УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНИКА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

МЕТРОПОЛІТЕНІВ


Київ 1999

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП)

25.11.99 р. № 247

(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд»

від 30.11.99 р.

(число, місяць, рік)

№ 24
ПІ 6.1.00-79-1999ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНИКА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

МЕТРОПОЛІТЕНІВ


Київ 1999

ЗМІСТ


Вступ....................................................... 4

1. Загальні положення......................................... 5

2. Вимоги безпеки перед початком роботи........... 7

3. Вимоги безпеки під час роботи................................ 9

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.......................... 22

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях......................... 23

ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України за договором від 10.01.99 р. № 411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції провадиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюються на формувальників, головне завдання яких - виготовлення залізобетонних і бетонних виробів.

1.1.2. Для виготовлення виробів формувальник виконує такі операції відповідно до технологічних карт:

а) підготовка форм (оснастки) для формування виробів;

б) укладання арматурних каркасів;

в) прийняття бетонної суміші в бадді, самохідний бункер або бетонорозподілювачі;

г) ущільнення бетонної суміші на вібраційних площадках або глибинними вібраторами;

д) установка форм в камери теплообробки;

є) перевезення форм з камер теплообробки після закінчення режиму до місця розпалубки виробу;

ж) розпалубка форми і складування готових виробів на площадці;

и) завантаження автомашин готовою продукцією для вивозу її до місця призначення.

1.1.3. Примірна інструкція повинна знаходитися на дільниці у доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи формувальником допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з питань охорони праці.

Формувальник зобов'язаний один раз на рік проходити перевірку знань з питань охорони праці і повторний медичний огляд.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці робітники повинні пройти повторне навчання протягом одного місяця.

При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують згідно з чинним законодавством.

Жінки до роботи формувальником не допускаються.

1.2.2. Формувальник, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями по охороні праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.3. Отримавши вступний інструктаж, формувальник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, яка проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.4. У перший день виходу на роботу формувальник повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.5. Допуск формувальника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 10 змін і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.6. Формувальник повинен не рідше одного разу в три місяця проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.7. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на ЗО календарних днів формувальник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.8. По закінченні проведення первинного, позапланового або повторного інструктажу, формувальник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.9. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що виходить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) формувальник повинен пройти цільовий інструктаж і одержати наряд-допуск, який дозволяє виконання робіт.

1.2.10. Після кожного виду інструктажу формувальник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, яку здійснює особа, що проводила інструктаж.

1.2.11. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Формувальник зобов'язаний:

а) дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, які передбачені колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт формувальник повинен бути ознайомлений під розписку з технологічними картами.

1.3.2. При переміщенні по території комбінату необхідно ходити по тротуару або спеціально призначених для переходів місцях, не ходити по залізничних і підкранових коліях або поруч з ними, не чіплятися і не стояти на підніжках автотранспорту під час його руху.

1.3.3. Сторонні особи на робочі площадки не допускаються.

1.3.4. Формувальник під час обідньої перерви або при відсутності на рабочому місці з інших причин зобов'язаний виключити електроустаткування.

1.3.5. Формувальник повинен бути навчений правилам з охорони праці по виконанню стропувальних робіт (мати посвідчення).

1.3.6. Порушення формувальником трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.4. У процесі роботи на формувальника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

а) машини і механізми, що рухаються;

б) підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

в) роботи на висоті;

г) підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

д) температурний режим.

1.5. Формувальник, при виконанні робіт, повинен використовувати такі засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

- захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83:

а) костюм бавовняний;

б) чоботи кирзові або черевики кирзові;

в) рукавиці вібраційні;

г) куртка бавовняна на теплій підкладці, брюки бавовняні на теплій підкладці;

д) каска - по ГОСТ 12.4.128-83*;

ж) беруші (у закритих приміщеннях). При необхідності:

а) захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

б) пояс запобіжний;

в) діелектричні рукавички;

г) засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор) - по ГОСТ 12.4.034-85.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен додержуватися робітник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, які ухиляються від користування захисними касками, рукавицями вібраційними, спецодягом, спецвзуттям та ін. ЗІЗ до роботи не допускаються.

1.6.2. Формувальник повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3. Спецодяг, який використовує формувальник повинен бути обезпилений і випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

1.6.4. Формувальник зобов'язаний дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води), необхідно також користуватися сатураторною установкою.

Перед кожним прийняттям їжі мити руки з милом у спеціально призначених для цієї цілі місцях. Для виключення випадків отруєнь не застосовувати етильований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.

1.6.5. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, які заважають формувальнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

1.6.6. Формувальники у нетверезому стані до роботи не допускаються.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Порядок приймання зміни.

2.1.1. Перед початком роботи формувальник повинен пройти щозмінний інструктаж, одержати завдання на зміну.

2.2. Підготовка робочого місця, ЗІЗ.

2.2.1. Перед початком роботи формувальник повинен перевірити стан робочого місця: відсутність сторонніх предметів та розлитого мастила, розкиданих каркасів, закладних деталей, а в зимовий період - наявність криги, снігу.

2.2.2. Переконатися в наявності і достатності освітленості робочої площадки.

2.2.3. При роботі на відкритих полігонах переконатися відповідності правилам охорони праці габаритів вздовж підкранових і залізничних колій (від виступаючих частин кранів до виробів - 700 мм, від головки залізничної рейки -2м при висоті укладання виробів 1,2 м, а більше 2м- відстань 2,5 м).

2.2.4. Переконатися в наявності і справності робочого інструмента.

2.2.5. Перевірити зовнішній вигляд спецодягу, надіти 313 (каски, беруші, віброрукавиці, при необхідності - окуляри).

2.2.6. Переконатися у правильності складування готової продукції, закладних деталей відповідно правил охорони праці.

2.2.7. Оглянути устаткування, переконатися в його справності, наявності кожухів на обертових частинах механізмів, двигунів електроустаткування, гумових килимів або дерев'яних трапів на ізоляторах, їх цілісність, роботу сигналізації.

2.2.8. Переконатися в цілісності кабеля живлення двигунів, заземлення і його з'єднання з механізмами.

2.2.9. Шляхом короткочасного включення електроустаткування на холостому ходу, переконатися в його справності, у відсутності запаху, гарі та диму, сторонніх шумів.

2.2.10. Разом із машиністом крану перевірити стан чалочних засобів (стропів, траверс, кантувачів), підкранових колій, наявність тупикових підпорок, заземлення і кінцевих лінійок.

2.2.11. Під час огляду чалочних засобів необхідно звернути увагу на:

а) спрацьованість гачків на стропах і гаках, на які чіпляють чалочні засоби (дозволяється до 10% початкової висоти переріза);

б) відсутність розколів на гачках і кільцях, розігнутих гачків, наявність коушей на гаках;

в) наявність бирки або клейма з датою випробування, вантажопідіймальності і номера;

г) кількість обірваних дротиків (відповідно до сертифіката каната);

д) цілість усіх дротиків (одна сталка розірвана - працювати не можна);

є) спрацьованість поверхні або її корозію (до 40% початкового діаметра дротика) або ланцюга;