4.4.11 тріщина

Видимий дефект у формі поділу структури пінопластуde Riß,Spalt[1,2,20]

en crack [3]

fr craque [4, 5, 19]

ru трещина

Видимый дефект в виде разделения структуры пенопласта


4.4.12 відшарування

Видимий дефект у вигляді відділення від ізольованої поверхні шару монтажної піни після отвердіння
de Abblättern [1,2, 20]

en peeling, flaking [3]

fr écaillage [4, 5, 19]

ru отслоение

Видимый дефект в виде отслоения от изолируемой поверхности слоя монтажной пены после отверждения


4.4.13 отвори наскрізні

_


_

de durchgehende Öffnung, Loch [1, 2, 20]

en through hole [3]

fr trous débouchants [4, 5, 19]

ru отверстия сквозные

_


4.4.14 випадання з порожнини

Нездатність струменя піномаси монтажної піни утримуватися в порожнині конструкції під час її нагнітанняde Herausfallen aus der Hohle [1, 2, 20]

en fallout from cavity [3]

fr chute [4, 5]

ru выпадение из полости

Неспособность струи пеномассы монтажной пены удерживаться в полости конструкции при ее нагнетании


4.4.15 ефект "вторинної полімеризації"

Можливий дефект у пінопласті після механічного оброблення, який характеризується відновленням спучення матеріалу в місці зрізу


de "Sekundärepolymerisationeffect" [1, 2, 20]

en "secondary polymerization" effect [3]

fr effet de "la polymérisation secondaire " [4, 5, 19]

ru "эффект вторичной полимеризации"

Возможный дефект в пенопласте после механической обработки, характеризующийся возобновлением вспучивания материала в месте среза


4.5 Показники якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних


4.5.1 життєздатність

Проміжок часу, впродовж якого монтажна піна має здатність легко наноситись на поверхню, легко розмазуватись інструментом, прилипати до поверхні
de Haltbarkeit [1, 20]

en viability [3]

fr viabilité [4, 5, 19]

ru жизнеспособность

Промежуток времени, в течение которого монтажная пена имеет способность легко наноситься на поверхность, легко размазываться инструментом, прилипать к поверхности

4.5.2 час гелеутворення

Термін часу з моменту нанесення піномаси, яка має властивості високов'язких систем, до моменту, коли монтажна піна набуває властивості гелюde Gelbildungszeit [1, 20]

en gelation time [3]

fr temps de gélation [4, 5,19]

ru время гелеобразования [7]

Период времени с момента нанесения пе-номассы, имеющей свойства высоковязких систем, до момента, когда монтажная пена приобретает свойства геля4.5.3 липкість

(Технологічний показник - визначає закінчення початкової стадії реакції отвердіння) Здатність монтажної піни зберігати адгезійні властивості впродовж певного проміжку часу
de Klebrigkeit [1, 2, 20]

en stickiness [3]

fr adhesivité [4, 5, 19]

ru липкость

(Технологический показатель - определяет окончание начальной стадии реакции отверждения)

Способность монтажной пены сохранять адгезионные свойства в течение определенного промежутка времени


4.5.4 час інтенсивного підйому

Проміжок часу з моменту нагнітання монтажної піни в порожнину, що ізолюють, до моменту припинення візуально спостережуваного збільшення в об'єміde Zeit der intensive Hebung [1, 2, 20]

en intensive swelling time [3]

fr temps de montée intensive [4, 5, 19]

ru время интенсивного подъема

Промежуток времени с момента нагнетания монтажной пены в изолируемую полость до момента прекращения визуально наблюдаемого увеличения в объеме


4.5.5 готовність до механічного оброблення

Проміжок часу, після якого монтажна піна перейшла із в'язкого текучого стану до твердого стану, який характеризується відсутністю видимих деформацій в площі перерізу пінопластуde Maschinenbearbeitungsbereitschaf [1, 2, 20]

en mechanic processing readiness [3]

fr surface prête à traitement mécanique [4, 5,19]

ru готовность к механической обработке

Промежуток времени, после которого монтажная пена перешла из вязкого текучего состояния в твердое состояние, которое характеризуется отсутствием видимых деформаций в площади сечения пенопласта


4.5.6 коефіцієнт підйому

Безрозмірна величина, яка встановлює співвідношення рівня монтажної піни в порожнині конструкції в момент нагнітання до рівня мон- тажної піни після закінчення реакції отвердіння


de Hebungsgrad [1, 2, 20]

en swelling coefficient [3]

fr coefficient de montée [4, 5, 19]

ru коэффициент подъема

Безразмерная величина, устанавливающая соотношение уровня монтажной пены в полости конструкции в момент нагнетания к уровню монтажной пены после окончания реакции отверждения


4.5.7 густина

(Фізична характеристика)

Відношення маси елемента пінополіуретану

до об'єму цього елемента


de Dichte [1,2,20]

en density [3]

fr compacité [4, 5, 19]

ru плотность [6, 7]

(Физическая характеристика)

Отношение массы элемента пенополиуретана

к объему этого элемента


4.5.8 водопоглинання

(Фізична характеристика)

Здатність монтажної піни поглинати воду всім

своїм об'ємом упродовж певного проміжку

часуde Wasseraufnahme [1, 2, 20]

en water absorption [3]

fr absorption d'eau [4, 5, 19]

ru водопоглощение [6, 7]

(Физическая характеристика) Способность монтажной пены поглощать воду всем объемом в течение определенного периода времени


4.5.9 адсорбційне зволоження

(Фізична характеристика)

Здатність монтажної піни поглинати своєю поверхнею пари води впродовж певного проміжку часуde Adsorptionbefeuchtung [1, 20]

en adsorptive humidification [3]

fr humidification par absorption [4, 5, 19]

ru адсорбционное увлажнение

(Физическая характеристика)

Способность монтажной пены поглощать своей поверхностью пары воды в течение определенного периода времени


4.5.10 границя міцності за зсуву

(Механічна характеристика)

Тимчасовий опір зразка, який зруйнувався під дією протилежно спрямованих дотичних навантажень без зміни площі перерізу в зоні руйнування


de Verschiebungsfestigkeitgrenze [1, 20]

en shearing strength limit [3]

fr limite de la résistance à deplacement [4, 5, 19]

ru предел прочности при сдвиге [6, 7]

(Механическая характеристика)

Временное сопротивление образца, разрушившегося под действием противоположно направленных касательных напряжений без изменения площади сечения в зоне разрушения


4.5.11 міцність на стиск за 10 %

лінійної деформації

(Механічна характеристика)

Опір зразка пінополіуретану зусиллям стиснення, які викликають його деформацію за товщиною на 10 % за певних умов


de Druckfestigkeitgrenze bei 10 % lineare Deformation [1, 2, 20]

en 10 % linear deformation compression strength limit [3]

fr limite de la résistance de compression a la déformation linéaire de 10 % [4, 5, 19]

ru прочность на сжатие при 10 % линейной деформации

(Механическая характеристика) Сопротивление образца пенополиуретана усилиям сжатия, вызывающим его деформацию по толщине на 10 % при определенных условиях


4.5.12 міцність на стиск за 80 %

лінійної деформації

(Механічна характеристика)

Опір зразка пінополіуретану зусиллям стиснення, які викликають його деформацію за товщиною на 80 % за певних умов


de Druckfestigkeitgrenze bei 80 % lineare Deformation [1, 2, 20]

en 80 % linear deformation compression strength limit [3]

fr limite de la résistance de compression à la déformation linéaire de 80 % [4, 5, 19]

ru прочность на сжатие при 80 % линейной деформации

(Механическая характеристика) Сопротивление образца пенополиуретана усилиям сжатия, вызывающим его деформацию по толщине на 80 % при определенных условиях


4.5.13 міцність за прогинання

(Механічна характеристика)

Тимчасовий опір зразка пінопласту, який руйнується під дією зусиль прогинання без зміни площі перерізу в зоні руйнування

de Biegefestigkeit [1, 20]

en bending strength [3]

fr résistance à flexion [4, 5, 19]

ru прочность при изгибе [6, 7]

(Механическая характеристика)

Временное сопротивление образца пенопласта, разрушающегося под действием изгибающих усилий без изменения площади сечения в зоне разрушения4.5.14 границя міцності за розтягнення

(Механічна характеристика)

Тимчасовий опір зразка, який руйнується під дією протилежно спрямованих зусиль розтягненняde Zugfestigkeit [1, 2, 20]

en tensile strength [3]

fr limite de la résistance à traction [4, 5, 19]

ru предел прочности при растяжении [6, 7]

(Механическая характеристика)

Временное сопротивление образца, разрушающегося под действием противоположно направленных усилий растяжения


4.5.15 відносне подовження за розриву

(Характеристика деформативності пінополіуретанів)

Приріст довжини зразка за його розриву під дією протилежно спрямованих розтягувальних зусиль до початкової довжини зразкаde relative Bruchdehnung [1, 2, 20]

en breaking-point relative elongation [3]

fr allongement relatif à rupture [4, 5, 19]

ru относительное удлинение при разрыве [6, 7] (Характеристика деформативности пенополиуретанов)

Прирост длины образца при его разрыве под действием противоположно направленных растягивающих усилий к начальной длине образца


4.5.16 теплопровідність

ефективна теплопровідність

(Фізична характеристика)

Відношення товщини зразка матеріалу, що випробовується, до його термічного опору (ДСТУ Б В.2.7-105)
de Warmeleitungsgrad [1, 2, 20]

en thermal conductivity [3]

fr coefficient de conductibilité thermale [4, 5]

ru теплопроводность [6, 7]

(Физическая характеристика)

Отношение толщины испытываемого образца

материала к его термическому сопротивлению4.5.17 адгезійна міцність

(Фізико-механічна характеристика)

Величина зусилля, яке потрібно прикласти для розриву з'єднання зразка монтажної піни з поверхнею іншого матеріалу


de Adhesionfestigkeit [1, 20]

en adhesion strength [3]

fr résistance dadhésion [4, 5, 19]

ru адгезионная прочность [6, 7]

(Физико-механическая характеристика)

Величина усилия, которое нужно приложить для разрыва соединения образца монтажной пены с поверхностью другого материала


4.5.18 характер руйнування адгезійний

(Супутній показник під час визначення границі міцності за зсуву та адгезійної міцності) Порушення зчеплення між поверхнями будівельних конструкцій, що з'єднані між собою монтажною піною, під дією тих або інших зусиль руйнування, в результаті чого спостерігається повне відокремлення різнорідних поверхонь між собою


de adhesive Bruchbeschaffenheit [1, 2, 20]

en adhesive character of destruction [3]

fr caractéristique adhesive de destruction [4, 5,19]

ru характер разрушения адгезионный

(Сопутствующий показатель при определении предела прочности при сдвиге и адгезионной прочности)

Нарушение сцепления между поверхностями строительных конструкций, соединенных между собою монтажной пеной, под действием тех или иных усилий разрушения, в результате чего наблюдается полное отсоединение разнородных поверхностей между собой4.5.19 характер руйнування когезійний

(Супутній показник під час визначення границі міцності за зсуву та адгезійної міцності) Порушення зчеплення між поверхнями будівельних конструкцій, що з'єднані між собою монтажною піною, під дією тих або інших зусиль руйнування, в результаті чого спостерігається руйнування по тілу монтажної піни
de kohesive Bruchbeschaffenheit [1, 2, 20]

en cohesive character of destruction [3]

fr caractéristique cohesive de destruction [4, 5,19]

ru характер разрушения когезионный

(Сопутствующий показатель при определении предела прочности при сдвиге и адгезионной прочности)

Нарушение сцепления между поверхностями строительных конструкций, соединенных между собою монтажной пеной, под действием тех или иных усилий разрушения, в результате чего наблюдается разрушение по телу монтажной пены4.5.20 характер руйнуванняю

адгезійно-когезійний

(Супутній показник під час визначення границі міцності за зсуву та адгезійної міцності) Порушення зчеплення між поверхнями будівельних конструкцій, що з'єднані між собою монтажною піною, під дією тих або інших зусиль руйнування і при цьому спостерігають руйнування як адгезійного, так і когезійного характеру в тій або іншій міріde adhesiv-kohesive Bruchbeschaffenheit [1, 2, 20]

en adhesive-cohesive character of destruction [3]

fr caractéristique adhesive-cohesive de

destruction [4, 5, 19]

ru характер разрушения адгезионно-когезионный

(Сопутствующий показатель при определении предела прочности при сдвиге и адгезионной прочности)

Нарушение сцепления между поверхностями строительных конструкций, соединенных между собою монтажной пеной, под действием тех или иных усилий разрушения и при этом наблюдают разрушение как адгезионного, так и когезионного характера в той или иной степени4.5.21 опір текучості

(Характеризує тиксотропні властивості пінополіуретанів монтажних)

Незмінність деформаційних характеристик піномаси поліуретанової без прикладання зовнішніх механічних впливів


de Fließfestigkeit[1,2,20]

en flow resistance [3]

fr resistance de fluidité [4, 5, 19]

ru сопротивление текучести [7]

(Характеризует тиксотропные свойства пенополиуретанов монтажных)

Неизменность деформационных характеристик пеномассы полиуретановой без приложения внешних механических воздействий


4.5.22 структура матеріалу в перерізі

Збиральна конструкційна характеристика структури монтажної піни в площі перерізу, яка включає форму і розмір комірок, просторову структуру конструкціїde Durchschnittstruktur des Stoffes [1, 2, 20]

en cross-section structure of material [3]

fr structure de matérial à coupe [4, 5, 19]

ru структура материала в сечении

Собирательная конструкционная характеристика структуры монтажной пены в плоскости сечения, которая включает форму и размер ячеек, пространственную структуру конструкции


4.5.23 максимальна деформація

Зміна розмірів зразка пінопласту під час його нагрівання за встановленої температури


de Maximale deformation [1, 2, 20]

en maximal deformation [3]

fr déformation maximale [4, 5,19]

ru максимальная деформация

Изменение размеров образца пенопласта при его нагревании при установленной температуре