Термін та визначення

Іншомовні еквіваленти терміна та його визначення російською мовою

70. ШIМАТИЗАЦІЯ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/ de

Приведення паперу /картону/ en у зрівноважений стан із від- & НО ЄНОЮ ВОЛОГІСТЮ повітря ги

ТІ. КОНЛИЦІОНУВАННЯ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/ de

Витримування паперу /кар­тону/ в стандартних умовах «п

навколишнього середовища для tr надання йому необхідної- во­логості ги

72. МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ ПАПЕРУ de

/КАРТОНУ/ еп

Властивість паперу /карто­ну/ чинити опір руйнуванню під tr дією зовнішнього механічного ru навантаження

световой поток о минималь­ным его рассеиванием

Papierablagerung Mellowing

Magasinage du papier АККЛИМАТИЗАЦИЯ БУМАГИ /КАРТОНА/

Приведение бумаги /кар­тона/ в равновесное состоя­ние о относительной влаж­ностью воздуха

Papierklimatisierung karton- klimatisierung

Conditioning ofpaper (board) Conditionnement du papier ( du carton)

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ БУМАГИ /КАРТОНА/

Выдерживание бумаги /картона/ в стандартных условиях окружающей среды для придания необходимой влажности

Papierfeatigkeit

Mechanical stregth of paper ( board)

Resistance mecanique du parier МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ БУМАГИ /КАРТОНА/

Свойство бумаги /карто­на/ сопротивляться разру­шению под действием внеш­ней механической нагрузки

Термін та визначення

Іншомовні еквіваленти терміна та його визначення російською мовою

 1. ВОЛОГОМІЦНІСТЬ ПАПЕРУ /КАР­

ТОНУ/

Властивість паперу /кар­тону/ зберігати міцність під час зволожування

 1. ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/

Властивість паперу /кар-, тону/ пропускати повітря че­рез пори de Na^festigkeit

en Paper wet strength

fr Resistance k 1’etat humide

ru ВЛАГОПРОЧНОСТЬ БУМАГИ /КАР­ТОНА/

Свойство бумаги /картона/ сохранять прочность при увлажнении

de Luftdurchlassigkeit

en Air permeance ( permeability) fr PermeMbilite a Fair ru ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ БУМАГИ

/КАРТОНА/

Свойство бумаги /картона/ пропускать воздух сквозь пор

а

Fettdichte

Grease resistance

Impermeabilite a la graisse ЖИРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БУМАГИ /КАРТОНА/

Свойство бумаги /картона/ не пропускать жиросодержа­щие вещества

ЛИНЕЙНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ БУМАГИ /КАРТОНА/

Изменение линейных разме­ров в различных условиях ЛИНЕЙНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ БУМАГИ /КАРТОНА/ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ

 1. аИРОНЕПРОНИКНІСТЬ ПАПЕРУ /КАР- de

ТОНУ/ еп

Властивість паперу /карто- fr НУ/ НЄ ПрОПуаКаТИ ЖИРОМІСТКІ ru речовини

 1. ЛІНІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ПАПЕРУ ru /КАРТОНУ/

Зміна /лінійних розмірів у різних умовах

ЛІНІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ПАПЕРУ ru /КАРТОНУ/ ПІСЛЯ ЗВОЛОЖУВАНН

ЯТермін та визначення

Іншомовні еквіваленти терміна та його визначення російською мово

ю

80. ГЛАДКІСТЬ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/ Властивість паперу /картону/, що визначається рельєфом його поверхні


 1. ЛІНІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/ шаля ВИСИХАННЯ.

 2. КАПІЛЯРНЕ ВСМОКТУВАННЯ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/

Властивість паперу /карто­ну/ всмоктувати рідину

Прим і. т к а: Оцінюєть­ся висотою підняти рідини на вертикально закріпленій смуж­ці паперу /картону/ протягом певного часу в стандартних умовах випробування

81. АБРАЗИВНІСТЬ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/ Властивість поверхні паперу /картону/ порушувати при кон­такті гладкість поверхні іншого тіла

ru ЛИНЕЙНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ БУМАГИ
/КАРТОНА/ ПРИ ВЫСЫХАНИИ

de Kapillaraangh6he

•n Capillary rise fr Ascension сарШаіге ru КАПИЛЛЯРНАЯ ВІМГЫВАЕМОСТЬ

БУМАГИ /КАРТОНА/

Свойство бумаги /карто­на/ впитывать жидкость

Примечание. Оце­нивается высотой поднятия жидкости на вертикально за­крепленной полоске бумаги /картона/ в течение интер­вала времени, заданного в стандартных условиях испы­тания

de Glatte

en Smoothness

ru ГЛАДКОСТЬ БУМАГИ /КАРТОНА/

Свойство бумаги /карто­на/, определяемое рельефом поверхности

de Abrieb des Papiers ( des Ker- tons)

en Paper ( board) abrasiveness Abrasion of paper fr Pouvoir abrasif du papier ru АБРАЗИВНОСТЬ БУМАГИ /КАР­

ТОНА/

Свойство поверхности бу

-Термін та зазначення

Іншомовні еквіваленти терміна та його визначення російською мовою

32. АНІЗОТРОПІЯ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/

Різниця властивостей наго­ру /картону/ в різних напря­мах аркуша

 1. ФАРЮСПРИЙНЯТТЯ ПАПЕРУ /КАР­ТОНУ/

Властивість паперу /карто­ну/ сприймати певну кількість друкарсько! фарба під час дру- кування при заданих умовах кон­такту й розриву фарбового шару

 1. СТАРІННЯ ПАПЕРУ /КАРТОНУ/

Не зворотні зміни властивос­тей паперу /картону/, особливо механічної міцності, під час тривалого часу зберігання


магл /картона/ нарушать при контакте гладкость по­верхности другого тела

Anisotropie

en Anisotropy fx Anisotropio

ru АНИЗОТРОПИЯ БУМАМ /КАРТО­НА/

Различив свойс® бумаги /картона/ в разных направ­лениях листа

Л> Druckfarben-Sanglabigkeit en ink receptivity

tr R^coptivitb de 1‘encre ru КРАОЮЮСПРИЯГИЕ БУМАГИ

/КАРТОНА/

Свойство бумаги /карто­на/ воспринимать определен­ное количество пзчатной краски во время жчати при заданных условиях контакта и разрыва красочного слоя

de AUerung en Ageing tr Yieilllseement ru СТАРЕНИЕ БУМАГИ /КАРТОНА/

Необратимое изменение свойств бумаги /картона/, особенно механической проч­ности, при длительном хра­нени

иІ

Термін та визначення

ншомовні еквіваленти терміна та його визначення російською мовою


 1. ДРУКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ПАПЕ­РУ /КАРТОНУ/

Сукупність властивостей паперу /картону/, пю визна­чають якість друку

 1. СКЛЕЙКА В РУЛОНІ

Місце з’єднання розірвано­го полотна паперу /картону/ за допомогою склеювально! речовини або спеціальної стрічки

 1. БРАК

Продукція, передача яко! споживачеві не допускається черев'невідповідність II встановленим вимогам

de Druckeigenschaften

en Printing qualities

fr Impnmabilit6

ru ПЕЧАТНЫЕ СВОЙСТВА БУМАГИ /КАРТОНА/

Совокупность свойств бу­маги /картона/, определяющих качество печати

de Klebestelie ru СКЛЕЙКА В РУЛОНЕ

Место соединения полотна бумаги /картона/ при обрыве с помощью склеивающего веще­ства или специальной ленты

de Ausschu

en Broke

fr Dfechet

ru БРАК

Продукция, передача кото­рой потребителю не разреша­ется из-за несоответствия ее установленным требования

мАЛФАВІТНИЙ ІЮКАЕЧИК ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Абразивиїсть картону 81

Абразивиїсть паперу 81

Акліматизація картону Акліматизація паперу Анізотропія картону Анізотропія паперу Аркуш картону Аркуш паперу Бік картону верхній Бук картону сітковий Бік паперу верхній Бік паперу сітковий Білість картону Білість паперу Брак Вибілювач картону оптичний Вибілювач паперу оптичний Вимої Властивості волокнистого напівфабрикату паперотворні Властивості картону друкарські Властивості паперу друкарські Вода зворотна Бологомїдаїсть картону Бологоміцніать паперу Волокнистий напівфабрикат Всмоктування картону капілярне Всмоктування паперу капілярне Гідратація під час розмелювання волокнистого напів­

фабрикату

Гладкість картону

Гладкість паперу

Глянсування картону

Глянсування паперу

Грунтування картону 41

Грунтування паперу 41

Гумування картону 42

Гумування паперу 42

Деаерація маси для виготовлення картону II

Деаерація маси для виготовлення паперу II

Деформація картону лінійна 76

Деформація картону лінійна після висихання 78

Деформація картону лінійна після зволожування 77

Деформація паперу 78

Деформація паперу лінійна після висихання 78

Деформація паперу лінійна після зволоження 77

Іироиечюникніоть картону 75

Іиронапронинніоть паперу 75

Знатність маси для виготовлення картону водозатри- мувальна ЗО

Здатність маси для виготовлення паперу водозатрк- муваяьна Знак водяний

Зольність картону

Зольність паперу

Каланхруваяня картону

Каландрування паперу

Калібрування картону

Картон

Картон аркумеетй

Картон багатоивровий

Картон рулонний

Композиція маси для виготовлення картону

Композиція маси для виготовлення паперу Кондиціювання картону Кондиціювання паперу Концентрація маси для виготовлення картону Концентрація маси жя виготовлення паперу Крепуваиня паперу Іиак картону Диск паперу Макулатура

Маса для виготовлення картону

Маса для виготовлення паперу

Маса макулатурна

Межа дзеркала заливу полотна картону

Межа дзеркала заливу полотна паперу

Міцність картону механічна 72

Міцність паперу механічна 72

Мливо грубе 16

Мливо масне 15

Нанесення поверхневого покриття на картон 47

Нанесення поверхневого покриття на папір 47

Напівфабрикат волокнистий З

Наповнення картону 18

Наповнення паперу 18

Наповнювач картону 17

Наповнювач паперу 17

Напрям картону машинний 54

Напрям картону поперечний 55

Напрям паперу машинний 54

Напрям паперу поперечний 55

Непрозорість паперу 68

Облагороджування маси макулатурно! 26

Очищення маси для виготовлення картону 9

Очищення маси для виготовлення паперу 9

Папір І

Папір аркушевий 61

Папір багатошаровий 45

Папір рулонний 62

Пігментування картону 43

Пігментування паперу 43

Підфарбування картону 23

Підфарбування паперу 23

Повітропроникність картону 74

Повітропроникність виперу 74

Покриття картону поверхневе 46

Покриття паперу поверхневе 46

Полотно картону 53

Полотно паперу 53

Пресування картону ЗІ

Пресування паперу ЗІ

Прозорість паперу 59

Проклеивания картону 21

Проклеювання картону поверхневе 22

Проклеивания маси для виготовлення картону 20

Проклеювання маси для виготовлення паперу

20

Проклеювання паперу

21

Проклеювання паперу поверхневе

22

Просвіт паперу

51

Розмелювання волокнистого напівфабрикату

6

Розпуск волокнистого напівфабрикату

4

Склейка в рулоні

Спосіб виготовлення картону сухий Спосіб виготовлення паперу сухий Старіння картону Старіння паперу

Структура картону

Структура паперу Ступінь млива маси Ступінь проклеювання картону Ступінь проклеювання паперу Сушіння картону Сушіння паперу Тиснення картону Тиснення паперу

Точка критична під час сушіння картону Точка критична під час сушіння паперу Утримання наповнювача картону Утримання наповнювача паперу Фарбосприйняття картону Фарбосприйняття паперу

Фібрілювання волокнистого напівфабрикату Формування картону Формування паперу фракціонування маси для виготовлення картону Фракціонування маси для виготовлення паперу Шар картону елементарний Шар картону поверхневий Шар паперу елементарний Шар паперу поверхневий Ширина картону необрізна Ширина картону обрізна Ширина паперу необрізна Ширина паперу обрізнаАЛФАВІТНИЙ пошгаик ТЕРМІНІВ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Абразивность бумаги Абразивность картона Акклиматизация бумага Акклиматизация картона Брак Белизна бумага Белизна картона Бумага

Бумага листовая

Бумага многослойная

Бумага рулонная

Влагопрочность бумаги

Влагопрочность картона

Вода оборотная

Воздухопроницаемость бумаги Воздухопроницаемость картона Впитываемость бумаги капиллярная Впитываемость картона капиллярная Гидратация при размоле волокнистого полуфабриката Гладкость бумаги Гладкость картона

Граница зеркала залива полотна бумаги /картона/

Грунтование бумаги

Грунтование картона

Гуммирован» бумаги

Гуммирование картона

Д

76

78

52

вазряпяя наоса для изготовления бумага Деаэрация масон для изготовления картона Деформация бумаги линейная Деформация бумаги при высыхании линейная Деформация бумаги при увлажнении линейная Деформация картона линейная Деформация картона при высыхании линейная Деформация картона зфи увлазвеНйД Линейная Іирояепроницаемость бумаги Кжронепрониоаемость картона Знак водянойЗольность бумага

Зольность картона

Каландрирование бумаги

Каландрирование картона

Калибрование картона

Картон

Картон листовой

Картон многослойный

Картон рулонный

Композиция масон для изготовления бумаги

Композиция массы для изготовления картона

Кондиционирование бумаги

Кондиционирование картона

Концентрация масон для изготовления бумаги

Концентрация масон для изготовления картона

Красковосприятие бумаги

Кра ок о во с приятие картона

Крепирование бумаги

Лист бумаги

Лист картом

Лоа бумаги

Доек мартом

Дошение бумаги

Лощение картом

Макулатура

Масса для изготовления бумаги

Масса для изготовления картом

Масса макулатурная

Мелован» бумаги

Мелование картона

Нанесение поверхностного покрытия на бумагу

Нанесение поверхностного покрытия на картон

Наполнение бумаги

Наполнение картом '

Наполнитель бумаги

Наполнитель картом

Направление бумагх машинное

Направление бумаги поперечно

Направление картона машинное 54

Направление картона поперечное 55

Непрозрачность бумага 68

Облагораживание макулатурной массы 26

Отбеливатель бумаги оптический 65

Отбеливатель картона оптический 65

Очистка масок для изготовления бумаги 9

Очистка массы для изготовления картона 9

Подцветка бумаги 23

Подцветка картона 23

Полотно бумаги 53

Полотно картона 53

Полуфабрикат волокнистый 3

Помол жирный 15

Помол садкий 16

Прессование бумаги 31

Прессование картона 31

Прозрачность бумаги 69

Проклейка бумаги. 21

Проклейка картона 21

Проклейка бумага поверхностная 22

Проклейка картона поверхностная 22

Проклейка массы для изготовления бумаги 20

Проклейка массы для изготовления картона 20