1. Величини Кца і KFa для зубчастих передач із сумарним коефіцієнтом перекриття єу < 2:

К

(118)

На = KFa = ^f0,9 + 0,4——

НF“ 2^ FtH/b J

 1. Величини KHa ■ KFa для зубчастих передач із сумарним коефіцієнтом перекриття єу > 2: де повинно бути визначене таке:

*На


= KFa(119)


0,9+ 0,4


су — жорсткість зачеплення згідно з розділом 9;

fpb — треба використовувати найбільший з відхилів кроку на основному колі, 50 % цього допуску можна використати, коли профільні модифікації компенсують деформації зубців при розрахунковому рівні навантаження25);

уа — припуск припрацювання, як зазначено в 8.3.5;

FtH — визначальне тангенційне навантаження в торцевій площині, FtH = Ft КА Kv КНР-

S. 3.2 Графіки коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями

КНа і KFa можуть бути взяті з рисунка 26, криві збігаються з формулами (118) і (119).

Рисунок 26 — Визначання коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями Кна і за методом В (див. 8.3.3 і 8.3.4 про обмежувальні умови) 1. Обмежувальні умови для КМа

Коли, згідно з формулою (118) або (119)

Е

КНа>—~2, (120)

ьа

ЕУ

ТОДІ ДЛЯ КНа Підставляють —^2’ і коли КНа < 1,0, тоді для КНа підставляють як граничне значення, 1,0.

Див. примітку 10 у 8.3.4.

 1. Обмежувальні умови для KFa

Якщо, згідно з формулою (118) або (119)

У

тоді для KFa підставляють —і коли KFa< 1,0, тоді для KFa підставляють як граничне значення 1,0. єа 'в

Примітка 10. Припущено, що за граничних значень згідно з формулами (120) і (121) найменш сприятливий розподіл на­вантаження, маючи на увазі, що повне тангенційне навантаження передається тільки однією парою зачеплених зубців. Крім того, рекомендовано вибирати точність косозубих передач так, щоб Кца і KFa були не більші від Еа. Як наслідок цього, може бути не­обхідним обмежити допуски відхилу кроку на основному колі передач низького ступеня точності.

8.3.5 Припуск припрацювання уа

Величина уа — це значення, на яке початковий відхил кроку на основному колі зменшується після припрацювання з початку операції. Див. у 7.4,2 про головні впливи. уане враховує допуску внаслідок будь-якого розширення припрацювання як контрольованої міри, будучи частиною вироб­ничого процесу, наприклад притирання. Це твердження має бути взяте до розгляду, коли розгля­дають якість зубчастої передачі.

уа може бути визначений згідно з 8.3.5.1 або 8.3.5.2 (метод В), коли безпосередні, перевірені експериментом або досвідом, значення відсутні (метод А).

Значення відхилу кроку на основному колі fpb, визначене згідно з 8.3.1.2 або 6.4,3, треба ви­користовувати в обох методах. Формули й графіки також застосовують аналогічно для відхилу форми профілю ffu.

 1. Визначання розрахунком:

Припуск припрацювання уа можна обчислити, використовуючи формули (122) — (130). Вони збігаються з кривими на рисунках 27 і 28.

 1. Для конструкційних сталей, наскрізнопрогартованих сталей та чавуну з кулястим графітом (перлітний, бейнітний):

160

Уа=-—'рЬ’ (122)

CTH Ііт

Де

для и< 5 м/с: без застережень

для 5 м/с < и< 10 м/с: верхня межа уа є 12 800/стн ііт» Щ° відповідає /рЬ = 80 мкм

для v> 10 м/с: верхня межа уа є 6 400/сщ нт, ЩО відповідає fpb = 40 мкм.

 1. Для сірого чавуну та чавуну з кулястим графітом (феритний):

Уа =0,2757рЬ, (123)

ДЄ

для v< 5 м/с: без застережень

для 5 м/с < и< 10 м/с: верхня межа уає 22 мкм, що відповідає /рЬ = 80 мкм

для и> 10 м/с: верхня межа уа є 11 мкм, що відповідає 7рЬ = 40 мкм.

 1. Для сталей поверхневопрогартованих полум'ям або індукційним прогартуванням, азотова­них або нітроцементованих:

Уа = 0,075fpb, (124)

для всіх швидкостей, але із застереженням: верхня межа уа є 3 мкм, що відповідає fpb = 40 мкм.

_____ Наскрізнопрогартована сталь, чавун з кульовим графітом (перлітний, бейнітний)

—— Сірий чавун, чавун з кульовим графітом (феритний)

Сталь цементована, азотована, поверхневопрогартована або нітроцементована

Поверхневопрогартований чавун з кульовим графітом


}Тангенційна швидкість V 10 м/с


}Усі тангенційні швидкості


Примітка. Цей графік отриманий з рисунка 13. Якщо матеріали шестерні й колеса різні, то уа треба визначати згідно з формулою (125).

Рисунок 27 — Визначання коефіцієнта припрацювання уа зубчастої пари

(див. також рисунок 28)


Коли матеріали різні, то уа1 треба визначати для матеріалу шестерні й уа2 для колеса. Для розраховування використовують середнє значення величини:


= Уа1 +У«2

У & 2


(125)

Тангенційна шидкість v < 10 м/с


Наскрізнопрогартована сталь, чавун з кульовим графітом (перлітний, бейнітний)


Сірий чавун, чавун з кульовим графітом (феритний)
Примітка. Цей графік отриманий з рисунка 14. Якщо матеріали шестерні й колеса різні, то уа треба визначати згідно з формулою (125).

Рисунок 28 — Визначання припуску припрацювання уа зубчастої пари
(див. також рисунок 27)

 1. Гоафічні значення

уа може бути взятий з рисунків 27 і 28 як функція відхилу кроку на основному колі й значення он lim матеріалу.

8.4 Визначання коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями, використовуючи метод С: Кна-с і KFa.c

Згідно з умовами й припущеннями, описаними в 8.2.3, метод С дає середні значення величини, які можна використати для промислових передач і передач з подібними вимогами, які відповідають таким умовам:

 1. зубчаста передача із зовнішніми та внутрішніми зубцями з будь-якої стальної заготовки26);

 2. профіль вихідного контуру згідно з ISO 53;прямозубі й косозубі передачі з 0 < 30°;

 3. питоме навантаження FtHlb > 350 Н/мм.

Примітка 11. Коли FtH/P < 350 Н/мм, дійсний коефіцієнт безпеки буде менший від обчисленого значення, через те що КНа і Kfa більші від табличних значень. Коли FlH/b > 350 Н/мм, обчислені показники стануть безпечними.

Оцінені значення КНа1 KFoe, основані на припущеннях у 8.2.3, наведені в таблиці 7.

Таблиця 7 — Коефіцієнти розподілу навантаження між зубцями КНа і Кра> визначені за методом С

Питоме навантаження (F, К^ІЬ> 100 Н/мм<100 Н/мм

Ступінь точності зубчастої передачі (згідно з ISO 1328-1)

6

7

8

9

10

11—12

6 і нижче

Поверхнево- Прямозуба ^Ни

1,0

1,1

1,2


1/Z2 > 1,2

прогартована, передача


1/У8> 1,2

або азотована, або Косозуба К^а нітроцементована передача Кр

1,0

1,1**’

1,2

1,4


ea/cos2pb £ 1,4*’

,, Прямозуба ^Ha


1,0


1,1

1,2

1/

Z2 > 1,2

НІТІаЛТ0!аНа' передача KFa1/У8> 1,2

ненітроцементована Косозуба передача ^Fa

1,0

1,1

1,2

1,4

Ea/cos2pb > 1,4*’

*) Див. примітку 10 у 8.3.4.

**) Для модифікованих профілів, які розглядають як викривлення, спричинене навантаженням, = KFa = 1,0.9 ПАРАМЕТРИ ЖОРСТКОСТІ ЗУБЦІВ Є І су

 1. Впливи жорсткості

Параметр жорсткості зуба представляє необхідне навантаження на 1 мм ширини зубчастого вінця, направлене вздовж лінії зачеплення27’, щоб утворити відповідну деформацію, що становить 1 мкм, однієї або більше пар зубців без відхилу в контакті. Ця деформація дорівнює довжині дуги основного кола, що відповідає куту поворота від навантаження одного колеса з пари, коли друге зачеплене колесо є зафіксоване.

Одинична жорсткість с' є максимальною жорсткістю однієї пари зубців прямозубої передачі. Вона приблизно дорівнює максимальній жорсткості зубчастої пари в однопарному контакті28’. Ве­личина с' для косозубих передач є максимальною жорсткістю, нормальною до лінії нахилу зуба однієї зубчастої пари; с' необхідна для розраховування динамічного коефіцієнта Kv.

Жорсткість зачеплення ст є середнім значенням жорсткості всіх зубців у зачепленні. су необ­хідна для розраховування динамічного коефіцієнта Kv, коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній Кн₽. і та коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями КНа і ^Fa-

Головними чинниками, що впливають на жорсткість зуба є:

 1. параметри зуба (кількість зубців, профіль вихідного контура, зміщення вихідного контура, кут нахилу лінії зуба, коефіцієнт торцевого перекриття);

 2. конструкція заготовки (товщина обода, товщина ребра);

 3. питоме навантаження, нормальне до поверхні зуба;

 4. з’єднання вал/втулка;

 5. шорсткість і хвилястість поверхні зуба;

 6. зміщення зачеплення зубчастої пари;

д) модуль пружності матеріалів.

 1. Методи визначання параметрів жорсткості зуба: принципи й припущення

Декілька методів визначання параметрів жорсткості зуба згідно з правилами, наведеними в 4.1.8, описані в 9.2.1 — 9.2.3. Стосовно методів В і С, ці значення жорсткості застосовують для точних зубчастих передач, нижчі значення можна очікувати для менш точних зубчастих передач.

 1. Метод А — параметри жорсткості зуба с'Аі су.А

У цьому методі жорсткість зуба визначають вичерпним аналізуванням, що охоплює всі впливи. Це може бути виконано проведенням безпосереднього вимірювання на розглядуваній зубчастій парі. Величини, що ґрунтуються на теорії пружності, можна обчислити або визначити за методами кінцевих елементів.

 1. Метод В — параметри жорсткості зуба с'ві су.в

Цей метод ґрунтовано на дослідженнях пружних змін масивних дискових прямозубих передач. Базуючись на цій роботі, були розраховані криві на рисунку 29 для встановленого там профілю вихідного контура.

За допомогою послідовного розширення подібний вираз був отриманий для циліндричних зуб­частих передач, споріднених стандартним профілем вихідного контура згідно з ISO 53; див. при­мітку 13 в 9.3.1.1. Це базовано на припустимому питомому навантаженні FJb = 300 Н/мм. Вико­ристовуючи цей метод, отримали теоретичну одиничну жорсткість сж.

Різниці між цими теоретичними результатами й вимірами відрегульовані за допомогою поправ- кового коефіцієнта См і секції розширення, щоб відрегулювати теоретичний результат у разі низь­кого питомого навантаження.

Додаткові поправкові коефіцієнти, визначені вимірюванням і теоретичним способом, дають змогу цьому методу бути застосованим до зубчастих коліс, що складаються з ободів і ребер (кое­фіцієнт CR), подібних зубчастих передач, що контактують з іншим профілем вихідного контуру (кое­фіцієнт Св) та косозубих передач (коефіцієнт cos р).

За допомогою суміщення одиничної жорсткості всіх зубчастих пар, що одночасно в контакті, був розроблений вираз для обчислювання су. Його точність була перевірена результатами вимі­рювання.

 1. Метод С — параметри жорсткості зуба с'с / с7.с

Цей метод виведений з методу В. Зубчасті передачи з комбінаціями z^lx^, z2lx2 з профілями вихідного контуру згідно з ISO 53 були використані як основа для визначання постійних середніх значень, установлених для с' (див. рисунок 29).