне­сення змін у ПЗ ЗВТ може впливати на метрологічні характеристики ЗВТ

 1. випробування програмного забезпечення

Дія, що полягає у визначенні характеристик ПЗ за встановленою методикою та встановленні придатності ПЗ до застосування відповідно до його призначеності

 1. дослідження програмного забезпечення

Процедура встановлення правильності й однозначності функції ПЗ та даних, що генеруються

 1. «еталонне» програмне забезпечення

Програмне забезпечення, яке на етапі випробування відповідає всім вимогам нормативних документів і реалізує функції, закладені в технічному завданні, з максимально можливою точністю

 1. затверджене програмне забезпечення

«Еталонне» ПЗ, що було випробувано, відповідає вимогам нормативних документів і збері­гається в уповноваженому органі, який проводив його випробування

 1. автентифіковане програмне забезпечення

 2. Програмне забезпечення, до якого є довіра як до ПЗ, ідентичного затвердженомуідентифікація ПЗ

Визначення ПЗ серед подібних за допомогою імен і реквізитів

 1. електронний цифровий підпис

Набір символів, що виробляються засобами електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) і є невід’ємною частиною електронного документа

 1. контрольний код програмного забезпечення

Дані, що утворюються внаслідок перетворення ПЗ відповідно до будь-якого математичного алгоритму й призначені для здійснення можливості виявлення випадкових змін ПЗ

 1. цілісність програмного забезпечення

Стан ПЗ, ідентичного затвердженій версії, що характеризується відсутністю змін навмисного або випадкового характеру

 1. захищене програмне забезпечення

Програмне забезпечення, зміна якого або неможлива, або може бути виявлена

 1. контрольний тест

Програмний лічильник і/або інформаційний запис змін конструктивних параметрів ЗВТ.

Примітка 1. Контрольний тест може бути реалізовано, наприклад, як «лічильник подій» або як «журнал реєстрації подій».

Примітка 2. Частини програми, що реалізують реєстрацію подій, і файли, що містять інформацію про подію, має бути відповідним чином захищено

 1. лічильник подій

Лічильник, що не обнулюється і вмикається кожного разу за спеціального робочого режи­му ЗВТ або за внесення однієї чи кількох змін конструктивних параметрів або контрольованих даних

 1. журнал реєстрації подій

Файл, у якому є низка записів, кожний з яких містить дані, що описують вид та час події

 1. ненавмисні зміни програмного забезпечення

Зміни частин програми або даних, що підлягають контролю зі сторони законодавчої метро­логії, які виникають унаслідок випадкових фізичних чи програмних дефектів (збої, наявність про- грам-вірусів) або які ненавмисно здійснює користувач ЗВТ

 1. навмисні зміни програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки за за­стосування загальнодоступних програмних засобів

Зміни частин ПЗ, внесені за застосування програмних засобів, доступних для широкого ко­ристування

 1. навмисні зміни програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки за за­стосування спеціальних програмних засобів

Зміни частин ПЗ ЗВТ, внесені за застосування спеціальних програмних засобів, не доступ­них для широкого застосування, які потребують спеціальних знань

 1. апаратний інтерфейс

Електричний вхід і/або вихід пристрою для обміну даними з іншими пристроями

 1. програмний інтерфейс

Сукупність змінних даних і наявність вихідного коду, за допомогою яких реалізується обмін даними між функційними частинами ПЗ

 1. вихідний код

Комп’ютерна програма, записана за відповідною формою (мовою програмування), яку можна читати й редагувати

 1. обліковий запис

 1. Запис у ПЗ, який містить відомості про користувача для його авторизації та обліку.ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

До ПЗ ставлять вимоги, які потрібно враховувати під час розроблення ПЗ і ЗВТ з ПЗ.

 1. Вимоги до структури програмного забезпечення

  1. Структура ПЗ має забезпечити можливість проведення оцінки відповідності функцій ПЗ вимогам цього стандарту та інших нормативних документів.

  2. Функції ПЗ не повинні зазнавати впливу іншого ПЗ, що працює паралельно або забез­печує його функціювання, чи впливати на його роботу.

 2. Вимоги до захисту програмного забезпечення

  1. ПЗ, яке використовують у сфері поширення державного метрологічного контролю й нагляду, повинно мати функції захисту від несанкціонованого доступу через програмні інтер­фейси і/або апаратні інтерфейси комп’ютера чи ЗВТ, в якому його застосовують.

   1. Через ці інтерфейси може бути пропущено лише визначений набір команд і даних.

   2. Через ці інтерфейси має бути унеможливлено введення до ЗВТ (або модуля ЗВТ) команд чи даних, які;

 • відображають дані, що чітко не визначені і їх може бути прийнято за результати вимірю­вання;

 • фальсифікують результати вимірювання, що відображені, оброблені чи збережені;

 • призначені для неавторизованого коректування чи зміни налаштувань ЗВТ або неавтори- зованої зміни будь-яких типовизначальних чи конструктивних параметрів;

 • можуть пошкодити програмний код ПЗ.

 1. ПЗ має бути захищено від збоїв (функційних дефектів) і спотворень, що можуть пору­шити цілісність даних та результати вимірювання.

Примітка 1. У разі виникнення збою про це сповіщають користувачеві. ПЗ видає попередження (візуально і/або зву­ковим сигналом) про необхідність завершення роботи до моменту усунення збою.

Примітка 2. У разі неможливості визначення і/або усунення збою ПЗ має забезпечити ситуацію аварійного завершення роботи записом у журналі реєстрації подій (з ідентифікацією події). Результати роботи ПЗ, порушені збоєм, не потрібно застосовувати.

 1. Функційні дефекти апаратної частини ЗВТ з ПЗ, які можуть спотворювати результати вимірювання, має бути виявлено автоматично.

Примітка. Залежно від прийнятого технічного рішення виявлені дефекти можна автоматично усувати чи однозначно позначати для прийняття рішення користувачем щодо продовження подальшої роботи ЗВТ.

 1. ПЗ повинно бути захищено від ненавмисних, а також навмисних змін за застосування спеціальних засобів (наприклад, програматорів). Зміни повинні бути неможливі, проте, якщо вони виникли, їх наявність має бути очевидною.

 2. ПЗ, параметри ПЗ і журнал реєстрації подій мають бути захищеними від будь-якого спотворення.

  1. Методи захисту можуть бути такими:

 • треба застосувати вбудовану функцію, яка виконує порівняння поточної контрольної характеристики з «еталонною» характеристикою, що зберігається на зовнішньому носії;

 • під час виконання перевіряння ЕЦП, якщо ПЗ має ЕЦП, мають дотримуватися вимоги щодо безпеки застосування технології ЕЦП і треба застосовувати сертифіковані засоби ЕЦП;

 • треба застосовувати кодування для захисту параметрів ПЗ і журналу реєстрації подій;

 • має бути забезпечено занесення запису про зміни параметрів ПЗ у журнал реєстрації подій з ідентифікацією події.