Середньо-геометричні частоти 1/3 октав-них (окта-вних) смуг, Гц

Нормалізований спектр "рожевого" шуму Le,c, дБ (спектр № 1)

Нормалізований спектр транспортного шуму Le,tr , дБ (спектр № 2) для визначення Ctr,50-3150 ;

Ctr,50- 5000; Сtr,100-5000

для визначення С50-3150

для визначення С50-5000 і С100- 5000

в 1/3 октавних смугах

в октавних смугах

в 1/3 октавних смугах

в октавних смугах

в 1/3 октавних смугах

в октавних смугах

50

-40


-41


-25


(63)

-36

-31

-37

-32

-23

-18

80

-33


-34


-21


100

-29


-ЗО


-20


(125)

-26

-21

-27

-22

-20

-14

160

-23


-24


-18


200

-21


-22


-16


(250)

-19

-14

-20

-15

-15

-10

315

-17


-18


-14


400

-15


-16


-13


(500)

-13

-8

-14

-9

-12

-7

630

-12


-13


-11


800

-11


-12


-9


(1000)

-10

-5

-11

-6

-8

-4

1250

-9


-10


-9


1600

-9


-10


-10


(2000)

-9

-4

-10

-5

-11

-6

2500

-9


-10


-13


3150

-9


-10


-15


(4000)

-

-

-10

-5

-16

-11

5000

-


-10


-18


Примітка. Частоти, наведені в дужках, відповідають середньогеометричним частотам октавних смуг


6.2.9 У загальному вигляді звукоізоляція огороджувальних конструкцій в дБА визначається через індекси звукоізоляції в дБ за такими формулами:


- при дії шуму зі спектром, близьким до спектра транспортного шуму:- при дії шуму зі спектром, близьким до спектра "рожевого" шуму:

7 МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ УДАРНОГО ШУМУ КОНСТРУКЦІЯМИ МІЖПОВЕРХОВИХ ПЕРЕКРИТТІВ

7.1 Визначення індексів ізоляції ударного шуму

7.1.1 Індекс ізоляції ударного шуму L'nW міжповерхових перекриттів з відомою (виміряною або розрахованою) частотною характеристикою приведеного рівня ударного шуму L'n визначається шляхом порівняння цієї частотної характеристики зі стандартною оціночною частотною характеристикою ізоляції ударного шуму LnN.

7.1.2 Величини стандартної оціночної частотної характеристики ізоляції ударного шуму в третиннооктавних смугах частот у нормованому діапазоні від 100 Гц до 3150 Гц (16 третиннооктавних смуг) і величини стандартної оціночної характеристики в октавних смугах частот в нормованому діапазоні від 125 Гц до 2000 Гц (5 октавних смуг) наведені в таблиці 7 і на рисунку 2.

 1. Для визначення індексу ізоляції ударного шуму L'nW треба на графік із оціночною характеристикою звукоізоляції LnN нанести частотну характеристику приведеного рівня ударного шуму L'n і визначити середній несприятливий відхил частотної характеристики даної конструкції
  міжповерхового перекриття відносно оціночної характеристики.

Таблиця 7 – Числові величини стандартних оціночних частотних характеристик ізоляції ударного шуму

Середньогеометричні частоти третиннооктавних (октавних) смуг, Гц

Числові величини стандартних оціночних частотних характеристик ізоляції ударного шуму LnN, дБ

в третиннооктавних смугах частот

в октавних смугах частот

100

62


(125)

62

67

160

62


200

62


(250)

62

67

315

62


400

61


(500)

60

65

630

59


800

58


(1000)

57

62

1250

54


1600

51


(2000)

48

49

2500

45


3150

42
Примітка. Частоти, наведені в дужках, відповідають середньогеометричним частотам октавних смуг

1 – для третиннооктавних частотних смуг; 2 – для октавних частотних смуг

Рисунок 2 – Стандартні оціночні частотні характеристики ізоляції ударного шуму LnN

 1. Несприятливими вважаються відхили між характеристиками LnN і L'n вгору від оціночної характеристики в тій чи іншій смузі частот. Середній несприятливий відхил становить 1/16 суми всіх несприятливих відхилів для розрахунків у третиннооктавних смугах частот і 1/5 суми всіх несприятливих відхилів для розрахунків в октавних смугах частот.

 1. Якщо величина середнього несприятливого відхилу максимально наближається до 2 дБ або дорівнює 2 дБ, але не перевищує цієї величини, то за таких умов величина індексу L'nW становить 60 дБ (числова величина ординати стандартної оціночної характеристики на середньогеометричній частоті 500 Гц).

 2. Якщо величина середнього несприятливого відхилу перевищує 2 дБ, то оціночну характеристику треба змістити вгору на ціле число децибел так, щоб величина середнього несприятливого відхилу від зміщеної оціночної характеристики знову не перевищувала 2 дБ, але максимально наближалася до 2 дБ.

У цьому випадку за величину індексу L'nW приймається числова величина ординати зміщеної вгору стандартної оціночної характеристики на середньогеометричній частоті 500 Гц.

7.1.7 Якщо величина середнього несприятливого відхилу менше 2 дБ або несприятливі від хили відсутні, то оціночну характеристику треба змістити вниз на ціле число децибел так, щоб величина середнього несприятливого відхилу від зміщеної оціночної характеристики максимально наближалася до 2 дБ, але не перевищувала цієї величини.

У такому випадку за величину індексу L'nW приймається числова величина ординати зміщеної вниз стандартної оціночної характеристики на середньогеометричній частоті 500 Гц.

7.1.8 Методика визначення індексу ізоляції ударного шуму, наведена в 7.1.5 – 7.1.7, застосовується тоді, коли індекс визначається за частотною характеристикою, наданою в третиннооктавних смугах частот.

При визначенні індексу ізоляції ударного шуму за частотною характеристикою приведеного рівня ударного шуму, наданою в октавних смугах, процедура його визначення є такою самою з відмінністю, яка полягає тільки в тому, що величина індексу приймається за числовою величиною ординати стандартної оціночної характеристики на середньогеометричній частоті 500 Гц (зміщеної вгору чи вниз або не зміщеної), зменшеною при цьому на 5 дБ.

7.1.9 Аналогічно визначають індекс ізоляції ударного шуму LnW за частотною характеристикою приведеного рівня ударного шуму Ln та індекс ізоляції ударного шуму L'nT,W за частотною характеристикою стандартизованого рівня ударного шуму L'nT.

Примітка. Методика визначення еквівалентного індексу ізоляції ударного шуму масивних плит перекриття (без підлоги) наведена у додатку Б.

7.2 Визначення показника звукоізоляції С1

 1. Величини індексів ізоляції ударного шуму доповнюються додатковою інформацією у вигляді показника звукоізоляції С1, який характеризує наявність можливих значних провалів у частотних характеристиках приведених рівнів ударного шуму та ефективність підлоги (або покриття підлоги).

 2. Показник звукоізоляції С1, дБ, визначають за формулами

де Ln,сум, L'n,cyм і L'nT,сум – енергетичні суми складових спектра відповідної частотної характеристики приведеного рівня ударного шуму, дБ, які визначають згідно з 7.2.3;

LnW L'nWі L'nT,W індекси ізоляції ударного шуму, дБ.

7.2.3 Енергетичні суми визначають за формулами

7.2.4 За отриманими величинами Ln,cyм, L'n,сум і L'nT,сум, заокругленими до цілого числа децибел, визначають показник С1 згідно з формулами (13) – (15). Повна форма запису індексів ізоляції ударного шуму надається у такому вигляді: LnW1) дБ; L'nW1) дБ; L'nT,W(С1) дБ.

Приклад

Примітка. Приклади визначення індексів ізоляції ударного шуму LnW і L'nW та розрахунку показника С1 наведені в додатку В.

8 МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІПШЕННЯ ІЗОЛЯЦІЇ УДАРНОГО ШУМУ ПІДЛОГОЮ

 1. Поліпшення ізоляції ударного шуму одно- чи багатошаровою конструкцією підлоги визначається одночисловою величиною – індексом поліпшення ізоляції ударного шуму ΔLnW.

 2. Індекс ΔLnW , дБ, розраховується за формулою

Примітка. Індекси Ln0W і LnW визначаються згідно з розділом 7 за відповідними частотними характеристиками приведеного рівня ударного шуму.

 1. Поліпшення ізоляції ударного шуму ΔLn підлогою, укладеною на залізобетонну суцільну плиту перекриття, не залежить у смугах частот від приведеного рівня ударного шуму самої плити перекриття Ln0. Але індекс поліпшення ізоляції ударного шуму ΔLnW частково залежить від величини Ln0. Тому для порівняння результатів вимірювань поліпшення ізоляції ударного шуму, отриманих у різних лабораторіях, прийнято визначати величину індексу поліпшення ізоляції ударного шуму ΔLnW еталонної плити перекриття з даною підлогою, що випробовується.

 2. Величини приведеного рівня ударного шуму для еталонної плити перекриття Lnr0 наведені в таблиці 8. Індекс ізоляції ударного шуму еталонної плити перекриття Lnr0W становить 78 дБ.

Таблиця 8