УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ РОБІТНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА УКЛАДЦІ РЕЙКОВОГО

ШЛЯХУ ТА МОНТАЖІ КОНТАКТНОЇ РЕЙКИ ПРИ

СПОРУЖДЕННІ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Київ 1999

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»

УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП)

25.11.99 р. № 24?

(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд»

від ЗО. II.99 р.

(число, місяць, рік) № 24

ПІ 6.1.00-053-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ РОБІТНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА УКЛАДЦІ РЕЙКОВОГО

ШЛЯХУ ТА МОНТАЖІ КОНТАКТНОЇ РЕЙКИ ПРИ

СПОРУДЖЕННІ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Київ 1999

ЗМІСТ

стор. Вступ........................................................ 4

1. Загальні положення.........................................5

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.........................9

3. Вимоги безпеки під час роботи.............................. 9

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи...................... 18

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях........................ 18

ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України за договором від 10.01.99 р. № 411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

З введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для робочих, зайнятих на укладці шляху і монтажі контактної рейки при спорудженні метрополітенів», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1979 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) провадиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції провадиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги даної інструкції поширюються на робітників, зайнятих на укладці, розкріпленні та обробці рейкового шляху, а також монтажі контактної рейки при будівництві метрополітену.

1.1.2. Примірна інструкція повинна знаходитись на дільниці в доступному місці.

1.2.Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До зазначених робіт припускають особи, які досягли 18-літнього віку, пройшли медичний огляд, навчання і перевірку знань з питань охорони праці -один раз на рік, безпечних методів і прийомів виконання робіт, двотижневе стажування, здали по установленій формі іспити.

1.2.2. Робітник, що приймається на роботу повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями по охороні праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.3. Отримавши вступний інструктаж, робітник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.4. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу робітник повинен одержати первинний інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.5. Допуск робітника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 15 змін і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.6. Робітник повинен не рідше одного разу в три місяця проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.7. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на ЗО календарних днів робітник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці

1.2.8. По закінченні первинного, повторного, позапланового інструктажу, робітник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.9. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що виходить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) робітник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, що дозволяє виконання робіт.

1.2.10. Після кожного виду інструктажу робітник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.11. У випадку незадовільних знань з питань охорони праці робітник до роботи не допускаєтьсяться і повинен пройти повторне навчання протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

1.2.12. Навчання робочого безпечним методам і прийомам роботи, прийомам надання першої допомоги при несчасних випадках повинно бути зроблене в термін, що не перевищує місяця з дня оформлення на роботу. У період навчання знову

прийняті робочі можуть допускатись до робіт тільки під спостереженням відповідального за навчання бригадира або ланкового. Робота в цей період у діючому метрополітені та в умовах підвищеній небезпеки не допускаєтьсяться.

1.2.13. Після закінчення терміна навчання кожний робітник повинен здати іспити із знань безпечних прийомів роботи і прийомів надання першої допомоги при нещасних випадках. Іспити проводяться комісією при будівельно-монтажній організації.

1.2.14. В подальшому кожний робітник щорічно проходить перевірку знань безпечних методів роботи із затвердженої програми.

1.2.15. Всі працюючі під землею повинні бути ознайомлені з розташуванням виходів із підземних виробок на поверхню. Ознайомлення повинно провадити періодично через кожні шість місяців, а також при зміні розташування виходів, з оформленням у журналі.

1.2.16. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Робітник зобов'язаний:

а) дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, які передбачені колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю або здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу

в) до початку виконання будь-яких робіт робітник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

1.3.2. Порушення робітником трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.3.3. В організаціях, що ведуть підземні роботи, організується позміний облік осіб, що спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

Робітник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття із шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.4. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

1.3.5. Якщо по даному виду робіт є додаткові заходи щодо охорони праці, зазначені в ПВР або розроблені разом із генпідрядчиком і субпідрядником, робітники повинні бути ознайомлені з ними під розписку і проінструктовані про порядок їх дотримання.

Робітники, які входять до складу комплексних бригад, повинні одержати інструктаж з питань охорони праці по всіх видах робіт, які виконуються бригадою.

1.3.6. Прохід в тунель дозволяється тільки у визначених місцях, зазначених керівником робіт.

1.3.7. При спуску або підйомі шахтним клітьовим людським або вантажо-людською підіймальною установкою необхідно підкорятися вимогам рукоятчика або стоволового; посадка і висадка людей допускається тільки після повного опускання кліті на посадкові кулачки і відкриття запобіжної решітки рукоятчиком або стволовим, а також при закритих лядах.

1.3.8. Спуск у тунелі, на станції та у виробки при мілкому закладенні проводиться по східцях із проміжними площадками. У цих випадках не спускатися по сходинках одного маршу сходів відразу двом робітником. Робочі, що мають із собою інструмент, повинні спускатися першими, а підніматися останніми. Інструмент повинен бути закріплений від самочинного падіння.

1.3.9. Особливу обережність слід проявляти при проході на ділянках, де підвішені і знаходяться під напругою контактні проводи електровозної відкатки. Про наявність напруги в контактних проводах сигналізують світлові написи: «Тролей під напругою». Для уникнення нещасних випадків, у цих місцях не слід переносити на плечах довгомірні предмети.

1.3.10. При пересуванні по тунелях, де є електровозна відкатка або рух мотовозів, попереду і позаду групи, що йде, повинні знаходитися досвідчені робочі, які спостерігають за рухом електровозів, мотовозів і своєчасно подають сигнали про їх наближення. Пропускати рухомі одиниці потрібно стоячи спиною до тунельної обробки. Не рухатись паралельно із рухомим складом.

1.3.11. Не переміщати людей на всіх видах транспорту, крім спеціально пристосованого для ціх цілей.

1.3.12. Посадка і висадка дозволяється тільки при повній зупинці вагона. Під час руху не висуватися за габарити вагона.

1.3.13. Не перевозити в однім вагоні людей і вибухові, їдкі та інші небезпечні для оточуючих матеріали.

1.3.14. Виконання робіт на відстані менше 2 м від контактного проводу допускається тільки після зняття з нього напруги.

1.3.15. В тунелях і підземних виробках не провадити роботи в безпосередній близькості від кабелів, механізмів і проводів, що знаходяться під напругою. Дозволяється працювати тільки після зняття напруги. Коли зняття напруги можливе, робітникам повинні бути вказані всі кабелі, проводи і механізми, що залишаються під напругою, на яких вивішуються плакати: «Під напругою -небезпечно для життя» і проводиться інструктаж про обережність при наближенні до них. При роботі із драбинами не приставляти їх до кабелів і проводів, навіть у тих випадках, коли з них знята напруга.

1.3.16. Щоб уникнути нещасних випадків не проходити під прорізами і свердловинами. Місця для безпечного проходу людей повинні бути позначені і відповідно огороджені.

1.3.17. Мінімальний склад ланки при виконанні робіт у підземних умовах - 2 особи, одна з них призначається старшою.

1.3.18. Пересування людей по транспортному відділенню похилих виробок дозволяється тільки під час зупинки підйому і тільки при закритих бар'єрах.

1.3.19. Отвори в перекриттях повинні бути закриті суцільним настилом або мати огородження висотою не менше 1 м із бортовою дошкою висотою не менше 15 см по всьому периметру огородження.

1.3.20. При проведенні робіт в два яруси (по вертикалі) робочі місця повинні бути обладнані помостами, сітками, козирками, бильцями і т.п. відповідно до ПВР.

1.3.21. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, які визначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.3.22. Особи, які пов'язані з роботою на електроустановках або з електроінструментами, повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче II.

1.4. У процесі роботи на робітників, зайнятих на укладці, розкріпленні та обробці шляхів широкої колії, а також монтажі та обробці контактної рейки при будівництві метрополітену можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- машини і механізми, що рухаються;

- підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- роботи на висоті;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- гірничі породи, що обвалюються;

- підвищена напруга електричного поля.

1.5. Робітники, при виконанні робіт, повинні використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83:

а) костюм бавовняний, костюм брезентовий;

б) білизна натільна;

в) чоботи гумові, черевики шкіряні;

г) рукавиці брезентові;

д) діелектричні рукавички і килим;