тобто при цементно-піщаній штукатурці завтовшки 30 мм кількість термодестругованого пінополістиролу перевищує нормативне значення АДУ. Вимагається збільшення товщини штукатурки, або скорочення часу евакуації до 15 хв, або знизити об'ємну вагу пінополістиролу до 20 кг/м3.

П3.2 Проектування будинку в складних умовах будівництва

Розроблено проект 3-х поверхового будинку, надземна частина якого вирішена в конструкціях системи "Пластбау", а підземна - у вигляді системи перехресних стін, виконаних з монолітного залізобетону. В розрахунках згинними та зсувними жорсткостями надземної частини будинку знехтуємо.

План стін, поперечний переріз будинку та розрахункові навантаження на рівні низу фундаментів наведені на рисунку П2.

Вибір варіанту підземної частини для будинку на підроблюваній території. Характеристики ґрунтової частини основи: очікуваний максимальний нахил земної поверхні ін = 0,0035; крен будинку внаслідок неоднорідності ґрунту іс = 0; розрахункова висота уступу в основі h = 8 см; лінії уступів проходять перпендикулярно несучим стінам підземної частини будинку; відносні горизонтальні деформації e = 0,005; середнє осідання будинку s = 2,6 см; граничний опір ґрунтової основи Rпp = 0,415 МПа; коефіцієнт тертя по шву ковзання f = 0,15; об'ємна маса ґрунтової основи g = 1,7 т/м3; кут внутрішнього тертя j = 15°; питоме зчеплення с = 0,02 МПа; модуль деформації Е = 15 МПа.

Проектом передбачено три варіанти фундаментів (табл. П12), для яких середній тиск під підошвою фундаменту р = 0,21 МПа.

ДБН В.2.6-6-95 С.81

Таблиця П11


№№


Найменування продуктів

термодеструкції

Маса продуктів в мг ´ 10 –3для конструкцій при Тсл°С та К

Стіни (А -30,79 м2)

Перекриття (А-16,8 м2)

Перегородки (А-11,55м2)

100

1

200

1

300

1

Загальна

маса

100

0,76

200

1

300

1

Загальна

маса

100

1

200

1

300

1

Загальна

маса

1

Бензол

СЛ

92

110

203

СЛ

50

60

110

СЛ

34

41

76

2

Толуол

СЛ

1385

1022

2407

СЛ

755

557

1313

СЛ

519

383

903

3

Ксилол

-

5099

3288

8387

-

2782

1794

4576

-

1912

1233

3146

4

Пропилбензол та його ізомери

-

1084

665

1749

-

591

362

954

-

406

249

656

5

Стирол

704

2549

1674

4928

292

1391

913

2597

264

956

628

1848

6

Метилстирол

-

562

603

1165

-

306

329

635

-

210

226

437

7

Первинні спирти

-

200

197

397

-

109

107

217

-

75

73

149

8

Вторинні спирти, ефіри

-

1465

529

1995

-

799

288

1088

-

549

198

748

9

Третинні спирти

-

441

381

823

-

240

208

449

-

165

143

308

10

Ацетон

677

622

751

2050

280

339

409

1030

254

233

281

769

11

Парафіни

11163

1907

886

13957

4629

1040

483

6153

4187

715

332

5235

12

Олефіни + нафтени, С29

7803

3171

1453

12428

3235

1730

792

5759

2927

1189

545

4662

13

Дієни, С38

6692

1626

726

15585

2775

887

396

4058

2510

609

272

3393

Всього

66079

28945

22334


ДБН В.2.6-6-95 С.82
Рисунок П2 - План стін підвалу. Розрахункові навантаження (кн/м).

ДБН В.2.6-6-95 С.83

Таблиця П12

Узагальнені зусилля

Числові значення узагальнених зусиль для варіантів

1

2

3

[Mоп], [Mов] (кн м)

20200

15500

12300

[Qоп], [Qов] (кн)

5002

4383

2715


Крім того при виборі варіанту користуємось наведеними в складі проекту графіками залежності відносного нахилу будинку та зусиль від відносної висоти уступу (i/s - f(h/s) (рисунок П3), (рисунок П4) та (рисунок П5), та відстанню між рівнодійними сил, викликаних горизонтальними деформаціями основи е = 2,55 м.

Обчислюємо параметри:

Далі з графіка П3 iy/s = 0,23, звідки іу = 0,23 ´ 0,026 = 0,006.

Для випадку ін+ іс= 0,0035 (0,0035 ³ 0,25 ´ 0,006) маємо:

і = 0,8 ( 0,0035 + 0 + 0,006) = 0,0076 < 0,008.

Отже, застосування вирівнюючих пристроїв не вимагається.

За графіками рисунків П4, П5 визначаємо:

;

; (графік не наведений).

У відповідності з п.2.4.2.22 даних норм, визначаємо Т = 3413,4 кН. При одночасному досягненні максимальних значень вертикальних (h = 8 см) та горизонтальних (e = 5 мм/м) деформацій підроблюваної основи, підземна частина будинку повинна сприймати узагальнений згинний момент:

.

У відповідності з п. 2.4.2.33 даних норм та табл. П12 виконуємо порівняння несучої здатності запроектованих варіантів з одержаними значеннями узагальнених зусиль. Для умов будівництва, що розглядаються, підземну частину будинку слід приймати за варіантом №2 з допустимими узагальненими зусиллями:

оп] = [Мов] = 15500 кН м > 15232 кН м

[Qоп] = [Qов] = 4383 кН > 3428 кН.

Приклад розрахунку будинку на вплив вертикальних та горизонтальних деформацій основи на просадних ґрунтах. Розміри, конфігурація будинку в плані, навантаження на фундаменти, прийняті як в попередньому прикладі. Жорсткісні характеристики залізобетонних стін підземної частини визначиться наступним чином.

Згинна жорсткість залізобетонних елементів на ділянках без тріщин визначається за ф.195, ф.228 "Руководства по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях", ч. 11, "Промышленные и гражданские здания" (М., 1986 г.),

[ЕI]пр = 0,85 Eб Іпр kп/c,

де 0,85 - коефіцієнт умов роботи бетону табл.15 СНіП 2.03.01-84;

Еб = 27-103 МПа - початковий модуль пружності для бетону кл. В20 табл. 18 СНіП 2.03.01-84;

kп = 0,85 - коефіцієнт, що враховує вплив короткочасної повзучості бетону, п.2.24 СНіП 2.03.01-84;

с = 2 - коефіцієнт, що враховує вплив тривалої повзучості бетону табл. 34 СНіП 2.03.01-84;

Іпр - момент інерції приведеного перерізу (з урахуванням арматури) відносно його центра ваги.

Для сильно армованих елементів Іпр = 1,15 Iб;

Іб - момент інерції перерізу бетону відносно його центра ваги.

Для внутрішніх стін цоколю на ділянках без отворів визначається жорсткість при згині наступним чином (рисунок П6,а).

Площа перерізу бетону:

f1 = 0,3 × 2,45 = 0,885 м2;

F2= 0,5 × 0,4 = 0,2 м2;

Fб = 0, 885 + 0,2 = 1,085м2.ДБН В.2.6-6-95 С.84Рисунок П3 – Залежність відносного нахилу Рисунок П4 - Залежність Рисунок П5 - Залежність

будинку від відносної висоти уступу. від та . та від та .ДБН В.2.6-6-95 С.85

Статичний момент відносно низу фундаменту:

S1 = F1 × a1 = 0,885 × 1,475 = 1,32 м3;

S2 = F2 × a2 = 0,2 × 0,2 = 0,04 м3;

S= 1,32 + 0,04= 1,36м3.

Відстань від низу фундаменту до центра ваги перерізу:

Момент інерції бетонного перерізу:

;

Іпр = 1,15 Iб = 1,15 × 0,9095 = 1,045 м4 ;

[ЕІ]пр = 0,85 × 27×103 × 1,045 × 0,85/2 = 10,2 ×103 МПа м4.

Зсувна жорсткість визначається у відповідності з п. 2.16 СНіП 2.03.01-84

GF = 0,4ЕбFб = 0,4 × 27 ×103 ×1,085 = 11,7 × 103 МПа м2.

Аналогічно визначаються жорсткісні характеристики зовнішніх стін та внутрішніх стін, ослаблених отворами (рисунок П6 б, в).

Будинок будується на просадній товщі потужністю Н = 26,7 м. Для захисту будинку від просадних деформацій під фундаменти влаштовується двохшарова ущільнена ґрунтова подушка завтовшки hущ = 2,5м. Просадні ґрунти нижче ущільненої подушки - однорідні суглинки. Розрахунковий тиск на основу з ущільненого ґрунту визначається за ф. (31) даних норм.

Середня осадка будинку на незамоченій основі склала sф = 0,015 м (визначається розрахунком за ф. (42) даних норм).

Стискувана товща Нc = 3,25 м.

Розрахунок осідання за ф. 122 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)", (Москва, 1986 р.) при підсумовуванні по всій просадній товщі, де не усунено просадочності (величина просадної товщі мінус глибина закладення фундаментів та мінус товщина ущільненого шару - для даного прикладу Hs1,g = 26,7 - 2,0 - 2,5 = 22,2 м) дав розрахункове значення можливого осідання Ss1,g = 0,2 м. Осідання, викликане тиском фундаментів, усунено за рахунок влаштування ущільненої подушки.

При замочуванні з підвалу через ущільнену подушку на площі bw>Hs1,g (ф.129 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)", (Москва, 1986 р.) розрахункове осідання складає s's1,g = Ss1,g = 0,2 м. Розрахункова довжина криволінійної ділянки осідання ґрунту від власної ваги визначається за ф. (37):

r = H' s1,g (0,5 + mb tgb) = 22,2 × 1,35 = 30 м.

Значення (0,5 + mb tgb) = 1,35 × прийнято за табл. 14.

Критичні параметри просадної воронки, при яких в будинку виникають найбільші розрахункові зусилля, визначаються за п.2.5.3.8. даних норм:

при

.

Середня жорсткість основи СII в межах зони зволоження обчисляється за ф. (34).

Середній коефіцієнт зниження жорсткості основи mcII визначається в залежності від розрахункової довжини криволінійної ділянки осідання ґрунту від власної ваги r, напівдовжини будинку L/2 та степеня змінності стискування основи (aII за ф. (35), (36).

Для його визначення за ф. (38), (39), обчисляємо:


ДБН В.2.6-6-95 С.86


а - внутрішня стіна; б - внутрішня стіна з отвором; в - зовнішня стіна.


Рисунок П6 - Конструкція підземної частини будинку.

a - замочування в торці, зміщення основи, епюра жорсткості основи; б - замочування в середині, зміщення основи, епюра жорсткості основи.

СII = mcII× С; mcIІ = 0,339.

Рисунок П7 - Розрахункові схеми зміщення основи під будинком.

ДБН В.2.6-6-95 С.87

при

Розрахункові схеми переміщення основи під будинком та умовні епюри жорсткості основи при замочуванні в торці та в середині наведені на рисунку П7.

Після розв'язання контактної задачі з урахуванням одержаних даних, розрахункові зусилля М та Q порівнюються з граничними значеннями для вибраного в попередньому прикладі варіанту.

На горизонтальні деформації виконуємо розрахунок стрічкового фундаменту по осі Д (див. рисунок ПІ), виходячи з наступних умов:

максимальне осідання від власної ваги ґрунту S s1,g = 0,5 м;

розрахункова довжина криволінійної ділянки осідання ґрунту r = 36,5 м;

горизонтальний коефіцієнт жорсткості основи, визначений з урахуванням його пониження при зволоженні С = 83, 66 тс/м2;

відносна горизонтальна деформація:

;

максимальне значення горизонтальної деформації поверхні ґрунту:

Us1= 0,5 e r = 0,5 × 0,006 × 36,5 = 0,11 м;

;

z = 0,94 - з розв'язаного рівняння (49).

Зусилля Nт, викликане силами тертя ґрунту, що зсувається по підошві фундаменту, визначається за формулою (51):

.

Довжина розрахункової ділянки lт за ф. (53):

lт = 18,9[1/4(l,92-2× 0,942)+(1 + 0,94-1,9)]= 8,9м.

Так, як кількість поперечних стін на розрахунковій ділянці дорівнює двом,

Nтп= 2Nтпi=2× 19,38т = 387,6 кН

Сумарне поздовжнє зусилля:

N = nt + Nтп + Nб + Nд = 226 + 387,6 + 1,5 + 10,0 = 625,1 кН.

ДБН В.2.6-6-95 С.88

ЗМІСТ