4.4.13 На схемах пневмопитания указыва­ют диаметры условных проходов труб коллек­торов и ответвлений воздухопроводов к пнев-моприемникам. Над линией, изображающей коллектор, указывают давление, под линией -расход сжатого воздуха.

4.4.14 В перечне элементов к пневмати­ческим схемам указывают:

  • в графе "Поз. обозначение" - обозна­чение прибора, изображенного на схеме;

  • в графе "Наименование" - наимено­вание прибора и его тип;

  • в графе "Примечание" - обозначения приборов, указанные на схемах авто­матизации.

Пример выполнения перечня элементов приведены на рисунке 6.

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) С.18

Поз. позначення

Поз. обозначение


Найменування

Наименование


Кільк. Кол.


Примітка ПримечаниеАпарати за місцем

Аппараты по месту
Д1, Д2

Ротаметр пневматичний

Ротаметр пневматический РП-16ЖУЗ

2


44б,45а


ИМ

Клапан регулюючий фланцевий

Клапан регулирующий фланцевый

1


44д
25ч37нж
Щит керування

Щит управления

ВИП

Прилад контролю пневматичний

Прибор контроля пневматический

1


44в
Показуючий

Показывающий ПКП.2


РУ

Пристрій регулюючий пневматичний пропорційно-інтегральний

Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное


145г
ПР3.31М1Рисунок 6.


4.4.15 Приклади виконання принципових пневматичних схем наведені у додатках Г і Д.

4.5 Схеми (таблиці) з'єднань та підклю­чення зовнішніх проводок

4.5.1 Загальні вимоги.

4.5.1.1 З'єднання та підключення зовніш­ніх проводок показують у вигляді схем або таблиць.

4.5.1.2 Схеми з'єднань та підключення виконують, як правило, роздільно для кожно­го блока, що автоматизується, монтаж якого здійснюють незалежно від інших. При цьому в найменуванні схеми додатково вказують на­йменування блока.

Приклад-Блок насосів. Схема з'єднань зовнішніх проводок.

4.5.1.3 Рекомендується на схемах з'єднань зовнішніх проводок наводити підключення електропроводок до приладів, що встановлені безпосередньо на технологічному обладнанні та комунікаціях, а також до одиночних поза-щитових (місцевих) приладів.

При незначному обсязі електропроводок, що підключаються до технічних засобів авто­матизації, ці підключення допускається наво­дити на схемі з'єднань, при цьому не викону­ючи схеми підключення. 18

4.4.15 Примеры выполнения принципи­альных пневматических схем приведены в приложениях Г и Д.

4.5 Схемы (таблицы) соединений и подк­лючения внешних проводок

4.5.1 Общие требования.

4.5.1.1 Соединения и подключения внеш­них проводок показывают в виде схем или таблиц.


4.5.1.2 Схемы соединений и подключения выполнят, как правило, раздельно для каждо­го автоматизируемого блока, монтаж которо­го осуществляют независимо от других. При этом в наименовании схемы дополнительно указывают наименование блока.

Пример-Блок насосов. Схема соединений внешних проводок.

4.5.1.3 Рекомендуется на схемах соединений внешних проводок приводить подключения электропроводок к приборам, установленным непосредственно на технологическом оборудо­вании и коммуникациях, а также к одиночным внещитовым (местным) приборам.

При незначительном объеме электропро­водок, подключаемых к техническим средст­вам автоматизации, эти подключения допус­кается приводить на схеме соединений, не вы­полняя схемы подключения.

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) С.19


4.5.1.4 Підключення електропроводок до групових установок і приладів, щитів та пуль­тів, комплексів технічних засобів рекоменду­ється наводити на самостійних схемах підклю­чення.

4.5.1.5 Технічні засоби, для яких на схемах наводять підключення електропроводок, зо­бражують спрощено зовнішніми обрисами або у вигляді прямокутників, у яких:


- ввідні елементи (наприклад, гермо-вводи, сальники) - по контуру пря­мокутника умовними графічними позначеннями за ГОСТ 2.702;

- вхідні та вихідні елементи показу­ють у вигляді кружків (для круглих штепсельних рознімань або прямо­кутників (наприклад, для зборок і колодок затискачів та інших елемен­тів відповідної форми).

4.5.1.6 Позначення (позащитових прила­дів), порядковий номер і тип (з'єднувальних коробок) вказують над полицею лінії виноски, а під полицею - позначення і (або) номер арку­ша установки (рисунок 7).

4.5.1.4 Подключения электропроводок к групповым установкам приборов, щитам и пультам, комплексам технических средств ре­комендуется приводить на самостоятельных схемах подключения.

4.5.1.5 Технические средства, для которых на схемах приводят подключения электропро­водок, изображают упрощенно внешними очертаниями или в виде прямоугольников, в которых:

- вводные элементы (например, гермо-вводы, сальники) - по контуру пря­моугольника показывают условны­ми графическими обозначениями по ГОСТ 2.702;

- входные и выходные элементы пока­зывают в виде кружков (для круглых штепсельных разъемов) или прямоу­гольников (например, для сборок и колодок зажимов и других элементов соответствующей формы).

4.5.1.6 Обозначения (внещитовых прибо­ров), порядковый номер и тип (соединитель­ных коробок) указывают над полкой линии выноски, а под полкой - обозначение и (или) номер листа установки (рисунок 7).Рисунок 7.


Для інших технічних засобів всередині прямокутника вказують їх найменування, а також:

- номер аркуша (позначення докумен­та) креслення установки (для групо­вої установки);

- позначення ескізного креслення за­гального виду (для щитів і пультів).

4.5.1.7 Позначення жил кабелів та прово­дів на схемах і таблицях з'єднань та підклю­чення приймають відповідно до принципових електричних схем.

4.5.2 Правила виконання схем з'єднань зовнішніх проводок.

4.5.2.1 На схемі з'єднань у загальному ви­падку наводять:

Для остальных технических средств внут­ри прямоугольника указывают их наименова­ние, а также:

- номер листа (обозначение докумен­та) чертежа установки (для группо­вой установки);

- обозначение эскизного чертежа об­щего вида (для щитов и пультов).

4.5.1.7 Обозначения жил кабелей и прово­дов на схемах и таблицах соединений и под­ключения принимают в соответствии с прин-ципиальними электрическими схемами.

4.5.2 Правила выполнения схем соедине­ний внешних проводок.

4.5.2.1 На схеме соединений в общем слу­чае приводят:

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) C.20


- первинні прилади та виконавчі ме­ханізми, що встановлені безпосе­редньо на технологічному облад­нанні і комунікаціях;

- позащитові прилади та групові уста­новки

приладів;

- щити, пульти, комплекси технічних засобів;

- зовнішні електричні і трубні про­водки між всіма технічними засоба­ми автоматизації, що встановлені на технологічному обладнанні і

кому­нікаціях;

- захисне заземлення та занулення систем

автоматизації;

- перелік елементів за ГОСТ 2.701.

4.5.2.2 Первинні прилади та виконавчі механізми зображують у верхній частині схеми під таблицею даних, що виконується за рисун­ком 8. Нижче розташовують позащитові при­лади, щити та інші технічні засоби.

- первичные приборы и исполнитель­ные механизмы, установленные непосредственно на технологическом оборудовании и коммуникациях;

- внещитовые приборы и групповые установки приборов;

- щиты, пульты, комплексы техничес­ких средств;

- внешние электрические и трубные проводки между всеми техническими средствами автоматизации, установ­ленными на технологическом обору­довании и коммуникациях;

- защитное заземление и зануление систем

автоматизации;

- перечень элементов по ГОСТ 2.701.

4
.5.2.2 Первичные приборы и исполни­тельные механизмы изображают в верхней части схемы под таблицей данных, выполняе­мой по рисунку 8. Ниже располагают внещи­товые приборы, щиты и другие технические средства.


Рисунок 8


4.5.2.3 Технічні засоби автоматизації, для яких на схемі не наводять підключення елект­ропроводок, зображують:

- прилади умовними графічними поз­наченнями за ГОСТ 21.404;

- групові установки, з'єднувальні ко­робки, щити і пульти, комплекси технічних засобів - у вигляді прямо­ кутників, в яких вказують їх найме­нування, позначення і (або) номер аркуша, на якому наведені схеми підключення;

4.5.2.3 Технические средства автоматиза­ции, для которых на схеме не приводят под­ключения электропроводок, изображают:

- приборы условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.404;

- групповые установки, соединитель­ные коробки, щиты и пульты, комп­лексы технических средств - в виде прямоугольников, в которых указы­вают их наименование, обозначение и (или) номер листа, на котором при­ведены схемы подключения;

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) C. 21- одиничні щити і пульти - відповідно до рисунка 9;

- протяжні коробки - у вигляді прямо­кутників, всередині яких штрихови­ми лініями показують розгалуження джгутів проводів - відповідно до ри­сунка 10;

- інші технічні засоби - відповідно до рисунка 11.

- единичные щиты и пульты - в соот­ветствии с рисунком 9;

- протяжные коробки - в виде прямо­угольников, внутри которых штри­ховыми линиями показывают раз­ветвление жгутов проводов - в соот­ветствии с рисунком 10;

- остальные технические средства - в соответствии с рисунком 11.
Рисунок 10 Рисунок 11


4.5.2.4 Зовнішні електричні та трубні про­водки виконують окремими суцільними основ­ними товстими лініями. При цьому проводки, що прокладені у коробах, зображують двома паралельними тонкими лініями на відстані 3-4 мм одна від одної.

Для кожної проводки, над лінією, що її зображує, наводять технічну характеристику (тип, марку кабеля, провода, труби і т. ін.) та довжину проводки. Допускається довжину вказувати під лінією проводки. Для електро­проводок у захисних трубах під лінією вказу­ють характеристику та довжину захисної труби.

Контрольним кабелям та захисним тру­бам, у яких прокладено жгути проводів, при­своюють порядкові номери. Порядкові номе­ри коробам присвоюють з додаванням літери "К".


Приклад - 1К; 2К і т.ін.

Трубним проводкам (імпульсним, ко­мандним, живильним, дренажним, допоміж­ним та ін.), в тому числі пневмокабелям при­своюють порядкові номери з додаванням пе­ред ними цифри "0"

Номери проводок вказують у колах, які розміщують у розриві ліній.

4.5.2.4 Внешние электрические и трубные проводки выполняют отдельными сплош­ными толстыми линиями. При этом проводки, проложенные в коробах, изображают двумя параллельными тонкими линиями на расстоя­нии 3-4 мм друг от друга.

Для каждой проводки, над изображающей ее линией, приводят техническую характерис­тику (тип, марку кабеля, провода, трубы и т.д.) и длину проводки. Допускается длину указы­вать под линией проводки. Для электропрово­док в защитных трубах под линией указывают характеристику и длину защитной трубы.

Контрольным кабелям и защитным тру­бам, в которых проложены жгуты проводов, присваивают порядковые номера. Порядко­вые номера коробам присваивают с добав­лением буквы "К".

Пример - 1К; 2К и т.д.

Трубным проводкам (импульсным, ко­мандным, питающим, дренажным, вспомага-тельным и др.), в том числе пневмокабелям, присваивают порядковые номера с добавле­нием перед ними цифры "0".

Номера проводок указывают в окружнос­тях, помещаемых в разрыве линий.

ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) C.224.5.2.5 Імпульсні трубні проводки високо­го тиску (понад 10 МПа) зображують на схе­мах з'єднань у фронтальній діметричній про­екції із зазначенням всіх елементів проводок.


4.5.2.6 Захисне заземлення та занулення систем автоматизації показують на схемах з'єднань із застосуванням графічних умовних позначень відповідно до таблиці Е. 1 (Додаток Е).

Жилам кабелів і проводів, що використо­вуються як нульові захисні провідники, при­своюють цифрове позначення з доданням лі­тери "N".

Приклад - 801N.

4.5.2.7 Технічні вимоги до схеми у загаль­ному випадку повинні містити:

  • посилання на схеми автоматизації, на яких вказані позиційні позначен­ня приладів;

  • пояснення щодо нумерації кабелів, проводів, труб, коробів (при необ­хідності);

  • вказівки щодо захисного заземлення та занулення електроустановок.

4.5.2.8 У перелік елементів, що виконуєть­ся за ГОСТ 2.701, включають:

  • запірну арматуру;

  • з'єднувальні та протяжні коробки;

  • кабелі, про.води, пневмокабелі;

  • матеріали для захисного заземлення та занулення обладнання і прово­док.

Графу "Поз. позначення" не заповнюють.

4.5.2.9 Для складних з'єднань електропро­водок у системі автоматизації (наприклад, при перевазі систем керування електроприво­дами), коли застосовують багатожильні ма­гістральні кабелі, з'єднання проводок доціль­но показувати за спрощеною схемою, що ві­дображує тільки структуру проводок. В цьому випадку всі прилади показують умовними поз­наченнями відповідно до схеми автоматизації (без таблиці даних), решту технічних засобів -у вигляді прямокутників.