ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ





Конструкції будинків і споруд



БЛОКИ ВІКОННІ ДЕРЕВ'ЯНІ

ЗІ СКЛОПАКЕТАМИ


Технічні умови


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)


Видання офіційне


БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ


Технические условия


ГОСТ 24700-99



Издание официальное









! В документ внесена поправка (п. 5.3.3), згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року № 4/2-242. (“БіС” № 3, 2002р.).















Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве




Київ 2001


ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)


Передмова


1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Управлінням стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві Держбуду Росії за участю ДНДіПП "Научстандартдом-Гипролеспром",

ДП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" Держбуду Росії, НДУПЦ "Межрегиональный институт окна" та фірми "Michael Weinig AG", Німеччина


ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії


2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) 2 грудня 1999р.


За прийняття проголосували

Найменування

держави

Найменування органу

державного управління

будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Міністерсво розвитку територій, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Комітет у справах архітектури і будівництва

Республіка

Узбекистан

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики

Україна

Держбуд


3 ВВЕДЕНИЙ

Наказом Держбуду України від 31 жовтня

2001 р. № 206 на заміну ГОСТ 24700-81


Цей державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Предисловие


1 РАЗРАБОТАН

Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации в строительстве Госстроя России с участием ГНИиПП "Научстандартдом-Гипролеспром",

ГП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" Госстроя России, НИУПЦ "Межрегиональный институт окна" и фирмы "Michael Weinig AG", Германия


ВНЕСЕН Госстроем России


2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.


За принятие проголосовали

Наименование

Государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизкая

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики

Украина

Госстрой


3 ВЗАМЕН

ГОСТ 24700-81



Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения МТКС

Укрархбудінформ



ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)



Зміст Содержание


1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни і визначення 3

4 Класифікація і умовні позначення 3

5 Технічні вимоги 4

5.1 Загальні положення 4

5.2 Вимоги до граничних відхилень

розмірів і форми 8

5.3 Характеристики 9

5.4 Вимоги до деревини, включаючи

оздоблення поверхонь13

5.5 Вимоги до комплектуючих деталей

та їх установки 17

5.6 Комплектність і маркування 21

6 Правила приймання 21

7 Методи контролю 25

8 Упакування, транспортування

і зберігання 30

9 Рекомендації з монтажу 30

10 Гарантії виготовлювача 34


Додаток А

Визначення функціональних зон і конструктивні рішення вузлів віконних блоків 35


Додаток Б

Приклад визначення співвідношення висоти і ширини стулкових елементів 43

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Термины и определения 3

4 Классификация и условные обозначения 3

5 Технические требования 4

5.1 Общие положения 4

5.2 Требования к предельным

отклонениям размеров и формы 8

5.3 Характеристики 9

5.4 Требования к древесине, включая

отделку поверхностей 13

5.5 Требования к комплектующим деталям и их установке 17

5.6 Комплектность и маркировка 21

6 Правила приемки 21

7 Методы контроля 25

8 Упаковка, транспортирование и хранение 30

9 Рекомендации по монтажу 30

10 Гарантии изготовителя 34


Приложение А

Определения функциональных зон и конструктивные решения узлов оконных блоков 35


Приложение Б

Пример определения соотношения высоты и ширины створчатых элементов 43


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні дерев'яні

зі склопакетами

Технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Блоки оконные деревянные со стеклопакетами

Технические условия

Constructions of building and structures

Windows of wood with glassing units Specifications







ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)








Чинний від 2002-04-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Даний стандарт поширюється на віконні і балконні дверні блоки дерев'яні одинарної конструкції (далі - "вироби", "віконні блоки") зі склопакетами для будинків і споруд різноманітного призначення.

Допускається поширення вимог стандарту на віконні блоки роздільної конструкції, що засклені двома склопакетами.

Галузь використання конкретних типів (марок) виробів встановлюють у залежності від умовексплуатації, відповідно до чинних будівельних норм, з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ 23166) і даного стандарту.

Стандарт не поширюється на мансардні віконні блоки, а також на вироби спеціального призначення у частині додаткових вимог до пожежної безпеки, захисту від виламування та ін.

Вимоги даного стандарту є обов'язковими (крім застережених у тексті як рекомендовані або довідкові).

Стандарт може бути використаний для цілей сертифікації виробів.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті наведені посилання на

такі стандарти:

Дата введения 2001-01-01


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки деревянные одинарной конструкции (далее - "изделия", "оконные блоки") со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения.

Допускается распространение требований стандарта на оконные блоки раздельной конструкции, остекленные двумя стеклопакетами.

Область применения конкретных типов (марок) изделий устанавливают в зависимости от условий эксплуатации, в соответствии с действующими строительными нормами, с учетом требований ГОСТ 23166 и настоящего стандарта.

Стандарт не распространяется на мансардные оконные блоки, а также на изделия специального назначения в части дополнительных требований к пожаробезопасности, защиты от взлома и др.

Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).

Стандарт может быть применен для целей сертификации изделий.


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


В настоящем стандарте приведены ссылки

на следующие стандарты:


ГОСТ 9.303-84

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования к выбору

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия




Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) с.2


ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2140-81

Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения,

способы измерения

ГОСТ 2695-83

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 5378-88

Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7016-82

Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности


ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7897-83


Заготовки лиственных пород. Технические условия


ГОСТ 8486-86


Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия


ГОСТ 9416-83


Уровни строительные. Технические условия



ГОСТ 9685-61


Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 15140-78


Материалы лакокрасочныe. Методы определения адгезии


ГОСТ 15612-85


Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности


ГОСТ 15613.1-84


Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон


ГОСТ 15613.4-78


Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе


ГОСТ 16588-91


Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности


ГОСТ 17005-82


Конструкции деревянные клеевые. Метод определения водостойкости клеевых соединений


ГОСТ 22233-83


Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия


ГОСТ 24033-80


Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний


ГОСТ 24404-80


Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения


ГОСТ 26433.0-85


Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения


ГОСТ 26433.1-89


Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления


ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)


Блоки віконні. Загальні технічні умови


ГОСТ 23166-99


Блоки оконные. Общие технические условия


ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)


Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови


ГОСТ 24866-99


Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия


ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99)


Блоки віконні і дверні. Методи визначення опору теплопередачі


ГОСТ 26602.1-99


Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче


ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99)


Блоки віконні і дверні. Методи визначення по-вітро- і водопроникності


ГОСТ 26602.2-99


Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости


ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)


Блоки віконні і дверні. Метод визначення звукоізоляції


ГОСТ 26602.3-99


Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции


ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)


Блоки віконні і дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла


ГОСТ 26602.4-99


Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света


ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ 5088-94)

Завіси сталеві для дерев'яних вікон і дверей. Технічні умови


ГОСТ 5088-94

Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000)

Скло загартоване будівельне. Технічні умови

ГОСТ 30698-2000

Стекло закаленное строительное. Технические условия