НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ,
ОБОЛОНОК І ЗОВНІШНІХ ПОКРИВІВ
НИЗЬКОНАПРУЖНИХ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ

Частина 7. Безгалогенні термопластичні
ізоляційні композиції
(EN 50363-7:2005, IDT)

ДСТУ EN 50363-7:2010

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Закрите акціонерне товариство завод «ПІвденкабель»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Антонець, канд. техн, наук; Л. Василець, канд. техн, наук (науковий керівник); В. Золотарьов, канд. техн, наук; Є. Чопов; О. Чулєєва

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. N9 631 з 2012-07-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 50363-7:2010 відповідає EN 50363-7:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds (Матеріали для Ізоляції, оболонок та зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стан­дартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШ

ЕЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 1

 4. Властивості 1

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є у цьому стандарті 4

Таблиця 1 — Типовий представник безгалогенних термопластичних ізоляційних композицій 1

Таблиця 2 — Вимоги до випробовування безгалогенних термопластичних ізоляційних композицій 2НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50363-7:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables — Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds (Матеріали для ізоляції, оболонок та зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 131 «Електроізоляційна і кабельна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «ця частина EN 50363-7» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • долучено національний додаток НА для зручності користування.

EN 50363-0, EN 50396, ІЕС 60811-1-1, ІЕС 60811-1-2, ІЕС 60811-1-3, ІЕС 60811-1-4; ІЕС 60811-2-1, ІЕС 60811-3-1, на які є посилання в цьому стандарті, впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік стандартів, які впроваджено в Україні, наведено в національному додатку НА. Решту стандартів в Україні не впроваджено і чинних замість них немає.

Копії цих документів можна отримати у Головному фонді нормативних документів.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ, ОБОЛОНОК І ЗОВНІШНІХ
ПОКРИВІВ НИЗЬКОНАПРУЖНИХ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ

Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И НАРУЖНЫХ
ПОКРЫТИЙ НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Часть 7. Безгалогенные термопластичные изоляционные композиции

INSULATING, SHEATHING AND COVERING
MATERIALS FOR LOW VOLTAGE ENERGY CABLES

Part 7. Halogen-free, thermoplastic insulating compounds

Чинний від 2012-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до фізичних властивостей безгалогенних термопластичних ізоляційних композицій, наведених в таблиці 1. Методи випробовування наведено у відповідних частинах стандартів EN 60811, EN 50267-2, EN 60684-2 і стандарті EN 50396

Примітка 1. Вимоги щодо виділення диму, які базуються на випробовуваннях кабелів, а не окремих матеріалах, вста­новлені нормативною документацією на конкретний тип кабелю.

Примітка 2. Цей стандарт треба використовувати разом з EN 50363-0.

Таблиця 1 — Типовий представник безгалогенних термопластичних ізоляційних композицій

Вид

Максимально допустима температура кабелю, °С

Застосування

ТІ 6

70

Звичайний режим для гнучких кабелів

Ті 7

70

Загальне використання 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативні документи, посилання на які становлять положення цього стандарту, наведено в EN 50363-0, розділі 2.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять, які використано в цьому стандарті, наведено в EN 50363-0, розділ 3.

 1. ВЛАСТИВОСТІ

Кожна композиція має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2, за методами випробо­вування згідно з колонками 4 І 5 таблиці.

Примітка. Щодо перехресних посилань до найпізніших видань стандартів на методи випробовування потрібно за­стосовувати випробовування згідно з EN 50363-0, таблиця 2.Таблиця 2 — Вимоги до випробовування безгалогенних термопластичних ізоляційних композицій

Посилан­ня на номер

Випробовування**

Одиниця фізичної величини

Метод випробовування згідно з EN 60811й

Т ип композиції

Розділ

Підрозділ

ТІ 6

ТІ 7

1

Механічні властивості


1.1

До випробовування на старіння


1—1

9.11.1.1

Значення міцності п'д час розтягування: — медіанне, не менше ніж

Н/мма7,5

10,0

1.1.2

Значення відносного видовження під час розривання:

— медіанне, не менше ніж

%150

125

1.2

Після випробовування на старіння в камері тепла


1—2

8.11.2.1

Умови старіння: — температура

°С80 ±2

80 ±2


— тривалість обробляння

год7 х 24

7 х 24

1.2.2

Значення міцності під час розтягування: — медіанне, не менше ніж

Н/мма10,0


— відхил, не більший ніж

%±20

±20

1.2.3

Значення відносного видовження під час розривання:

— медіанне, не менше ніж

%125


— відхил, не більший ніж

%±20

±20

2

Випробовування на зсідання


1—3

102.1

Умови випробовування: — довжина зразка

мм200


— температура

°С100 ± 2


— тривалість

год1

2.2

Оцінювання результатів: — скорочення, не більше ніж

%4

3

Випробовування натисканням за високої температури


3—1

8.13.1

Умови випробовування: — зусилля натискання ножем

Н

3—1

8.1.4

с)

С)


— тривалість нагрівання під вантажем

год

3—1

8.1.5

с)

С)


— температура

°С80 ±2

80 ±2

3.2

Оцінювання результатів: — медіанне значення заглиблення, не більше ніж

%50

50

4

Випробовування на вигин за низької температури


1—4

8.14.1

Умови випробовування:— температура

— час витримування за низької

°С

1—4

8.1.4

- 15 ± 2

с)

-15 ± 2

с)


температури

год4.2

Оцінювання результатів
d)

d)

5

Випробовування на видовження за низької температури


1—4

8.35.1

Умови випробовування: — температура

°С- 15 ± 2

- 15 ± 2


— час витримування за низької температури

год

1—4

8.3.4

с)

с)

5.2

Оцінювання результатів:

— значення видовження в процесі випробовування, не менше ніж

%ЗО

ЗО

Кінець таблиці 2

Посилан­ня на

Випробовуванні

Одиниця фізичної

Метод випробовування згідно з EN 60811b)

Тип композиції

номер


величини

Розділ

Підрозділ

ТІ 6

ТІ 7

6

Випробовування на озонотривкість


6.1

Метод А


2—1

8
— температура випробовування

— тривалість випробовування

— концентрація озону (за об'ємом)

°С год %25 ±2 24

(від 250 до 300) х10-4

6.2

Метод В


EN 50396

8.1.3
— температура випробовування

— тривалість випробовування

— концентрація озону (за об'ємом)

°С год %40 ±2 72 (200 ± 50) х 10"6


6.3

Оцінювання результатів
d)


7

Оцінювання галогенів


7.1

— pH, не менше ніж


EN 50267-2-2

4,3

4,3

7.2

— провідність, не більше ніж

мкСм/мм

EN 50267-2-2

10

10

7.3

— кількість газу галогенних кислот

— НСІ і НВг, не більше ніж

— HF, не більше ніже>

% %

EN 50267-2-1 EN 60684-2

0,5

0,1

0,5

0,1

* Інформацію щодо проведення інших випробовувань наведено в EN 50363-0, розділ 5.

w Якщо інше не зазначено.

с> Метод випробовування згідно з колонками 4 і 5.

ф Не має бути тріщин.

в> Це випробовування не треба проводити, якщо одержано негативний результат щодо фтору під час випробовування згідно

з додатком D HD 21.14.ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ,
ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ