Таблиця NN.2 - Значення для вільно обпертих і багатопрогонових нерозрізних балок

Table NN.2 - values for simply supported and continuous beams, м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,90

0,65

0,95

0,70

[2]


≤ 2

≥ 20

1,00

0,70

1,05

0,70

[3]


≤ 2

≥ 20

125 ,

0,75

1,35

0,75

[4]


≤ 2

≥ 20

0,80

0,40

0,85

0,40

Вільно обперті балки

Simply supported beams, м


[1]


≤ 2

≥ 20

0,95

0,50

1,05

0,55

[2]


≤ 2

≥ 20

1,00

0,55

1,15

0,55

[3]


≤ 2

≥ 20

1,25

0,55

1,40

0,55

[4]


≤ 2

≥ 20

0,75

0,35

0,90

0,30

Багатопрогонові нерозрізні балки (середній прогін)

Continuous beams (mid span), м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,90

0,65

1,00

0,65

[2]


≤ 2

≥ 20

1,00

0,65

1,15

0,65

[3]


≤ 2

≥ 20

1,30

0,65

1,45

0,70

[4]0,80

0,35

0,90

0,35


Багатопрогонові нерозрізні балки (крайній прогін)

Continuous beams (end span), м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,85

0,70

0,85

0,75

[2]


≤ 2

≥ 20

0,90

0,70

0,95

0,75

[3]

≤ 2

≥ 20

1,10

0,75

1,10

0,80

[4]


≤ 2

≥ 20

0,70

0,35

0,70

0,40

Багатопрогонові нерозрізні балки (зони над проміжними опорами)

Continuous beams (intermediate support area)

стандартний склад руху (тобто стандартний склад потягів, що проходять по мосту);

важкий склад руху;

[1] напружувана арматура: з натягненням на упори (вся), з натягненням на бетон (арматурні пучки в пластмасових каналоуторювачах, прямі пучки в сталевих каналоуторювачах);

[2] напружувана арматура з натягненням на бетон (полігональні пучки в сталевих каналоуторювачах); криві втомленості ( ) з = 3, = 7, = 106;

[3] стикові пристрої (попередньо напружена арматура); криві втомленості ( ) з = 3, = 5 і = 106;

[4] стикові пристрої (ненапружувана арматура); зварні стержні, включаючи зварку тимчасовими швами і встик; криві втомленості ( ) з = 3, = 5, = 107.

Між вказаними значеннями L допускається інтерполяція за формулою (NN.108).ПРИМІТКА В таблиці NN.2 не наводяться значення для легкого складу руху по мосту. Для мостів, проектованих з розрахунку на легкий склад руху, значення можуть встановлюватися на підставі величин, наведених в таб. NN.2 для стандартного складу руху або визначатися докладним розрахунком.standard traffic mix;heavy traffic mix

[1] reinforcing steel, pre-tensioning (all), post-tensioning (strands in plastic ducts and straight tendons in steel ducts);[2] post-tensioning (curved tendons in steel ducts); curve with = 3, = 7 and = 106[3] splice devices (prestressing steel); curve with = 3, = 5 and = 106;


[4] splice devices (reinforcing steel); welded bars including tack welding and butt joints; curve with = 3, = 5 and = 107.Interpolation between the given L-values according to Expression NN.108 is allowed


NOTE No values of are given in Table NN.2 for a light traffic mix. For bridges designed to carry a light traffic mix the values for to be used may be based either on the values given in Table NN.2 for standard traffic mix or on values determined from detailed calculations.
NN.3.2 Перевірка стиснутого бетону


(101) Для стиснутого бетону втомна міцність може вважатися достатньою при виконанні такої умови:NN.3.2 Concrete subjected to compression


(101) For concrete subjected to compression adequate fatigue resistance may be assumed if the following expression is satisfied:


(NN.112)

де:

,

і верхня і нижня границі спектру ушкоджувальних еквівалентних напружень для кількості циклів .


(102) Верхня і нижня границі спектру ушкоджувальних еквівалентних напружень обчислюються за такими формулами (NN.113):where:

are the upper and lower stresses of the damage equivalent stress spectrum with a number of cycles(102) The upper and lower stresses of the damage equivalent stress spectrum shall be calculated according to Equation (NN.113)


(NN.113)

де:

напруження стиснення бетону, викликане дією сполучення нормативних навантажень, без урахування моделі навантаження 71.

максимальне напруження стиснення, викликане дією сполучення нормативних навантажень, включаючи модель навантаження 71 і динамічний коефіцієнт (EN 1991-2).

мінімальне напруження стиснення, викликане дією сполучення нормативних навантажень, включаючи модель навантаження 71 і динамічний коефіцієнт (EN 1991-2).

поправочний коефіцієнт для обчислення верхньої і нижньої границь спектру ушкоджувальних еквівалентних напружень, обумовлених моделлю навантаження 71.


ПРИМІТКА Напруження , і не розраховують на інші змінні впливи (вітрові, температурні навантаження і т. д.).


(103) Поправочний коефіцієнт враховує постійні навантаження, вплив конструкції прогону, інтенсивність руху по мосту, розрахунковий термін служби, кількість рейкових колій. Цей коефіцієнт розраховується за формулою:where:

is the compressive concrete stress caused by the characteristic combination of actions, without load model 71.


is the maximum compressive stress caused by the characteristic combination including load model 71 and the dynamic factor according to EN 1991-2.


is the minimum compressive stress under the characteristic combination including load model 71 and the dynamic factor according to EN 1991-2.


is a correction factor to calculate the upper and lower stresses of the damage equivalent stress spectrum from the stresses caused by load model 71.


NOTE , and do not include other variable actions (eg. wind, temperature etc.).
(103) The correction factor takes account of the permanent stress, the span, annual traffic volume, design life and multiple tracks. It is calculated from he following formula:


(NN.114)

де:

коефіцієнт, що враховує постійне напруженння.

коефіцієнт що враховує тип елемента, (наприклад, нерозрізна багатопрогонова балка), а також ушкоджувальну дію руху по мосту, залежну від критичної довжини лінії або області впливу.

коефіцієнт, що враховує інтенсивність руху по мосту і розрахунковий термін служби моста.

коефіцієнт, вживаний у випадках, коли елемент конструкції навантажений декількома рейковими коліями.


(104) Коефіцієнт враховує вплив постійного напруження. Цей коефіцієнт розраховується за формулою (NN.115)

для стиснутої зони; (NN.115)

для розтягнутої зони (включаючи ефект попереднього напруження).


where:

is a factor to take account of the permanent stress.

is a factor accounting for element type (eg. continuous beam) that takes into account the damaging effect of traffic depending on the critical length of the influence line or area.


is a factor to take account of the traffic volume and the design life of the bridge.


is a factor to be applied when the structural element is loaded by more than one track.(104) The value denotes the influence of the permanent stress and can be calculated from Equation (NN.115)

for the compression zone (NN.115)

for the precompressed tensile zone (including prestressing effect).


(105) Коефіцієнт залежить від критичної довжини лінії впливу і характеру руху.

Значення для стандартного і важкого складу руху можуть визначатися за таблицею NN.2.

Значення для випадку, коли критична довжина лінії впливу становить від 2 до 20 м, можуть визначатися за формулою (NN.108) із заміною на,.


(106) Коефіцієнт має визначатися за формулою (NN.116)(105) The factor is a function of the critical length of the influence line and the traffic. The values of for standard traffic mix and heavy traffic mix may be taken from Table NN.2 of this Annex.

Values of for critical lengths of influence lines between 2 m and 20 m may be obtained by applying Expression (NN.108) with replaced by .(106) The value denotes the influence of annual traffic volume and service life and can be calculated from Equation (NN.116)


(NN.116)


де:

об'єм перевезень, т/год на рейковий шлях.

розрахунковий термін служби моста, р.


(107) Коефіцієнт враховує вплив навантаження, створюваного декількома рейковими коліями. Для конструкцій, на яких розташовується декілька рейкових шляхів, втомне навантаження розглядається не більше ніж для двох колій, що знаходяться в найнесприятливіших положеннях (EN 1991-2). Коефіцієнт впливу навантаження, створюваного двома рейковими коліями, обчислюється за формулою (NN.117):

для

для (NN.117)


where:

is the volume of traffic (tonnes/years/track).


is the design life of the bridge.


(107) The value denotes the effect of loading from more than one track. For structures carrying multiple tracks, the fatigue loading shall be applied to a maximum of two tracks in the most unfavourable positions (see EN 1991-2). The effect of loading from two tracks may be calculated from Equation (NN.117):
for

(NN.117)


(NN.118)

де:

частка руху по мосту, що проходять по ньому одночасно. Рекомендується значення .

, напруження стиснення, обумовлене моделлю навантаження 71, на одну рейкову колію, включаючи динамічний коефіцієнт для моделі навантаження 71 згідно EN 1991-2

напруження стиснення, обумовлене моделлю навантаження 71, на дві коліі, включаючи динамічний коефіцієнт для моделі навантаження 71 згідно EN 1991-2.where:

is the proportion of traffic crossing the bridge simultaneously (the recommended value of is 0,12).

, is the compressive stress caused by load model 71 on one track, including the dynamic factor for load model 71 according to EN 1991-2.


is the compressive stress caused by load model 71 on two tracks, including the dynamic factor for load model 71 according to EN 1991-2.


Таблиця NN.3 - Значення для вільно обпертих балок і багатопрогонових нерозрізних балок


, м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,70

0,75

0,70

0,75

[2]


≤ 2

≥ 20

0,95

0,90

1,00

0,90

Simply supported beams

Балки , що вільно обпираються


, м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,75

0,55

0,90

0,55

[2]


≤ 2

≥ 20

1,05

0,65

1,15

0,70

Багатопрогонові нерозрізні балки (середній прогін)

Continuous beams (mid span)


, м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,75

0,70

0,80

0,70

[2]


≤ 2

≥ 20

1,10

0,70

1,20

0,70

Багатопрогонові нерозрізні балки (крайній прогін)

Continuous beams (end span)


, м

[1]


≤ 2

≥ 20

0,70

0,85

0,75

0,85

[2]


≤ 2

≥ 20

1,10

0,80

1,15

0,85

Багатопрогонові нерозрізні балки (зона над проміжними опорами)

Continuous beams (intermediate support area)

- стандартний склад руху (тобто стандартний склад потягів, що проходять по мосту);

- важкий склад руху;

[1] - стиснута зона;

[2] - розтягнута зона (включаючи ефект попереднього напруження).

Між вказаними значеннями допускається інтерполяція за формулою (NN.108) із заміною на,

ПРИМІТКА В таблиці NN.3 не наводяться значення для легкого складу руху по мосту. Для мостів, проектованих з розрахунку на легкий склад руху, значення можуть встановлюватися на основі величин, наведених в таблиці NN.3 для стандартного складу руху, або визначатися шляхом детального розрахунку.

standard traffic mix

heavy traffic mix

[1] compression zone

[2] precompressed tensile zone

Interpolation between the given -values according to Expression NN.108 is allowed, with replaced by .


NOTE No values ofare given in Table NN.3 for a light traffic mix. For bridges designed to carry a light traffic mix the values for to be used may be based either on the values given in Table NN.3 for standard traffic mix or on values derived from detailed calculations.


Додаток OO

(довідковий)

Характерні області складного напружено-деформованого стану мостів


OO.1 Діафрагми в коробчастих прогонових будовах із стінками, що безпосередньо обпираються на опорні частини


(101) Якщо опори розташовуються безпосередньо під стінками коробчастого перерізу, то діафрагми зазнають зусиль, створюваних передачею зсуву в горизонтальній площині (рис. OO) або зусиллям, викликаним перетворенням крутного моменту в коробчастому перерізі в пару сил, якщо є дві опорні частини (рис. OO.2).


ANNEX OO

(informative)

Typical bridge discontinuity regionsOO.1 Diaphragms with direct support of box section deck webs on bearings(101) Diaphragms where the bearings are located directly below the webs of the box section will be subject to forces generated by the transmission of shear in the horizontal plane (Figure OO.1), or forces due to the transformation of the torsional moment in the deck into a pair of forces in cases where two bearings are present (Figure OO.2).А - діафрагма

Рисунок OO.1 - Горизонтальний зсув і реакція в зонах обпирання

A Diaphragm

Figure OO.1 - Horizontal shear and reactions in bearings


А - діафрагма

Рисунок OO.2 - Кручення в коробчастому перерізі і реакція в зонах обпирання

A Diaphragm

Figure OO.2 - Torsion in the deck and reactions in bearings


(102) В цілому з рис. OO.1 і OO.2 видно, що передача сил від нижньої полиці і від стінок відбувається безпосередньо до опор без створення яких-небудь сил в центральній частині діафрагми. Сили від верхньої полиці призводять до утворення сил, прикладених до діафрагми, на які розраховується елемент. На рис. OO.3 і OO.4 показано можливі механізми опору, які можуть використовуватися для добору необхідної арматури для елементів даного типу.


(103) Як правило, не треба перевіряти вузли або стиснуті елементи, якщо товщина діафрагми не менше розміру опорної поверхні в поздовжньому напрямку моста. В цьому випадку необхідно перевірити тільки вузли обпирання.


(102) In general, from Figures OO.1 and OO.2 it can be seen that the flow of the forces from the lower flange and from the webs is channelled directly to the supports without any forces being induced in the central part of the diaphragm. The forces from the upper flange result in forces being applied to the diaphragm and these determine the design of the element. Figures OO.3 and OO.4 identify possible resistance mechanisms that can be used to determine the necessary reinforcement for elements of this type.


(103) Generally, it is not necessary to check nodes or struts when the thickness of the diaphragm is equal to or greater than the dimension of the support area in the longitudinal direction of the bridge. In these circumstances, it is then only necessary to check the support nodes.