Тип термопластичних полімерів, побудованих на основі етиленового ланцюга, до якого можуть бути приєднані різні типи функціональних груп: ЕБА, ЕВА, ЕМА, поліетилени тощо. Підвищують теплостійкість та когезійну міцність бітумів. Можуть надавати їм помірної еластичності.

3.9 термопластичні полімери

Полімери, здатні багаторазово переходити від твердого до текучого стану та навпаки під дією температури.

3.10 терполімери

Термопластичні еластомірні реакційноздатні полімери, побудовані на основі етиленового ланцюга, до якого приєднані функціональні групи, що вміщують гліцидил (ЕБАГМА, ЕГМА). Надають бітумам високої теплостійкості, еластичності та когезійної міцності; поліпшують низькотемпературну поведінку, забезпечують стабільність структури БМП при зберіганні за робочих температур.

4 Познаки та скорочення

Познаки та скорочення, використані у цьому стандарті:

БМП – бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами.

ГДВ – гранично допустимий викид шкідливих речовин в атмосферу.

ГДК – гранично допустима концентрація шкідливих речовин.

Е – еластичність.

ЕБА – сополімери етилену та бутилакрилату.

ЕБАГМА – сополімери етилену, бутилакрилату та гліцидилметакрилату.

ЕВА – сополімери етилену та вінілацетату.

ЕГА – сополімери етилену та гліцидилакрилату.

ЕГМА – сополімери етилену та гліцидилметилакрилату.

EMA – сополімери етилену і метилакрилату.

СБ – блоксополімери "стирол-бутадієну".

СБР – статистичні сополімери стиролу і бутадієну, в тому числі з конгломерованою сіркою.

СБС – блоксополімери "стирол-бутадієн-стирол" лінійної або радіальної структури.

СЕБС – гідрогенізовані статистичні сополімери стиролу бутадієну та етилену.

СЕПС – гідрогенізовані статистичні блоксополімери "стирол-пропілен-етилен"

СІС – блоксополімери "стирол-ізопрен-стирол".

Т800 – температура розм'якшеності БМП, що відповідає пенетрації 800 . 0,1 мм.

5 Класифікація бітумів дорожніх, модифікованих полімерами

 1. В залежності від глибини проникності голки (пенетрації) за температури 25 °С та нижньої межі температури розм'якшеності БМП поділяються на марки: БМП 40/60-56,
  БМП 60/90-52, БМП 90/130-49, БМП 130/200-47.

 2. Умовна познака БМП складається з його марки, індексу та реєстраційного номеру стандарту.

Приклад умовної познаки бітуму дорожнього модифікованого полімерами марки БМП 60/90-52:

БМП 60/90-52 ДСТУ Б В.2.7-135:2007

6 Технічні вимоги

6.1 БМП повинні задовольняти вимоги, що зазначені в таблиці 1 цього стандарту та виготовлятись за технологічним регламентом, що затверджений у встановленому порядку.

Таблиця 1

Назва показника

Значення для марок

Метод випробування

БМП 40/60-56

БМП 60/90-52

БМП 90/130-49

БМП 130/200-47

1 Однорідність

У розплаві не повинно бути згустків та частинок нерозчиненого полімеру

Згідно з 9.3

2 Глибина проникності голки (пенетрація) за температури 25 °С, 0,1 мм, не менше

40-60

61-90

91-130

131-200

Згідно з ГОСТ 11501

3 Температура розм'якшеності за кільцем і кулею, °С, не нижче

56

52

49

47

Згідно з ГОСТ 11506

4 Температура розм'якшеності за пенетрації 800 . 0,1 мм, °С, не нижче

Не нормується, визначається для накопичення даних

Згідно з 9.4

5 Розтяжність (дуктильність), см, не менше:

Згідно з ГОСТ 11505

за температури 25 °С

20

25

25

30

за температури 0 °С

4,0

5,0

7,0

10,0

6 Еластичність за температури 25 °С, %, не менше

50

50

50

50

Згідно з 9.5

7 Температура крихкості, °С, не вище

-12

-15

-17

-20

Згідно з ГОСТ 11507

8 Когезійна міцність, МПа, не менше

Не нормується, визначається для накопичення даних

Згідно з 9.6

9 Температура спалахнення у відкритому тиглі, °С, не нижче

240

230

230

220

Згідно з ГОСТ 4333

10 Зміна властивостей після прогріття

Згідно з 9.7

10.1 Зміна температури розм'якшеності, °С, не більше

6

6

6

7


10.2 Залишкова пенетрація за температури 25 °С, %, не менше

60

60

55

50


11 Зчеплюваність із поверхнею *):

гранітного щебеню, бали/%, не менше

скла, %, не менше

5/95

75

Згідно з 28 ДСТУ Б В.2.7-89, ВБН В.2.7-218-176 [2]

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-81,
8.6 ДСТУ 4044

12 Розшарування при зберіганні:

Згідно з 9.8

12.1 Різниця температур розм'якшеності, °С, не більше

12

8

6

5


12.2 Різниця пенетрацій за температури 25 °С, 0,1 мм, не більше

40

30

25

20


*) Допускається визначати зчеплюваність БМП або з поверхнею гранітного щебеню, або скла

6.2 Для приготування БМП використовують такі матеріали:

а) бітуми нафтові дорожні в'язкі марок БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200 – згідно з ДСТУ 4044;

б) термопластичні полімери – термоеластопласти, термопласти, латекси, терполімери, їх суміші, комплекси та композиції – згідно з відповідними діючими нормативними документами;

в) адгезійні добавки – згідно з відповідними діючими нормативними документами;

г) пластифікатори: індустріальні оливи – згідно з ГОСТ 20799, сировина для виробництва в'язких дорожніх бітумів – згідно з ТУ У 00149943.427 [3], суміш олив та бітумної сировини, нафтові екстракти – згідно з ТУ У 02071010.032 [4], мазут – згідно з ДСТУ 4058 тощо.

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізація

7.1 Вимоги безпеки

7.1.1 БМП – за ступенем впливу на організм людини згідно з ГОСТ 12.1.007 належать до 4 класу небезпеки (малонебезпечні речовини). Мають слабку кумулятивну дію.

 1. При приготуванні і використанні БМП необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ 4044, НПАОП 63.21-1.01.

 2. При нагріванні БМП до (200±5) °С у складі летких виділень присутні: насичені і ненасичені вуглеводні, ароматичні вуглеводні, етилакрилат, етанол, алкілбензол та аліфатичні аміни.

7.1.4 Концентрація шкідливих та небезпечних речовин у повітрі робочої зони не повинна перевищувати ГДК для: аліфатичних амінів –1 мг/м3; суми насичених, ненасичених ароматичних вуглеводнів –300 мг/м3; парів ксилолу – 50 мг/м3; парів бензолу – 15/5 мг/м3; парів толуолу – 50 мг/м3; парів фенолу – 0,3 мг/м3 та етилакрилату – 5 мг/м3 –згідно з ГОСТ 12.1.005. Контроль слід здійснювати згідно з МУ 2026, МУ 2568, МУ 3119 та МУ 4436.

7.1.5 При роботі з полімерами необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01.

 1. Устаткування цехів або дільниць для приготування БМП повинні відповідати вимогам ДСТУ 3273, ДНАОП 0.03-1.07, ДСП 173, ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12.3.002.

 2. Рівень шумового навантаження на працюючих при виготовленні і застосуванні БМП не повинен перевищувати 80 дБА згідно з ДСН 3.3.6.037, контроль здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050.

7.1.8 Освітленість робочих місць треба контролювати згідно з ДСТУ Б В.2.2-6.

7.1.9 Загальну вібрацію на робочих місцях потрібно контролювати згідно з ДСН 3.3.6.039.

 1. Закриті приміщення, де проводять роботи з БМП або їх компонентами, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією згідно з СНиП 2.04.05, ГОСТ 12.4.021, мікроклімат – згідно з ДСН 3.3.6.042.

 2. БМП – горюча речовина. Температура займання БМП 300-351 °С. Дільниці, цехи для приготування БМП повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.048, ГОСТ 12.4.009.

7.1.12 Під час приготування та застосування БМП слід дотримуватись вимог пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001, НАПБ В.01.048, ГОСТ 12.1.004.

 1. Електрообладнання дільниць та цехів для приготування БМП повинне відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32.

 2. Електробезпечність цехів або дільниць для приготування БМП повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.019.

 3. Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів в БМП та їх компонентах згідно з вимогами ДБН В.1.4-1.01 не повинна перевищувати 740 Бк.кг-1. Контроль ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів здійснюють згідно з ДБН В. 1.4-2.01.

7.1.16 Робітники, які займаються приготуванням і використанням БМП, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (спеціальним одягом та взуттям, рукавицями, захисними окулярами і респіраторами) згідно з НПАОП 0.00-4.26 та НУ В.3.2-218-101 [5], затвердженими в установленому порядку.

7.1.17 При виконанні робіт, пов'язаних з приготуванням і використанням БМП, необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: приймати їжу лише в спеціальних приміщеннях, користуватися санітарно-побутовими кабінетами, приймати душ після закінчення зміни.

 1. Персоналу, що працює з БМП та їх складовими, необхідно проходити попередні та періодичні медогляди згідно з ДНАОП 0.03-4.02.

 2. При попаданні БМП: на шкіру (настільки гарячого, що може з'явитися опік) – її треба швидко охолодити, тоді розчинити бітум нафтовими оливами або провареною соняшниковою олією та обережно зняти бинтом або ватою; в очі – треба терміново звернутися до лікаря-окуліста. Гостре та хронічне отруєння практично неможливе. При необхідності треба звернутися до медичного закладу за відповідною допомогою.

7.2 Вимоги охорони довкілля

7.2.1 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та поховання розливів БМП, некондиції та інших відходів, що утворюються в процесі приготування і застосування БМП, повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029.

7.2.2 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати ГДВ відповідно до вимог ДСП 201 та ГОСТ 17.2.3.02. Контроль за вмістом летких речовин, що мігрують в атмосферне повітря в процесах приготування і застосування БМП, повинен здійснюватись згідно з вимогами ДСП 201 та РД 52.04-186.

 1. Умови відведення стічних вод виробництва БМП повинні відповідати вимогам СанПиН 4630.

 2. При зберіганні, транспортуванні і застосуванні БМП та їх компонентів не відбувається надходження канцерогенних та мутагенних речовин в навколишнє природне середовище.

8 Правила приймання

8.1 БМП та вихідні матеріали приймає служба технічного контролю підприємства-виробника, або відповідальна особа, призначена у встановленому порядку.

8.2 БМП приймають партіями. За партію приймають кількість однакового за своїми характеристиками БМП, одного складу, що виробляють протягом однієї зміни та супроводжують єдиним документом про відповідність властивостей БМП цьому стандарту, оформленим згідно з ДСТУ 4454.

8.3 Для контролювання властивостей БМП з кожної партії відбирають дві середні проби згідно з ДСТУ 4488.

8.4 При отриманні споживачем кожної нової партії БМП необхідно перевіряти його фізико-механічні характеристики згідно з 6.2 цього стандарту. Перед випробуванням БМП визначають його однорідність згідно з 9.3 цього стандарту. Якщо БМП однорідний, проводять подальше його випробування.

8.5 БМП підлягають приймально-здавальним, періодичним та сертифікаційним випробуванням.

Приймально-здавальним випробуванням підлягає кожна партія БМП за показниками
1-3, 5, 6, 9, 11 таблиці 1 цього стандарту; періодичні – за показниками 7, 10, 12 таблиці 1 цього стандарту; сертифікаційним – за показниками 1-3, 5-7, 9-11, 12 таблиці 1 цього стандарту. Періодичні випробування проводять не рідше ніж один раз на квартал, а також при кожній зміні складових або технології приготування.

8.6 Сертифікаційні випробування проводять відповідно до вимог ДСТУ 3413 та ДСТУ 3498.

 1. Радіоактивність перевіряють один раз на рік.

 2. Вимоги безпеки розділу 7 контролюють в процесі підготовки та організації виробництва і за вимогою органів Держнагляду.

 3. При отриманні незадовільних результатів будь-яких випробувань однієї проби, хоча б за одним з показників, проводять випробування другої проби. При повторному отриманні незадовільних результатів партію бракують і прийманню вона не підлягає. В цьому випадку БМП використовують як бітум нафтовий дорожній в'язкий згідно з ДБН В.2.3-4.