НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ГЕОМЕТРІЇ ВИРОБІВ (GPS)

Встановлення геометричних допусків
Позиційні допуски

(

БЗ № 11-2001/348

ISO 5458:1998, IDT)

ДСТУ ISO 5458-2001

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО ТК 47, Акціонерним товариством закритого типу Науково-дослідний інститут «Редуктор» (АТЗТ НДІ «Редуктор»)

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01

З Стандарт відповідає ISO 5458:1998 Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Positional tolerancing (Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Встановлення геометричних допусків. Позиційні допуски)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Власенко, канд. техн, наук; В. Фей (науковий керівник); М. Осипенко; В. Галушко; О. Висоцький

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держстандарту України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Держстандарту України

Держстандарт України, 2002

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення понять 1

 4. Встановлення позиційних допусків 2

  1. Загальні положення 2

  2. Основні умови 2

  3. Теоретично точні розміри 2

  4. Позиційні розміри на повному колі 2

  5. Напрями позиційних допусків З

 5. Комбінації допусків 6

Додаток А Загальні визначення понять 8

Додаток В Попереднє застосовування 9

Додаток С Відношення до моделі матриці GPS 9

Додаток D Бібліографія 10НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 5458:1998 Geometrical product specification (GPS) — Geometrical tolerancing — Positional tolerancing (Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Вста­новлення геометричних допусків. Позиційні допуски).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 47 «Механічні приводи».

Чинного державного стандарту, що відповідає ISO 1101, на який є посилання у цьому стан­дарті, немає.

Копію документа ISO 1101 можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ISO 5458 є стандарт технічних вимог до геометрії виробів (GPS) і його вважають загальним стандартом GPS (див. ISO/TR 14638).

Він впливає на ланки 1 і 2 низки стандартів щодо розташування.

Докладніше про відношення ISO 5458 до моделі матриці GPS див. додаток С.

ISO 5458 сприяє розвиткові взаємовідносин між конструктором і виробником.

Концепцію встановлення позиційних допусків, описано в ISO 1101, далі розвивається в ISO 5458.

Інші стандарти, такі як ISO 2692 і ISO 5459 повинні бути враховані у разі використання цього стандарту.

Всі розміри і допуски на кресленнях показані у вертикальному виконанні надписів. Зрозумі­ло, що ці позначення можуть бути точно так написані від руки або курсивом без зміни смислу позначень.

Уявлення про написи (пропорції і розміри), див. ISO 3098-1.

Додатки А, В, С і D цього стандарту наведено тільки для інформації.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • до розділу 2 долучено «Національне пояснення» щодо перекладу назви стандарту україн­ською мовою та виділено в тексті рамкою;

 • змінено нумерацію сторінок;

структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.ДСТУ ISO 5458-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ГЕОМЕТРІЇ ВИРОБІВ (GPS)
Встановлення геометричних допусків
Позиційні допуски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОМЕТРИИ ИЗДЕЛИЙ (GPS)
Установление геометрических допусков
Позиционные допуски

GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS (GPS)
Geometrical tolerancing
Positional tolerancing

Чинний від 2003-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує встановлення позиційних допусків. Цей метод установлення допусків застосовують до розташування точки, лінії, номінально прямої і поверхні, номінально плоскої, наприклад, центр сфери, вісь отвору або вала і медіанної поверхні паза.

Примітка. Профільне встановлення допусків застосовують коли лінії не прямі або поверхні не лежать у площині, див ISO 1660

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижченаведений стандарт містить положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначене видання було чин­не. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, основаним на цьому стандарті, пропо­нується використовувати останнє видання стандарта, зазначеного нижче. Члени ІЕС і ISO впоряд­ковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 11011 Geometrical Product Specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Generalities, definitions, symbols, indication on drawings

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1101: 1) Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Встановлення геометричних до­пусків. Загальні положення, визначення, символи, зображення на кресленні

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Визначення понять, які стосуються елементів, перебувають на стадїї розроблення і їх буде випущено як ISO 14660-1. Ця робота буде мати в результаті нові терміни, що відрізняються від тих, які використовують у цьому стандарті. Ці нові терміни наведені в додатку А і показані в основно­му тексті цього стандарту в круглих дужках поруч з вживаними теперішніми термінами.

1)Буде видано (Перегляд ISO 1101:1983). 1. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЗИЦІЙНИХ ДОПУСКІВ

  1. Загальні положення

Первинні компоненти є теоретично точні розміри, поля допусків і бази.

 1. Основні умови

Позиційні допуски пов’язані з теоретично точними розмірами і визначають межі для розташу­вання фактичних (вибраних) елементів, таких як точки, осі, медіанні поверхні, номінально прямі лінії і номінально плоскі поверхні відносно одна до одної або у відношенні до однієї або більше баз. Поле допуску симетрично розміщене відносно теоретично точного розташування.

Примітка. Позиційні допуски не нагромаджуються, коли теоретично точні розміри розміщені ланцюжком (див рисунок 4) (це контрастує з розмірними допусками, що розміщені ланцюжком). Позиційне встановлення допусків дає чітку інформацію, що буде зроблено до однієї або більше баз.

 1. Теоретично точні розміри

Теоретично точні розміри, і кутові і лінійні, обводять у прямокутну рамку згідно з ISO 1101. Це проілюстровано на рисунках 2а), 2Ь), За), 4а), 5а) і 7а).

Теоретично точні розміри 0 0 і 90 °, 180 0 або відстань 0 між:

 • позиційними допусками елементів, не прив’язаними до бази [див. рисунок 4а) і рисунок 5а)];

 • позиційними допусками елементів, що прив’язані до однієї або одних і тих самих баз [див. рисунок 2а)];

 • позиційними допусками елементів і їх прив’язаними базами (див. рисунок 1) позначають без специфічного зображення.

Коли позиційні допуски елементів разом використовують одну й ту саму центрову лінію або вісь, їх вважають як теоретично точні прив’язані елементи, якщо інакше не позначено, наприклад, відносно різних баз або інша причина, позначена відповідною приміткою на кресленні, як показано на рисунку 2Ь).

ПоясненняЗображення на кресленні


Випадки а), Ь), с) або d) можна застосовувати до кожного окремого отвору:

 1. вісь отвору співпадає з теоретично точним розташуванням (нульовий відхил);

 2. вісь отвору за максимального позиційного відхилу з нульовим відхилом перпендикулярності;

 3. вісь отвору за максимального позиційного відхилу з максимальним відхилом перпендикулярності;

 4. вісь отвору за максимального позиційного відхилу, в цьому випадку комбінація геометричних відхилів.

Рисунок 1

 1. Позиційні допуски на повному колі

Коли позиційні допуски елементів розміщені на повному колі, то зрозуміло, що елементи рівномірно розподілені, якщо не зазначено інакше, і що їх розташування є теоретично точним.Якщо дві або більше груп елементів показані на тій самій осі, їх будуть вважати моделлю, коли:

 • вони не прив’язані до бази;

 • вони прив’язані до однієї бази або системи баз (бази того самого порядку старшинства або за тих самих матеріальних станах) [див. рисунок 2а)], до того часу поки не зазначено інакше [див. рисунок 2Ь)].


Рисунок 2а)
4x015


Кутове розташування довільне

Рисунок 2Ь)

 1. . Напрями позиційних допусків

  1. Позиційні допуски тільки в одному напрямі.

Значення допуску можна встановити в одному напрямі. Орієнтація ширини поля допуску ба­зується на моделі теоретично точних розмірів і є на 0 0 або 90 °, як показано напрямом лінії стрілок [див. рисунок За) і ЗЬ)], якщо інакше не зазначено

.Зображення на кресленні

Рисунок За)ПоясненняУмовні позначення

 1. — Імітована база А

 2. — Імітована база В

Кожну із ліній шкали треба розташовувати в межах поля допуску, визначеного двома паралельними
прямими лініями 0,1 окремо, які симетрично розташовані навколо теоретично точної позиції
кожної лінії шкали відносно одна одної.

Рисунок ЗЬ)

 1. Позиційні допуски в двох напрямах

Значення допуску можна встановити в двох напрямах, перпендикулярних один до одного, інформацію наводять в нерівних величинах [див. рисунок 4а) і 4Ь)] або в рівних величинах.

Пояснення


Рисунок 4b)


Прямокутна модель, що складається з восьми полів допусків, розташованих на ЗО мм окре­мо одне від одного, є плавальне одне ціле, розташування і орієнтація якої залежить від фактич­них (вибраних) елементів виробу, яких розглядають.

Кожний із отворів буде;

 • виміряний у напрямі теоретично точного розміру ЗО, його фактична (вибрана) медіанна поверхня лежить в межах поля допуску прямокутного перерізу 0,3 х фактичну довжину елемента;

 • виміряний в напрямі теоретично точного розміру 28, його фактична (вибрана) медіанна поверхня лежить в межах поля допуску прямокутного перерізу 0,1 х фактичну довжину елемента;

 • медіанні площини полів допусків встановлені теоретично точними розмірами.

 1. Багатонаправлені позиційні допуски

Допуск визначений як циліндричне поле [див. рисунок 5а) і 5Ь)] «Негнучка прямокутна мо­дель», що складається з восьми полів допуску, розташованих на ЗО мм окремо одне від одного, можна застосовувати найкращою підгонкою, (обертаннями і переміщеннями) до заданої центро­вої точки/лінії від фактичних (вибраних) елементів виробу.

Зображення на кресленні


Рисунок 5а)ПоясненняФактична (вибрана) вісь кожного отвору лежить в межах циліндричного поля допуску
діаметром 0,1 мм, осі циліндричних полів допуску зафіксовані теоретично точними розмірами.

Рисунок 5Ь)

Примітка. Для циліндричних елементів спряжених деталей поле допуску є звичайно циліндричне, так як позиційний до­пуск багатонаправлений від теоретично точного розташування. У цих випадках методом позиційного встановлення допуску до­сягають більше поле допуску, ніж методом двох напрямів, котрий може тільки утворювати квадратне (або прямокутне) двомі- рне поле допуску, див рисунок 6. Вибирати між «багато направленим» і «в двох напрямах» полями допуску треба відповідно до функції допускового елемента.

Умовне позначення

1 — 57 % збільшене полеРисунок 6

5 КОМБІНАЦІЇ ДОПУСКІВ

 1. Якщо група елементів індивідуально розташована у випадку позиційного встановлення до­пусків і їх модельне розташування також розміщене у випадку позиційного встановлення допусків, кожну вимогу задовольняють незалежно [див. рисунок 7а)].

 2. Фактична (вибрана) вісь кожного із чотирьох отворів буде лежати в межах циліндрично­го поля допуску діаметром 0,01; позиційні поля допуску розташовані в їх теоретично точних пози­ціях одне до одного і перпендикулярно до бази А [див. рисунок 7Ь)].

Фактична (вибрана вісь кожного отвору буде лежати в межах циліндричного поля допус­ку діаметром 0,2; позиційні поля допуску перпендикулярні до бази А і розташовані в їх точних те­оретично позиціях відносно одне до одного і до баз В і С [див рисунок 7с)]

.Зображення на кресленні


4x0 15


Рисунок 7а)


Пояснення


Умовне позначення

1 — Імітована база А

Рисунок 7Ь)


Умовне позначення

 1. — Імітована база А

— Імітована база В

З — Імітована база С

Рисунок 7с)