ДСТУ Б В.2.7-142:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Будівельні матеріалиТРУБИ З ХЛОРОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ

(ХПВХ) ТА ФАСОННІ ВИРОБИ ДО НИХ

ДЛЯ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО, ГАРЯЧОГО

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ


Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-142:2007


(ISO/DIS 15877:2006, EN ISO 1452:1999, MOD)

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Київ

Мінрегіонбуд України

2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: Б. Морозов, В. Семенець, О. Семенець (керівник розробки), Н. Скринніков

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 січня 2008 р. № 18, чинний з 2008-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт відповідає:

EN 1452-1:1999 Plastics piping systems for water supply – Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) – Part 1: General (Пластикові системи трубопроводів для водопостачання – Непластифікований полівінілхлорид (НПВХ) – Частина 1: Загальна) – в частині визначення геометричних розмірів товщини стінок труб та фасонних виробів з неметричними розмірами розділу "Основні параметри і розміри" та додатка Б

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

ISO/DIS 15877-2:2006, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) – Part 2: Pipes (Пластикові системи трубопроводів для холодного та гарячого водопостачання – хлорований полівінілхлорид (ХПВХ) – Частина 2: Труби) – в частині визначення геометричних розмірів товщини стінок труб розділу "Основні параметри і розміри", фізико-механічних властивостей труб ХПВХ розділу "Технічні вимоги";

ISO/DIS 15877-3:2006, Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) – Part 3: Fittings (Пластикові системи трубопроводів для холодного та гарячого водопостачання – хлорований полівінілхлорид (ХПВХ) – Частина 3: Фітинги) – в частині визначення геометричних розмірів і товщини стінок фасонних виробів розділу "Основні параметри і розміри" та фізико-механічних властивостей розділу "Технічні вимоги";

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

EN 744: 1995 Thermoplastics pipes. Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method (Труби з термопластів. Метод тестування на стійкість до дії зовнішніх ударів рівномірно розподілених по периметру) – в частині визначення технічних вимог до стійкості до удару при випробуваннях падаючим вантажем розділу "Технічні вимоги" та "Методи контролювання"

prEN 12731-5, Plastics piping systems for hot and cold water – Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) – Part 5: Fitness for purpose of the system (Пластикові системи трубопроводів для холодного, гарячого водопостачання – Хлорований полівінілхлорид (ХПВХ) – Частина 5: придатність до застосування системи) – в частині визначення сфери застосування виробів та класифікація умов експлуатації виробів з ХПВХ типів І та II додатка А

ASTM D 1785-99, Standard Specification for Poly(vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120 (Труби розкладів 40, 80 та 120 із полівінілхлориду (ПВХ). Технічні умови) в частині визначення геометричних розмірів товщини стінок труб та фасонних виробів з неметричними розмірами розділу "Основні параметри і розміри" та додатка Б

Ступінь відповідності – нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)


Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"


ЗМІСТ


Вступ 4

1 Сфера застосування 5

2 Нормативні посилання 6

3 Терміни та визначення понять 9

4 Познаки та скорочення 12

4.1 Познаки 12

4.2 Скорочення 12

5 Загальні технічні вимоги до обїекта стандартизації 13

5.1 Основні параметри та розміри труб 13

5.2 Основні параметри та розміри фасонних виробів 14

5.3 Умовні познаки 25

6 Технічні вимоги 26

7 Правила приймання 31

8 Методи випробувань 33

9 Вимоги безпеки та охорони довкілля 40

10 Транспортування і зберігання 42

11 Гарантії виготовлювача 42

Додаток А
Класифікація умов експлуатації труб та фасонних виробів із ХПВХ типу І
та ХПВХ типу ІІ 43

Додаток Б
Труби та фасонні вироби з неметричними розмірами (у дюймах) 50

Додаток В
Вимоги до сировини 54

Додаток Г
Порядок оформлення і затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду 55

Додаток Д
Бібліографія 56


ВСТУП

Цей стандарт ДСТУ Б В.2.7-142:2007 є модифікованим зі стандартами ISO/DIS 15877:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations – Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) (Пластикові трубопроводи для мереж холодного та гарячого водопостачання. Хлорований полівінілхлорид (ХПВХ)) та EN 1452-1:1999 Plastics piping systems for water supply – Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) (Пластикові системи трубопроводів для водопостачання – Непластифікований полівінілхлорид (НПВХ).

Цей стандарт висуває вимоги до пластикових трубопроводів з даного матеріалу, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт розроблений з метою упорядкування постачання споживачу та використання трубопроводів з хлорованого полівінілхлориду (ХПВХ) для будівництва внутрішніх мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельні матеріали

Труби з хлорованого полівінілхлориду (ХПВХ) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення

Технічні умови


Строительные материалы

Трубы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) и фасонные изделия к ним

для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления

Технические условия


Building materials

Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings for cold,

hot water supply and heating systems

Specifications


Чинний від 2008–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на труби кільцевого перерізу та фасонні вироби з хлорованого полівінілхлориду (далі – труби та фасонні вироби ПВХ), що виготовлені методом неперервної екструзії та(або) литтям під тиском і призначені для будівництва та ремонту трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання, в тому числі для господарсько-питного водопостачання (крім трубопроводів об'єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння) та мереж водяного опалення з проектними робочим тиском та температурами, що відповідають певному класу умов експлуатації труб та фасонних виробів ПВХ згідно з додатком А.

Вимоги до якості труб та фасонних виробів ПВХ, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я, майна населення та охорони навколишнього середовища, наведено у розділах 5, 6, 9 та додатка А.

1.2 Підтвердження відповідності труб та фасонних виробів ПВХ (далі – вироби) здійснюється шляхом складання виробником виробів або уповноваженою ним особою декларації відповідності виробів вимогам цього стандарту згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

Декларування відповідності виробів здійснюється з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) із застосуванням процедур "Випробування органом оцінки виробів певного типу", "Випробування виробником виробу певного типу" та "Здійснення контролю за виробництвом на підприємстві", зазначених у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд та конкретизованих цим стандартом:

а) виробник або уповноважена ним особа складають технічну документацію на вироби та проект декларації відповідності згідно з додатком до Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

Технічна документація на вироби згідно з цим стандартом повинна включати:

  • загальний опис виробу;

  • офіційне видання цього стандарту;

  • протоколи випробувань виробів на відповідність вимогам цього стандарту, що були проведені в атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях з дотриманням періодичності випробувань, установлених цим стандартом;

  • сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів;

  • акт постановки виробів на серійне виробництво (для виробів, що випускаються серійно).

б) орган оцінки проводить аналіз технічної документації та організовує проведення випробувань зразків виробів певного типу на їх відповідність переліку показників властивостей, який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою і який відповідає вимогам цього стандарту. Цей перелік має включати: вимоги до зовнішнього вигляду поверхні, вимоги до опору удару падаючого вантажу, вимоги стійкості до дії постійного внутрішньго тиску (при 20 °С – 1 год та при 60 °С – 1 год – для фасонних виробів; при 20 °С – 1 год та при 95 °С – 165 год – для труб).

Відбір зразків виробів для випробувань проводиться представниками органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи. Випробування зразків проводять в лабораторіях, атестованих у встановленому порядку у присутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника, випробувальної лабораторії та органу оцінки. Затверджує протокол керівник органу оцінки.

Якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього стандарту, орган оцінки розробляє план коригувальних дій і контролює їх виконання з боку виробника до приведення виробів у відповідність з вимогами цього стандарту;

в) за позитивними результатами аналізу технічної документації та випробувань зразків виробів певного типу виробник або уповноважена ним особа вносять до проекту декларації реквізити органу оцінки та протоколів випробувань зразків виробів певного типу і видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту.

Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку;

г) виробник, який видав декларацію відповідності виробу певного типу вимогам цього стандарту, повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні, періодичні та приймально-здавальні випробування на відповідність вимогам цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань, установлених цим стандартом у атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях та вживати заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених виробів вимогам цього стандарту;

д) орган оцінки проводить перевірку виробів, на які ним зареєстрована декларація відповідності, через довільні інтервали часу, але не менше одного разу на три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва довільні зразки кінцевої продукції, досліджує та випробовує їх на відповідність мінімальному переліку вимог згідно з 1.2, б) цього стандарту. У разі отримання негативних результатів випробувань реєстрація декларації відповідності скасовується і декларація втрачає чинність.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Оцінка відповідності виробів згідно з цим стандартом може за бажанням виробника або уповноваженої ним особи здійснюватись шляхом проведення органом оцінки їх сертифікації на відповідність узгодженому переліку показників властивостей виробів згідно з цим стандартом, включно із мінімальним переліком вимог згідно з 1.2, б), із використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

  1. Після видання та реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність виробу або отримання сертифіката відповідності виробник або уповноважена ним особа наносять національний знак відповідності на виріб або на додану до нього етикетку, упаковку чи супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599.

  2. Виробник або уповноважена ним особа зберігають декларацію про відповідність виробу та технічну документацію до неї протягом 10 років після застосування виробу в будинках і спорудах і надають для перевірки в установленому законодавством порядку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали та вироби будівельні. Порядок розробки та постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд кабельної каналізації. Технічні умови

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки металеві. Технічні умови. (ГОСТ 7502-98, MOD)

ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)