ДСТУ Б В.2.7-15-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==========================================================

Будiвельні матеріали

ВИРОБИ ПЕРЛІТОБЕНТОНІТОВІ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ

Технічні умови

Видання офiційне

Держкоммістобудування України

Київ 1996

ДСТУ Б В.2.7-15-95

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним і

проектно-конструкторським інститутом

будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації і

промисловості будівельних матеріалів

Державного комітету України у справах

містобудування і архітектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Державного комітету України у справах

містобудування і архітектури від 3 березня 1995 р.

N42

4 3 введенням в дію даного стандарту припиняє дію

ТУ 21 України 517-92 "Изделия перлитокерамические

теплоизоляционные" та ТУ 21 України 0294349-32-94

"Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные"

(опытная партия)

Даний стандарт не може бути повністю чи частково

відтворений, тиражований та розповсюджений без

дозволу Державного комітету України у справах

містобудування і архітектури

ДСТУ Б В.2.7-15-95

Зміст

С.

1 Галузь використання.......................................... 1

2 Нормативні посилання......................................... 2

3 Класифікація, основні параметри і розміри.................... 3

4 Технічні вимоги.............................................. 4

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього

середовища .................................................. 5

6 Правила приймання ........................................... 6

7 Методи контролю ............................................. 6

8 Транспортування та зберігання................................ 7

9 Гарантії виготовлювача....................................... 7

ДСТУ Б В.2.7-15-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==========================================================

Будівельні матеріали

Вироби перлітобентонітові

теплоізоляційні

Технічні умови

Строительные материалы

Изделия перлитобентонитовые

теплоизоляционные

Технические условия

Вuilding materiаLs

Реrlіtе-bеntоnіtе hеаt-іnsulаtіng рrоduсts

Sресіfісаtіоns

==================================================================

ОКП 57 6534 Чинний від 1995-.07-01

1 Галузь використання

1.1 Даний стандарт поширюється на перлітобентонітові

теплоізоляційні вироби (далі - вироби), які виготовляються із

спученого перлітового піску та бентонітової зв'язки шляхом пресу-

вання та випалу і використовуються для ізоляції поверхні промисло-

вого обладнання та трубопроводів при температурах не більше 875oС

(1148 К), в теплоізоляційному шарі футеровок теплових агрегатів, а

також як теплоізоляційні матеріали у промисловому та цивільному

будівництві.

1.2 Обов'язкові вимоги викладено у розділах 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

==================================================================

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б В.2.7-15-95

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-технічні

документы:

ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения работающих |

| безопасности труда. Общие положения |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические |

| требования к воздуху рабочей зони |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 12.1.019-79. | ССБТ. Злектробезопасность. Общие |

(СТ СЭВ 4830-84) | требования и номенклатура видов защиты |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие |

| требования |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". |

| Технические условия |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 342-77 | Натрий фосфорнокислый пиро. |

| Технические условия. |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 3226-77 | Глины формовочные. |

| Общие технические условия |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 5100-85Е | Сода кальцинированная техническая. |

| Технические условия |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 7076-87 | Материалы и изделия строительные. |

(СТ СЭВ 4923-84) | Метод определения теплопроводности |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 10689-75 | Сода кальцинировання техническая из |

| нефелинового сырья. Технические условия|

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 10832-91 | Песок и щебень перлитовые вспученные. |

| Технические условия |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 16381-77 | Материалы строительные теплоизоляцион- |

(СТ СЭВ 5069-85) | ные. Классификация и общие технические |

| требования |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 17177-87 | Материали и изделия строительние |

(СТ СЗВ 5064-85 | теплоизоляционные. Методы контроля |

СТ СЗВ 5065-85) | |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. |

| Технические условия |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 25880-83 | Материалы и изделия строительние тепло-|

| изоляционные. Упаковка, маркировка, |

| транспортирование и хранение |

------------------------------------------------------------------|

ГОСТ 26281-84 | Материалы и изделия строительные |

| теплоизоляционние. Правила приемки |

-------------------------------------------------------------------

- 3 -

ДСТУ Б В.2.7-15-95

РБН 356-91 | Положення про радіаційний контроль на |

| об'єктах будівництва та підприємствах |

| будіндустрії і будматеріалів України |

------------------------------------------------------------------|

ОСТ 39-202-86 | Порошок бентонитовый модифицированный |

------------------------------------------------------------------|

ТУ 6-02-583.-75 | Жидкость 131-86 |

-------------------------------------------------------------------

3 Класифікація, основні параметри і розміри

3.1 Вироби повинні відповідати вимогам даного стандарту і ви-

готовлятись за технологічним регламентом, затвердженим у встанов-

леному порядку.

3.2 В залежності від форми вироби виготовляються двох типів:

- тип А - цегла;

- тип 5 - плита.

3.3 В залежності від розмірів кожен тип виробів має позначення

згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

у міліметрах

-------------------------------------------------------------------

|Тип виробу | Довжина | Ширина | Товщина |

|-----------------------------------------------------------------|

| А1 | 230 | 113 | 65 |

|-----------------------------------------------------------------|

| А2 | 250 | 123 | 65 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б1 | 250 | 250 | 60 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б2 | 250 | 250 | 70 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б3 | 250 | 250 | 80 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б4 | 250 | 250 | 100 |

-------------------------------------------------------------------

За погодженням зі споживачем дозволяється виготовлення

виробів інших типів і розмірів.

3.4 Допустимі відхилення від розмірів для кожного типу

виробів наведені в таблиці 2.

Таблиці 2

у міліметрах

-------------------------------------------------------------------

| Тип | Розміри | Допустимі відхилення |

| виробу| |--------------------------------------------|

| | | по довжині | по ширині | по товщині |

|-----------------------------------------------------------------|

| А1 |230х113х65 | +- 4 | +- 3 | +- 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

| А2 |250х123х65 | +- 4 | +- 3 | +- 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б1 |250х250х60 | +- 4 | +- 4 | +- 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б2 |250х250х70 | +- 4 | +- 4 | +- 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б3 |250х250х80 | +- 4 | +- 4 | +- 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

| Б4 |250х250х100| +- 4 | +- 4 | +- 3 |

-------------------------------------------------------------------

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-15-95

3.5 Вироби можуть виготовлятись з гідрофобізацією.

3.6 Вироби в залежності від середньої густини підрозділяються

на марки 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.

3.7 Приклади умовних позначень:

- перлітобентонітовий виріб типу А1 марки 300 ПБВА1-300-ДСТУ

Б В.2.7-15-95;

- перлітобентонітовий виріб типу А2 гідрофобізований

марки 400

ПБВА2Г-400-ДСТУ Б В.2.7-15-95;

- перлітобентонітовий виріб типу Б1 марки 250

ПБВБ1-250-ДСТУ Б В.2.7-15-95;

- перлітобентонітовий виріб типу БЗ гідрофобізований

марки 500

ПБВБЗГ-500-ДСТУ Б В.2.7-15-95.

4 Технічні вимоги

4.1 Для виготовлення виробів застосовують такі матеріали:

- пісок перлітовий спучений густиною не більше 150 кг/м3 за

ГОСТ 10832;

- глину бентонітову за ГОСТ 3226;

- порошок бентонітовий за ГОСТ 39-202-86;

- соду кальциновану технічну за ГОСТ 10689, ГОСТ 5100;

- натрій пірофосфорнокислий за ГОСТ 342;

- рідину гідрофобізуючу 131-86 за ТУ 6-02-583-75;

- воду технічну за ГОСТ 23732.

4.2 За густиною та теплопровідністю вироби повинні

відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3

-------------------------------------------------------------------

| Найменування | Норма для виробів марки |

| показника |------------------------------------------------|

| | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Густина, кг/м3, | | | | | | | |

|не більше | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Теплопровідність| | | | | | | |

|не більше при | | | | | | | |

|температурі |0,076 |0,081 |0,108 |0,122 |0,130 |0,136 |0,146 |

|(25 +- 5)град.С | | | | | | | |

|(298 +- 5) К, | | | | | | | |

|Вт/(м.К) | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|(300 +- 5)град.С| | | | | | | |

|(573 +- 5) К, | | | | | | | |

| Вт/(м.К) |0,122 |0,128 |0,165 |0,180 |0,212 |0,225 |0,240 |

-------------------------------------------------------------------

4.3 Вологість виробів, що відвантажуються споживачеві, повин-

на бути не більше 1,5%.

4.4 Водовбирання для гідрофобізованих виробів за 24 години

повинно бути не більше 10% за об'ємом.

4.5 Границя міцності на стиск виробів марок 250-400 повинна

- 5 -

ДСТУ Б В.2.7-15-95

бути не менше 0,5 МПа (5 кгс/см2), а для виробів марок 450-600 -

не менше 0,8 МПа (8 кгс/см2 ).

4.6 Лінійна температурна усадка при температурі 875 град.С

(1148К) повинна бути не більше 2%.

4.7 Вироби відносяться до неспалимих (гідрофобізовані - до ва-

жкоспалимих) матеріалів.

4.8 Вміст органічних речовин у гідрофобізованих виробах по-

винен бути не більше 4%.

4.9 Вироби повинні мати правильну геометричну форму.

Відхилення від перпендикулярності граней і ребер не повинно

бути більше 3 мм.

4.10 У виробах не допускаються:

- відбитості ребер та кутів завдовжки більше 25 мм і завглиб-

шки більше 10 мм;

- закругленість граней радіусом більше 7 мм по периметру ви-

робу;

- тріщини завглибшки більше 1/3 товщини в кількості, що

перевищує 2 в одному виробі;

- викривлення площини і ребер більше 5 мм.

4.11 На зламі виробів не повинно бути порожнин, сторонніх

включень, розшарувань і тріщин.

4.12 Пакування виробів проводиться за ГОСТ 25880. За погодже-

нням зі споживачем дозволяється інший вид пакування, який

забезпечує зберігання виробів при складуванні та транспортуванні.

4.13 Транспортне маркування проводиться за ГОСТ 14192.

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

5.1 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги повинні відповідати

ГОСТ 12.1.005.

5.2 Сумарна питома активність природних радіонуклідів (радію

- 226, торію - 232 і калію - 40) у виробах, які використовують-

ся для всіх видів будівництва без обмежень (1 клас), не повинна

-1

перевищувати 370 Бк-кг , згідно з РБН 356-91.

5.3 Для захисту органів дихання повинні застосовуватись

індивідуальні засоби захисту за ГОСТ 12.4.028.

5.4 Гранично допустима концентрація пилу у повітрі робочої

зони при виготовленні виробів не повинна бути більше допустимої за

ГОСТ 12.1.005.

Клас небезпеки - 3.

5.5 Перлітобентонітові вироби нетоксичні, вибухобезпечні.

5.6 Вироби відповідають еколого-гігієнічним нормам та не чи-

нять прямої токсичної дії на організм людини. В повітряному

середовищі, в стічних водах та в присутності інших речовин не ут-

ворюють токсичних сполук.

5.7 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-

витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021.

5.8 Эксплатація електрообладнання повинна здійснюватись

згідно вимог ГОСТ 12.1.019, а також у відповідності з "Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителя" та

"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок

потребителя".

5.9 Всі працюючі повинні проходити інструктаж по техниці

безпеки, пожежної безпеки, медичний огляд, а також вивчення та

перевірку знання безпеки праці за ГОСТ 12.0.004.

- 6 -

ДСТУ Б В.2.7-15-95

6 Правила приймання

6.1 Приймання виробів проводять партіями. Розмір партії

встановлюється у кількості добової виробки, але не більше 30 м

виробів однієї марки і одного типорозміру.

6.2 Кожна партія виробів повинна супроводжуватись документом

про якість відповідної форми, в якому зазначаються:

- номер і дата видачі документа;

- підприємство-виготовлювач;

- найменування і адреса одержувача;

- найменування продукції;

- номер партії;

- марка виробу;

- кількість продукції у партії;

- результати приймального контролю;

- позначення даного стандарту.

6.3 Для перевірки якості виробів повинен проводитись прий-

мальний контроль і періодичні випробування.

Для проведення випробувань від кожної партії з різних місць

відбирають 15 виробів. Вибірку формують із виробів, відібраних ви-

падковим способом.

6.4 Приймальний контроль проводиться за ГОСТ 26281 по таких

показниках:

- зовнішній вигляд, геометрична форма і розміри - вся

вибірка;

- густина - 5 виробів;

- границя міцності на стиск - 5 виробів;

- вологість- 3 вироби;

- вміст органічних речовин (для гідрофобізованих виро-

бів) - 3 вироби.

Міцність визначається після визначення густини на тих самих

виробах.

6.5 Періодичним випробуванням за ГОСТ 26281 підлягє

продукція, яка пройшла приймальний контроль. Періодичні випробу-

вання проводяться не рідше одного разу у півріччя, а також при

кожній зміні сировини або технологічних параметрів виробництва по