1. training of staff;

 2. reviewing all policies, procedures and prac­tices;

 3. reviewing the provision of auxiliary aids;

considering the impact of background noise (e.g. music, equipment, ventilation) on people with a range of sensory conditions (hearing, visi­on, autism). This is especially important in areas where voice communication is necessary, such as reception, meeting and learning spaces

.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. BIBLIOGRAPHYISO 128-30, Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина ЗО. Основні положення про види

 2. ISO 128-34, Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках

 3. ISO 128-40, Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи

 4. ISO 128-44, Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках

 5. ISO 690, Інформація та документація - Керівництво для бібліографічних посилань і цитат до інформаційних ресурсів

 6. ISO 1804, Двері - Термінологія

 7. ISO 3864-1, Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проекту­вання знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

 8. ISO 6707-1, Будівництво та цивільне будів­ництво - Словник - Частина 1: Загальні поло­ження

 9. ISO 7000, Графічні символи, що їх викорис­товують на устаткованні. Покажчик та огляд

 10. ISO 7001, Графічні символи - Символи громадського призначення

 11. ISO 7010, Графічні символи - Безпека кольору і знаки безпеки - Зареєстровані знаки безпеки

 12. ISO 7730, Ергономіка термальною середо­вища - Аналітичне визначення та інтерпре­тація теплового комфорту з використанням розрахунку PMV і PPD показників і критеріїв локального теплового комфорту

 13. ISO 9999, Допоміжні продукти для людей з обмеженими можливостями - Класифікація та термінологія

 14. ISO/IEC TR 10000-1 Інформаційні техно­логії - Рамки і таксономія міжнародних стан­дартизованих профілів - Частина 1: Загальні принципи і структура документації

 15. ISO 10241-1, Термінологічні записи у стан­дартах - Частина 1: Загальні вимоги та при­клади подання

 1. ISO 128-30, Technical drawings - General principles of presentation - Part 30: Basic con­ventions for views

 2. ISO 128-34, Technical drawings - General principles of presentation - Part 34: Views on mechanical engineering drawings

 3. ISO 128-40, Technical drawings - General principles of presentation - Part 40: Basic con­ventions for cuts and sections

 4. ISO 128-44, Technical drawings - General principles of presentation - Part 44: Sections on mechanical engineering drawings

 5. ISO 690, Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

 6. ISO 1804, Doors - Terminology

 7. ISO 3864-1, Graphical symbols - Safety co­lours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings

 8. ISO 6707-1, Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms

 9. ISO 7000, Graphic symbols for use on equip­ment - Index and synopsis

 10. ISO 7001, Graphical symbols - Public infor­mation symbols

 11. ISO 7010, Graphical symbols - Safety co­lours and safety signs - Registered safety signs

 12. ISO 7730, Ergonomics of the thermal en­vironment - Analytical determination and inter­pretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria

 13. ISO 9999, Assistive products for persons with disability - Classification and terminology

 14. ISO/IEC TR 10000-1, Information technolo­gy - Framework and taxonomy of International Standardized Profiles - Part 1: General principles and documentation framework

 15. ISO 10241-1, Terminological entries in stan­dards - Part 1: General requirements and examp­les of presentation

 16. ICO 10241-21, Термінологічні записи у стандартах - Частина 2: Затвердження стан­дартизованих термінологічних записів

 17. ISO 13943, Пожежна безпека - Словник

 18. ISO 16069, Графічні символи - знаки без­пеки - Безпечний спосіб наведення (РГС)

 19. ISO/TR 16738, Протипожежне проектуван­ня - Технічні відомості про методи оцінки по­ведінки і пересування людей

 20. ISO 16813, Проектування навколишнього середовища будівель - Внутрішнє навколиш­нє середовище - Загальні принципи

 21. ISO 16814, Проектування навколишнього середовища будівель - Якість повітря в при­міщенні - Способи вираження якості повітря в приміщеннях для розміщення людини

 22. ISO/TR 22411, Ергономічні дані і вказівки з застосування ISO/IEC Керівний принцип 71 до продуктів і послуг для задоволення потреб літніх людей та осіб з обмеженими можливос­тями

 23. ISO/TR 257421, Ліфти (підйомники) - Вив­чення методів, що використовуються для по­жежних випробувань висадки на сходову площадку

 24. ISO/TR 25743, Ліфти (підйомники) - Вив­чення використання ліфтів для евакуації при надзвичайних ситуаціях

 25. ISO 28564-1, Громадські інформаційні сис­теми керування - Частина 1: Проектування принципів і елементів з вимогами для розміщення планів, карт і діаграм

 26. ISO 80000-1, Кількість і одиниці - Частина 1: Загальні

 27. ІЕС 60027 (всі частини) Літерні позначен­ня,які будуть використовуватися в електро­техніці

 28. ІЕС 60118-4, Електроакустика - Слухові апарати - Частина 4: Індукційна петля систем для слухових цілей - напруженість магнітного поля

 29. EN 81-40, Правила безпеки при будівницт­ві та монтажі ліфтів - Спеціальні підйомники для перевезення людей і вантажів - Частина 40: Сходові ліфти і похилі підйомні платформи, призначені для осіб з обмеженою рухливістю

 30. EN 81-41, Правила безпеки при будівницт­ві та монтажі ліфтів - спеціальні підйомники

 1. ISO 10241-23), Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized ter­minological entries

 2. ISO 13943, Fire safety - Vocabulary

 3. ISO 16069, Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)

 4. ISO/TR 16738, Fire-safety engineering - Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people

 5. ISO 16813, Building environment design - Indoor environment - General principles

 6. ISO 16814, Building environment design - Indoor air quality - Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy

 7. ISO/TR 22411, Ergonomic data and guide­lines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities

 8. ISO/TR 257423), Lifts (elevators) - Study of the methods used for fire testing lift landing doors

 9. ISO/TR 25743, Lifts (elevators) - Study of the use of lifts for evacuation during an emergency

 10. ISO 28564-1, Public information guidance systems - Part 1: Design principles and element requirements for location plans, maps and diagrams

 11. ISO 80000-1, Quantities and units - Part 1: General

 12. I EC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology

 13. IEC 60118-4, Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes - Magnetic field strength

 14. EN 81-40, Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the trans­port of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility

 15. EN 81-41, Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the для перевезення людей і вантажів - Части­на 41: Вертикальні підйомні платформи, при­значені для використання особами з обмеже­ною рухливістю

 16. EN 81-70, Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів - Частина 70: Зручність доступу до ліфтів паса­жирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями

 17. EN 115-1, Безпека ескалаторів і рухливих доріжок - Частина 1: Будівництво та монтаж

 18. EN 1125:2008, Будівельне оснащення - Управління панічного виходу пристроями тур­нікету для використання на шляхах евакуації - Вимоги та методи випробувань

 19. EN 1865, Пацієнт вантажно-розвантажу­вального обладнання, що використовується в дорожній швидкій допомозі

 20. EN 12217, Двері - Експлуатаційні сили - Вимоги і класифікація

 21. CEN/TR 15894:2009, Будівельна фурніту­ра - Дверна фурнітура для використання дітьми, літніми людьми та інвалідами вдома і в громадських будівлях - Керівництво для спе­цифікатора

 22. CEN/TS 81-82, Правила безпеки при будівництві та монтажі ліфтів - Існуючі ліфти - Частина 82: Поліпшення доступності існуючих ліфтів для людей, включаючи людей з обме­женими можливостями

 23. AS 1428.1,Проект 04019, Дизайн для дос­тупу і мобільності - Загальні вимоги для досту­пу - нові будівельні роботи

 24. AS 1428.4, Дизайн-доступ і мобільність - Тактильні показники

 25. AS 1428.5, Проект 07014, Дизайн-доступ і мобільність-комунікації для глухих людей або людей з порушенням слуху

 26. BS 5395-1, Кодекс практики для проекту­вання сходів з прямими прольотами і підйом­них машин

 27. BS 6180, Бар'єри всередині і навколо будівель - Кодекс практики

 28. BS 8300, Проектування будівель і підходи до них для задоволення потреб людей з обме­женими можливостями - Кодекс практики transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility

 1. EN 81-70, Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability

 2. EN 115-1, Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation

 3. EN 1125:2008, Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods

 4. EN 1865, Patient handling equipment used in road ambulances

 5. EN 12217, Doors - Operating forces - Requirements and classification

 6. CEN/TR 15894:2009, Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and disab­led people in domestic and public buildings - A guide for specifiers

 7. CEN/TS 81-82, Safety rules for the const­ruction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82: Improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability

 8. AS 1428.1, Draft 04019, Design for access and mobility - General requirements for access - New building work

 9. AS 1428.4, Design for access and mobility - Tactile indicators

 10. AS 1428.5, Draft 07014, Design for access and mobility - Communication for people who are deaf or hearing impaired

 11. BS 5395-1, Code of practice for the design of stairs with straight flights and winders

 12. BS 6180, Barriers in and about buildings - Code of practice

 13. BS 8300, Design of buildings and their ap­proaches to meet the needs of disabled people - Code of practice

 14. BS 8493, Значення коефіцієнта відбиття світла (LRV) поверхні - Метод випробування

 15. BS 9999, Звід практичних правил пожежної безпеки при проектуванні, управлінні та екс­плуатації будівель

 16. DIN 18024-1, Доступність антропогенного середовища - Частина 1: Вулиці, площі, дороги, громадський транспорт, зони відпо­чинку і дитячі майданчики - принципи дизайну [47] DIN 18040-1, Будівництво доступних бу­дівель - Принципи проектування - Частина 1: Загальнодоступна будівля

 1. DIN 18040-2, Будівництво доступних бу­дівель - Принципи проектування - Частина 2: Житло

 2. DIN 18041, Акустичні якості в невеликих і середніх приміщеннях

 3. GUIA UNIT 200, Доступність для людей в штучно створеному середовищі - Рекомен­дації рівної доступності

 4. NBR 9050, Доступність будівель, меблів, обладнання та міських просторів

 5. ONORM В 1600, Будинок без бар'єрів - принципи дизайну

 6. ONORM В 1601, Спеціальні будівлі для інвалідів та літніх людей - принципи дизайну

 7. ONORM В 1602, Доступна будівля для на­вчання і професійної підготовки та можливі супроводжуючі послуги (разом з ONORM В 1600)

 8. ONORM В 1603, Доступна будівля для ту­ризму - Принципи проектування (разом з ONORM В 1600)

 9. ONORM В 1610, Доступна будівля і спо­руда - Вимоги до оцінки доступності

 10. SN 521 500, Вільна від перешкод будівля [58] UNE 41500:2001, Доступність в будівницт­ві і урбанізмі. Загальні критерії дизайну (дос­тупність в будівництві і урбанізмі. Загальні критерії дизайну)

 1. UNE 41501, Символ доступності для мо­більності. Правила та ступені використання (Символ доступності для мобільності. Прави­ла та ступені використання)

 2. UNE 41510, Урбанізм (Спеціальні можли­вості в містобудуванні)

 3. BS 8493, Light reflectance value (LRV) of a surface - Method of test

 4. BS 9999, Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings

 5. DIN 18024-1, Barrier-free built environment- Part 1: Streets, squares, paths, public transport, recreation areas and playgrounds - Design prin­ciples

 6. DIN 18040-1, Construction of accessible buil­dings - Design principles - Part 1: Publicly acce­ssible buildings

 7. DIN 18040-2, Construction of accessible buildings - Design principles - Part 2: Dwellings

 8. DIN 18041, Acoustic quality in small to me­dium-sized rooms

 9. GUIA UNIT 200, Accesibilidad de las per­sonas el entorno edificado - Niveles de acce­sibilidad recomendados

 10. NBR 9050, Acessibilidade a edificacoes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos

 11. ONORM В 1600, Building without barriers - Design principles

 12. ONORM В 1601, Special buildings for han­dicapped and old persons - Design principles

 13. ONORM В 1602, Barrier-free buildings for teaching and training and possible accompanying facilities (together with ONORM В 1600)

 14. ONORM В 1603, Barrier-free buildings for tourism - Design principles (together with ONORM В 1600)

 15. ONORM В 1610, Barrier-free buildings and installations - Requirements for evaluation of accessibility

 16. SN 521 500, Obstacle free buildings

 17. UNE 41500:2001 IN, Accesibilidad en la edificacion у el urbanismo. Criterios generales de diseno (Accessibility in building and urbanism. General criteria of design)

 18. UNE 41501, Simbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas у grados de uso (Symbol of accessibility for mobility. Rules and grades of use)

 19. UNE 41510, Accesibilidad en el urbanismo (Accessibility in urbanism)

 20. UNE 41512, Доступність на пляжах і в на­вколишньому середовищі (в доступності пля­жів і в їх середовищі)

 21. UNE 41513, Міські маршрути, доступні в разі дорожніх робіт (доступні міські маршрути у випадках міських робіт)

 22. UNE 41520, Доступність в будівництві. Го­ризонтальний простор комунікації (доступність в будівництві. Горизонтальні елементи зв'язку)

 23. UNE 41522, Доступність в будівництві. Доступ до будівель (доступність в будівництві. Доступ до будівель)

 24. UNE 41523, Доступність в будівництві. Здоров'я і гігієна простору (доступність в будів­ництві. Санітарне оточення)

 25. UNE 41524, Доступність в будівництві. За­гальні правила для оформлення просторів і елементів, які формують будівлі. Відносини, надання та використання (доступність в будів­ництві. Загальні правила дизайну для прос­торів і елементів будинків. Посилання, облад­нання та використання)

 26. UNIT 200, Доступність фізичного середо­вища для людей. Критерії та загальні вимоги до структури доступною архітектурного сере­довища

 27. UNIT 906, Доступність для фізичних осіб - графічний символ - Особливості (COPANT 1614)

 28. UNIT NM 313, Пасажирські ліфти - Безпе­ка для будівництва та монтажу - вимоги до доступності осіб, включаючи осіб з обмежени­ми можливостями (COPANT 1629)

 29. Європейський Союз, Рішення Ради про укладення Європейського співтовариства, Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права інвалідів, OJ L 23, 27.1.2010

 30. Європейський союз, постанови Ради Європейського Союзу і представники урядів держав-членів, що зустрічаються в рамках Ради від 17 березня 2008 року про становище інвалідів в Європейському Союзі, OJ С 75, 26.3 0,2008

 31. Федеральне агентство з надзвичайних си­туацій (FEMA), Сполучені Штати, Пожежна Ад­міністрація, орієнтація Керівництво для швид­кого реагування на евакуацію людей з обмеже­ними можливостями, FA-235, серпень 2002

 32. UNE 41512, Accesibilidad en las playas у еп su entorno (Accessibility in beaches and in their environment)

 33. UNE 41513, Itineraries urbanos accesibles en casos de obras en la calle (Accessible urban itineraries in cases of urban works)

 34. UNE 41520, Accesibilidad en la edification. Espacios de comunicacion horizontal (Accessibility in building. Horizontal communication elements) [64] UNE 41522, Accesibilidad en la edificacion. Accesos a los edificios (Accessibility in building. Accesses to the buildings)

 35. UNE 41523, Accesibilidad en la edificacion. Espacios higienico-sanitarios (Accessibility in building. Sanitary spaces)

 36. UNE 41524, Accesibilidad en la edificacion. Reglas generates de diseno de los espacios у elementos que forman el edificio. Relation, dotation у uso (Accessibility in building. General design rules for the spaces and elements in buildings. Links, equipment and use)

 37. UNIT 200, Accesibilidad de las personas al medio fisico. Criterios у requisites generales de diseno para un entorno edificado accesible

 38. UNIT 906, Accesibilidad del las personas al medio fisico - Simbolo grafico - Caracteristicas generales (COPANT 1614)

 39. UNIT NM 313, Ascensores de pasajeros - Seguridad para la construccion e instalacion - Requisites particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con disca- pacidad (COPANT 1629)

 40. EUROPEAN UNION, Council Decision concer­ning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, OJ L 23, 27.1.2010

 41. EUROPEAN UNION, Resolution of the Council of the European Union and the represen­tatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 17 March 2008 on the situation of persons with disabilities in the European Union, OJ C 75, 26.3.2008

 42. FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (FEMA), UNITED STATES FIRE AD­MINISTRATION, Orientation Manual for First Responders on the Evacuation of People with Disabilities, FA-235, August 2002