Коефіцієнти ефективності АМУБ отримані шляхом проведення проміжних попередніх розрахунків для різних типів будівель відповідно до EN 15217. Таким чином, кожний тип будівлі характеризується важливим профілем використання щодо періоду використання приміщення, а також внутрішніх теплонадходжень від людей та обладнання. Класи ефективності АМУБ А, В, С, D згідно з розділом 4 представлені різними рівнями точності та якості управління та моніторингу. Вплив кліматичних умов на коефіцієнти АМУБ проігноровано за результатами деяких попередніх детальних комп'ютерних розрахунків для спрощення методу врахування коефіцієнтів ефективності АМУБ. Подальшу інформацію щодо попередніх розрахунків та граничних умов подано в додатку А.

За результатами проведення розрахунків енергетичної характеристики остаточно отри-


8 CALCULATION PROCEDURES BASED ON ВАС EFFICIENCY FACTORS


8.1 Description of ВАС Factor method

This method gives the opportunity to simply evaluate the impact of BACS and TBM functions by using ВАС efficiency factors related to the annual energy use of a building including:

  • energy input to the heating system, calculated according to EN 15316;

  • energy input to the cooling system, calculated according to EN 15255;

  • energy input to the lighting system, calculated according to EN 15193

  • energy input to the ventilation system, calculated according to EN 15241.

The ВАС efficiency factors were obtained by performing transient pre-calculations for different building types as mentioned in EN 15217. Thereby each building type is characterized by a significant user profile of occupancy and internal heat gains due to people and equipment, respectively. The ВАС efficiency classes А, В, С and D as defined in chapter 4 were represented by different levels of control accuracy and control quality. The impact of different climate conditions on the ВАС factors was treated as neglectable based on the results of some detailed preliminary computer calculations to keep the ВАС factor method as simple as possible. Further information about pre-calculations and boundary conditions are given in Annex A.


Finally, two sets of ВАС efficiency factors and were extracted from the results

мані два коефіцієнти ефективності АМУБ та . Вони призначені для оцінювання:

  • енергії для опалення та охолодження (відповідно до таблиць 8 та 9)

  • електроенергії для освітлення та додаткових пристроїв (відповідно до таблиць 10 та 11).

Споживана енергія інженерними системами будівлі (споживання енергії) представляє собою енергопотреби будівлі, загальні теплові втрати системи, а також додаткову енергію, що необхідна для роботи систем. Кожна з систем, що застосовується в будівлі, повинна бути оцінена за відповідним коефіцієнтом АМУБ, беручи до уваги співвідношення згідно з таблицею 7.

of the energy performance calculations. They are available for the assessment:

  • energy for heating and cooling (according to Tables 8 and 9)

  • electric energy for lighting and auxiliary devices (a ccording to Tables 10 and 11).


The energy input to the building energy systems (energy use) accounts for building energy demand, total thermal losses of the systems as well as auxiliary energy required to operate the systems. Each of the energy systems installed in a building shall be assessed with the right ВАС factor taking into account the correlations given in Table 7


Таблиця 7 - Зв'язок між інженерними системами будівлі та коефіцієнтами ефективності АМУБ

Table 7 - Relations between building energy systems and ВАС efficiency factor

Використання енергії

Energy use


Потреба в енергії 1)

Energy need


Втрати системи 2)

System losses

Допоміжна енергія 3)

Auxiliary energy

Коефіцієнт АМУБ

ВАС factor

Примітки

Notes

е) Опалення

=

+e) Heating+Охолодження

=

+Cooling+Вентиляція Ventilation

=

Освітлення Lighting

=
Вплив управління та моніторингу освітлення розраховують окремо згідно з EN 15193.

The impact of lighting control should be evaluated separately with EN 15193.

1) Потребу енергії для опалення та охолодження слід розраховувати згідно з EN ISO 13790.

2) Втрати енергії системою опалення слід оцінювати згідно з відповідними частинами EN 15316 залежно від процесу, втрати енергії системою охолодження оцінюють згідно з EN 15255.

3) Додаткову енергію, необхідну системам, слід розраховувати згідно з відповідними частинами EN 15316 (системи опалення), EN 15241 (системи вентиляції) та EN 15193 (системи освітлення).

1) Energy need for heating and cooling should both be calculated with EN ISO 13790.

2) System losses of a heating system should be estimated by using the EN 15316 series for different process areas whereas losses of a cooling system should be estimated by using EN 15255.

3) The auxiliary energy required by the systems should be calculated by using EN 15316 series (heating systems), EN 15241 (ventilation systems) and EN 15193 (lighting systems) respectively.

Послідовність розрахунку за коефіцієнтами ефективності АМУБ наведено на рисунку 2. Спочатку повинен бути визначений один із класів ефективності АМУБ згідно з таблицею 1 як базовий. Як правило, ним є клас С, який відповідає стандартній автоматизованій системі управління та моніторингу будівлі. У цьому випадку річне споживання енергії інженерними системами будівлі необхідно розраховувати детальним або спрощеним способами. Застосовані коефіцієнти ефективності АМУБ дозволяють легко оцінювати використання енергії для інших випадків, які відрізняються від розглянутого. Тому відповідні коефіцієнти ефективності повинні бути взаємозалежними.

The whole calculation sequence of the ВАС efficiency factor method is depicted in Figure 2. As to be seen one of the ВАС efficiency classes as described in Table 1 shall be defined as a reference case first. Normally class С which corresponds to a standard building automation and control system is set as reference. For this reference case the annual energy use of the building energy systems shall be calculated either in a detailed or a more simplified matter. The use of the ВАС efficiency factors then allows to asses easily the energy use for others than the reference case. Therefore the relevant efficiency factors have to be set in relation against each other.Рисунок 2 - Послідовність розрахунку за коефіцієнтами ефективності АМУБ


Таким чином, фактори ефективності АКБ повинні використовуватися, як це подано у наступних формулах для розрахунку визначеної споживчої енергії для систем.

- Система опалення

Figure 2 - Calculation sequence of ВАС efficiency factor method


Therefore the ВАС efficiency factors have to be used as illustrated in the following equations to calculate the ВАС assessed energy input to the systems.

- Heating system

8.2 Коефіцієнти ефективності АМУБ для теплової енергії

Коефіцієнти ефективності АМУБ згідно з таблицями 8 та 9 для теплової енергії (опалення та охолодження) класифіковані залежно від типу будівлі та класу ефективності, до якого відноситься система АМУБ/ТУБ. Коефіцієнти для класу ефективності С мають значення 1, оскільки цей клас представляє стандартну функціональність системи АМУБ та ТУБ. Використання класів ефективності В або А завжди призводить до зниження коефіцієнтів ефективності АМУБ, тобто поліпшення характеристики будівлі.

8.2 ВАС efficiency factor for thermal energy

The ВАС efficiency factors in Table 8 and Table 9 for thermal energy (heating and cooling) are classified depending on the building type and the efficiency class the BAC/TBM system is related to. The factors for efficiency class С are defined to be 1 as this class represents a standard functionality of ВАС and TBM system. The use of efficiency classes В or A always leads to lower ВАС efficiency factors, i.e. an improvement of building performance.Таблиця 8 - Коефіцієнти ефективності АМУБ/TУБ для нежитлових будівель

Table 8 - ВАС/ТВМ Efficiency factors - Non-residential buildings

Тип нежитлової будівлі

Non-residential building types

Коефіцієнти ефективності АМУБ/ТУБ

ВАС efficiency factors

D

С (базовий)

С (Reference)

В

А

Неенергоефективний

Non energy efficient

Стандартний

Standard

Досконалий

Advanced

Висока енергоефективність

High energy performance

Офіси

Offices

1,51

1

0,80

0,70

Лекційні зали

Lecture hall

1,24

1

0,75

0,5а)

Навчальні заклади (школи)

Education buildings (schools)

1,20

1

0,88

0,80

Лікарні

Hospitals

1,31

1

0,91

0,86

Готелі

Hotels

1,31

1

0,85

0,68

Ресторани

Restaurants

1,23

1

0,77

0,68

Будівлі з оптової та роздрібної торгівлі

Wholesale and retail trade service buildings

1,56

1

0,73

0,6а)

Інші типи:

- спортивні споруди

- склади

- промислові будівлі

- тощо

Other types:

- sport facilities

- storage

- industrial buildings

- etc.


1a) Ці значення значно залежать від систем опалення/охолодження для потреб вентиляції

а) These values highly depend on heating / cooling demand for ventilation

Таблиця 9 - Коефіцієнти ефективності АМУБ/TУБ - Житлові будівлі

Table 9 - BACS/TBM efficiency factors - Residential buildings

Тип нежитлової будівлі

Non-residential building types

Коефіцієнти ефективності АМУБ/ТУБ

ВАС efficiency factors

D

С (базовий)

С (Reference)

В

А

Неенергоефективний

Non energy efficient

Стандартний

Standard

Досконалий

Advanced

Висока енергоефективність

High energy performance

Окремі будинки для однієї родини

Single family houses

Багатоквартирні будинки

Apartment block

Інші житлові будинки або аналогічні до них будівлі

Other residential buildings or similar residential buildings

1,10

1,0

0,88

0,81


8.3 Коефіцієнти ефективності АМУБ для електричної енергії

У цьому контексті електроенергія означає енергію для освітлення та електричну енергію, необхідну для допоміжних пристроїв відповідно до таблиці 7, але не електроенергію для обладнання. Коефіцієнти ефективності АМУБ згідно з таблицями 10 та 11 для електроенергії (тобто енергії для освітлення та електричної енергії для допоміжних пристроїв, але не електроенергії для обладнання) класифікуються залежно від типу будівлі та класу ефективності, до якого відноситься система АМУБ/TУБ. Коефіцієнти для класу ефективності С мають значення 1, оскільки цей клас представляє стандартну функціональність системи АМУБ та ТУБ. Використання класів ефективності В або А завжди призводить до зниження коефіцієнтів ефективності АМУБ, тобто поліпшення характеристики будівлі.


8.3 ВАС efficiency factor for electric energy

Electric energy in this context means lighting energy and electric energy required for auxiliary devices as defined in Table 7 but not electric energy for the equipment. The ВАС efficiency factors in Table 10 and Table 11 for electric energy (i.e. lighting energy and electric energy required for auxiliary devices but not electric energy for the equipment) are classified depending on the building type and the efficiency class the BAC/TBM system is related to. The factors for efficiency class С are defined to be 1 as this class represents a standard functionality of ВАС and TBM system. The use of efficiency classes В or A always leads to lower ВАС efficiency factors, i.e. an improvement of building performance.


Таблиця 10 - Коефіцієнти ефективності АМУБ/ТУБ для нежитлових будівель

Table 10 - ВАС/ТВМ Efficiency factors - Non-residential buildings

Тип нежитлової будівлі

Non-residential building types

Коефіцієнти ефективності АМУБ/ТУБ

ВАС efficiency factors

D

С (базовий)

С (Reference)

В

А

Неенергоефективний

Non energy efficient

Стандартний

Standard

Досконалий

Advanced

Висока енергоефективність

High energy performance

Офіси

Offices

1,10

1

0,93

0,87

Лекційні зали

Lecture hall

1,06

1

0,94

0,89

Навчальні заклади (школи)

Education buildings (schools)

1,07

1

0,93

0,86

Лікарні

Hospitals

1,05

1

0,98

0,96

Готелі

Hotels

1,07

1

0,95

0,90

Ресторани

Restaurants

1,04

1

0,96

0,92

Будівлі з оптової та роздрібної торгівлі

Wholesale and retail trade service buildings

1,08

1

0,95

0,91

Інші типи:

- спортивні споруди

- склади

- промислові будівлі

- тощо

Other types:

- sport facilities

- storage

- industrial buildings

- etc.


1Таблиця 11 - Коефіцієнти ефективності АСМУБ/ТУБ для житлових будівель

Table 11 - BACS/TBM efficiency factors - Residential buildings

Тип нежитлової будівлі

Non-residential building types

Коефіцієнти ефективності АМУБ/ТУБ

ВАС efficiency factors

D

С (базовий)

С (Reference)

В

А

Неенергоефективний

Non energy efficient

Стандартний

Standard

Досконалий

Advanced

Висока енергоефективність

High energy performance

Окремі будинки для однієї родини

Single family houses

Багатоквартирні будинки

Apartment block

Інші житлові будинки або аналогічні до них будівлі

Other residential buildings or similar residential buildings

1,08

1,0

0,93

0,92