9.3 Термін тужавлення та нормальну густину тіста визначають

за ГОСТ 310.3, при цьому замість води для замішування використо

вують розчини з'єднань лужних металів згідно з 4.2 в кількостях,

обумовлених 4.5.

9.4 Фізико механічні випробування шлаколужного в'яжучого про

водять за ГОСТ 310.4 з такими змінами:

9.4.1 Для визначення характеристик міцності в'яжучого виготов-

ляють зразки-балочки з розчину складу 1:3 який складається з

однієї частини шлаку і трьох частин піску за масою, при розчинно

шлаковому відношенні на мета- та дісилікаті натрію не більше 0 32,

на содолужному плаві та соді кальцинованій не більше 0,34; на

силікаті натрію розчинному не більше 0,36; при цьому як розчини

використовують розчини з'єднань лужних металів за 4.2 в

кількостях, обумовлених 4.5.

9.4.2 Визначення консистенції розчину зі шлаків і піску про

водять методом розпливу стандартного конуса на вібромайданчику.

Для цього розчин готують і вкладають в форму конус відповідно до

розділу 2 ГОСТ 310.4 з врахуванням змін 9.4 цього стандарту.

Після цього воронку знімають, захищають розчин врiвень з краями

та знімають форму-конус у вертикальному напрямку.

Вмикають вібромайданчик на 20 секунд. Після закінчення

вібрування заміряють діаметр основи розчинного конуса в двох

взаємно перпендикулярних напрямках. Розплив конуса повинен бути

170 +- 5 мм. Якщо діаметр конуса виявиться меншим або більшим

встановленого, то замішування повторюють, збільшивши чи змен-

шивши кількість лужного розчину. Розчинно-шлакове відношення,

отримане при досягненні розпливу конуса 170 +- 15 мм приймають

дли подальших випробувань.

9.4.3 Зразки-балочки після виготовлення зберігають в формах в

умовах, що виключають випаровування вологи яка входить до складу

розчину, впродовж 3 діб в повітряно-сухих умовах, а потім розпа

лублюють і зберігають у воді до випробувань.

9.5 Прискорене випробування в яжучого проводять за такою ме

тодикою.

Зразки-балочки, виготовлені за 9.4 цього стандарту, не раніше

ніж через 4 і не пізніше ніж через 12 годин після виготовлення

пропарюють в закритих формах за режимом 3+6+3 при температурі

ізотермічного прогрівання 95 +- 15 град.С. Випробування зразків

проводять через одну добу з моменту виготовлення.

10 Упаковка, маркування, транспортування та зберігання

10.1 Транспортування та зберігання меленого шлаку повинно

проводитись за ГОСТ 22237; при цьому особливу увагу слід зверта-

ти на неприпустимість попадання в нього гіпсу, вапна, цементу.

10.2 Транспортування та зберігання лужних компонентів повин

но проводитись відповідно до вимог ГОСТ 10690; ГОСТ 5100; ГОСТ

10689; ГОСТ 13078; ГОСТ 9285; ГОСТ 2263; ТУ 113-03-479; ТУ

6-09 5337.

10.3 При транспортуванні шлаків в мішках за ГОСТ 2226 на

останніх повинно бути зазначено: назву підприємства чи його то-

варний знак, повне найменування в яжучого, вид шлаку номер цього

стандарту.

- 12-

ДСТУ Б В.2.7-24-95

11 Вказівки по застосуванню

11.1 Для використування шлаколужного в'яжучого безпосередньо

в бетонній суміші мелений шлак попередньо перемішується в сухому

вигляді із заповнювачами та замішується розчином лужного ком-

понента необхідної густини.

11,2 Перемішування бетонної суміші при використанні розчин-

ного силікату натрію повинно проводитись у дві стадії. При

цьому необхідну кількість розчину силікату натрію ділять на дві

частини. Після дозування першої частини суміш перемішується

впродовж 2-3 хвилин, потім дозується залишок і проводиться оста-

точне перемішування бетонної суміші.

11.3 Бетони на шлаколужному в'яжучому можуть тверднути у

воді, нормальних та природних умовах, а також при тепловологій

обробці.

12 Гарантії постачальника

Виготовлювач гарантує відповідність в яжучого шлаколужного

вимогам цього стандарту при дотриманні умов приготування, засто

сування, транспортування та зберігання на момент отримання в'яжу

чого замовником, але не більше 3 місяців після його

відвантаження.

УДК 691.5 Ж12

Ключові слова:

шлаколужне в'яжуче, шлак, лужний компонент

ДСТУ Б В.2.7-24-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

=============================================================

Строительные материалы

ВЯЖУЩЕЕ ШЛАКОЩЕЛОЧНОЕ

Технические условия

Госкомградостроительства Украины

Киев - 1995

ДСТУ Б В.2.7-24-95

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом вяжущих

веществ и материалов им.В.Д.Глуховского

(НИИВМ) Минобразования Украины при

Киевском государственном техническом

университете строительства и архитектуры

(КГТУСиА).

2 ВНЕСЕН

Отделом государственных нормативов и

стандартов Госкомградостроительства Украины

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

приказом Госкомградостроительства Украины

N 129 от 23 июня 1995 г.

4 ВЗАМЕН РСТ УССР 5024 89

"Вяжущее шлакощелочное. Технические условия"

ДСТУ Б В.2.7-24-95

Содержание

С.

1 Область применения .................................... 1

2 Нормативные ссылки..................................... 2

3 Виды и марки .......................................... 3

4 Технические требования................................. 5

5 Требования безопасности .............................. 9

6 Требования охраны окружающей среды.................... 9

7 Комплектность ........................................ 9

8 Правила приемки....................................... 10

9 Методы контроля....................................... 10

10 Упаковка, маркировка, транспортирование

и хранение............................................ 11

11 Указания по применению ............................... 12

12 Гарантии поставщика................................... 12

ДСТУ Б В.2.7-24-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

===========================================================

Строительные материалы

Вяжущее шлакощелочное

Технические условия

Будівельні матеріали

В яжуче шлаколужне

Технічні умови

Вuilding materials

Slag аlkaline binder

Specifications

==================================================================

Дата введения 1996 01-01

------ -- ------ -- ------

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вяжущее шлакощелочное,

представляющее собой гидравлическое вяжущее вещество твердеющее

в воде и на воздухе, получаемое путем измельчения гранулированно

го шлака или гранулированного шлака и добавок портландцементного

клинкера и затворения его растворами соединений щелочных металлов

- натрия или калия, дающих в водных растворах щелочную реакцию.

Вяжущее шлакощелочное предназначено для изготовления бетонов

наряду с цементами по ГОСТ 10178.

Обязательные требования к качеству вяжущего, обеспечивающие

его безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, ох-

раны окружающей среды, изложены в 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.2; 4.4;

4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12 и в разделах 5, 6, 9.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

==================================================================

Издание официальное

2 -

ДСТУ Б В.2.7-24-95

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ Общие санитарно-гигиенические

| требования к воздуху рабочей зоны

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие

| положения

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Метод определения тонкости

| помола

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной

| густоты, сроков схватывания и

| равномерности изменения обьема

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела

| прочности при изгибе и сжатии

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 2226-88 | Мешки бумажные. Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 2663-79 | Натрий едкий технический. Технические

| условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 2874-82 | Вода питьевая. Гигиенические требования

| и контроль за качеством

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электротермофосфор-

| ные гранулированные для производства

| цементов

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 5100-85Е | Сода кальцинированная техническая.

| Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 5382-91 | Цементы и материалы цементного произ-

| водства. Методы химического анализа

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 9285-78 | Калия гидрат окиси технический.

| Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент

| Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 10689-75 | Сода кальцинированная техническая из

| нефелинового сырья. Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 10690-73Е | Калий углекислый технический (поташ)

| Технические условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 13078-81 | Стекло натриевое жидкое. Технические

| условия

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 22236-85 | Цементы. Правила приемки

-------------------------------------------------------------------

ГОСТ 22237-85 | Цементы. Упаковка, маркировка

| транспортирование и хранение

-------------------------------------------------------------------

ТУ 6-09-5337-87 | Натрий кремнекислый

- 3 -

ДСТУ Б В.2.7-24-95

-------------------------------------------------------------------

ТУ 14 11 217-85 | Шлак гранулированный от производства

| марганцевых ферросплавов

-------------------------------------------------------------------

ТУ 67 1031-89 | Шлаки цветной металлургии гранулирован-

| ные для производства шлакощелочного вяжущего

-------------------------------------------------------------------

ТУ 113-03-479-91 | Плав соды кальцинированной

-------------------------------------------------------------------

СН 46 30 88 | Санитарные правила и нормы охраны

| поверхностных вод от загрязнения

-------------------------------------------------------------------

СН 245-71 | Санитарные нормы проектирования

| промышленных предприятий

-------------------------------------------------------------------

| Правила техники безопасности и производст

| венной санитарии в производстве сборных же-

| лезобетонных и бетонных конструкций и

| изделий. Стройиздат, 1988

3 Виды и марки

3.1 По скорости набора прочности в трехсуточном возрасте

шлакощелочные вяжущие подразделяются на нормальнотвердеющие и бы

стротвердеющие.

3.1.1 К быстротвердеющим шлакощелочным вяжущим относятся вя

жущие, обозначенные в табл.З знаком "*".

3.2 В зависимости от содержания добавок портландцементного

клинкера шлакощелочные вяжущие подразделяются на следующие виды,

представленные в табл.1.

Таблицa 1

Виды шлакощелочных вяжущих

-------------------------------------------------------------------

| | Содержание | Модуль основности |

|Условное | портландце- | СаО+ МgО |

Вид вяжущого |обозначение | ментного | Мо= ------------- , |

|вяжущего | клинкера, | SiО2 + Аl2Oз |

| | масс. % | вид шлака |

------------------------------------------------------------------|

Шлакощелочное |ШЛВ О | Не содержит | Мо >= 1 05, доменный|

вяжущее О | | | |

------------------------------------------------------------------|

Шлакощелочное |ШЛВ 2 | 2 - 1 | Мо >= 1 05, доменный|

вяжущее 2 | | | |

------------------------------------------------------------------|

Шлакощелочное |ШЛВ НО | Не содержит | Никелевый |

вяжущее НО | | | |

------------------------------------------------------------------|

Шлакощелочное |ШЛВ Н7 | 7 - 2 | Никелевый |

вяжущее Н7 | | | |

------------------------------------------------------------------|

Шлакощелочное |ШЛВ СМО | Не содержит | Силикомарганцевый |

вяжущее СМО | | | |

------------------------------------------------------------------|

Шлакощелочное |ШЛВ СМ6 | 6 - 2 | Силикомарганцевый |

вяжущее СМ6 | | | |

-------------------------------------------------------------------

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-24-95

3.3 По механической прочности шлакощелочные вяжущие в

зависимости от вида щелочного компонента подразделяются на

марки, приведенные в табл. 2

Таблица 2

Марки шлакощелочных вяжущих