3.2.12 Виготовлювач повинен проводити періодичне (не мен­ше одного разу на місяць) визначення вмісту хлоридів в цементах усіх типів і марок і за вимогою споживача давати відповідну інформацію.


3.2.13 Вміст лужних оксидів (Na2O і К2O) у перерахунку на Na2O (Na2O + 0,658 К2O) в цементах, що призначаються для виго­товлення масивних бетонних і залізобетонних споруд з використан­ням реакційноздатного заповнювача, встановлюється за узгоджен­ням із споживачем.


ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.133.3 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища


3.3.1 Цемент загальнобудівельного призначення і сировинні компоненти, що застосовуються при його виробництві, відпо­відають четвертому класу небезпечності за ГОСТ 12.1.005 і відносяться до речовин малонебезпечних згідно з класифікацією за ГОСТ 12.1.007. Цементний пил виявляє фіброгенну і шкіроподразну дію.


3.3.2 Цемент загальнобудівельного призначення, як бездобавочний, так і з мінеральними добавками, є пожежовибухобезпечною речовиною, не утворює токсичних сполук у повітряному сере­довищі і стічних водах в присутності інших речовин. В стічних водах дає слаболужну реакцію.


3.3.3 Гранично допустима концентрація (ГДК) цементного пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати 6 мг/м3 у відповідності з ГОСТ 12.1.005. Середньозмінний вміст пилу не повинен перевищувати величину ГДК.


3.3.4 При виконанні виробничих операцій, які супроводжу­ються виділенням в повітряне середовище цементного пилу в концентраціях, що перевищують ГДК, необхідне застосування індивідуальних засобів захисту: респіраторів « Лепесток » - за ГОСТ 12.4.028; спецодягу - за ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575; спецвзуття - за ГОСТ 12.4.127; захисних окулярів - за ГОСТ 12.4.013.


3.3.5 Вміст цементного пилу в повітрі робочої зони повинен визначатись згідно з вимогами МУ № 4436-87 і МУ № 3936-85. Періодичність контролю - не менше одного разу за квартал згід­но з ГОСТ 12.1.005.


3.3.6 Рівні вмісту шкідливих речовин у викидах венти­ляційних установок повинні відповідати вимогам СН-245-71 і СП № 4946-89.


3.3.7 Технологічні стічні води скидаються в каналізацію відповідно до вимог СанПиН

№ 4630-88.


3.3.8 Цемент загальнобудівельного призначення, сировинні матеріали і добавки, що застосовуються в процесі його вироб­ництва цементу, за радіонуклідним складом і радіаційною безпекою повинні відповідати вимогам РБН 356.

Сумарна питома активність природних радіонуклідів в матеріалі не повинна перевищувати 370 Бк/кг.


ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.143.3.9 Виробничі приміщення повинні бути обладнані систе­мами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення за ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05-91; освітлення - за СНиП ІІ-4-79; водопровідною системою та каналізацією - за СНиП 2.04.01-85; питною водою - за ГОСТ 2874; побутовими приміщеннями - за СНиП 2.09.04-87.


3.3.10 Мікроклімат у виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і СН № 4088-86.


3.3.11 Рівень шуму в робочій зоні і виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 і СН № 3223-85. Працюючі в зонах з рівнем звуку, що перевищує допустимий, повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.051.


3.3.12 Захист від вібрації необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.012.


3.3.13 У виробничих приміщеннях необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.004 та електробезпеки - з ГОСТ 12.1.019.


3.3.14 Технологічне обладнання і виробничі процеси по­винні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003, СП № 1042-73 і ГОСТ 12.3.002.


3.3.15 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійс­нюватись відповідно до вимог СНиП ІІІ-4-80* і ГОСТ 12.3.009.


3.3.16 При проведенні робіт повинні виконуватись за­гальні вимоги захисту працюючих згідно з ГОСТ 12.4.011.


3.3.17 Для охорони шкіри рук працюючих слід використо­вувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.010 і ГОСТ 12.4.068.


3.3.18 Попередні і періодичні огляди працюючого персо­налу повинні провадитися згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.1994р. № 45.


3.3.19 До самостійної роботи можуть допускатися особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки і навчання за спеціальністю.


3.4 Правила приймання


3.4.1 Приймання цементів проводять згідно з ГОСТ 22236.


ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.153.4.2 Контроль на радіаційну активність цементу і видання сертифікату радіаційної якості виконують за РБН 356-91.3.5 Методи випробувань


3.5.1 Визначення фізико-механічних властивостей цементу проводять згідно з ГОСТ 310.1- ГОСТ 310.4.

Допускається за вимогою споживача додатково провадити фізико-механічні випробування цементів за EN 196-1, EN 196-3, EN 196-6.


3.5.2 Хімічний аналіз цементу здійснюють за ГОСТ 5382.


3.5.3 Кількість добавок в цементі визначають за галузевою інструкцією.


3.5.4 Наявність ознак хибного тужавлення перевіряють за га­лузевою інструкцією.3.6 Пакування, маркування, транспортування і зберігання


3.6.1 Пакування, маркування, транспортування і зберігання проводять за ГОСТ 22237.3.7 Гарантії виготовлювача


3.7.1 Завод-виготовлювач гарантує відповідність цементу всім вимогам даного стандарту при дотриманні правил його транспор­тування і зберігання: при поставці в тарі - на протязі 45 діб після відвантаження для цементів з високою міцністю в ранньому віці і 60 діб - для решти цементів; при поставці навалом - на момент одержання цементу споживачем, але не більше 45 діб після відвантаження для цементів з високою ранньою міцністю і 60 діб -для решти цементів.


3.7.2 Замовник за домовленністю з виготовлювачем може одер­жати додаткову, крім зазначеної в паспорті, інформацію про харак­теристику партії цементу, що відвантажується на його адресу.


ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.16
УДК Ж 12

91.100.10

Ключові слова:

стандарт, цементи, класифікація, технічні вимоги, вимоги безпеки, правила приймання, методи випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-46-96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

===========================================================================================
Строительные материалыЦементы

общестроительного назначения
Технические условияИздание официальное


Госкомградостроительства Украины

Киев 1996

ДСТУ Б В.2.7-46-96
Предисловие1 РАЗРАБОТАН


Открытым акционерным обществом «Укрдицемент»


ИСПОЛНИТЕЛИ


А.И.Здоров, канд.техн.наук; М.В.Бабич;

Э.Е.Киряева, канд.техн.наук; Л.С.Полонская


2 ВНЕСЕН


Управлением строительной индустрии, механизации и производственной кооперации в строительстве Госкомградостроительства Украины


3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ


Приказом Госкомградостроительства Украины от 3.10.1996 №178


4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


С введением этого стандарта на территории Украины прекращают действие ГОСТ 10178-85, ГОСТ 22266 -76 в части требований к пуццолановому цементу.
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,

тиражирован и распространен как официальное издание без разрешения Госкомградостроительства Украины

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Содержание

Введение ............................ IV


1 Область применения .......... 1


2 Нормативные ссылки .......... 1


3 Требования ................ 5


3.1 Классификация и обозначения . .............. 5


3.2 Общие технические требования .............. 9


3.3 Требования безопасности

и охраны окружающей среды ............... 12


3.4 Правила приемки ...................... 14


3.5 Методы испытаний ..................... 15


3.6 Упаковка, маркировка,

транспортирование и хранение .............. 15


3.7 Гарантии изготовителя ................... 15

ДСТУ Б В.2.7-46-96
ВведениеВхождение Украины в Европейское сообщество ставит задачу идентификации качественных показателей производимой про­дукции. Это в полной мере относится к цементу, потребляемому как внутри страны, так и поставляемому за рубеж.

Большинство европейских стран при производстве цемента пользуются стандартами EN 196 на методы испытаний цементов и планируют переход на общеевропейский стандарт EN 197 на цементы, который предполагается ввести в действие в 1996 году. Целью данной работы является создание государственного стандарта Украины на цемент общестроительного назначения. При этом с целью повышения и стабилизации качества цемента, а также гар­монизации его потребительских свойств предусматривается приближение технических требований данного стандарта к техническим требованиям, принятым в европейском стандарте (проекте) ENV 197. Имеется также в виду, что цементными заво­дами Украины будет осуществлен постепенный переход на методы испытаний цементов по европейским стандартам EN 196, что поз­волит в дальнейшем практически полностью идентифицировать украинский стандарт на цементы общестроительного назначения с европейским стандартом.

Данный стандарт распространяется на цементы общест­роительного назначения на основе портландцементного клинкера, кроме цементов, к которым предъявляются специальные требо­вания и которые изготовляются по соответствующим стандартам и техническим условиям.

Стандарт может использоваться при сертификации цемен­тов.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

=====================================================================

Будівельні матеріали


Цементи загальнобудівельного

призначення

Технічні умовиСтроительные материалы


Цементы общестроительного

назначения

Технические условияBuilding materials


Common cements

Specifications


______________________________________________________________________________

Дата введения 1997-01-01
1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на цементы общест­роительного назначения, изготовленные на основе портландцементного клинкера.

Стандарт не распространяется на цементы, к которым предъ­являются специальные требования и которые изготовляются по соответствующим стандартам и техническим условиям.

Требования, изложенные в 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.8, 3.5, являются обязательными.

Стандарт пригоден для целей сертификации.


2 Нормативные ссылки


В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.2ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум.

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность.

Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88


ССБТ. Общие санитарно-технические

требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76


ССБТ. Вредные вещества. Классификация

и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-90


ССБТ. Вибрация.

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-79


ССБТ. Электробезопасность.

Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91


ССБТ. Оборудование производственное.

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75


ССБТ. Процессы производственные.

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76


ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.010-75


ССБТ. Средства индивидуальной защиты.

Рукавицы специальные.

Технические условия

ГОСТ 12.4.011-89


ССБТ. Средства защиты работающих.

Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.013-75

ССБТ. Очки защитные

ГОСТ 12.4.021-75


ССБТ. Системы вентиляционные.

Общие требования

ГОСТ 12.4.028-76


ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток».

Технические условия

ГОСТ 12.4.051-87


ССБТ. Средства индивидуальной защиты

органов слуха. Общие технические требования

и методы испытаний

ГОСТ 12.4.068-79


ССБТ. Средства индивидуальной защиты

дерматологические.

Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.127-83


ССБТ. Обувь специальная.

Номенклатура показателей качества
ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.3

ГОСТ 310.1-76

Цементы. Методы испытаний.

Общие положения

ГОСТ 310.2-76


Цементы. Методы определения

тонкости помола

ГОСТ 310.3-76


Цементы. Методы определения

нормальной густоты, сроков схватывания

и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4-81


Цементы. Методы определения

прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 2874-82


Вода питьевая. Гигиенические требования

и контроль за качеством

ГОСТ 3476-74


Шлаки доменные и электротермофосфорные

гранулированные для производства цементов

ГОСТ 4013-82


Камень гипсовый и гипсоангидритовый

для производства вяжущих материалов.

Технические условия

ГОСТ 5382-91


Цементы и материалы цементного произ­водства.

Методы химического анализа

ГОСТ 6613-86


Сетки проволочные тканые с квадрат­ными

ячейками. Технические условия

ГОСТ 22236-85

Цементы. Правила приемки

ГОСТ 22237-85


Цементы. Упаковка, маркировка,

транспортирование и хранение

ГОСТ 27574-87


Костюмы женские для защиты от общих

производственных загрязнений и механи­ческих

воздействий. Технические условия

ГОСТ 27575-87


Костюмы мужские для защиты от общих

производственных загрязнений и механи­ческих

воздействий. Технические условия

ТУ 13-6-89


Добавки к цементу. Добавки-наполнители.

Технические условия

ТУ 21-26-11-90


Добавки для цементов. Активные мине­ральные

добавки. Технические условия

МУ № 3936-85


Контроль содержания вредных веществ

в воздухе рабочей зоны