• у фруктових напоях — 10 %;

 • в овочевих напоях — 40 %;

 • у нектарах — 25 %.

 1. Не повинно бути мінеральних домішок, сторонніх домішок та домішок рослинного походження.

 2. За показниками безпечності соки, напої, нектари повинні відповідати нормам, зазна­ченим у таблиці 3.

Таблиця 3 — Показники безпечності

Назва поозмика

Норма

Метод контролювання

Масова частка сорбінової кислоти. %, не більша ніж

0,06

Згідно з ГОСТ 26181

Допустимі рівні:

 1. Токсичних елементів, мг/кг, не більше ніж.

а) у скляній, алюмінієвій та суцільиотягненій металевій тарі свинець

0.4

Згідно з ГОСТ 26932

кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933

миш'як

0.2

Згідно з ГОСТ 26930

ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927

мідь

5.0

Згідно з ГОСТ 26931

цинк

10,0

Згідно з ГОСТ 26934

б) у складеній металевій тарі свинець

1.0

Згідно з ГОСТ 26932

кадмій

0,05

Згідно 3 ГОСТ 26933

миш'як

0,2

Згідно з ГОСТ 26930

ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927

мідь

5.0

Згідно з ГОСТ 26931

цинк

10.0

Згідно з ГОСТ 26934

олово

200.0

Згідно з ГОСТ 26935

2 Мікотоксиніа, мг/кг, не більше ніж: патулін

0,05

Згідно з ГОСТ 28038

а

3 Радіонуклідів, Бк/дм’, не більше ніж: цезій-137

600

Згідно з 9.7 цього стандарту

стронцій-90

200

Згідно з 9.7 цього стандарту

Примітка 1. Масову частку сорбінової кислоти аюначоюгь у напоях, виготовлених Із напівфабрикатів, консервованих

сорбіновою кислотою

Примітка 2. Допустимі рівні олова 1 свинцю визначають у продукції, фасованій у мотзлеоу тару

і 15 За мікробіологічними показниками соки, напої, нектари повинні відповідати вимогам 5,1 1 - сте0ильності І не містити патогенні мікроорганізми чи їхні токсини відповідно до <Ме- промислової Р тпебований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пище- вых продуктов» (2].

5 1 16 Мікробіологічні показники стерилізованих соків, напоїв, нектарів установлюють відпо- • о ПО «Инструкции о порядке санитарно-технического контроля консервов на производствен- В ДН предприятиях оптових базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного пита- ния>!3] Пастеризовані соки, напої, нектари за мікробіологічними показниками повинні відповіда­ти вимогам, зазначеним у таблиці 4.

Таблиця 4 — м.кробюлопчні показники пастеризованих соків, напоїв; нектарів

Ндма

Норма

Метод контролювання

Китьюст» мезофільнмх аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАСАМ). КУО в 1 см4, не більше ніж

50

Згідно з ГОСТ 10444.1S

Бактерії групи кишкових паличок БГКП (коліформи). КУО в 1 дм4, на більше ніж

3.0

Згідно з ГОСТ 18963

Патогенні макроорганізми. зокрема бактерії роду Сальмонела, • 100 см4

Не дозволено

Згідно з Інструкцією МОЗ М» 1135(4]

Молочнокислі бактерії в 1 см4

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 10444.11

Плісеневі гр- -VO в 1 сьг, не більше ніж

5,0

Згідно 3 ГОСТ 10444.12

Дрокджі. в 1 cmj

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 10444.12 1. Пакування

  1. Соки, напої, нектари пакують у тару місткістю не більше ніж 3,0 дм3 згідно з чинними нор­мативними документами, що дозволена до використовування Міністерством охорони здоров'я України на даному виробництві.

  2. Допустимі відхили об'єму фасованої продукції для окремих одиниць застосованої тари від номінальної кількості не повинні перевищувати значень, %:

   Помад

   50 см3

   ДО

   100 см3 включно

   ± 6.0

   >

   100 см3

   а

   200 см3

   >

   ±4.5

   >

   200 см3

   а

   300 см3

   »

   ± 4.0

   »

   300 см3

   а

   500 см3

   >

   ± 3.0

   >

   500 см3

   а

   1000 см3


   ±2.5

   >

   1000 см3

   а

   3000 см3

   »

   ± 1.5

  3. Соки, напої, нектари в сложитковій тарі пакують у ящики пластмасові згідно з ДСТУ 3778, із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516, дощаті згідно з ГОСТ 13358. у тару-устатковання згідно з ГОСТ 24831 та інші види тари згідно з чинними нормативними документами чи фасують у пакети, застосовуючи термозберігальну плівку згідно з ГОСТ 25951 чи Іншими чинними норма­тивними документами Вимоги до пакування продукції в транспортну тару, згідно з ГОСТ 13799. Упаковану в транспортну тару продукцію формують у пакети з піддоном, згідно з ГОСТ 23285.

 2. Маркування

  1. На кожну одиницю спожиткової тари з продукцією треба наклеювати етикетку, а на тару із скомбінованих матеріалів марковання наносити безпосередньо на паковання типографським ме­тодом. що містить викладену державною мовою таку Інформацію:

 • назва виробника, його адреса і місце виготовлення;

 • назва продукції;

 • позначення цього стандарту.об’єм, дм3 (л);

 • склад продукту Із зазначенням переліку назв використаних харчових добавок;

 • дата виготовлення (число, місяць, рік);

 • термін придатності до споживання чи дату закінчення терміну придатності до споживання (число, місяць, рік);

 • напис: «освітлений», «неосвітлений», «купажований», «виготовлений Із концентрованого соку», «з цукром», «з м’якоттю», «перед споживанням збовтати» для соків, напоїв та нектарів Із м’якушем;

 • харчова та енергетична цінність 100 г продукту, зумовлена рецептурою на конкретний вид продукції;

 • умови зберігання;

 • знак відповідності (за наявності сертифіката).

Маркують продукцію на етикетці штриховими кодами відповідно до порядку визначеного ка­бінетом Міністрів України.

  1. Транспортне маркування згідно з ГОСТ 13799.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

  1. Під час виробництва соків, напоїв, нектарів треба керуватися вимогами безпеки, що вста­новлені «Санітарними правилами для підприємств, які виробляють овоче-фруктові консерви, су­шені овочі, фрукти, картоплю, квашену капусту і солені овочі»[1] та «Правилами охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств* [5].

  2. Вимоги до технологічного устатковання згідно з ДСТУ 3235.

  3. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042 [6].

  4. Приміщення треба обладнувати вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05 [7], яка забезпечує чис­тоту повітря робочої зони.

  5. Освітлювання приміщень повинне відповідати вимогам СНиП 11-4 [8].

  6. Температура зовнішньої поверхні устатковання не повинна перевищувати 45 °С.

  7. Еквівалентний рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати 80 дБ І його виз­начають згідно з ДСН 3.3.6.037 [9] не менше ніж раз на рік.

  8. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.

 2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Контролювання стану довкілля, яке передбачає охорону атмосферного повітря, очищан­ня стічних вод. охорону фунту, треба здійснювати згідно з вимогами ДСП 201 [10], СанПиН 4630 (11], СанПиН 42-126-4690 [12] та ГОСТ 172.3.02.

  2. Відходи виробництва зберігають тимчасово і знищують згідно з вимогами санітарних правил [13].

 3. ПРИЙМАННЯ

  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 26313.

г 8.2 Щоб перевірити відповідність вимогам цього стандарту соків, напоїв, нектарів підприєм-

ство-виробник проводить приймально-здавальне контролювання продукції.

Під час приймально-здавального контролювання перевіряють органолептичні I фізико-хімічні показники кожної партії, застосовуючи методи контролювання, зазначені у розділі 9.

Періодичність перевіряння показників безпеки установлють відповідно до методичних вка­зівок «Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показ­никами безпеки» [14]. а саме: свинцю, ртуті, кадмію, цинку, миш'яку, олова (після шести місяцівf «пігання продукції) - ОДИ» Р" » <вартал' “toодин раі наІСЯЧ1,; “‘««ТОКСИНІ. - періоди,.

« ыеиш-жж оди» ₽» У “артал' РОА'ОНУИЧДИ регламентують у сироеині. Месоеу чХ ЇІХ-зненають у кожній десятій nap™ І у разі виникнень розбіжностей а оцінці якосн гда “oiZnyw. масову часту дом.шс« і масову часту атипового спирту контролюють раз у „ар. да?7ра?вини«иения розбіжностей в оцінці якості готової продукції. аар

а.4 Мікробіологічні показники визначають згідно з «Инструкцией о порядке санитарно-техни ческого контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, розничной тор­говле и на предприятиях общественного питания. [3].

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Відбирання проб згідно з ГОСТ 26313. готування проб до випробовування зпдно з ГОСТ 26671. ГОСТ 26929.

9 J Визначання показників.

 • зовнішній вигляд і герметичність закупорювання тари визначають згідно з ГОСТ 8756.18;

 • повнота наливу — зпдно з ГОСТ 8756.1, масова частка сухих речовин — згідно з ГОСТ 28562;

 • масова частка титрованих кислот — згідно з ГОСТ 25555.0. активна кислотність (pH)

згідно з ГОСТ 26188;

 • масова частка вгіаміна С — згідно з ГОСТ 24556;

 • масова частка хлоридів — згідно з ГОСТ 26186;

 • масова частка м'якуша — згідно з ГОСТ 8756.10;

 • рослинні домішки — згідно з ГОСТ 26323, мінеральні домішки згідно з ГОСТ 25555.3, сто­ронні домішки — візуальна;

 • осад — згідно з ГОСТ 8756.9;

 • етиловий спирт — згідно з ГОСТ 25555.2;

 • токсичні елементи — згідно з ГОСТ 26927. ГОСТ 26930 — ГОСТ 26935, патулін згідно з ГОСТ 28038;

 • харчові домішки — за методиками, атестованими за установленим порядком.

 1. Проби для мікробіологічного аналізування відбирають згідно з ГОСТ 26668, підготовлю- ють проби згідно з ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів згідно з ГОСТ 26670.

 2. Мікробіологічне аналізування на відповідність вимогам промислової стерильності стери­лізованих соків, напоїв, нектарів — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, а пас­теризованих — згідно з вимогами зазначеними в таблиці 4 цього стандарту.

 3. Аналізування на виявлення збудників псування проводять за необхідності підтверджен­ня мікробіальчого псування згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 30425

 4. Аналізування на наявність патогенних мікроорганізмів проводять санітарно-епідемюпої чи станції за затвердженими методиками відповідно до порядку державного санітарного нагляду.

 5. Визначають вміст С»-137 I Sr-90 згідно з чинними стандартами та методичними вказівка­ми, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Транспортування та зберігання згідно з ГОСТ 13799, складування згідно з ДНАОП 1.8.10— 1.19(5].

  2. Продукцію треба зберігати в чистих, сухих, добре вентилюемих складських приміщеннях за температури від 0 °С до 25 °С і відносної вологості повітря не більше ніж 75 %. Продукц ю, совану в скляну тару, не можна зберігати на світлі.

  3. Складування І зберігання продукції проводиться в штабелях.

  4. Норми укладання в штабелі готової продукції в спожитковій тарі, в ящиках, в пакетах на піддонах чи в тарі-устаткованні повинні відповідати вимогам ВНТП 12-91К [15].

  5. Під час складування консервів в спожитковій тарі застосовують порядок укладання в колони.