ДЕРЖАВНИЙ

СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІЖДЕРЖАВНИЙ

СТАНДАРТДЕФЕКТИ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МЕТАЛІВ ПЛАВЛЕННЯМ

Класифікація, позначення та визначення

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97)

БЗ № 12-96/206Видання офіційнеДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ

ДСТУ 3491-96

(ГОСТ 30242-97)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕФЕКТИ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МЕТАЛІВ ПЛАВЛЕННЯМ

Класифікація, позначення та визначення

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

КиївПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної Академії наук України

2  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 30 грудня 1996 р. № 579

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 вересня 1997 р. № 603

3  Цей стандарт відповідає ISO 6520:1982 «Класифікація дефектів швів при зварюванні металів плавлення (з поясненнями)»

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  РОЗРОБНИКИ: Л. М. Лобанов, академік НАН України; В. Г. Ігнатьєв, канд. техн. наук; І.П. Білокур, д-р. техн. наук; В. В. Саєнко


ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕФЕКТИ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ МЕТАЛІВ ПЛАВЛЕННЯМ

Класифікация, позначення та визначення

ДЕФЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ ПЛАВЛЕНИЕМ

Классификация, обозначение и определения

IMPERFECTIONS IN METALLIC FUSION WELDS

Classification and definitions

Чинний від 1999-01-01

1    ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює класифікацію, визначення і умовні позначення дефектів швів, зон термічного впливу та основного металу при зварюванні металів плавленням.

2    КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ

2.1   Дефекти при зварюванні металів плавленням утворюються внаслідок порушення вимог нормативних документів до зварювальних матеріалів, підготовки, складання та зварювання з’єднуваних елементів, термічного та механічного оброблення зварних з’єднань та конструкції в цілому.

2.2   У цьому стандарті дефекти класифіковані на шість таких груп:

1    - тріщини;

2    - порожнини, пори;

3    - тверді включення;

4    - несплавлення та непровари;

5    - порушення форми шва;

6    - інші дефекти, не включені до вищезгаданих груп.

3 НАЗВА, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ ДЕФЕКТІВ

Назву, визначення та позначення дефектів наведено в таблиці 1.

У таблиці наведені:

а) у графі 1 - тризначне цифрове позначення кожного дефекту або чотиризначне цифрове позначення його різновидів;

б) у графі 2 - буквене позначення дефекту, яке використовують у збірниках довідкових радіограм Міжнародного інституту зварювання (МІЗ);

в) у графі 3 - назва дефекту українською, англійською та французькою мовами;

г) у графі 4 - визначення і/або пояснювальний текст;

д) у графі 5 - рисунки, які за необхідності доповнюють визначення.

 

Позначення дефекту

Назва

дефекту

Визначення і/або пояснення дефекту

Рисунки зварних швів та з'єднань з дефектами

цифрове

використо

вуване

МІЗ

 

 

Група 1. Тріщини

 

 

100

Е

Тріщини

en cracks

fr fissures

Несуцільність, викликана місцевим розривом шва, який може виникнути внаслідок охолодження або дії навантажень

 

1001

 

Мікротріщина

en microfissure (micro-crack)

fr microfissure

Тріщина, яка має мікроскопічні розміри, яку виявляють фізичними методами не менш як при п’ятидесятикратному збільшенні

 

1011011101210131014

Еа

Поздовжня тріщина

en longitudinal crack

fr fissure longitudinale

Тріщина, орієнтована паралельно до осі зварного шва.

Вона може розміщуватись:

-    у металі зварного шва;

-    на межі сплавлення;

-    у зоні термічного впливу;

-    в основному металі

10210211023

1024

Еb

Поперечна тріщина

en transverse crack

fr fissure transversale

Тріщина, орієнтована поперек осі зварного шва.

Вона може розміщуватись:

-    у металі зварного шва;

-    в зоні термічного впливу;

-    в основному металі

 

 

 

 

 

103

103110331034

Е

Радіальні тріщини

en radiation cracks

fr fissures rayonnantes

Тріщини, які радіально розходяться з однієї точки.

Вони можуть бути:

-    у металі зварного шва;

-    у зоні термічного впливу;

-    в основному металі

Примітка. Тріщини цього типу, які розходяться в різні сторони, відомі як зіркоподібні тріщини

104

1045

1046

1047

Ec

Тріщина y кратері

en crater cracks

fr fissure de cratère

Тріщина у кратері зварного шва, яка може бути:

-    поздовжньою;

-    поперечною;

-    зіркоподібною

105

105110531054

Е

Роздільні тріщини

en group of disconnected cracks

fr réseau de fissures marbrees

Група тріщин, які можуть розміщуватись:

-    у металі зварного шва;

-    у зоні термічного впливу;

-    в основному металі

106

106110631064

Е

Розгалужені тріщини

en branching cracks

fr fissures ramifiées

Група тріщин, які виникли з однієї тріщини.

Вони можуть розміщуватись:

-    у металі зварного шва;

-    у зоні термічного впливу;

-    в основному металі

 

 

Гpyпa 2. Пори

 

 

200

А

Газова порожнина

en gas cavity

fr soufflure

Порожнина довільної форми, утворена газами, що затримались в розплавленому металі, яка не має кутів

 

2011

Аа

Газова пора еn gas pore

fr soufflure spheroidale

Газова порожнина звичайно сферичної форми

2012

 

Рівномірно розподілена пористість

en uniformly distributed porosity

fr soufflures spheroidales uniformément réparties

Група газових пор, розподілених рівномірно в металі зварного шва. Слід відрізняти від ланцюжка пор (2014)

2013

 

Скупчення пор

en localized (clustered)

fr nid de soufflures

Група газових порожнин (три або більше), розміщених купчасто з відстанню між ними меншою за три максимальні розміри більшої з порожнин

2014

 

Ланцюжок пор

en linear porosity

fr soufflures allignees (ou en chapelet)

Ряд газових пор, розміщених в лінію,  звичайно паралельно до осі зварного - шва, з відстанню між ними, меншою- за три максимальні розміри більшої з - пор

 

2015

Ab

Довгаста порожнина

en elongated cavity

fr soufflure allongée

Несуцільність, витягнута вздовж осі зварного шва. Довжина несуцільності не менш як у два рази перевищує висоту

2016

Ab

Свищ

en worm-hole

fr soufflure vermiculaire

Трубчаста порожнина в металі зварного шва, викликана виділенням газу. Форма та положення свища визначаються режимом твердіння та джерелом газу. Звичайно свищі групуються у скупчення та розподіляються ялинкою

2017

 

Поверхнева пора

en surface pore

fr piqûre

Газова пора, що порушує суцільність по верхні зварного шва

202

R

Усадкова раковина

en shrinkage cavity

fr retassure

Порожнина, що утворюється внаслідок зсідання під час твердіння

 

2024

К

Кратер

en crater pipe

fr retassure de cratere

Усадкова раковина в кінці валика зварного шва, не заварена до або під час виконання наступних проходів

 

 

Група 3. Тверді включення

 

300

 

Тверді включення

en solid inclusion

fr inclusion solide

Тверді чужорідні речовини металевого або неметалевого походження в металі зварного шва. Включення, які мають хоча б один гострий кут, називаються гострокутними включеннями

3013011

3012

3013

Ва

Шлакове включення

en slag inclusion

fr inclusion de laitier

Шлак, що попав у метал зварного шва. Залежно від умов утворення такі включення можуть бути:

--лінійними;

-    роз’єднаними;

-    іншими

302

3021

3022

3023

G

Флюсове включення

en flux inclusion

fr inclusion de flux

Флюс, що попав у метал зварного шва. Залежно від умов утворення такі включення можуть бути:

-    лінійними:

-    роз’єднаними;

-    іншими

Див. 3011-3013

303

J

Оксидне включення

en oxide inclusion

fr inclusion d’oxyde

Оксид металу, що попав у метал зварного шва під час твердіння

 

304

3041

3042

3043

Н

Металеве включення

en metallic inclusion

fr inclusion métallique

Частинка чужорідного металу, що попала в метал зварного шва.

Розрізняють частинки з:

-    вольфраму;

-    міді;

-    іншого металу

 

 

 

Група 4. Несплавлення та непровар

401

40114012

4013

 

Несплавлення

en lack of fusion (incomplete fusion)

fr manque de fusion (collage)

Відсутність з’єднання між металом зварного шва та основним металом або між окремими валиками зварного шва. Розрізняють несплавлення:

-    по бічній стороні;

-    між валиками;

-    в корені зварного шва

402

 

Непровар (неповний провар)

en lack of penetration (incomplete penetration)

fr manque de pénétration

Несплавлення основного металу по всій довжині шва чи на ділянці, яке виникає внаслідок неспроможності розплавленого металу проникнути в корінь з'єднання

 

 

Група 5. Порушення форми шва

 

500

 

Порушення форми

en imperfect shape

fr forme défectueuse

Відхилення форми зовнішніх поверхонь зварного шва або геометрії з’єднання від установленого значення

 

5011

F

Підріз неперервний

en continious undercut

fr caniveau continu

Заглибина поздовжня на зовнішній поверхні валика зварного шва, що утворюється при зварюванні.

5012

F

Підріз переривчатий

en intermittent undercut

fr morsure: caniveau discontinu

 

5013

 

Усадкова канавка

en shrinkage groove

fr caniveau â la racine

Підріз з боку кореня одностороннього зварного шва, викликаний зсіданням по межі сплавлення (див. також 512)

502

 

Перевищення випуклості стикового шва

en excess weld metal

fr surépaisseur excessive

Надлишок наплавленого металу на лицьовій стороні стикового шва понад установлене значення

503

 

Перевищення випуклості кутового шва

en excessive convexity

fr convexité excessive

Надлишок наплавленого металу на лицьовій стороні кутового шва (на всій довжині чи на ділянці) понад установлене значення

504

 

Перевищення проплаву

en excessive penetration

fr exces de pénétration

Надлишок наплавленого металу на зворотній стороні стикового шва понад установлене значення

5041

 

Місцеве перевищення проплаву

en local excess penetration

fr excès local de pénétration

Місцевий надмірний проплав понад установлене значення

 

505

 

Неправильний профіль зварного шва

en incorrect weld profile

fr défaut de raccordement

Кут ( а ) між поверхнею основного металу площиною, дотичною до поверхні зварного шва, менший від установленого значення

506

 

Наплив

en overlap

fr débordement

Надлишок наплавленого металу, що натік на поверхню основного металу, але не сплавлений з ним

507

 

Лінійне зміщення

en linear misalignment

fr défaut d’alignement

Зміщення між двома зварюваними елементами, при якому їх поверхні розташовані паралельно, але не на потрібному рівні

508

 

Кутове зміщення

en angular misalignment

fr deformation angulaire

Зміщення між двома зварюваними елементами, при якому їх поверхні розташовані під кутом, що відрізняється від потрібного

509

50915092

5093

5094

 

Натікання

en sagging

fr effondrement

Метал зварного шва, який осів внаслідок дії сили тяжіння і не має сплавлення зі з’єднуваною поверхнею.

Залежно від умов це може бути:

-    натікання при горизонтальному положенні зварювання;

-    натікання в нижньому або стельовому положенні зварювання;

-    натікання в кутовому зварному шві;

-    натікання в шві при з’єднанні внапуск;

510

 

Пропалювання

en burn through

fr trou

Витікання металу зварювальної ванни, внаслідок якого утворюється наскрізний отвір у зварному шві

511

 

Неповне заповнення розроблення крайок

en incompletely filled groove

fr manque d’épaisseur

Поздовжня неперервна або переривчаста канавка на поверхні зварного шва через недостатність присаджувального металу при зварюванні

512

 

Надмірна асиметрія кутового шва

en excessive asymmetry of fillet weld

fr défaut de symétrie de soudure d’angle

Надмірне перевищення розмірів одного катета над другим

513

 

Нерівномірна ширина шва

en irregular width

fr largeur irrégulière

Відхилення ширини від установленого значення уздовж зварного шва

 

514

 

Нерівна поверхня

en irregular surface

fr surface irrégulière

Груба нерівномірність форми поверхні підсилення шва по довжині

 

515

 

Угнутість кореня шва

en root concavity

fr retassure à la racine

Неглибока канавка з боку кореня одностороннього зварного шва, яка утворилась внаслідок зсідання (див. також 5013)

516

 

Пористість y корені зварного шва

en root porosity

fr rochage

Наявність пор у корені зварного шва внаслідок виникнення бульбашок під час затвердіння металу

 

517

 

Відновлення

en poor restart

fr mauvaise reprise

Місцева нерівність поверхні в місці відновлення зварювання

 

 

Група 6. Інші дефекти

 

600

 

Інші дефекти

en miscellaneous imperfections fr défauts divers

Всі дефекти, які не можуть бути включені до груп 1-5

 

601

 

Випадкова дуга

en stray arc

fr coup d’arc

Місцеве пошкодження поверхні основного металу, що прилягає до зварного шва, яке виникло в результаті випадкового горіння дуги

 

602

 

Бризки металу

en spatter

fr projection (ou perles)

Краплі наплавленого або присаджувального металу, які утворились під час зварювання і прилипли до поверхні затверділого металу зварного шва або навколо- шовної зони основного металу

 

6021

 

Вольфрамові бризки

en tungsten spatter

fr projection de tungstène

Частинки вольфраму, викинуті з розплавленої зони електрода на поверхню основного металу або затверділого металу зварного шва

 

603

 

Поверхневі задирки

en torn surface

fr déchirure locale ou arrachement local

Пошкодження поверхні, викликане видаленням тимчасово привареного пристрою

 

606

 

Потоншення металу

en underflushing

fr moulage excessif

Зменшення товщини металу до значення, меншого за допустиме, при механічному обробленні