НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека

Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541

(ISO 14520-15:2005, MOD)

ДСТУ 4466-15:2008Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук; С. Пономарьов (науковий керівник); О. Шкоруп, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 03 вересня 2008 р. № 318

3 Національний стандарт відповідає ISO 14520-15:2005 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 15: IG-541 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541), крім таблиць 4 та 6, де є відхили, якими передбачено можливість альтернативного вибору методів визначання мінімальної вогнегасної концентрації та мінімальної флегматизувальної концентрації у разі гасіння вогнегасною речовиною IG-541

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської мови (еn)

НА ЗАМІНУ ДСТУ 4466-15:2005

ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14520-15:2005 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 15: IG-541 extinguishant (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт (МС), який в Україні прийнято як національний стандарт (НС):

Позначення МС

Позначення НС, який відповідає МС

Ступінь відповідності

ISO 14520-1:2006 Gaseous fire- extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги)

ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD)

Модифікований (MOD)

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- змінено назву стандарту на «Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541». Така зміна назви стандарту пов’язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України;

- змінено «ця частина ІSО 14520» на «цей стандарт»;

- змінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 14520-15:2005

bar

% by mass

cm3/mol

kg/m3

m3/kg

N/mm2

Познаки в цьому стандарті

бар

масова частка %

см3/моль

кг/м3

м3/кг

Н/мм2

Для приведення у відповідність до вимог національної стандартизації України:

- до структурного елемента «Бібліографічні дані» долучено ключові слова;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до ISO 14520-5:2005» у цей «Національний вступ» взято відомості про інші частини міжнародного стандарту ISO 14520, які разом з перекладом наведено нижче.

ISO 14520 складається з таких частин, об’єднаних загальною назвою: Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design (Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем):

Part 1: General requirements (Частина 1: Загальні вимоги);

Part 2: CF3I extinguishant (Частина 2: Вогнегасна речовина CF3I);

Part 5: FK-5-1-12 extinguishant (Частина 5: Вогнегасна речовина FK-5-1-12);

Part 6: HCFC Blend A extinguishant (Частина 6: Вогнегасна речовина HCFC Суміш A);

Part 8: HFC 125 extinguishant (Частина 8: Вогнегасна речовина HFC 125);

Part 9: HFC 227ea extinguishant (Частина 9: Вогнегасна речовина HFC 227ea);

Part 10: HFC 23 extinguishant (Частина 10: Вогнегасна речовина HFC 23);

Part 11: HFC 236fa extinguishant (Частина 11: Вогнегасна речовина HFC 236fa);

Part 12: IG-01 extinguishant (Частина 12: Вогнегасна речовина IG-01);

Part 13: IG-100 extinguishant (Частина 13: Вогнегасна речовина IG-100);

Part 14: IG-55 extinguishant (Частина 14: Вогнегасна речовина IG-55);

Part 15: IG-541 extinguishant (Частина 15: Вогнегасна речовина IG-541).

Частини 3, 4 та 7, які стосуються вогнегасних речовин FC-2-1-8, FC-3-1-10 та HCFC 124, відповідно, вилучено, оскільки ці речовини знято з виробництва.

Національні пояснення та національний відхил долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою із заголовком «Національне пояснення» та «Національний відхил». Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення наведено у додатку НА.

Копію нормативних документів, на які є посилання в тексті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.
ДСТУ 4466-15:2008


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ


Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека

Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541


СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность

Часть 15. Огнетушащее вещество IG-541


GASEOUS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS

Design, installation, testing, maintenance and safety Part 15: IG-541 extinguishant


Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено конкретні вимоги щодо систем газового пожежогасіння, в яких як вогнегасну речовину використовують IG-541. Він містить дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини, вимоги до системи пожежогасіння, її експлуатування і убезпечення, і стосується систем, що працюють за номінального тиску 150 бар, 200 бар та 300 бар за температури 15 °С. Це не унеможливлює використовування інших систем, однак на час опублікування цього стандарту не було даних для систем, які працюють за інших значень тиску.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

бар = 105 н м-2 = 100 кПа.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У разі застосування цього стандарту необхідно виконувати положення таких документів, на які даються посилання. Якщо документ датовано, то наступні поправки або зміни до цього видання не застосовують. Для недатованих посилань застосовують останню редакцію документа, на який наведено посилання (в тому числі й поправки).

ISO 14520-1:2006 Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14520-1:2006 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості та проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

В Україні чинний ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD).3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни та визначення, наведені в ISО 14520-1.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИКОРИСТОВУВАННЯ

4.1 Загальні положення

Вогнегасна речовина IG-541 повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

IG-541 — безбарвний газ, що не має запаху та не проводить електричний струм, густина якого приблизно дорівнює густині повітря. Це суміш інертних газів, що номінально складається з 52 % азоту, 50 % аргону і 8 % діоксиду вуглецю. Вимоги до складу суміші IG-541 (на основі вмісту діоксиду вуглецю 8 % з урахуванням допустимого відхилу ± 5 %) такі:

a) діоксид вуглецю — від 7,6 % до 8,4 %;

b) аргон — від 37,2 % до 42,8 %;

c) азот — від 48,8 % до 55,2 %.

Примітка. Аналіз партії або вогнегасної речовини, що зберігають в одному резервуарі, базується лише на визначенні вмісту діоксиду вуглецю.

Фізичні властивості вогнегасної речовини Ю-541 наведено в таблиці 2.

Гасіння вогню за допомогою вогнегасної речовини Ю-541 відбувається переважно за рахунок зниження концентрації кисню в атмосфері захищуваного приміщення.

Таблиця 1 — Вимоги до газів-компонентів вогнегасної речовини IG-541

Властивість

Вимоги

Аргон

Азот

Діоксид вуглецю

Вміст основної речовини

Об’ємна частка не менше ніж 99,997 %

Об’ємна частка не менше ніж 99,99 %

Об'ємна частка не менше ніж 99,5 %

Вміст води

Масова частка не більше ніж 4 х 10-6

Масова частка не більше ніж 5 х 10-6

Масова частка не більше ніж 10 х 10-6

Вміст кисню

Масова частка не більше ніж 3 х 10-6

Масова частка не більше ніж 3 х 10-6

Масова частка не більше ніж 10 х 10-6

Примітка. Наведено інформацію лише про основні домішки. Інші вимірювання можуть стосуватися домішок вуглеводнів, СО, N0, NO2. Вміст більшості з них не повинен перевищувати 20 x 10-6.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Величина 1x10-6 відповідає 1 х 10-4%.


Таблиця 2 — Фізичні властивості вогнегасної речовини Ю-541

Характеристика

Одиниці виміру

Значення

Молекулярна маса

34,0

Точка кипіння за абсолютного тиску 1,013 бара

°С

- 196

Точка замерзання

°С

- 78,5

Критична температура

°С

Критичний тиск

бар (абс.)

Критичний об’єм

см3/моль

Критична густина

кг/м'3

Тиск пари за 20 °С

бар (абс.)

152

Густина в рідкому стані за 20 °С

кг/м3

Густина насиченої пари за 20 °С

кг/м3Кінець таблиці 2

Характеристика

Одиниці виміру

Значення

Питомий об’єм перегрітої пари за тиску 1,013 бар і температури 20 °С

м3/кг

0,697

Хімічні формули

N2

52 % (об.)

Аг

40 % (об.)

СO2

8 % (об.)

Хімічні назви

Азот

Аргон

Діоксид вуглецю

4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння, в яких використовують вогнегасну речовину IG-541

Системи пожежогасіння об’ємним способом, у яких використовують вогнегасну речовину IG-541, можна використовувати для гасіння пожеж усіх класів з урахуванням обмежень, зазначених у розділі 4 ISO 14520-1.

Необхідні кількості вогнегасної речовини в розрахунку на одиницю об’єму захищуваного приміщення за різних концентрацій наведено в таблиці 3. їх визначено за методами, зазначеними у 7.6 ISO 14520-1.

Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для гасіння об’ємним способом н-гептану і поверхневих пожеж класу А наведено у таблиці 4, інших горючих речовин — у таблиці 5, а мінімальні флегматизувальні концентрації — у таблиці 6.

Таблиця 3 — Кількості вогнегасної речовини IG-541, необхідні для пожежогасіння об’ємним способом

Температура Т, °С

Питомий об’єм пари S, м3/кг

Вимоги щодо об'єму вогнегасної речовини IG-541 в розрахунку на одиницю об'єму захищуваного простору, V/V33).

Ця інформація стосується лише вогнегасної речовини IG-541 і може не стосуватися будь-яких інших продуктів, компонентами яких є аргон, азот чи діоксид вуглецю

Нормативна концентрація, % (об) для пожежогасіння об’ємним способом

34 %

38 %

42 %

46 %

50 %

54 %

58 %

62 %

- 40

0,5624

0,521

0,600

0,684

0,773

0,870

0,975

1,089

1,214

- 35

0,5743

0,511

0,587

0,669

0,757

0,852

0,954

1,066

1,189

- ЗО

0,5863

0,500

0,575

0,656

0,742

0,834

0,935

1,044

1,165

- 25

0,5982

0,490

0,564

0,643

0,727

0,818

0,916

1,023

1,142

- 20

0,6102

0,481

0,553

0,630

0,713

0,802

0,898

1,003

1,119

- 15

0,6221

0,471

0,542

0,618

0,699

0,786

0,881

0,984

1,098

- 10

0,6341

0,463

0,532

0,606

0,686

0,772

0,864

0,966

1,077

- 5

0,6460

0,454

0,522

0,595

0,673

0,757

0,848

0,948

1,057

0

0,6580

0,446

0,513

0,584

0,661

0,744

0,833

0,931

1,038

5

0,6699

0,438

0,504

0,574

0,649

0,730

0,818

0,914

1,019

10

0,6819

0,430

0,495

0,564

0,638

0,717

0,804

0,898

1,001

15

0,6938

0,423

0,486

0,554

0,627

0,705

0,790

0,882

0,984

20

0,7058

0,416

0,478

0,545

0,616

0,693

0,777

0,868

0,968

25

0,7177

0,409

0,470

0,536

0,606

0,682

0,764

0,853

0,951

30

0,7297

0,402

0,462

0,527

0,596

0,670

0,751

0,839

0,936