1. Огляд залізобетонних, бетонних і кам'яних труб має за мету виявити наявність тріщин, відколів бетону, місць із недостатньою товщиною захисного шару бетону, слідів замокання у швах сполучення ланок, мокрих плям на бетонних поверхнях і інших дефектів.

 1. Огляд металевих гофрованих труб має на меті встановити:

 • матеріал і стан захисного покриття;

 • матеріал і стан лотка;

 • зміну форми поперечного перерізу;

 • правильність виконання стиків;

 • наявність місцевих пошкоджень металу труби.

5.7 Огляд пластикових труб має на меті встановити матеріал конструкції (склопластик, поліетилен, полівінілхлорид, тип (гладка, ребриста, гофрована), зміну форми поперечного перерізу, зміну форми поздовжнього перерізу (таблиця 5.2), наявність місцевих пошкоджень матеріалу труби.

Таблиця 5.2 – Відносна величина допустимого прогину в залежності від зовнішнього діаметру труби

Зовнішній діаметр труби не більше, мм

Відносна величина допустимого прогину не більше, %

300

3,75

750

3,00

1500

2,25

2500

1,90

5.8 За результатами обстеження складається звіт з обстеження труби (додаток В) дорожньої та заповнюється картка на трубу (додаток А). При обстеженні ділянки дороги складається картка на кожну трубу і загальна відомість труб на даній ділянці дороги.

За результатами обстеження встановлюється відповідність стану труби одному з п'яти дискретних експлуатаційних станів (таблиці Г.1, Г.2) і подаються рекомендації з її подальшої експлуатації або заміни (таблиця Г.3).

6 ВИПРОБУВАННЯ ТРУБ ДОРОЖНІХ

6.1 Випробуванню підлягають металеві гофровані труби з отвором більше ніж 8,0 м відповідно до вимог ВБН В.2.3-218-198, та дослідні конструкції труб, що застосовуються вперше. Випробування також можуть проводитись відповідно до рекомендацій звіту з обстеження або за вимогою замовника.

 1. При випробуванні металевих гофрованих труб перевіряється відповідність напружено-деформованого стану конструкції розрахунковим значенням. Випробувальне навантаження приймається у відповідності до ДБН В.2.3-6.

 2. За результатами випробування труб складають технічний звіт, в якому, крім загальної інформації про трубу, що приводиться в звіті з обстеження (додаток В), додатково наводять інформацію, отриману під час випробувань.

На основі отриманих результатів випробувань виконують їх аналіз і складають висновки про реальний технічний стан труби або ефективність використаного типу труби, якщо конструкція використовується як дослідна.

7 АНАЛІЗ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ДАНИХ ОБСТЕЖЕННЯ

7.1 За результатами обстеження труб дорожніх складаються і передаються замовнику такі документи:

 • акт обстеження (додаток Б, за необхідності);

 • технічний звіт (додаток В);

 • картка труби (додаток А).

 1. Виконується аналіз отриманих матеріалів обстеження, метою якого є оцінка технічного стану конструктивних елементів та споруди в цілому, визначення відповідності елементів споруди вимогам безпечної експлуатації.

 2. За результатами аналізу замовнику надається висновок про технічний стан споруди, який містить:

 • стислий перелік основних дефектів і пошкоджень;

 • кваліфіковану оцінку технічного стану і прогноз залишкового ресурсу відповідно до чинних нормативних документів;

 • стислі рекомендації щодо усунення виявлених дефектів і пошкоджень, а також умов подальшої експлуатації споруди; рекомендації щодо сучасних ремонтних технологій та матеріалів; рекомендації щодо посилення споруди або її реконструкції (за потребою);

 • при необхідності встановлюється термін проведення позапланових, відмінних від рекомендованих в таблиці 5.1, повторних обстежень.

7.4 При виконанні дослідницьких робіт науково-технічний звіт складається відповідно до ДСТУ 3008-95 і має містити:

 • мету та зміст дослідницьких робіт;

 • опис, креслення та фотоілюстрації дослідницької апаратури;

 • отримані результати досліджень і висновки за результатами досліджень та їх вплив на подальшу експлуатацію споруди.

7.5 До додатків технічного звіту рекомендується включати:

 • витяги з проектної, будівельної та експлуатаційної документації;

 • акти прихованих робіт;

 • виконавчу документацію;

 • погодження до зміни проектних рішень;

 • сертифікати на матеріали.

7.6 Паспортизація може бути окремим видом робіт, результатом якого є складання або поновлення паспортів на споруди на визначеній умовами договору ділянці дороги.

7.7 За результатами паспортизації заповняється електронна форма паспорта, яку при необхідності можна вивести на паперовий носій. Внесені в електронний паспорт дані можливо використовувати як вихідні для заповнення бази даних програмно-технічних комплексів.

8 АНАЛІЗ І ДОКУМЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБОВУВАННЯ

 1. З а результатами випробувань труб дорожніх складається технічний звіт (додаток В), якщо проводилися дослідницькі роботи – то науково-технічний звіт.

 2. Технічний звіт з випробування містить в собі всі ті розділи, що і звіт з обстеження, а також додатково:

 • креслення та фотоілюстрації випробувальних навантажень з визначенням координат і вели чин прикладених до споруди навантажень;

 • схеми розташування на споруді вимірювальних приладів, їх опис та фотоілюстрації;

 • величини осідання ланок труб, секцій, деформації поперечного перерізу, діаграми накопичення сигналів акустичної емісії тощо;

 • результати та аналіз отриманих даних;

 • порівняння отриманих натурних результатів випробування та результатів попередніх теоретичних розрахунків, які отримано в програмі-завданні на випробування;

 • аналіз впливу виявлених дефектів і пошкоджень головних елементів споруди на її вантажопідйомність та залишковий ресурс експлуатації до проведення ремонту; рекомендації з усунення дефектів і пошкоджень та поновлення проектних експлуатаційних характеристик;

 • висновок про технічний стан споруди за результатами її випробування;

 • рекомендації щодо посилення споруди або її реконструкції при потребі.

9 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ТРУБИ

Результатом обстеження має бути визначення залишкового ресурсу за умов дотримання належних заходів технічної експлуатації. Цей термін визначається у відсотках від нормативного (проектного) терміну служби. Орієнтовні значення залишкового ресурсу (%), у залежності від експлуатаційного стану для труб наведено в таблиці Д.1.

Додаток А

(довідковий)

ФОРМА КАРТКИ ТРУБИ ДОРОЖНЬОЇ

КАРТКА № ____ труби

Дорожнє управління ДП
Дорожня організація


Назва дороги:

Категорія дороги
Місцезнаходження

км

Найменування водотоку
Тип труби


діаметр


м

Довжина труби


м
Висота насипу над трубою

м

Ухил труби

Тип оголовків:

ВХІДНОГО


вихідногоХарактеристика роботи труби
Рік побудування


останнього капітального ремонту


Матеріал тіла труби
Товщина стінки тіла труби


см

Об'єм тіла труби


м3
Дані про ізоляцію


Тип основи


Тип укріплення дна переходу

труби


Тип укріплення вхідного і вихідного лотківУкріплення укосів біля оголовків /матеріал, конструкція/


Технічний стан труби

(оцінка, характер і дата пошкодження)

Склав

ПІБ


посада


ПІБ

Керівник відділу


"____" ________________ 200__ р.


"____" ________________ 200__ р.


Додаток Б

(обов'язковий)

ФОРМА АКТА ОБСТЕЖЕННЯ ТРУБИ ДОРОЖНЬОЇ

АКТ

1. Дата проведення робіт

(рік, число, місяць)

 1. Найменування організації, яка виконала обстеження

 2. Склад комісії:

голова

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

члени комісії:

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

4. Найменування об'єкта

(труба бетонна водоперепускна, біоперехід,

________________________________________________________________________________

труба металева водоперепускна, біоперехід)

5. Місце розташування

(км, пікет, найменування дороги, вулиці,

_______________________________________________________________________________

найближчий населений пункт,категорія дороги)

6. Прийнятий порядок позначення елементів труби

(посилання на інструкцію тощо)

 1. Найменування організації, у віданні якої знаходиться споруда _ __________________________________________________________________

 2. Рік побудови і попереднього обстеження

(вказати рік)

9. Результати ознайомлення з технічною документацією:

- подана і розглянута наступна технічна документація

____________________________________________________________________

(перелік основних документів)

- якість ведення документації з експлуатації труби ________________________ __________________________________________________________________

(вказати недоліки)

- виконання заходів, що викладені у попередніх звітах, актах обстеження _________________________________________________________________

(перелік зробленого)

10. Результати обстеження труби і вимірювань

- стан внутрішніх і видимих зовнішніх поверхонь _________________________ (наявні ушкодження поверхонь,

____________________________________________________________________ розроблення бетону, глибина і кількість місць лущення бетону, оголення арматури,

____________________________________________________________________ корозійні ушкодження арматури, корозійні ураження металевих поверхон, ____________________________________________________________________

пліснява, сліди фільтрації всередині і зовні)

- горизонтальний і вертикальний діаметри перерізів круглих, овальних труб, ширина і висота перерізів прямокутних труб, характерні розміри перерізів труб іншого окреслення

(номер перерізу, розміри перерізів)

- величини проміжків і шпарин у швах між ланками, взаємні вертикальні зміщення ланок ____________________________________________________