Примітка 2. _______________________________________________.

Примітка 3. _______________________________________________.


5.9 Приклади

5.9.1 Приклади наводять тоді, коли треба пояснити положення чи вимоги стандарту або для коротшого їх викладення.

5.9.2 Слово «Приклад» («Приклади») треба друкувати світлим похилим шрифтом (курсивом) з абзацу і з великої літери. Текст прикладу(-ів) друкують з нового рядка після слова «Приклад(и)» з подвійного абзацу. За потреби приклади можна нумерувати арабськими цифрами

5.9.3 Якщо слово «Приклад(и)» і текст прикладу подають в одному рядку, після слова «Прикладі)» ставлять як роздільник знак «двокрапка».

5.10 Виноски

5.10.1 Пояснення деяких даних, наведених у стандарті, можна оформлювати як виноски.

5.10.2 Пояснювальний текст виноски пишуть з абзацу в кінці сторінки, на якій її зазначено, і відокремлюють від основного тексту тонкою горизонтальною лінією завдовжки від 23 мм з лівого боку сторінки.

Пояснювальний текст виноски, що стосується таблиці, подають над лінією, якою позначають закінчення таблиці, і відокремлюють від її основної частини тонкою суцільною лінією.

5.10.3 Виноски позначають над рядком арабськими цифрами з круглою дужкою (наприклад, 1)).

5.10.4 Можна замість цифр позначати виноски зірочками (*). У цьому разі на одній сторінці можна подати не більше ніж чотири виноски.

5.10.5 Знак виноски ставлять безпосередньо після слова, числа, познаки, речення тощо, якого стосується пояснення. Цей самий знак ставлять і перед текстом відповідного пояснення.

5.10.6 Виноски нумерують у межах кожної сторінки стандарту.

5.10.7 Виноски, що стосуються таблиці, нумерують наскрізне, а тексти виносок подають згідно з 5.10.2.

5.10.8 Якщо на сторінці є виноски з тексту і виноски з таблиці, їх оформлюють різними знаками.


5.11 Скорочення

5.11.1 У стандарті дозволено вживати:

— загальноприйняті скорочення:

«див.»—дивись;

«номін.» — номінальний;

«гран, відх.» — граничний відхил та інші скорочення, які встановлено правилами української орфографії та ДСТУ 3582;

— скорочення абс. — абсолютний; відн. — відносний, які вживають із числовими значеннями;

— скорочення, установлені в самому стандарті.

Замість скорочень «і т. д.» (і так далі), «і т. ін.» (і таке інше), подібні — рекомендовано вживати «тощо».

5.11.2 Якщо в стандарті прийнято особливу систему скорочування слів або назв, її подають у розділі «Познаки та скорочення». Повний запис скорочуваної лексеми чи словосполуки треба наводити тоді, коли її вперше згадують у тексті стандарту, після неї в дужках подають її скорочення (абревіатуру), у подальших згадуваннях рекомендовано вживати прийняте скорочення без відмінкових закінчень. Якщо відсутність відмінкових закінчень спричинює неоднозначне розуміння положення стандарту, скорочувану лексему чи словосполуку подають повністю.


5.12 Умовні познаки

5.12.1 У стандарті треба використовувати умовні познаки, зображення та знаки, установлені в чинних стандартах. Наприклад, у багатьох стандартах параметр «Стала часу» позначають літерою «т». Використовуючи застандартизовану познаку, у тексті стандарту при його першій згадці треба дати пояснення, наприклад, «Стала часу т».

5.12.2 Якщо використано умовні познаки, зображення або знаки, не встановлені чинними стандартами, їх треба пояснювати в тексті і (або) в розділі «Познаки та скорочення».


5.13 Позначання фізичних величин та одиниць фізичних величин

5.13.1 Для позначання фізичних величин та їхніх одиниць виміру треба використовувати Міжнародну систему одиниць (SI) та дотримуватися вимог стандартів ДСТУ 3651.1 і ДСТУ 3651.2.

5.13.2 Поряд з одиницями системи SI за потреби в дужках можна зазначати одиниці раніше застосовуваних систем, які дозволено використовувати. Заборонено в одному стандарті використовувати різні системи позначання фізичних величин.

5.13.3 У стандарті числове значення величини, подане з одиницею виміру величини, треба писати цифрами. Однорозрядне числове значення без одиниці виміру пишуть словами, багаторозрядне — цифрами.

Приклади

1 Випробувати п'ять труб, кожна завдовжки 5 м.

2 Відібрати 15 труб для випробовування на тиск.


5.13.4 Між числовим значенням та познакою одиниці фізичної величини має бути проміжок. Написання познак одиниць фізичних величин має відповідати вимогам стандартів комплексу ДСТУ 3651.

Приклади

5 шт.; 10 кг; 5 млн л; 4 тис. км


5.13.5 У межах одного стандарту одиниця фізичної величини того самого показника має бути здебільшого однакова.

5.13.6 Якщо в тексті стандарту наведено низку числових значень фізичної величини, які виражено однією одиницею виміру, познаку цієї одиниці виміру пишуть тільки за останнім числовим значенням. В одному ряду чисел здебільшого наводять однакову кількість десяткових знаків для всіх значень, що утворюють ряд.

Приклад

1,0; 1,5; 2.0; 2.5 мм.


5.13.7 Якщо в познаці величини використано індекс, який є скорочення слів «номінальний» (ном.), «мінімальний» (мін.), «максимальний» (макс.), «абсолютний» (абс.), «відносний» (відн.) тощо, в індексі крапку не ставлять: /мін, имакс, Яном», тощо.


5.14 Числові значення

5.14.1 Установлені стандартом числові значення величин та їхніх допусків, потрібних, щоб виробити продукцію із заданою точністю, для її застосовування і контролювання, треба задавати з граничними відхилами або зазначати як найбільші і (або) найменші значення.

Приклад

80 мм ± 2 мм або (80 ± 2) мм;

80+20 мм (а не 80+2–0 мм);

80 мм +50-25 мкм


5.14.2 Діапазон чисел у тексті позначають, використовуючи прийменники «від» і «до»

Якщо в тексті стандарту наводять діапазон числових значень фізичної величини, познаку одиниці виміру треба наводити після обох меж діапазону.

Приклади

від 1 мм до 5 мм (а не від 1 до 5 мм);

від 0 °С до 17 °С (а не від 0 до 17 °С);

від 10 кг до 120 кг (а не від 10 до 120 кг).


5.14.3 Основне значення показника з допуском треба записувати таким чином:

(65±3)%; (80±2)мм.

5.14.4 Подаючи значення площинного кута, треба надавати перевагу десятковій формі запису числа: 17,25°, а не 17°15'.

5.14.5 Якщо в тексті зазначають діапазон порядкових номерів, можна використовувати знак «тире» Приклад

...рисунки 1 — 14.

5.14.6 Не можна відокремлювати одиницю фізичної величини від числового значення (подавати їх на різних рядках або сторінках).

5.14.7 Якщо треба зазначити два або три виміри, їх подають так: 80 мм х 25 мм х 50 мм. а не 80 х 25 х 50 мм

5.14.8 Дробові числа треба подавати як десяткові дроби, за винятком розмірів у дюймах, які треба друкувати тільки, використовуючи знак «правобіжна похила риска»:

1/4", 1/2".

5.14.9 Якщо неможливо подати числове значення як десятковий дріб, то дозволено записати його як звичайний дріб в один рядок, використовуючи правобіжну похилу риску.

Приклад

5/32, (50а — 4с)/(40Ь + 20)

5.14.10 Числові значення величин, за потреби, треба встановлювати з допуском, який забезпечує потрібні властивості продукції.

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього та ін. десяткових знаків для різних типорозмірів, марок і подібної продукції однієї назви має бути однакове. Наприклад, якщо градація товщини сталевої гарячевальцьованої стрічки 0,25 мм (у числі два десяткових знаки), то весь ряд товщин стрічки треба подавати числами з такою самою кількістю десяткових знаків.

5.14.11 Залежно від технічної характеристики та призначеності продукції кількість десяткових знаків і числових значень того самого показника може мати декілька ступенів (груп) і повинна бути однаковою тільки всередені цього ступеня (групи).

5.14.12 Якщо треба навести діапазон числових значень, його межі подають числами з однаковою кількістю десяткових знаків.

5.14.13 Кількість десяткових знаків числових значень величин ряду можна визначити допуском на номінальний розмір, наприклад, норми точності діаметра або товщини стінки труб мають змінюватися залежно від діаметра.

5.14.14 Усяку групу з трьох цифр числового значення величини, починаючи з молодшого розряду для цілого числа або праворуч та ліворуч від десяткової коми дробового числа, рекомендовано відокремлювати проміжком від попередніх чи подальших цифр, за винятком чисел, що означають рік.

Приклад

23 456; 5 234, 568 35; але 1998 рік

5.14.15 Множення чисел чи числових величин треба позначати знаком «×». Знаки «•», «*» чи будь-який інший знак на позначення множення чисел чи числових величин використовувати не рекомендовано.

Приклад:

1,8×10 (а не 1,8 • 10 чи 1,8 * 10).

(5×10×26)мм, а не (5•10•26)мм


6 ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПОПРАВОК ДО СТАНДАРТУ ТА ЙОГО ПЕРЕВИДАННЯ


6.1 Побудова, викладання й оформлення змін і поправок

6.1.1 Викладання й оформлення тексту зміни до стандарту (далі — «Зміна») мають відповідати положенням розділів 5 — 7. Форму першої та подальших сторінок «Зміни» подано в додатку Д. Останню сторінку проекту «Зміни» оформлюють згідно з 7.1.16.

6.1.2 Наповнення «Змін», які було ухвалено раніше, до наступної «Зміни» не долучають. Кожна «Зміна» чинна окремо одна від одної.

6.1.3 За потреби внесення до структурного елемента стандарту нової «Зміни» як початкову редакцію подають текст цього елемента, що враховує попередні «Зміни». У цьому випадку діє остання «Зміна», що стосується цього елемента стандарту з урахуванням усіх попередніх «Змін».

6.1.4 У разі доповнення тексту стандарту новими розділами, підрозділами, пунктами, таблицями, рисунками, додатками або вилучення їх з тексту, первинну нумерацію структурних елементів стандарту змінювати не можна.

Нові розділи подають після останнього розділу стандарту, а нові підрозділи, пункти, підпункти — у кінці відповідних розділів, підрозділів, пунктів відповідно до зростання їхніх номерів.

Новим пунктам (підпунктам, таблицям, рисункам, додаткам) можна надавати номери попередніх пунктів (підпунктів, таблиць, рисунків, додатків), додаючи після останньої цифри номера малу літеру української абетки.

Приклади

3.13а

Рисунок 4в


6.1.5 Викладаючи текст «Зміни», треба зазначати номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць, рисунків, додатків, яких ця «Зміна» стосується. У тексті «Зміни» треба вживати слова «замінити», «долучити» (або «доповнити»), «вилучити», а також словосполуку «викласти в новій редакції». Приклади викладу тексту «Зміни» наведено нижче.

Приклади

Пункт 3.1. Посилання на ГОСТ ХХХХ замінити посиланням на ДСТУ УУУУ.

Підпункт 2.4.4.1 доповнити абзацом:

«Дозволено пакувати редуктори в ящики з гофрованого картону згідно з ДСТУ ХХХХ».

Рисунок 17 вилучити.


У разі внесення змін до табличного матеріалу доцільно «Зміну» оформлювати як таблицю. Приклад такої таблиці наведено в 6.1.6.


6.1.6 Якщо обсяг «Зміни» становить не більше десяти рядків друкованого тексту, то, щоб полегшити розуміння і сприймання матеріалу, цю «Зміну» можна оформити як таблицю.

Приклад

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Таблиця 2.5, колонка 8, рядок 5

3.5

3,8

Таблиця 8.1, назва колонки 2

Діапазон атмосферного тиску, кПа

Діапазон атмосферного тиску, кПа (мм рт. ст.)

Пункт 1.4.13.1, другий абзац

Поряд з одиницями СІ, за потреби, в дужках указують одиниці вимірювання, які допускаються наряду з одиницями СІ.

Поряд з одиницями SІ, за потреби, в дужках наводять одиниці фізичних величин, використовуваних раніше.

Пункт 5.1. Перелік

-

Долучити позицію:

г) безпеки праці.

Розділ 3

(Навести текст розділу або посилку виду «Текст розділу на сторінках від ___ до ___ »)


Розділ 3 - вилучити


6.1.7 «Зміни» до стандарту повинні погодити переважно ті самі організації, які погоджували стандарт, або їх правонаступники.

6.1.8 На «Зміну» оформлюють аркуш ухвалення згідно з додатком Е.

6.1.9 Поправку до стандарту розробляють, коли треба виправити друкарські помилки або внести редакційні зміни в текст чи позначення стандарту. Поправкою не можна змінювати сутності положень стандарту. Текст поправки оформлюють згідно з 6.1.6.


6.2 Оформлення стандарту в разі перевидання

6.2.1 У разі перевидання стандарту в «Передмові» зазначають номери змін:

ПЕРЕВИДАННЯ ЗІ ЗМІНАМИ:

№___, наказ від____№____;

№___, наказ від____№____;

№___, наказ від____№____.

6.2.2 У разі перевидання стандарту в його тексті треба вказати на ті розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, рисунки, додатки, до яких внесено зміни, а саме:

— якщо певні елементи стандарту згідно зі зміною вилучено, їх не друкують, зазначають тільки їхні номери та ставлять помітку про вилучення;

— якщо якийсь елемент стандарту згідно зі зміною долучено, його друкують, надають йому певний номер і ставлять помітку про долучення;

— якщо якийсь елемент зазнав певної зміни, друкують його нову редакцію та ставлять помітку про зміну.

Текст помітки друкують напівгрубим похилим шрифтом (курсивом).

Приклади

4.5 (Вилучено. Зміна №2);

4.6.7а Текст пункту {Долучено, Зміна №4);

5.6.4.6 Текст підпункту. (Змінено, Зміна №1, Зміна №3).


7 ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАННЯ СТАНДАРТУ

7.1 Оформлення проекту стандарту

7.1.1 Текст проекту стандарту на будь-якому етапі розроблення друкують машинним способом, дотримуючись положень цього розділу та додатків А. В і Ж.

7.1.2 Рекомендації щодо виділення окремих частин тексту стандарту шрифтом (напівгрубим, похилим, меншого розміру), наведені в різних розділах цього стандарту, стосуються переважне стандарту (а не проекту).