8.3 Контроль якості відправних елементів згідно з 4.1.7-4.1.10 та підготовки поверхні під захисні покриття повинен виконуватися до ґрунтування ферм.

8.4 Відправні елементи ферм, що входять у комплект кожної десятої ферми, а також першої ферми, що виготовлена в новому або відремонтованому кондукторі, повинні піддаватися контрольному складанню. При цьому додатково контролюють показники згідно з таблицею 10.1.

8.5 Перша і кожна десята ферма будь-якого прогону, а при кількості менше десяти в замов ленні – перша і остання – повинні пройти контрольне складання.

8.6 Вхідний контроль вихідних матеріалів здійснюється у відповідності з вимогами ГОСТ 24297.

8.7 Контроль стану, товщини і міцності зчеплення захисного покриття елементів ферм та їх маркування проводиться після нанесення покриття з урахуванням вимог 4.4.3 цього стандарту.

8.8 Контроль якості вихідних матеріалів здійснюється для підтвердження їх відповідності вимогам проекту та чинним стандартам за хімічним складом, механічними властивостями та геометричними розмірами.

8.9 Якість сталі – згідно з 4.1.5, 4.1.10, зварювальних та фарбувальних матеріалів, болтів, гайок та шайб – згідно з 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 повинні мати відповідні сертифікати підприємств-постачальників або дані підприємства-виробника ферм.

8.10 Контрольне складання ферм, як і підготовка та складання елементів (деталей) під зварювання, необхідно здійснювати для перевірки лінійних розмірів ферм, розмірів елементів, їх взаємного розташування за схемою та у вузлах з'єднання.

8.11 Контроль розмірів ферм, граничних відхилів необхідно здійснювати із застосуванням методів та засобів вимірювань у відповідності з ГОСТ 23616 та ГОСТ 26433.1.

8.12 Елементи і деталі ферм та межі сплавлення зварних швів на наявність тріщин згідно з 4.1.9 контролюють візуально без використання збільшувальних приладів.

8.13 Шорсткість поверхні опорних ребер згідно з 4.1.8 необхідно перевіряти методом порівняння з їх зразками шорсткості згідно з ГОСТ 9378.

8.14 Якість листової сталі фланців нижнього поясу ферм на відсутність несуцільностей, розшарування згідно з 4.1.10 перевіряють відповідно до ГОСТ 22727.

8.15 Якість зварних швів згідно з 4.2.1 необхідно перевіряти у відповідності з вимогами СНиП III-18. Шви зварних з'єднань підлягають візуальному огляду і вимірюванню у повному обсязі (100 %). Вибірковий контроль або контроль, обумовлений проектом KM, повинен здійснюватися ультразвуковою дефектоскопією згідно з ГОСТ 14782 або проникним випромінюванням згідно з ГОСТ 7512, іншими методами згідно з ГОСТ 3242.

8.16 Якість підготовки поверхонь деталей для антикорозійного покриття і саме покриття згідно з 4.4.1 необхідно перевіряти відповідно до вимог СНиП 3.04.03.

8.17 Контроль якості очищення та знежирення елементів ферм перед ґрунтуванням (фарбуванням) необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 9.402.

8.18 Зовнішній вигляд покриття контролюють візуально відповідно до ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302. Контроль товщини захисного покриття здійснюється неруйнівними методами у відповідності з ГОСТ 9.302.

9 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

9.1 Ферми повинні прийматись партіями в обсязі реального замовлення у відповідності з робочими кресленнями.

9.2 У процесі приймання готових ферм (відправних елементів) встановлюється відповідність матеріалів, розмірів і відхилень вимогам:

- нормативних документів;

- цього стандарту;

- проектної документації.

9.3 Процес приймання ферм повинен включати:

- вимірювання параметрів ферм, складальних одиниць та деталей, включаючи поперечні перерізи і відхили, для визначення відповідності стандарту і проектної документації;

- візуальний огляд всіх зварних швів, перевірка їх форми, розмірів і якості;

- підвищений контроль зварних з'єднань у відповідності з вимогами НД і проектної документації;

- перевірку підготовки елементів ферми під нанесення захисного покриття (ґрунтування і/або фарбування).

9.4 Замовник має право приймати ферми, використовуючи методи контролю, що встановлені цим стандартом.

10 МОНТАЖ

10.1 Монтаж ферм повинен здійснюватись у відповідності з вимогами норм проектування сталевих конструкцій та проекту виконання робіт:

10.2 Граничні відхили змонтованих ферм від проектного положення повинні відповідати наведеним у таблиці 10.1. Методи контролювання – згідно з 8.11.

10.3 Проміжок в опорних вузлах ферми необхідно заповнювати сталевими прокладками завтовшки 4 мм, 6 мм та 8 мм, а у фланцевих з'єднаннях ферм – прокладками з оцинкованої сталі згідно з ГОСТ 14918.

10.4 Натяг високоміцних болтів нижнього поясу повинен бути не менше ніж 0,15Nn на болт і не більше 23 тс, де Nn – зусилля у нижньому поясі ферми. Контроль натягу – згідно зі СНиП III-18.

Таблиця 10.1

Найменування відхилу

Граничний відхил δ, мм

Ескіз

Відхил площини ферми від вертикалі

5,0

Відхил від прямолінійності стиснених поясів з площини ферми на довжині дільниці l між точками закріплення:


до 4000 включно

3,0

понад 4000 до 8000 включно

5,0

» 8000 » 12000 »

8,0

Клиновий проміжок між поверхнею фланця верхнього поясу і фасонкою стояка

2,0

Проміжок на звисах фланців нижнього поясу

1,0

Відхил розміру підйома ферми

Від –5 до +30

Див. рис А.1

11 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

11.1 Виготовлені ферми за надійністю та безвідмовністю в процесі монтажу та експлуатації повинні відповідати вимогам чинних ДБН, проектної документації та Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (далі – ТРв) [1].

11.2 Сертифікація здійснюється відповідно до положень, запроваджених ТРв, ДСТУ Б А.1.2-1 [3] і розділом 11 цього стандарту. Процедури оцінки відповідності визначає орган оцінки (далі – УОО) на підставі 14, 18-20 ТРв з урахуванням вимог [2].

11.3 Підтвердження відповідності ферм вимогам ТРв [1] здійснюється виробником шляхом сертифікації, яку згідно з цим стандартом повинен проводити уповноважений орган оцінки (далі – УОО) за процедурами модуля В (відповідність типу) в комбінації з модулем F (перевірка продукції).

11.4 Виробник подає до УОО за власним вибором заявку на перевірку продукції, яка повинна містити:

- назву і адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженою особою – її назву і адресу, а також документ про надання повноважень;

- письмове підтвердження, що така заявка не була подана до іншого УОО;

- технічну документацію згідно з 11.5.

11.5 Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування і виготовлення ферм і містити:

- загальний опис конструкції;

- робочі креслення зі схемами, елементами та деталями ферм;

- декларацію відповідності;

- офіційне видання цього стандарту;

- сертифікати на вихідні матеріали;

- внутрішні регламенти технологічних процесів або технологічні картки;

- матеріали перевірки ферм СТК.

11.6 УОО проводить аналіз технічної документації та дослідження і перевірку зразків за випадковою вибіркою із партії ферм певних прогонів та за результатами перевірки приймає рішення щодо відповідності їх вимогам:

- проектної документації;

- стандарту;

- технічного регламенту.

11.7 У разі отримання позитивних результатів перевірки відповідності вимогам ТРв [1] УОО видає заявнику сертифікат відповідності за правилами системи сертифікації на термін, узгоджений з виробником.

У сертифікаті зазначаються:

- назва виробника, його адреса;

- висновки щодо відповідності продукції вимогам стандарту;

- умови дії сертифіката.

11.8 Виробник повинен вживати заходів для постійного забезпечення в процесі виробництва відповідності виробів типу, описаному в сертифікаті, і вимогам ТРв [1], а також інформувати УОО про суттєві зміни або в конструкції, або в технологічному процесі виготовлення ферм.


ДОДАТОК А

(довідковий)

СХЕМИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ ФЕРМ

ВП – верхній пояс; НП – нижній пояс; Р – розкос; С – стояк

Рисунок А.1 – Схеми та основні розміри ферм


1 – опорне ребро; 2 – монтажна прокладка завтовшки 4 мм, 6 мм та 8 мм; 3 – заглушка; 4 – фланець ВП; 5 – фланець НП; 6 – ребра; 7 – фасонки

Рисунок А.2 – Схеми та основні розміри ферм


ДОДАТОК Б

(довідковий)

СХЕМИ ПОДІЛУ ФЕРМ НА ВІДПРАВНІ ЕЛЕМЕНТИ


1 – півферма; 2 – стояк; 3 – середня частина

Рисунок Б.1 – Схеми поділу ферм на відправні елементи

ДОДАТОК В

(довідковий)

СТРУКТУРА УМОВНОЇ ПОЗНАКИ ФЕРМ

Приклад умовної познаки ферми кроквяної прогоном 18 м з розрахунковим навантаженням 2,4 тс/м:

ФК-18-2,4 ДСТУ Б В.2.6-74:2008

або прогоном 24 м з розрахунковим навантаженням 2,9 тс/м:

ФК-24-2,9 ДСТУ Б В.2.6-74:2008.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

НОМЕНКЛАТУРА ФЕРМ

Таблиця Г.1 – Номенклатура ферм

Марки ферм

Товщина стінок гнутозварних профілів при розмірах перерізу, мм

Маса ферм, кг, не більше

ВП

НП

Р1; Р2

РЗ-Р8

Р9; Р10

С

180×140

140×140

120×120

100×100

100×100

80×80

ФК-18-2,4

4

4

4

3

3

1035

ФК-18-3,2

5

5

5

3

3

1220

ФК-18-3,9

6

6

6

4

3

1460

ФК-18-4,3

7

7

6

4

3

1605

ФК-24-1,5

4

4

4

3

3

1340

ФК-24-1,8

5

5

4

3

3

1550

ФК-24-2,2

6

6

5

4

3

1870

ФК-24-2,6

7

7

5

4

3

2070

ФК-24-2,9

8

8

6

5

3

2385

ФК-30-1 ,3

5

5

4

3

3

3

2000

ФК-30-1,5

6

6

5

4

3

3

2375

ФК-30-1, 8

7

7

5

4

3

3

2630

ФК-30-2,0

8

8

6

5

3

3

3000


ДОДАТОК Д

(обов'язковий)

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ЗА РОЗМІРАМИ ФЕРМ ТА ДЕТАЛЕЙ

Таблиця Д.1 – Граничні відхили за розмірами ферм та деталей (мм)

Геометричні розміри, вид відхилу

Граничний відхил δ, мм

Ескіз

Довжина відправних елементів:


до 6000 включно

±5,0

понад 6000 до 12000 включно

±6,0

Відстань між осями отворів і строганим торцем опорного ребра h1, h2

±1,0

Відстань між осями отворів в опорному ребрі а

±1,0

Відстань між осями отворів та їх групами у верхньому та нижньому монтажних фланцях, а також у стояках


h;

±5,0

a1, a2, a3, a4

±1,0

Відхили від прямолінійності та площинності елементів ферми при їх довжині l:до 1000 включно

1,0

понад 1000 до 1600 включно

1,5

» 1600 » 2500 »

2,0

» 2500 » 4000 »

3,0

» 4000 » 8000 »

5,0

» 8000 » 12000 »

8,0

Кінець таблиці Д.1

Геометричні розміри, вид відхилу

Граничний відхил δ, мм

Ескіз

Відхил від перпендикулярності торця опорного ребра до вертикальної осі ферми

0,5

Відхил площинності верхнього (нижнього) фланця від вертикалі

1,0

Відхил від перпендикулярності верхнього і нижнього фланців до поздовжньої осі ферми

1,0

Грибовидність фланців

1,0

Відстань між точкою перетинання віссю розкоса та віссю поясу δ1

≤ 0,25 h

Відстань між гранями розкосів δ2

20<δ2≤50