НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

К онструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИРОБИ

БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ

Номенклатура показників

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)


Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б В.2.6-93:2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.12.2009 р. № 582

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.250-79)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДСТУ Б В.2.6-93:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Номенклатура показників якості 2

 4. Застосування показників якості 4

ДСТУ Б В.2.6-93:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 4.250-79.

Текст доповнено розділами "Сфера застосування" та "Нормативні посилання".

Номенклатура показників скоригована з урахуванням сучасних потреб споживачів та можливостей виробників.

IV

. ДСТУ Б В.2.6-93:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

К онструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИРОБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ Номенклатура показників

Конструкции зданий и сооружений

КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Номенклатура показателей

Constructions of building and structures

CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PRODUCTS AND STRUCTURES

Nomenclature of indices

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на бетонні і залізобетонні вироби і конструкції, які виготовлені
з бетонів усіх видів (крім жаростійких), що застосовують у будинках і спорудах різного призначення.
Стандарт установлює номенклатуру показників якості для застосування при:

 • розробленні стандартів, технічних умов і інших нормативних документів;

 • виборі оптимального варіанта нових виробів і конструкцій;

 • оцінюванні відповідності шляхом сертифікації виробів, прогнозуванні і плануванні підвищен-
  ня якості виробів і конструкцій;

 • розробленні систем управління якістю;

 • поданні звітності та інформації про якість.

1.2 За застосуванням показників якості за критерієм технічного рівня бетонні та залізобетонні
вироби і конструкції поділяють на групи, які використовують для будівництва:

 • будинків;

 • інженерних споруд підприємств;

 • споруд транспорту, енергетики і зв'язку;

 • гідротехнічних, меліоративних і водогосподарчих споруд.


 1. Цей стандарт розроблено на основі і відповідно до ДСТУ Б А.3.1-13.

 2. Кількісні значення показників якості визначають методами, наведеними в стандартах і
  технічних умовах на конкретні вироби і конструкції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на:

ДСТУ Б А.3.1-13:2010 Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення

3 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

3.1 Номенклатура показників якості за критеріями, одиниці вимірювання і умовні познаки показників якості наведені в таблиці 1.

ДСТУ Б В.2.6-93:2009

Код УКНД 91.080.40; 03.120.01

Ключові слова: бетонні вироби, бетонні конструкції, залізобетонні вироби, номенклатура показників, якість.

Р едактор - А.О.Луковська

Коректор - А.І. Луценко

Комп'ютерна верстка - Ю.В. Вороніч

Формат 60х841/а. Папір офсетний. Гарнітура "АгіаІ". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК№690 від 27.11.2001 р.