НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Програмна інженерія

ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ

Частина 1. Модель якості

(ISO/IEC 9126-1:2001, IDT)

Д

БЗ № 11-2013/473

СТУ ISO/IEC 9126-1:2013

Видання офіційнеКиїв
МІНЄКОНОМ°ОЗВИТЬ У УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Експозиційний центр «Наука» Національної академії наук України та Технічний ко­мітет стандартизації України «Інформаційні технології» (ТК 20) (Інститут програмних систем Національної академії наук України)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Андон, академік НАН України; Л. Бабко; Г. Коваль, канд. фгз.-мат. наук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO/IEC 9126-1: 2001 Software engineering — Product qua­lity — Part 1: Quality model (Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі Скасуванням ДСТУ 2850-94

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю або частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

'Мінекономрозвитку України, 201

4ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ до ISO/IEC 9126-1:2001 IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Узгодженість 2

 3. Нормативні посилання 2

 4. Терміни та визначення понять 2

 5. Структура моделі якості З

  1. Підходи до якості З

  2. Якість продукту і життєвий цикл З

  3. Оцінювані елементи 6

  4. Використання моделі якості 6

 6. Модель якості для зовнішньої та внутрішньої якості 6

  1. Функціональність .7

6:2 Надійність 8

  1. Зручність використання 8

  2. Ефективність : 9

  3. Супроводженність 9

  4. Мобільність 9

 1. Модель якості для якості під час використовування 10

 1. Якість під час використовування 10

Додаток А Метрики 11

А.1 Метрики програмного забезпечення 11

А,2 Метрики якості під час використовування 12

А.З Вибір метрик і критеріїв вимірювання: , 13

А.4 Метрики, використовувані для порівняння 13

Додаток В Терміни та визначення понять з інших стандартів 14

Додаток С Історія р 'боти 17

Бібліографія 19НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 9126-1: 2001 Software engineering — Product qua­lity — Part 1: Quality model (Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості).

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 20 «Інформаційні технології».

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • словосполуку «ця частина ISO/IEC 9126» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимо­гами до комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

 • вилучено «Передмову до ISO/IEC 9126-1» як матеріал, що не містить суттєвої інформації;

 • у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», а в 5.2 '— «Національну примітку», виділені рамкою.

Додаток А — обов’язковий, додатки В, С — довідкові.

.У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, яким відповідають такі національні стандарти України:

ДСТУ 2850-94 Програмні засоби електронних обчислювальних машин. Показники і методи оцінювання якості

ДСТУ 3918-1999 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2:2008 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2. Зовнішні метрики

ДСТУ ISO/IEC TR 9126-3:2013 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики

ДСТУ ISO/IEC TR 9126-4:2013 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрики якості під час використовування

ДСТУ ISO 9241-11:2006 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 11. Настанови щодо прийнятності у використанні

ДСТУ ISO 9241-10-2001 Ергономічні вимоги до роботи з'відеотерміналами в офісі. Частина 10. Принципи діалогу

ДСТУ EN ISO 13407:2007 Людиноцентричні процеси проектування діалогових систем

ДСТУ ISO/IEC 14598 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту (частини 1—6)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу про­грамних засобів (частини 1—9).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO/IEC 9126-1:2001

Комп’ютери все ширше застосовують у різноманітних прикладних галузях і правильність їхньої роботи є часто критичною для успіху бізнесу та/або безпеки людини. Тому розроблення чи вибір високоякісних програмних продуктів є вкрай важливим. Вичерпна специфікація й оцінювання якості програмного продукту — ключовий чинник у гарантуванні відповідної якості. Її можна досягти за допомогою визначення адекватних характеристик якості, беручи до уваги призначеність викорис­тання програмного продукту. Важливо, щоб кожну релевантну характеристику якості програмного продукту специфікували й оцінювали, за першої-ліпшої можливості, використовуючи затверджені або широко визнані метрики.

Стандарт ISO/IEG 9126 (1991) Software product evaluation — Quality characteristics and guide­lines for their use (Оцінювання програмного продукту. Характеристики якості й настанови щодо їх використання), розроблений для задоволення цих потреб, визначав шість характеристик якості й описував модель процесу оцінювання програмного продукту.

Оскільки характеристики якості -й асоційовані метрики можуть бути корисними не лише для оцінювання програмного продукту, але й для визначення вимог до якості й інших цілей, ISO/IEC 9126 (1991) було замінено двома зв’язаними між собою серіями стандартів: JSO/JEC 9126 (Якість програмного продукту) та ISO/IEC 14598 (Оцінювання програмного продукту). Характери- стики якості програмного продукту, визначені в цьому стандарті, можна використовувати для спе­цифікування як функційних, так і нефункційних вимог замовника, і користувача.

Цей стандарт є переглядом ISO/IEC 9126 (1991) і зберігає такі самі характеристики якості про­грамного забезпечення. Головні відмінності:

 • уведення обов’язкових підхарактеристик, більшість з яких основано на інформативних підха- рактеристиках в ISO/IEC 9126 (1991);

 • специфікація моделі якості;

 • уведення якості під час використовування;

 • видалення'процесу оцінювання (який тепер визначено в стандартах ISO/IEC 14598);

 • узгодження вмісту з ISO/IEC 14598-1.

Взаємозв’язок між стандартами серії ISO/IEC 9126 і серії ISO/IEC 14598 (додаток D) проілю­стровано на рисунку 1.

Рисунок 1 — Взаємозв’язок між стандартами ISO/IEC 9126 і ISO/IEC 1459

8ДСТУ ISO/IEC9126-1:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ

Частина 1. Модель якості

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ-
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
Часть 1. Модель качества

SOFTWARE ENGINEERING

PRODUCT QUALITY

Part 1. Quality model

Чинний від 2014-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує двоскладову модель якості програмного продукту: а) зовнішню якість та внутрішню якість і в) якість під час використовування. Перша складова моделі .встановлює шість ха­рактеристик для внутрішньої та зовнішньої якості, які далі підрозділено на підхарактеристики. Ці підхарактеристики проявляються зовнішньо, коли програмне забезпечення використовують як час­тину комп'ютерної системи, і походять від внутрішніх атрибутів програмного забезпечення: Цей стан­дарт не конкретизує модель зовнішньої й внутрішньої якості нижче ніж рівень підхарактеристик.

Друга складова моделі встановлює чотири характеристики якості під час використовування, але не конкретизує модель якості під час використовування нижче ніж рівень характеристик. Якість під час використовування відбиває комбінований ефект, який справляють на користувача шість ха­рактеристик якості програмного продукту.

Визначені характеристики застосовні до будь-якого виду програмного забезпечення, охоплю­ючи.комп'ютерні програми й дані, що містяться у вбудованій програмі. Характеристики і підхарак­теристики забезпечують узгоджену термінологію стосовно якості програмного продукту. Вони та­кож надають схему для специфікування вимог до якості програмного забезпечення й досягнення компромісів між можливостями програмного продукту.

Обов’язковий додаток А надає рекомендації та вимоги стосовно метрик програмного продук­ту і метрик якості під час використовування. Приклади цих метрик містяться в інших стандартах багаточастинного стандарту ISO/IEC 9126. Ці метрики застосовні для встановлення вимог до якості й цілей проектування програмних продуктів, охоплюючи проміжні продукти. Пояснення того, як цю модель якості можна застосовувати під час оцінювання програмного продукту,- зазначено в ISO/IEC 14598-1.

Цей стандарт можуть специфікувати й оцінювати якість програмного продукту з різних позицій ті, хто пов’язаний з придбанням, вимогами, розроблянням, використанням, оцінюванням, підтри­муванням, супрс юдженням, гарантуванням якості й аудитом програмного забезпечення. Його, на-

Видання офіційне приклад, можуть використовувати розробники, покупці, персонал щодо гарантування якості й не- залежні оцінювачі, особливо ті, хто відповідає за специфікування й оцінювання якості програмно­го продукту. Приклад використання моделі якості, визначеної в цьому стандарті:

 • підтвердження повноти визначення вимог;

 • ідентифікування вимог до програмного забезпечення;

 • ідентифікування цільових показників проектування програмного забезпечення;

 • ідентифікування цільових показників тестування програмного забезпечення;

 • ідентифікування критеріїв гарантування якості; •

 • ідентифікування критеріїв приймання завершеного програмного продукту.

Примітка 1. Цей стандарт можна використовувати разом з ISO/1EC 15504 (який стосується оцінювання процесів життє­вого циклу програмного забезпечення) для надання:

 • схеми для визначання якості програмного продукту в процесах замовлення-постачання;

 • підтримування огляду, верифікування та валідації, а також схеми'для кількісного оцінювання якості в процесах підтри­мування;

 • підтримування встановлення організаційних цілей якості в процесах керування.

Примітка 2. Цей стандарт можна використовувати разом з ISO/IEC 12207 (який стосується життєвого циклу програмно­го забезпечення) для надання:

 • схеми визначання вимог до якості програмного продукту в- основних процесах життєвого циклу;

 • підтримування огляду, верифікації та валідації в підтримувальних лроцесах.життєвого циклу.

Примітка 3. Цей стандарт можна використовувати разом з iSO 9001 (який стосується процесу гарантування якості) для надання:

 • підтримки встановлення цілей якості;

 • підтримування огляду, верифікації та валідації проекту.

 1. УЗГОДЖЕНІСТЬ

Будь-яка вимога до якості програмного продукту, специфікація чи оцінювання, узгоджувані з цим стандартом, мають або використовувати характеристики і підхарактеристики, наведені в роз­ділах 6 і 7, обґрунтовуючи будь-які винятки, або описувати власну класифікацію атрибутів якості програмного продукту й забезпечувати відображення на характеристики та підхарактеристики в розділах 6 і 7..

Вимога до якості програмного продукту або специфікація, які містять метрики, використову­вані для порівняння, мають визначити, чи відповідають ці метрики визначеному в А.4.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьо­му тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених доку­ментів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO/IEC 14598-1:1999 Information technology—■ Software product evaluation — Part 1: General overview.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 14598-1:1999 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Части­на 1. Загальний огляд.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

В усіх частинах ISO/IEC 9126 вжито наведений нижче термін і терміни та визначення позна­чених ними понять, наведені в ISO/IEC 14598-1.

Примітка. Визначення понять з 1SO/1EC 14598-1, відтворені в довідковому додатку В.

  1. рівень експлуатаційних характеристик (level of performance)

 1. Ступінь, у якому потреби задовольняють, подано певним набором значень характерис­тик якості.СТРУКТУРА МОДЕЛІ ЯКОСТІ

У цьому розділі описано структуру моделі якості, яка пояснює взаємозв'язок між різними підхо­дами до якості. Конкретну реалізацію цієї моделі якості наведено в розділі 6 і в 7.5.1.

 1. Підходи до якості

Програмний продукт Ефект програмного продукту


Зовнішні метрики


Внутрішні метрики


Метрики якості під час використовування


Рисунок 2 — Якість у життєвому циклі
Потреби користувача в якості охоплюють вимоги до якості під час використовування у визна­чених контекстах використання. Ці ідентифіковані потреби можна використовувати під час специфі­кування зовнішньої та внутрішньої якості за допомогою характеристик і підхарактеристик якості програмного продукту.