НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

МЕРЕЖІ ТЕПЛОВІ
(ТЕПЛОМЕХАНІЧНА ЧАСТИНА).
РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

ДСТУ Б А.2.4-28:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)Київ

Мінрегіонбуд України
2009


ДСТУ Б А.2.4-28:2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство Український державний проектний інститут "Укрміськбудпроект"
РОЗРОБНИКИ: Г. Бабак (науковий керівник); Н. Галаєва; В. Горченок; В. Рязанова;
Л.
Удовенко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008р. № 283

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.605-82*)

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II


ДСТУ Б А.2.4-28:2008

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні положення 1

 4. Загальні дані по робочих кресленнях 3

 5. Плани мереж 4

 6. Схеми мереж 5

 7. Поперечні перерізи мереж 6

 8. Профілі мереж 7

 9. Креслення (плани, розрізи, схеми) вузлів трубопроводів і П-подібних
  компенсаторів 9

 10. Креслення загальних видів 10

Додаток А

Умовні графічні зображення на планах теплових мереж 11

Додаток Б

Перелік стандартів на умовні позначення, що підлягають обліку при виконанні
креслень теплових мереж 12

III


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

Н АЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва
Мережі теплові
(тепломеханічна частина).
Робочі креслення

Система проектной документации для строительства
Сети тепловые
(тепломеханическая часть).
Рабочие чертежи

S ystem of project documents for building
Heat supply system
(thermomechanical part).
Working drawings

Чинний від 2010-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт установлює склад і правила оформлення робочих креслень теплових мереж
   (тепломеханічної частини) об'єктів будівництва.

  2. Стандарт поширюється на теплові мережі (далі - мережі) з параметрами теплоносіїв:

 • вода температурою t ≤ 200 °С і тиском Ру≤ 2,5 МПа (25 кгс/см2);

 • пара температурою t ≤ 440 °С і тиском Ру≤ 6,4 МПа (64 кгс/см2);

  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-2:2009 СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних
планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації
ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових

виробів

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі крес-
лення

ГОСТ 2. 103-68 ЕСКД. Стадия разработки (ЄСКД. Стадія розробки)
ГОСТ 2. 119-73 ЕСКД. Эскизный проект (ЄСКД. Ескізний проект)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Робочі креслення мереж виконують відповідно до вимог даного стандарту та інших стан-
   дартів системи проектної документації для будівництва, а також норм проектування мереж.

  2. До складу робочих креслень мереж включають:

 • робочі креслення, призначені для виконання будівельно-монтажних робіт (основний комплект
  робочих креслень марки ТМ);

1


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

 • ескізні креслення загальних видів нестандартних (нетипових) конструкцій (далі - креслення
  загальних видів).

 1. До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ включають:

 • загальні дані по робочих кресленнях;

 • плани мереж;

 • схеми мереж;

 • поперечні перерізи мереж;

 • профілі мереж;

 • креслення (плани, перерізи, схеми) вузлів трубопроводів і П-подібних компенсаторів.

 1. До основного комплекту робочих креслень мереж складають специфікацію обладнання та
  матеріалів згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.

 2. Для трубопроводів мереж приймають літерно-цифрові позначення згідно з ДСТУ Б А.2.4-1
  з вказівкою зовнішнього діаметра і товщини стінки труби на полиці лінії-винесення або під нею
  (рисунки 2-4 і 7).

Трубопроводи, що проектуються, зображують суцільною товстою основною лінією, існуючі -
суцільною тонкою лінією, перспективні - штриховою лінією. Для перспективних трубопроводів на
полиці лінії-винесення вказують тільки діаметр умовного проходу Dy.

 1. Умовні графічні зображення на планах різних засобів прокладання мереж приймають згідно
  з ДСТУ Б А.2.4-2. При цьому підземні мережі на кресленнях марки ТМ допускається умовно
  зображувати суцільними лініями.

Умовні графічні зображення, позначення підземних і надземних споруд на мережах (наприк-
лад, камер, павільйонів, ніш), призначених для розміщення вузлів трубопроводів, компенсаторів і
вентиляційних пристроїв, приймають відповідно до додатка А.

Умовні графічні зображення обладнання, арматури, елементів трубопроводів приймають за
стандартами Єдиної системи конструкторської документації, які наведені в додатку Б.

 1. Масштаби зображень на кресленнях повинні відповідати наведеним у таблиці 1.
  Таблиця 1

Найменування зображень

Масштаб

План мереж

1:500, 1:1000

Схеми мереж і вузлів трубопроводів

без масштабу

Профілі мереж:


по горизонталі;

1:500, 1:1000

по вертикалі

1:50, 1:100

Поперечні перерізи мереж

1:10; 1:20; 1:50

Плани і перерізи вузлів трубопроводів і П-подібних компенсаторів

1:10; 1:20; 1:50; 1:100

Креслення загальних видів

1:5; 1:10; 1:20; 1:50

3.8 Елементам мереж: вузлам трубопроводів (місцям із відгалуженнями, секціонуючими засув-
ками, дренажними пристроями, сальниковими, хвилястими та осьовими компенсаторами, опус-
канням труб, перетинаннями комунікацій), компенсаторам, нерухомим опорам, поворотам траси
привласнюють позначення, що складаються з марки, прийнятої відповідно до таблиці 2, і поряд-
кового номера за марками (наприклад, ВТ5, Н12, КП8). Нумерацію елементів мереж починають від
джерела теплової енергії або межі проектування. Для магістральних мереж допускається засто-
совувати наскрізну нумерацію елементів мереж без маркування.

Прийняті позначення елементів мереж повинні бути збережені в робочих кресленнях, що
входять в основні комплекти інших марок.

У кресленнях мереж, за необхідності, позначають окремо розташовані опори і колони естакад,
прийняті в будівельних кресленнях.

2

ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

Таблиця 2

Найменування елементів мереж

Марка

Вузли трубопроводів

ВТ

П-подібні компенсатори

К

Осьові компенсатори

ОК

Поворотні компенсатори

ПК

Колодязі дренажні

КД

Кути повороту

КП

Нерухомі опори поза вузлами трубопроводів

Н

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 До складу загальних даних, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають:

 • ситуаційний план мереж (без масштабу) із виділенням проектованої ділянки мережі суціль-
  ною товстою основною лінією;

 • розрахункові теплові потоки - за формою 1.

При заповненні форми 1 у графі "Найменування споживача" указують найменування корпуса
(цеху), будівлі, об'єкта.

Форма 1

Для магістральних мереж допускається вказувати сумарні теплові потоки з обов'язковим
розбиттям за видами споживання: опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, технологічні
потреби.

4.2 У загальних вказівках, що входять до складу загальних даних по робочих кресленнях марки
ТМ, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять:

 • параметри теплоносіїв, що транспортуються;

 • короткий опис системи теплопостачання і засоби регулювання відпускання теплової енергії;
  - технічні характеристики труб і сталей, вимоги до поставки труб;

 • вимоги до монтажу, антикорозійного захисту (зовнішнього) і теплової ізоляції трубопроводів;

 • вимоги до технічного нагляду за будівництвом мереж;

 • категорію трубопроводів за правилами НПАОП;

 • величини пробного тиску для гідравлічних випробувань;

 • перелік документів про узгодження з усіма зацікавленими організаціями;

 • інші необхідні вказівки.

З


ДСТУ Б А.7.4-28:2008

5 ПЛАНИ МЕРЕЖ

 1. Для розроблення планів мереж як підоснову використовують робочі креслення гене-
  рального плану, автомобільних доріг та залізниць або топографічні плани.

 2. На плані мереж указують:

 • мережі, що проектуються, та існуючі мережі з координатами або прив'язками осей трас;

 • довжину ділянок між елементами мереж або їх координати;

 • величини кутів поворотів, крім кутів 90°;

 • маркування і нумерацію елементів мереж.

На планах магістральних мереж, за необхідності, проставляють номери пікетів (ПК) і прив'язки
до найближчих пікетів елементів мереж.

 1. На планах мереж у місцях зміни діаметрів трубопроводів, їх розміщення або засобів
  прокладання вказують положення січних площин поперечних перерізів; напрямок погляду для
  перерізів приймають від джерела теплової енергії.

Нумерацію поперечних перерізів приймають наскрізною від джерела теплової енергії або межі
проектування.

 1. Плани мереж допускається розміщати як на окремих аркушах, так і разом із профілями
  мереж, схемами трубопроводів і поперечних перерізів мереж.

Приклад оформлення плану мереж наведений на рисунку 1.

Рисунок 1

4


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

6 СХЕМИ МЕРЕЖ

6.1 Схеми мереж (рисунок 2) виконують у горизонтальній площині.
На схемах мереж вказують:

 • трубопроводи і їх зображення, арматуру, компенсатори, нерухомі опори, кути поворотів,
  опуски труб, точки дренажу трубопроводів;

 • маркування елементів мереж та їх нумерацію;

 • напрям ухилу;

- лінії січних площин поперечних перерізів і їх нумерацію;

 • розрахункові навантаження на нерухомі опори (за необхідності).

Рисунок 2

 1. На схемі мереж або на одній із повторюваних ділянок схеми показують розпланування,
  прив'язку і тип усіх рухомих опор трубопроводів або наводять таблицю з зазначенням типу опор і
  відстаней між ними для кожного діаметра труб.

 2. При багатотрубному, у кілька ярусів, прокладанні мереж допускається виконувати схему
  для кожного ярусу трубопроводів.

 3. Допускається при двох-чотирьох трубних мережах замінювати схему мереж фрагментами
  схеми в межах вузлів трубопроводів, розміщуючи фрагменти, як правило, на аркушах разом із
  поперечними перерізами і планами мереж.

5


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

7 ПОПЕРЕЧНІ ПЕРЕРІЗИ МЕРЕЖ

На поперечних перерізах мереж указують (рисунки 3, 4):

 • канали, тунелі, траншеї (для безканального прокладання), естакади, окремо розташовані
  опори - у виді спрощених контурних обрисів суцільною тонкою лінією;

 • трубопроводи, їх прив'язку до будівельних конструкцій і зображення - відповідно до 3.5;

 • опори трубопроводів - у виді спрощених контурних обрисів суцільною тонкою лінією;

 • нумерацію позицій опор за специфікацією - на полиці лінії-винесення;

 • контури теплової ізоляції - штриховою лінією.

Рисунок З

і

Рисунок 4

6


ДСТУ Б А.2.4-28-.2008

8 ПРОФІЛІ МЕРЕЖ 1. Профілі мереж зображують у виді розгорток по осях трас мереж (рисунки 5, 6).

 2. На профілях мереж указують:

 • поверхні землі (проектну - суцільною тонкою лінією, натурну - штриховою);

 • рівень ґрунтових вод - тонкою штрихпунктирною лінією;

 • автомобільні дороги, що перетинаються, залізничні і трамвайні колії, кювети, а також інші
  підземні і надземні комунікації і споруди, що впливають на прокладання проектованих мереж, із
  вказівкою їх габаритних розмірів, висотних відміток і, за необхідності, координат або прив'язок;

 • канали, тунелі, камери, ніші П-подібних компенсаторів, естакади, окремо розташовані опори,
  вентиляційні шахти, павільйони та інші споруди і конструкції мереж - спрощеними контурними
  обрисами внутрішніх і зовнішніх габаритів - суцільною тонкою лінією;

 • трубопроводи безканального прокладання - контурними обрисами зовнішніх габаритів
  суцільною тонкою лінією з зазначенням осей труб;

 • нерухомі опори - умовним графічним зображенням.