7.4.7 Упорядкування джерел енергії

7.4.7.1 Загальні положення

За наявності різних джерел енергії необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу їх упорядкування:


 • no interlock: the supply air temperature set
  point is fixed to a constant value;

 • partial interlock: the supply air temperature set
  point varies with the outdoor temperature;

 • total interlock: the supply air temperature set
  point is automatically reset depending on the
  cooling request in the different zones (this
  requests and integrated control system).

Example of methods to calculate this impact through a correction factor approach is given in prEN 15243:2005, E.1.2.4.

7.4.6 Generation control


The generation control depends on the generator type. Nevertheless the goal consists generally in minimising the generator operating temperature. This enables limiting the thermal losses. For thermodynamic generators this also enables increasing the thermodynamic efficiency.


Details regarding specific systems are given in the following standards:

 • combustion systems: prEN 15316-4-1;


 • heat pump systems: prEN 15316-4-2;


 • solar heating systems: EN 15316-4-3;


 • quality district heating systems: EN 15316-4-5;

 • other renewable systems: EN 15316-4-6;


 • biomass generation system: prEN 15316-4-7.

Three main types of temperature control can be differentiated:

 1. constant temperature control;

 2. variable temperature depending on the outdoor temperature;

 3. variable temperature depending on the load (this includes control according to room temperature).7.4.7 Sequencing of generators

7.4.7.1 General

If different generators are available one can differentiate at least the following types of sequence control:


 1. без пріоритетності;

 2. пріоритетність, що базується на навантаженнях та потужності джерела енергії;

 3. пріоритетність, що базується на ефективності джерел енергії.

Розрахунки проводять згідно з prEN 15316-4-1:2005, 5.3.3.

7.4.7.2 Котли

Вплив системи управління та моніторингу розраховують відповідно до prEN 15316-4-1.

Цей стандарт включає три методи розрахунків: за типом котла, за ефективністю кожного конкретного котла, за циклічністю роботи котла.

Метод розрахунку за ефективністю кожного конкретного котла детально описує, як потрібно оцінювати вплив системи управління та моніторингу. Це частково подано у 5.3.8 стосовно температури експлуатації джерела енергії та у додатку Н.

7.4.7.3 Джерела енергії на біомасі

Вплив системи управління та моніторингу джерела енергії розраховують відповідно до EN 15316-1:2007, 7.3.4.1. Цей метод подібний до "директивного методу" згідно з prEN 15316-4-1.

Робоча температура джерела енергії може бути розрахована відповідно до prEN 15316-4-1 для температури експлуатації джерела енергії.

7.4.7.4 Системи централізованого теплопостачання з якісним регулюванням

Вплив системи управління та моніторингу джерела енергії розраховують згідно з EN 15316-4-5.

Втрати розраховують згідно з 6.2.2 "Теплові втрати системи". Втрати залежать від середньої температури теплоносія у теплових пунктах житлових будинків.

Ця температура залежить від середньої температури теплоносія внутрішніх систем, яка може бути розрахована так само, як і робоча температура джерела енергії відповідно до prEN 15316-4-1.

7.4.7.5 Системи з тепловими насосами

Вплив системи управління та моніторингу розраховують відповідно до EN 15316-4-2.

У цьому стандарті подано два методи розрахунку: спрощений метод за типом системи та детальний метод за характерними процесами.


 1. without priorities;

 2. priorities based on loads and generator capacities;

 3. priorities based on generator efficiencies.


This is calculated according to prEN 15316-4-1:2005, 5.3.3.

7.4.7.2 Boilers

The impact of the control system is calculated according to prEN 15316-4-1.


This standard includes three calculation methods: typology, case specific boiler efficiency method, boiler cycling method.


The "case specific boiler efficiency method" describes explicitly how to asses the impact of the control system. This is dealt with in 5.3.8 running temperature of the generator and Annex H.


7.4.7.3 Biomass generation system

The impact of the generator control system is calculated according to EN 15316-1:2007, 7.3.4.1. The method is similar to the "directive method" described in prEN 15316-4-1.


The generator operating temperature shall be calculated in the same way as in prEN 15316-4-1 running temperature of the generator.


7.4.7.4 Quality district heating systems


The impact of the generator control system is calculated according to EN 15316-4-5.


The losses are calculated in 6.2.2 "Thermal Loss". The loss depends on the mean temperature of the dwelling station.


This temperature depends on the mean water temperature of the secondary circuit of the dwelling station which shall be calculated in the same way as in prEN 15316-4-1 running temperature of the generator.

7.4.7.5 Heat pump systems

The impact of the control system is calculated according to EN 15316-4-2.

This standard includes 2 calculation methods: a simplified method based on system typology and a detailed case specific method.

Спрощений метод повинен бути поданий у національному додатку. Його розробляють шляхом застосування детальної методики за характерними процесами для конкретного випадку, типового для національної класифікації. Зазначений підхід до визначення впливу управління та моніторингу повинен бути поданим у національному додатку.

Застосування детального методу за характерними процесами враховує встановлені параметри контролера системи теплопередачі. Необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу розподілення:

 1. управління та моніторинг постійної температури;

 2. управління та моніторинг змінної температури залежно від погодних умов;

 3. управління та моніторинг змінної температури залежно від навантаження (включаючи управління та моніторинг відповідно до температури приміщення).

Залежно від типу управління та моніторингу, що застосовуються, потрібно визначати експлуатаційну температуру для проведення розрахунку.

7.4.7.6 Додатковий резервний нагрівач

Робота додаткових резервних нагрівачів залежить від наступних значень зовнішньої температури:

 • температура відключення : нижче цієї температури тепловий насос вимикається, а резервний нагрівач працює один;

 • балансова температура : нижче цієї температури починає працювати резервний нагрівач. Ця температура в усіх випадках дорівнює або вище за температуру вимикання.

Необхідно враховувати наступні режими:

- альтернативний режим: температура вимикання та балансова температура однакові. За такої температури тепловий насос припиняє роботу, а резервний нагрівач працює один;

 • паралельний режим: немає температури вимикання. За температури, що нижча за балансову, резервний нагрівач починає працювати паралельно з тепловим насосом, який працює з повною потужністю;

- частковий паралельний режим: за температури, що вища за балансову, тепловий насос працює один. За температури у межах між балансовою та температурою вимикання резервний нагрівач працює, тепловий насос також працює паралельно з повною потужністю. За

The simplified methodology when existing is the subject of a national annex. It is developed by applying the detailed case specific method to cases representative of a national typology. The way to deal with control in this simplified methodology does then depend on the national annex.The application of the detailed specific method takes into account the controller setting of the heat emission system. One shall at minimum differentiate the following control types of the distribution:

 1. constant temperature control;


 1. variable temperature depending of the outdoor temperature;

 2. variable temperature depending on the load (this includes control according to room temperature).


From the type of control used one can define the operating temperature in the calculation procedure.


7.4.7.6 Back up heater

The operation of back up heaters depends on the following values of outdoor temperature:


 • a cut off temperature : below this temperature the heat pump is switched off and the back up operates alone;

 • a balance temperature : below this temperature the back up is started. This temperature is in all cases equal or higher than the cut off temperature.

The following mode shall be taken into account:

- alternate mode: the cut off temperature and the balance point are equal. At this temperature the heat pump is stopped and the back up operates alone;

 • parallel mode: there is no cut off temperature. Below the balance temperature the back up is started and operates in parallel with the heat pump which operates at it's full power;


 • partly parallel mode: Above the balance temperature the heat pump operates alone. Between balance and cut off temperature back up is and heat pump operate in parallel with the heat pump at its full power. Below the cut off temperature the back up operates alone.

температури, що нижча за температуру вимикання, резервний нагрівач працює один.

7.4.7.7 Системи сонячних колекторів

Метод розрахунку подано у EN 15316-4-3:2007, немає відмінностей між різними типами систем управління та моніторингу в частині обов'язкових вимог.

7.4.7.8 Системи когенераційних установок

Метод розрахунку згідно з EN 15316-4-3:2007, 2.2.4 не розрізняє різних типів систем управління та моніторингу.

7.5 Управління та моніторинг систем вентиляції

7.5.1 Управління та моніторинг повітряного потоку в приміщенні

7.5.1.1 Загальні положення

Тип управління та моніторингу, що застосовується, повинен бути визначений відповідно до EN 13779. Необхідно розрізняти наступні типи місцевого управління та моніторингу потоку повітря у приміщенні або зоні:

0) відсутнє управління та моніторинг. Система працює постійно з:

a) ручним управлінням та моніторингом: система працює з ручним перемиканням;

b) управлінням та моніторингом за періодами часу: система працює за заданим розкладом часу;

c) управлінням та моніторингом за присутності людей у приміщенні: система працює залежно від факту присутності людей (вмикання світла, інфрачервоні чутливі елементи тощо);

1) управління та моніторинг з урахуванням фактичної потреби: система управляється сповіщувачами, що виявляють кількість людей, параметри повітря приміщення або адаптовані ознакам (наприклад, сповіщувачі СО2, газової суміші або легкої органічної речовини). Застосовані параметри повинні бути адаптовані до виду діяльності у визначеному просторі.

Вплив типу управління та моніторингу розраховують згідно з EN 15242:2007, 6.2.3 та 6.2.5. Цей вплив розраховують шляхом множення витрати повітря на два коефіцієнти та відповідно до EN 15242.

Значення коефіцієнтів залежать від:

 • типу управління та моніторингу;

 • призначення будівлі.

7.5.1.2 Управління та моніторинг витрати повітря при його підготовці

Необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу:7.4.7.7 Solar heating systems

The calculation method defined in EN 15316-4-3:2007, does not distinguish between different types of control systems in its normative part.

7.4.7.8 Cogeneration systems

The calculation method defined in EN 15316-4-3:2007, 2.2.4 does not differentiate different types of control systems.

7.5 Ventilation control


7.5.1 Air flow control at the room level


7.5.1.1 General

The type of control to use shall be specified according to EN 13779. One shall at least differentiate the following types of local (room or zone) flow control.


0) No control: The system runs constantly:


 1. manual control: The system runs according to a manually controlled switch;

 2. time control: The system runs according to a given time schedule;

 3. presence control: The system runs dependent on the presence (light switch, infrared sensors etc.);1) demand control: The system is controlled by sensors measuring the number of people or indoor air parameters or adapted criteria (e.g. CO2, mixed gas or VOC sensors). The used parameters shall be adapted to the kind of activity in the space.
The impact of the control type is calculated according to EN 15242:2007, 6.2.3 and 6.2.5. This impact is calculated by multiplying the air flow by two characteristic coefficient called and in EN 15242.

The coefficient value depends on:

 • the control type;

 • the use profile of the building.

7.5.1.2 Air flow control at the air handler level

One shall differentiate at least the following types of control:


 1. відсутнє управління та моніторинг;

 2. двопозиційне управління та моніторинг за періодом часу;

 3. автоматичне управління та моніторинг витрати повітря або тиску з/без відновлення тиску.

Вплив типу управління та моніторингу розраховують відповідно до EN 15242:2007, 6.2.3 за допомогою коефіцієнта . Він відображає проміжок часу, за якого вентилятор увімкнений.

Вплив автоматичного управління та моніторингу витрати на енергоспоживання залежить від застосованого приводу, що використовують для управління витратою (демпфери, поворотні лопатки для осьового вентилятора, регулювання швидкості). Вплив розраховують відповідно до EN 15241:2007, 6.3.4 за допомогою коефіцієнта . Вплив автоматичного управління та моніторингу витрати повітря з відновленням тиску не розглядається в цьому стандарті.

7.5.1.3 Управління та моніторинг захисту теплообмінника від переохолодження та перегрівання

Вплив системи управління та моніторингу теплообмінника для регенерації теплоти розраховують згідно з EN 15241:2007, 6.3.4.

При використанні цього стандарту необхідно розрізняти наступне.

Управління та моніторинг захисту від переохолодження:

 1. відсутнє управління та моніторинг захисту від переохолодження: не виконується жодних спеціальних дій під час опалювального періоду;

 2. наявне управління та моніторинг захисту від переохолодження: під час опалювального періоду схема управління гарантує, що температура повітря, що виходить з теплообмінника, не є занадто низькою для запобігання переохолодженню.

Вплив системи управління та моніторингу захисту від переохолодження подано в ЕN 15241:2007, 6.3.5.3.

Управління та моніторинг захисту від перегрівання:

 1. відсутнє управління та моніторинг захисту від перегрівання: не виконується жодних спеціальних дій під час теплого або перехідного періодів року;


 1. no control;

 2. on off time control;


 1. automatic flow control with or without pressure reset.

The impact of the control type is calculated according to EN 15242:2007, 6.2.3 through the coefficient. This represents the fraction of time where the fan is on.


The impact of an automatic flow control on the energy consumption is highly dependant on the actuator used to modulate the flow (dampers, blade angles for axial fan, speed control). It is calculated according to EN 15241:2007, 6.3.4 through the coefficient. Nevertheless the impact of automatic air flow control with pressure reset is not dealt with in this European Standard.
7.5.1.3 Heat exchanger defrosting and overheating control


The impact of the control system of a heat exchanger for heat recovery is calculated according to EN 15241:2007, 6.3.4.

When applying this standard one shall differentiate the following case:

Defrosting control:


 1. without defrosting control: there is no specific action during cold period; 1. with defrosting control: during cold period a control loop enables to warranty that the air temperature leaving the heat exchanger is not too low to avoid frosting.The impact of defrosting control is considered in ЕN 15241:2007, 6.3.5.3.


Overheating control:


0) without overheating control: there is no specific action during hot or mild periods;