845-08-37 регулятор (світлового потоку)

Пристрій в електричному колі для змінювання світлового потоку ламп освітлювальної установки, en dimmer fr gradateur (de lumiere); variateur (de lumiere) de Lichtsteuergerat ru регулятор.

Розділ 845-09 ТЕХНІКА ОСВІТЛЮВАННЯ,
ДЕННЕ СВІТЛО

  1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

845-09-01 [освітлення] [освітлювання]

[Використання] [використовування] світла для того, щоб зробити видимими об’єкти та/або їхнє оточення. Примітка. Термін «освітлення» в українській розмовній мові іноді використовують у значенні «освітлювальна установка» або «освіт­лювальна система».

en lighting; illumination fr eclairage

de Beleuchtung ru освещение

845-09-02 техніка освітлення

Застосування освітлення з урахуванням різних аспектів.

Національна примітка. В українській мові крім наведених тут термінів є більш загальний термін «світлотехніка», який означає в широкому сенсі науку та практику одержання й застосування оптичного випромінення.

en lighting technology; illumination engineerring fr eclairagisme

de Lichttechnik; Beleuchtungstechnik ru техника освещения

845-09-03 світлова обстановка

Розглядання освітлення з погляду його фізіологічних і психологічних впливань, en luminous environment fr ambiance lumineuse de

ru световая обстановка

845-09-04 зорова продуктивність

Продуктивність зорової системи, яку оцінюють, наприклад, за швидкістю й точністю виконання зоро­вого завдання.

en visual performance

fr performance visuelle

de Sehleistung

ru зрительная продуктивность

845-09-05 еквівалентний контраст (задачі)

Яркісний контраст видимості стандартної задачі, що має таку саму видимість, що й задача, яку роз глядають.

еп equivalent contrast (of task)

fr contraste equivalent (d’une tache)

de aquivalenter Kontrast (einer Sehaufgabe)

ru эквиваленный контраст (задачи)

  1. ВИДИ ОСВІТЛЕННЯ

845-09-06 загальне освітлення

В основному одноманітне освітлення площ без забезпечення спеціальних локальних вимог.

еп general lighting

fr eclairage general

de Allgemeinbeleuchtung

ru общее освещение

845-09-07 місцеве освітлення

Освітлення для специфічної зорової задачі на додаток до/і контрольоване окремо від загального освіт­лення.

еп local lighting

fr eclairage local

de Platzbeleuchtung; Arbeitsplatzbeleuchtung

ru местное освещение

845-09-08 локалізоване освітлення

Призначене для окремих зон освітлення з підвищеним рівнем освітленості в певних місцях, наприклад таких, де виконують роботу.

еп localised lighting

fr eclairage localise

de Arbeitsplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung

ru локализованное освещение

845-09-09 постійне додаткове штучне освітлення (приміщення)

Постійне штучне освітлення, яке доповнює природне освітлення, якщо використання тільки природное освітлення недостатнє або незадовільне.

Примітка. Цей термін зазвичай позначають «PSALI», що відповідає набору початкових літер англійської назви терміна.

en permanent supplementary artificial lighting(in interiors)

fr eclairage artificiel complementaire permanent (dans les interieurs)

de Tageslichterganzungsbeleuchtung (in Innenraumen)

ru постоянное дополнительное искусственное освещение (помещения)

845-09-10 аварійне освітлення

Освітлення, яке використовують у разі виходу з ладу мережі звичайного освітлення.

еп emergency lighting

fr eclairage de secours

de Notbeleuchtung

ru аварийное освещение

845-09-11 евакуаційне освітлення

Та частина аварійного освітлення, яка забезпечує гарантію ефективного розпізнавання та використання шляхів евакуації, en escape lighting fr eclairage d'evacuation de Notbeleuchtung ru эвакуационное освещение

845-09-12 захисне освітлення

Та частина аварійного освітлення, яке забезпечує безпеку людей, зайнятих у потенційно небезпечних процесах.

en safety lighting

fr eclairage de securite

de Sicherheitsbeleuchtung fur Rettungswege; Notbeleuchtung fur Fluchtwege (CH) ru защитное освещение

845-09-13 резервне освітлення

Та частина аварійного освітлення, яка дає можливість продовження звичайної діяльності без суттєвих змін.

en stand-by lighting

fr eclairage de remplacement

de Sicherheitsbeleuchtung fur Arbeitsplatze (mil besonderer Gefahrdung); Notbeleuchtung fur Raume (CH) ru резервное освещение

845-09-14 пряме освітлення

Освітлення за допомогою світильника, який має такий світлорозподіл, що доля світлового потоку, який безпосередньо надходить на робочу площину, яку вважають безкінечною, становить від 90 % до 100 % від усього випроміненого потоку, en direct lighting fr eclairage direct de direkte Beleuchtung ru прямое освещение

845-09-15 переважно пряме освітлення

Освітлення за допомогою світильника, який має такий світлорозподіл, що доля світлового потоку, який безпосередньо надходить на робочу площину, яку вважають безкінечною, становить від 60 % до 90 % від усього випроміненого потоку, en semi-direct lighting fr eclairage semi-direct de vorwiegend direkte Beleuchtung ru преимущественно прямое освещение

845-09-16 середньорозсіюване освітлення

Освітлення за допомогою світильника, який має такий світлорозподіл, що доля світлового потоку, який безпосередньо надходить на робочу площину, яку вважають безкінечною, становить від 40 % до 60 % від усього випроміненого потоку, en general diffused lighting fr eclairage (mixte) direct-indirect de gleichformige Beleuchtung ru среднерассеянное освещение

845-09-17 переважно відбиване освітлення

Освітлення за допомогою світильника, який має такий світлорозподіл, що доля світлового потоку, який безпосередньо надходить на робочу площину, яку вважають безкінечною, становить від 10 % до 40 % від усього випроміненого потоку.

en semi-indirect lighting fr eclairage semi-indirect de vorwiegend indirekte Beleuchtung ru преимущественно отраженное освещение

845-09-18 непряме освітлення

Освітлення за допомогою світильника, який має такий світлорозподіл, що доля світлового потоку, який безпосередньо надходить на робочу площину, яку вважають безкінечною, становить від 0 % до 10 % від усього випроміненого потоку, en indirect lighting fr eclairage indirect de vorwiegend indirekte Beleuchtung ru непрямое освещение

845-09-19 спрямоване освітлення

Освітлення, за якого світло надходить на робочу поверхню чи об'єкт переважно за окремим напрямком, en directional lighting fr eclairagedirige de indirekte Beleuchtung ru направленное освещение

845-09-20 розсіюване освітлення

Освітлення за якого світло, що надходить на робочу поверхню чи об'єкт, не має переважного напрямку, en diffused lighting fr eclairage diffuse de diffuse Beleuchtung; gestreute Beleuchtung ru рассеянное освещение

845-09-21 заливальне освітлення

Освітлення поверхні чи об’єкта, зазвичай прожекторами, задля значного збільшення освітленості порівняно із звичайною, en floodlighting fr illumination de Futlicht-Beleuchtung ru заливающее освещение

845-09-22 прожекторне освітлення

Освітлення з обмеженим розсіюванням світла, призначене для збільшення освітленості обмеженої поверхні чи об’єкта порівняно із звичайною освітленістю, en spotlighting fr eclairage ponctuel de Anstrahlung ru прожекторное освещение.

  1. ТЕРМІНИ ЩОДО СВІТЛОТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

845-09-23 світловий вектор

Вектор, довжина якого дорівнює максимальній різниці між освітленостями на протилежних сторонах елемента поверхні, що проходить через розглядувану точку; цей вектор є перпендикулярним стороні з більшою освітленістю і спрямований від цієї сторони до протилежної, en illuminance vector (at a point) fr vecteur d'eclairement (en un point) de Lichtvektor (in eincm Punkt) ru световой вектор

845-09-24 (просторовий) світлорозподіл (джерела світла)

Подання за допомогою кривих або таблиць значень сили світла певного джерела як функції напрямку в просторі.

en (spatial) distribution of luminous intensity (of a source)

fr repartition (spatiale) de I’intensite (d’une source)

de (raumliche) Verteilung der Lichtstarke (einer Lichtquelle)

ru (пространственное) светораспределение (источника света) .

845-09-25 симетричний світлорозподіл (джерела світла)

Розподіл сили світла, яка має вісь симетрії чи принаймні одну площину симетрії.

Примітка. Іноді цей термін використовують у значенні терміна 845-09-26, що не є коректним.

en symmetrical luminous intensity distribution (of a source)

fr repartition symetrique de I’intensite lumineuse (d’une source)

de symmetrische Lichtstarkeverteilung (einer Lichtquelle)

ru симметричное светораспределение (источника света)

845-09-26 повертально-симетричний світлорозподіл (джерела світла)

Розподіл сили світла, який може бути поданий обертанням навколо осі кривої полярного розподілу сили світла, побудованою в площині, яка містить цю вісь.

en rotationally symmetrical luminous intensity distribution (of a source)

fr repartition de revolution de I’intensite lumineuse (d’une source)

de rotationssymmcvische Lichtstarkeverteilung (einer Lichtquelle)

ru поворотно-симметричное светораспределение (источника света)

845-09-27 середньосферичний(-а) [світлорозподіл] [сила світла]

Середнє значення сили світла за всіма напрямками, яке дорівнює відношенню світлового потоку до тілесного кута, що дорівнює 4п ср.

en mean spherical luminous intensity (of a source)

fr intensite lumineuse spherique moyenne (d’une source)

de mittlere raumliche Lichtstarke (einer Lichtquelle)

ru среднесферическая сила света (источника)

845-09-28 [крива] [лінія] (рівних значень) сили світла (джерела світла)

Накреслена всередині сфери, що має центр у центрі джерела світла, поверхня, яка з’єднує всі точки, які відповідають напрямкам і в яких сила світла є однаковою, а також будь-який центральний переріз цієї поверхні.

еп iso-intensity curve; iso-intensity line (USA); isocandela curve or line (deprecated) (of a source)

fr courbe isointensite; courbe isocandela (deconseille) (d’une source)

de Kurve gleicher Lichtstarke; Isocandela-Kurve (nicht emofohlen) (einer Lichtquelle)

ru поверхность равных значений силы света; кривая (линия)равных значений силы света (кривая силы света) (источника света)

845-09-29 діаграма сили світла

Сукупність поверхонь (або кривих) рівних значень сили світла.

en iso-intensity diagram; isocandela diagram (deprecated)

fr diagramme isointensite; diagramme isocandela (deconseille)

de Diagramm gleicher Lichtstarke; Isocandela-Diagramm (nicht emofohlen) ■

ru даграмма силы света

845-09-30 кутова напівширина пучка (прожектора, в даній площині)

Кут, що обмежує в даній площині всі радіуси-вектори полярної кривої (рівних значень) сили світла, довжина яких більша за 50 % максимальної.

en half-peak divergence; one-half-peak spread (USA) (of a projector, in a specified plane) fr largeur angulaire de faisceau a mi-intensite (d’un projecteur, dans un plan specifie) de Halbstreuwinkel (ienes Scheinwerfers, in ienerdefinieten Ebene) ru угловая полуширина пучка (прожектора, в заданной плоскости)

845-09-31 концентрований потік (джерела світла, в тілесному куті)

Світловий потік, який у робочому режимі випромінюється джерелом у межах конуса, що має вісь, пе| пендикулярну до освітлюваної поверхні, en cumulative flux (of a source, for a zone) fr flux cumule (d'un source,pour une zone) de kumulierten Zonenlichtstrom (iener Lichtquelle, fur ienen Raumwinkel) ru концентрированный поток (источника света, в телесном углу)

845-09-32 [зональний] [кільцевий] потік (джерела світла)

Різниця концентрованих потоків джерела в тілесних кутах, які визначають верхню та нижню ме; (кільцевої) зони (на площині перпендикулярній осі пучка).

en zonal flux (of a source, for a zone)

fr flux zonal (d’un source,pour une zone)

de Zonenlichtstrom (iener Lichtquelle, fur iene Zone)

ru зональный поток; кольцевой поток (источника для данной зоны)

845-09-33 повний потік (джерела)

Концентрований потік у тілесному куті 4п ср.

en total flux (of a source)

fr flux total (d’un source)

de Gesamtlichtstrom (iener Lichtquelle) ru полный поток (источника)

845-09-34 спадний потік (джерела)

Концентрований потік у тілесному куті 2л ср нижче від горизонтальної площини, що проходить чері джерело.

en downward flux (of a source)

fr flux (hemispherique) inferieur (d’un source)

de unterer halbraumlicher Lichtstrom (iener Lichtquelle) ru низкопадающий поток

845-09-35 висхідний потік (джерела)

Різниця між повним і спадним потоками.

en upward flux (of a source)

fr flux (hemispherique) superrieur (d'un source)

de oberer halbraumlicher Lichtstrom (iener Lichtquelle) ru восходящий поток (источника)

845-09-36 спадний відносний потік (джерела світла, в тілесному куті)

Відношення концентрованого потоку в розглядуваному тілесному куті до спадного потоку джерела, en cumulative downward flux proportion (of a source, fora solid angle) fr proportion de flux cumule inferieur (d’un source, pour un angle solid) de unterer kumulierter Zonenlichtstromanteil (iener Lichtquelle, fur ienen Raumwinkel) ru относительный низкопадающий поток (источника, в телесном угле)

845-09-37 триплекс потоку (джерела)

Сукупність значень відносних спадних потоків джерела в тілесних кутах л/2, я і Зя/2, які представг ють розподіл його відносного спадного потоку і яких використовують для розрахування співвідноше параметрів усталювання з такими джерелами, en flux triplet (of a source) fr triplet de flux (d’une source)

de (iener Lichtquelle)

ru триплекс потока (источника)

845-09-38 оптичний коефіцієнт корисної дії (світильника)

Відношення повного світлового потоку світильника, виміряного за внормованих умов, до суми його світлових потоків, виміряних з кожною окремою його лампою.

Примітка. Для світильників тільки з лампами розжарювання значення оптичного коефіцієнта корисної дії та коефіцієнта корисної дії збігаються.

en optical light output ratio (of a luminaire)

fr rendement optique (d’une luminaire)

de Leuchtenwirkungsgrad; optischer Wirkungsgrad (einer Leuchte)

ru оптический коэффициент полезного действия (светильника)

845-09-39 коефіцієнт корисної дії (світильника)

Відношення повного світлового потоку світильника, виміряного за внормованих умов експлуатування з його власними лампами і пристроями, до суми світлових потоків окремих його ламп, виміряних поза світильником за внормованих умов з тими самими (пускорегулювальними, вимірювальними тощо) пристроями.

Примітка. Див. примітку до 845-09-38.

en light output ratio (of a luminaire); luminaire efficiency (USA)

fr rendement normalise (d’une luminaire)

de Betriebswirkungsgrad (einer Leuchte)

ru коэффициент полезного действия (светильника)

845-09-40 коефіцієнт корисної дії за спадним потоком (світильника)

Відношення спадного світлового потоку світильника, виміряного за внормованих умов експлуатування з його власними лампами і пристроями, до суми світлових потоків окремих його ламп, виміряних поза світильником за внормованими умовами з тими самими (пускорегулювальними, вимірювальними тощо) пристроями.