1. гамма-коре кто р; напіетоновий коректор Пристрій для напівтонового (градаційного) кори­гування видеосигналу


de еп fr ru


 1. шумознедіювач

Пристрій, для покращення відношення сигнал/ шум


de en fr ru


Gamma-Korrektor gamma-corrector correcteur de gamma (гамма-корректор; полутоновый корректор Устройство для полутоновой (градационной) коррекции видеосигнала)

Rauschunterdriicker noise reducer; noise canceller rdducteur de bruit (шумоподавитель

Устройство, для улучшения отношения сигнал/ шум)7 ТВ-СИГНАЛИ, IX ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ

de
еп
fr
ru

de
еп
fr
ru

de
en
fr
ru

de
en
fr
ru

de en fr ru


7.1 телевізійний сигнал; ТВ-сигнал Сигнал, що несе інформацію про зображення та, можливо, звуковий супровід і додаткові дані Примітка. Бувають:

 • аналогові ТВ-сигнали;

 • цифрові ТВ-сигнали

 1. ТВ-відеосигнал

Сигнал, що несе інформацію про ТВ-зображення

Примітка. Бувають:

 • аналогові ТВ-аідеосигнали;

 • цифрові ТВ-вІдеосигнали

 1. ТВ-аудіосигнал

Сигнал, що несе інформацію про звуковий суп­ровід

Примітка. Бувають:

 • аналогові ТВ-аудіосигнали;

 • цифрові ТВ-ауді оси гнали

 1. сигнал яскравості

ТВ-відеосигнал, що несе інформацію про яскра­вість зображення

 1. повний сигнал яскравості

Сигнал, що складається з сигналу яскравості та сигналу синхронізації

Fernsehsignal television signal signal de television телевизионный сигнал; ТВ-сигнал Сигнал, несущий информацию об изображении и связанную с ним информацию

Videosignal videosignal signal vid6o ТВ-видеосигнал Телевизионный сигнал в исходной полосе ви­деочастот

Audiosignal audiosignal signal audio (ТВ-аудиосигнал Сигнал, несущий информацию о звуковом со­провождении

Примечание. Бывают:

аналоговые ТВ-аудиосигналы; — цифровые ТВ-аудиосигналы)

Helligkeitssignal luminance signal signal de luminance сигнал яркости

Телевизионный видеосигнал, несущий инфор­мацию о яркости изображения

Helligkeitssignalgemisch composite luminance signal signal de luminance comptete полный сигнал яркости

Сигнал, состоящий из сигнала яркости и сигна­ла синхронизаци

и 1. сигнал основного кольору

ТВ-відеосигнал, що несе інформацію про яскра­вість зображення в одному з основних кольорів системи кольорового телебачення

 1. к

  de еп fr ru

  ольорорізницевий сигнал

Телевізійний відеосигнал, що дорівнює різниці двох сигналів, пропорційних певним колірним координатам, зазвичай, різниці сигналу основ­ного кольору та сигналу яскравості

Примітка. В різних системах кольорового телебачення копьорорізиицеві сигнали мають назву:

 • сигнали I, Q - копьорорізиицеві сигнали в системі NTSC;

 • сигнали и, у - кольорорізницеві сигнали в системі PAL;

 • сигнали 0R, De- кольорорізницеві сигнали в системі SECAM;

 • сигнали CR1 Св - кольорорізницеві сигнали в системі SEC AM, нормовані до одиничного розмаху

 1. колірне підносі вне коливання

Синусоїдне коливання, призначене для модулю­вання кольорорізницевими сигналами

 1. с

  de еп fr ru

  игнал колірності

Сигнал одного чи кількох колірних піднесівних коливань, модульованих кольорорізницевими сигналами, та сигнал колірної синхронізації

 1. повний відеосигнал

ТВ-відеосигнал, що містить сигнал синхронізації

 1. повний колірний відеосигнал; ПКВС ТВ-вІдеосигнал кольорового зображення, що містить сигнал синхронізації

Primarfarbsignal primary signal signal de couleur primaire сигнал основного цвета Телевизионный видеосигнал, несущий инфор­мацию о яркости изображения в одном из основ­ных цветов цветовой координатной системы телевизора или телевизионного датчика Примечание. Основными цветами считаются красный R (К), зеленый G (3) и синий В (С)

Farbdifferenzsignal colour difference signal signal de difference de couleur цветоразностный сигнал Телевизионный видеосигнал, равный разности двух сигналов, пропорциональных определен­ным цветовым координатам, как правило, разно­сти сигнала основного цвета и сигнала яркости

F

de en fr ru

de en fr ru

de en fr ru

de en fr ru

arbhilfstrager

chrominance subcarrier

sours-porteuse de chrominance цветовая поднесущая

Синусоидальное колебание, предназначенное для модуляции цветоразностными сигналами

Farbartsignal

chrominance signal

signal de chrominance

сигнал цветности

Сигнал одной или нескольких цветовых подне­сущих, модулированных цветоразностными сиг­налами, и сигнал цветовой синхронизации

Farbvideosignal

complete video signal

signal d'image complete

полный видеосигнал

Телевизионный видеосигнал, содержащий сиг­нал синхронизации

Farbbildsignal; FBA-signal

colour video signal

signal d’image en couleur complete

полный цветовой видеосигнал; ПЦВС ТВ-эидеосигнал, состоящий из полного сигнала яркости и сигнала цветност

и 1. композитний видеосигнал

Колірний відеосигнал в системах кольорового телебачення, в яких для передавання кольоро- різницевих сигналів використоауються колірні піднесівні коливання

F

de en fr ru

arbbildsignalgemisch; FBAS-signal composite colour signal signal (d'image-couleur) composite (композитный видеосигнал

Цветовой видеосигнал в системах цветного те­левидения, в которых для передачи цветораз­ностных сигналов используются цветовые под­несущие)

7.13 компонентний сигнал

Сигнал одного з складників повцого колірного відеосигналу

de
еп
fr

ru


Komponentsignal component signal sjgnal des composants (компонентный сигнал Сигнал одной из составляющих полного цвето­вого видеосигнала

)

de еп fr ru

de еп fr ru

de еп fr ru

de ел fr ru


 1. (ТВ-) сигнал розпізнаванню

Кодова послідовність імпульсів, Яку ВВОдять у певні рядки Інтервалу гасіння not)jBдля позна­чення пункту формування телевізійних програм ЧИ пункту введення сигналів Випробувальних рядків

 1. сигнал гасіння

Сигнал, що складається з гасівцих імпульсів рядків та полів

 1. гасівні Імпульси рядків Спілів]

Імпульси рядкової [польової] частоти, призна­чені для утворення сталого рівня у відеосигналі під час зворотного ходу рядкової [польової] роз- гортки та для гасіння розгортувал^ного елемен­ту під час зворотного ходу

 1. проміжне несівне коливанця зображен- ня [звукового супроводу]

Несівне коливання зображення Звукового суп­роводу], що використовується ю телевізійній апаратурі для спрощення оброблення радіо­сигналу зображення [звукового супроводу]

Identifikationssignal identification signal signal d'identification (TB-) сигнал опознавания

Кодовая последовательность импульсов, вво­димая в определенные строки интервала гаше­ния полей для обозначения пункта формирова­ния телевизионных программ или пункта введе­ния сигналов испытательных строк

Austastsignal

blanking signal signal de supression сигнал гашения

Сигнал, состоящий из гасящих импульсов строк и полей

Zeil-[Feld-] austastimpuls

line [field] black-out pulse; line [field] blanking pulse impulsions de suppression de ligne [d’image] гасящие импульсы строк [полей]

Импульсы строчной [полевой] частоты, пред­назначенные для создания постоянного уровня в видеосигнале во время обратного хода строч­ной [полевой] развертки и для гашения развер­тывающего луча во время обратного хода

Zwischenbild- (Ton-) trager intermediate vision (sound) carrier porteuse intermedialre d’image (du son) промежуточная несущая изображения [звуково­го сопровождения]

Несущая изображения [звукового сопровожде­ния], используемая в телевизионной аппарату­ре для упрощения обработки радиосигнала изо­бражения [звукового сопровождения

]7.18 різницеве несівне коливання

Проміжне несівне коливання звукового супрово­ду, частота якого дорівнює різниці частот не- сівних коливань зображення та звукового супро­воду

de ел fr ru

Differenztrager

intercarrier frequency frequence d iffdrentielle разностная несущая Промежуточная несущая звукового сопровожде­ния, частота которой равна разности частот не­сущих изображения и звукового сопровождения

7.19 радіосигнал зображення

Сигнал несівного коливання зображення, моду­льований повним видеосигналом або повним колірним видеосигналом

de en fr ru

Funkbildsignal radio-frequency picture signal d’image a radiofrequence радиосигнал изображения

Сигнал несущей изображения, модулирован­ный полным видеосигналом или полным цвето­вым видеосигналом

7.20 радіосигнал звукового супроводу

Сигнал несівного коливання звукового супрово­ду, модульований сигналом звукового супро­воду

de en fr ru

Funklonsignal

radio-frequency sound

signal sonore d radiofrequence

радиосигнал звукового сопровождения

Сигнал несущей звукового сопровождения, мо­дулированный сигналом звукового сопровожде­ния

7.21 радіосигнал мовного телебачення

Сукупність радіосигналів зображення та звуко­вого супроводу однієї телевізійної програми

de en fr ru

Funkfernsehsignal

broadcasting television signal signal de teldvision d radiofrdquence радиосигнал вещательного телевидения Совокупность радиосигналов изображения и звукового сопровождения одной телевизионной программы

7.22 залишок несівного коливання

Мінімальний рівень радіосигналу зображення, виражений у відсотках від максимального рівня цього сигналу

de en fr ru

Bildtragerrest

suppressed carrier porteuse attenuee остаток несущей

Минимальный уровень радиосигнала изображе­ния, выраженный в процентах максимального уровня этого сигнала

7.23 рівень білого

Рівень сигналу яскравості під час передавання нормованого білого в зображенні максимальної яскравості

de en fr ru

Weisspiegel white level niveau du blanc номинальный уровень белого Уровень сигнала яркости при передаче норми­рованного белого в сцене

7.24 рівень гасіння

Рівень відеосигналу під час передавання плос­кої частини гасівних імпульсів

de en fr ru

Austastpegel

blanking level

niveau de suppression

уровень гашения

Уровень видеосигнала во время передачи плос­кой части гасящих импульсов

S

7.25 рівень чорного

Мінімальний рівень сигналу яскравості під час передавання чорного в зображенні

de еп fr ru

chwarzpegel black level niveau du noir уровень черного Минимальный уровень сигнала яркости при пере­даче черного в сцене

S

7.26 захисний інтервал

Різниця між рівнем гасіння та рівнем чорного

de en fr ru

chwarzabhebung

p

7.27 рівень синхроімпульсу

edestal decollement защитный интервал Разность между уровнем гашения и уровнем черного

S

7.28 область «чорніше чорного»

Область значень ТВ-сигналу нижче рівня чор­ного

de en fr ru

de en fr ru

ynchronisiersignaipegel sync signal level niveau des signaux de synchronisation уровень синхроимпульса

U

7.29 формат сигналу рядка [кадру]

Подання телевізійного сигналу одного рядка [кад­ру] з вказівкою розташування всіх його складників

de en fr ru

ltraschwarzpegel blacker-than- black region niveau de I’ultranoir (область «чернее черного» Область значений ТВ-сигнала ниже уровня чер­ного)

Z

7.30 формат закодованого сигналу

Структура побудови ТВ-сигналу на виході ко­дера

de en fr ru

eil- [Bild-] signalformat line [frame] signal format format du signal de ligne [d’image] формат сигнала строки [кадра] (Представление телевизионного сигнала одной строки [кадра] с указанием размещения всех ее [его] составляющих)

K

7.31 формат сигналу передачі

Структура побудови ТВ-сигналу, що його пере­дає канал зв'язку

odesignalformat encoded signal format format du signal code (формат кодированного сигнала Структура построения ТВ-сигнала на выходе кодера)

O

de
en
fr
ru

bertragungssignalformat transmission signal format format du signal de transmission (формат сигнала передачи

С

7.32 червоний [синій] рядок (SECAM)

Рядок телевізійної розгортки в системі SECAM, в якій передається червоний [синій] кольоро- різницевий сигнал

de en fr ru

труктура построения ТВ-сигнала, передавае­мого по каналу связи)

Rote- (Blau-) zeile red (blue) line rouge (bleu) ligne красная [синяя]строка Строка телевизионной развертки в системе SECAM, в которой передается красный [синий] цветоразностный сигналF

7.33 оброблення ТВ-сигнал ів

Перетворення ТВ-сигналів за різними алгорит­мами.

Примітка. Оброблення може бути аналогове та цифрове

de en fr ru

ernsehsignalverarbeitung

TV signals processing traitement des signaux de television (обработка ТВ-сигналов

Преобразование ТВ-сигналов по разным алго­ритмам

П

7.34 система оброблення ТВ-сигналів

Сукупність специфікацій оброблення

de
en
fr
ru

римечание. Обработка может быть аналоговой и циф­ровой)

F

7.35 адаптивне до руху оброблення

Оброблення відеосигналів за алгоритмом, за­лежним від швидкості та напрямку переміщу­вання рухомих ділянок зображення

de
en
fr
ru

ernsehslgnalverarbeitungsystem TV signals processing system systdme de traitement des signaux de television (система обработки ТВ-сигналов Совокупность спецификаций обработки)

B

7.36 оброблення з компенсуванням руху

Оброблення відеосигналів, під час якого кори­гування відеосигналів відбувається залежно від швидкості та напрямку переміщування рухомих ділянок зображення

de en fr ru

ewegungadaptiwerarbeitung motion-adaptive processing traitement de mouvement adaptativ (адаптивная к движению обработка Обработка видеосигналов по алгоритму, зави­сящему от скорости и направления перемеще­ния подвижных участков изображения)