ДОДАТОК Б

(довідковий)

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ВИМІРЮВАНЬ ДЕКЛАРОВАНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ


Номер зразка

m0, кг

ρ0, кг/м3

Tвип, °С

λ0, Вт/(м·К)

Дата

1+25+ 102+25+10n-1+25+10n+25+10
ДОДАТОК В

(довідковий)

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ВИМІРЮВАНЬ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Но-мер зраз-ка

Кіль-кість циклів

Параметри циклічних випробувань (температура t та тривалість z)

Параметр, що визнача-ється

(λе; μе; iе)

Умови випробу-вань

Дата

tз, °С

zз, год

tв, °С

zв, год

tн, °С

zн, год

1

10
2
3
4

20
5
6
n-2

x*
n-1
n
Примітка. х* – найбільше значення кількості циклів, що відповідає лінійній ділянці зміни експлуатаційного теплофізичного параметра

ДОДАТОК Г

(довідковий)

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ВИМІРЮВАНЬ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ У РОЗРАХУНКОВИХ УМОВАХ

Таблиця Г.1 – Форма протоколу вимірювань теплопровідності матеріалів у розрахункових умовах при проведенні випробувань згідно з 8.3.2

Номер зразка

m0, кг

mк , кг

wк , %

Tвип, °С

λ0, Вт/(м·К)

Дата

1
102

І

n-1


n


Таблиця Г.2 – Форма протоколу вимірювань теплопровідності матеріалів у розрахункових умовах при проведенні випробувань згідно з 8.3.3

Но-мер зраз-ка

m0, кг

mк , кг

wк , %

Tв1, °С

λк1, Вт/(м·К)

Tв2, °С

λк2, Вт/(м·К)

......

Tв5, °С

λк5, Вт/(м·К)

1
......2
......n
Код УКНД 91.100.60

Ключові слова: декларована теплопровідність, показник ресурсу матеріалу, розрахункова теплопровідність, розрахункові умови експлуатації.

32