го самоврядування;

в) основних розрахункових показникiв для подальшого розробле-

ння генерального плану (чисельностi населення, житлової

забезпеченостi тощо);

г) перелiку необхiдних дослiджень i проектних розробок;

д) органiзацiйних, управлiнських, проектних, iнженерно-технi-

чних, а також природоохоронних i санiтарно-гiгiєнiчних

планувальних заходiв щодо забезпечення запропонованого

мiстобудiвного розвитку.

З ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МIСТА, СЕЛИЩА

3.1 Генеральний план складається з аналiтичної частини, об-

грунтувань i пропозицiй.

Аналiтична частина генерального плану мiстить комплексну оцi-

нку сучасного стану територiї населеного пункту i актуальних проб-

лем його мiстобудiвного розвитку.

ДБН Б.1-3-97 С.6

Задачами обгрунтувань та пропозицiй генерального плану є:

- конкретизацiя державної полiтики i рiшень з планування те-

риторiї державних органiв влади вiдповiдно до мiсцевих

умов;

- конкретизацiя принципових рiшень проектiв районного плану-

вання вiдповiдно до мiсцевих умов та державних i громад-

ських iнтересiв;

- забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя насе-

лення;

- прогнозування потреб у територiях для розмiщення житла,

громадського обслуговування, виробництва, рекреацiйних та

оздоровчих установ, транспорту i комунiкацiй, iнженерного

обладнання, озеленення i благоустрою, комунального госпо-

дарства, забезпечення охорони навколишнього середовища i

культурної спадщини та визначення засобiв задоволення цих

потреб;

- визначення територiй спiльних iнтересiв територiальних гро-

мад, у т.ч. резервних територiй для розвитку населеного

пункту;

- обгрунтування та визначення межi населеного пункту;

- формування ефективної планувальної структури населеного пу-

нкту;

- визначення прiоритетних та допустимих видiв використання i

забудови територiї та їх взаєморозмiщення;

- встановлення обмежень на певнi види використання територiї

згiдно з вимогами законодавства, будiвельних, санiтарних,

екологiчних та iнших державних норм;

- визначення принципiв органiзацiї вулично-дорожньої мережi,

системи транспорту, джерел водо- та енергопостачання,

принципiв каналiзування, санiтарної очистки, iнженерної

пiдготовки територiї та iнших питань;

- визначення територiй прiоритетного розвитку на першу чергу

реалiзацiї генерального плану.

3.2 Пропозицiї генерального плану розробляються на довгостро-

ковий перiод планувального розвитку населеного пункту - 15-20 ро-

кiв (розрахунковий перiод генерального плану). Його тривалiсть

уточнюється залежно вiд конкретних мiстобудiвних умов в концепцiї

розвитку населеного пункту. Технiко-економiчнi розрахунки генера-

льного плану виконуються на цей перiод, а також на першу чергу

його реалiзацiї (до 5 рокiв). В розрахунковому перiодi можуть бути

видiленi iншi етапи.

Технiко-економiчнi розрахунки генерального плану є

орiєнтовними.

Для визначення перспектив формування населеного пункту у ге-

неральному планi наводиться стислий прогноз мiстобудiвного розвит-

ку на вiддалений час (за межами розрахункового перiоду).

ДБН Б.1-3-97 С.7

3.3 При розробленнi генерального плану використовуються такi

затвердженi документи:

- схеми планування територiї України, Автономної Республiки

Крим, областей, адмiнiстративних районiв та їх груп;

- концепцiя розвитку населеного пункту;

- програми розвитку видiв економiчної дiяльностi, прогнози

розвитку регiону i населеного пункту (соцiально-економiчнi,

демографiчнi, екологiчнi та iншi);

- документацiя з планування територiї населеного пункту, його

окремих районiв, зон i територiй;

- iнформацiя мiстобудiвного та iнших кадастрiв, банкiв даних;

- спецiалiзованi схеми, проекти i програми розвитку iнфрас-

труктури населеного пункту та її елементiв, забезпечення

безпеки та органiзацiї дорожнього руху, охорони навколиш-

нього середовища та здоров'я населення, збереження пам'я-

ток iсторiї i культури та iншi матерiали.

3.4 Генеральний план включає текстовi та графiчнi матерiали.

До текстових матерiалiв вiдносяться:

а) книга генерального плану;

б) брошура з основними положеннями генерального плану.

Графiчними матерiалами є плани i карти аналiтичного i проек-

тного змiсту, виконаннi у встановленому масштабi.

Текстовi та графiчнi матерiали за домовленiстю з замовником

можуть виконуватися з застосуванням комп'ютерної технологiї,

3.5 Виклад iнформацiї в книзi генерального плану повинен бути

стислим. У вступi наводяться вiдомостi про органiзацiї, якi є за-

мовником та розробником генерального плану та його окремих роздi-

лiв, джерела вихiдних даних, топогеодезичну основу.

3.5.1 В аналiтичнiй частинi наводиться проблемно орiєнтована

iнформацiя про сучасний стан мiстобудiвного розвитку населеного

пункту та використання його територiї.

Вона мiстить такi данi:

а) природно-клiматичнi та iнженерно-будiвельнi характеристики

територiї, данi про воднi, рекреацiйнi, мiнеральнi та

iншi ресурси, якi мають суттєве значення для розвитку

населеного пункту;

б) економiко-географiчнi та соцiально-демографiчнi передумови

розвитку, функцiонально-планувальнi зв'язки з iншими

населеними пунктами, адмiнiстративний статус населеного

пункту, його iсторико-культурна спадщина;

ДБН Б.1-3-97 С.8

в) вiдомостi про стан навколишнього природного середовища

(характеристики ареалiв та джерел забруднення, розмiщення

санiтарнозахисних зон, зон охорони курортiв, наявнiсть i

розмiщення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

водойм i водотокiв в межах населеного пункту тощо);

г) вiдомостi про стан здоров'я населення (аналiз демографiч-

них показникiв та захворюваностi населення за даними дер-

жавної статистичної звiтностi та спецiальних наукових

дослiджень щодо впливу стану навколишнього природного

середовища на здоров'я населення), повнота виконання

санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

д) оцiнку ефективностi використання земель населеного пункту

(щiльнiсть та характер забудови, розвиток планувальної

структури, наявнiсть територiальних ресурсiв) та можли-

востей мiстобудiвного освоєння територiй, прилеглих до

населеного пункту (придатнiсть для житлово-цивiльного

та iншого будiвництва, потенцiйна сельбищна мiсткiсть,

оцiночнi данi, вiдомостi про основних землевласникiв

та користувачiв);

е) вiдомостi про стан забудови та громадського обслуговуван-

ня;

ж) вiдомостi про структуру, обсяги житлового фонду та житлову

забезпеченiсть;

з) вiдомость про зайнятiсть та прибутки населення, розвиток

господарського комплексу;

и) характеристику iнженерно-транспортної iнфраструктури на-

селеного пункту, класифiкацiю магiстральних вулиць,

дорiг та їх перетинiв, щiльнiсть вулично-дорожньої мережi

(з видiленням цього показника для кожної категорiї магiст-

ральних вулиць окремо).

Наводиться комплексна оцiнка планувальних обмежень, що мають

суттєвий вплив на планування рiзних видiв використання територiй.

На пiдставi аналiзу сучасного стану населеного пункту,

реалiзацiї попереднього генерального плану дається оцiнка конфлiк-

тних ситуацiй та кризових явищ мiстобудiвного розвитку населеного

пункту.

Для значних та найзначнiших мiст iнформацiя подається по еле-

ментах планувальної структури та населеному пункту в цiлому.

3.5.2 В обгрунтуваннях та пропозицiях генерального плану мiс-

тяться:

а) соцiально-демографiчна характеристика населення;

б) прiоритетнi види економiчної дiяльностi в населеному пун-

ктi, виходячи з вимог сприяння зростанню кiлькостi робочих

мiсць та врахування ресурсних обмежень, мiсцевих i регiо-

нальних умов, державних та галузевих програм;

ДБН Б.1-3-97 С.9

в) загальнi обсяги житлового-будiвництва та будiвництва

об'єктiв громадського обслуговування, розрахунок потреби

у територiях будiвництва об'єктiв обслуговування;

г) характеристика майданчикiв для розмiщення нового житлового

будiвництва на вiльних територiях в межах та за межами

населеного пункту, а також в районах реконструкцiї за

мiсткiстю, поверховiстю та щiльнiстю забудови;

д) зведенi данi про потреби в територiях пiд усi види будiв-

ництва;

е) еколого-мiстобудiвна характеристика запланованого мiстобу-

дiвного розвитку та планувальнi заходи щодо забезпечення

санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення

(визначення санiтарно-захисних зон з урахуванням прогре-

сивних технологiй, екологiчно безпечних пiдприємств, вине-

сення з санiтарно-захисних зон житлового фонду або закриття

пiдприємств тощо);

ж) еколого-мiстобудiвна характеристика запланованого терито-

рiального розвитку населеного пункту з врахуванням вар-

тостi земель або майнових комплексiв на прилеглих терито-

рiях, компенсацiйних та iнших витрат, пов'язаних iз

змiною функцiонального використання або включенням до

мiської межi;

з) пропозицiї щодо змiни межi населеного пункту, а також ре-

зервування примiських територiй для подальшого розвитку

населеного пункту, видiленню примiської зони як територiї

спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних громад;

й) прогнозна площа населеного пункту та основних функцiональ-

них зон;

к) функцiональне зонування територiї i вдосконалення архiтек-

турно-планувальної структури;

л) пропозицiї щодо формування архiтектурно-просторової

композицiї, розмiщення архiтектурних ансамблiв;

м) головнi напрямки розвитку соцiальної сфери по основних ви-

дах обслуговування (за гарантованими державою мiнiмальними

нормативами забезпеченостi, що встановлюються Кабiнетом

Мiнiстрiв України);

н) розрахунок площi територiй зелених насаджень загального

користування та спецiального призначення, необхiдної за

дiючими нормами;

о) класифiкацiя магiстральних вулиць, дорiг та їх перетинiв,

визначення напрямкiв будiвництва (реконструкцiї) магiс-

тральних вулиць, щiльнiсть вулично-дорожньої мережi

(з видiленням цього показника для кожної категорiї ма-

гiстральних вулиць окремо);

п) характеристика розрахункової провiзної спроможностi i

органiзацiї системи мiського транспорту за видами та данi

про розвиток зовнiшнього транспорту;

ДБН Б.1-3-97 С.10

р) характеристика iнженерного обладнання за видами (водопос-

тачання, водовiдведення, газо-, електро-, теплопостачання)

та принципи їх розвитку з урахуванням випереджаючих темпiв

їх будiвництва по вiдношенню до житлової забудови;

с) iнженернi та екологiчнi заходи щодо освоєння територiй, у

т.ч. примiських, пiд забудову або iншi види використання;

т) розрахунок кiлькостi пожежних депо та обсязiв їх першочер-

гового будiвництва;

у) данi про обсяги побутових та промислових вiдходiв, об'єкти

їх утилiзацiї, а також скотомогильники;

ф) межi територiї прiоритетного розвитку на етапi першої чер-

ги реалiзацiї генерального плану;

х) проектнi, органiзацiйнi та iнженерно-технiчнi заходи з по-

лiпшення екологiчного стану територiй (у тому числi

примiських), пiдготовки їх пiд забудову;

ц) заходи щодо реалiзацiї положень генерального плану, у т.ч.

перелiк необхiдних рiшень мiсцевих органiв самоврядування,

наукових, проектних, вишукувальних робiт, обгрунтування

одержання дотацiй та субвенцiй з державного, обласного,

районного бюджетiв та залучення iнших джерел iнвестування.

3.5.3 Книга завершується вартiсною оцiнкою основних заходiв з

реалiзацiї генерального плану (першої черги будiвництва), в тому

числi компенсацiйних та iнших витрат, пов'язаних з включенням те-

риторiй до меж населеного пункту та їх новим функцiональним приз-

наченням (за цiнами на рiк розроблення генерального плану), по-

казниками характеристики населення, сучасного та прогнозного вико-

ристання територiї населеного пункту.

3.6 Усi текстовi матерiали генерального плану подаються у си-

стематизованому та стислому викладеннi з використанням табличних

форм. До книги додаються завдання на розроблення, документи роз-

гляду генерального плану.

За спецiальним завданням розробляється окремий роздiл щодо

прогнозування та запобiгання можливим надзвичайним ситуацiям при-

родного чи антропогенного характеру на територiях забудови, у тому

числi визначення територiї для тимчасового вiдселення на випадок

надзвичайних ситуацiй, аварiй або стихiйного лиха.

Розробляється спецiальний роздiл з цивiльної оборони населен-

ня за спецiальним завданням мiсцевих органiв цивiльної оборони у

вiдповiдностi з "Инструкцией о составе, порядке разработки, согла-

сования и утверждения раздела иженерно-технических мероприятий

гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки, проек-

тах планировки и застройки городов, поселков, сельских населенных

пунктов" ВСН ГО 38-83.

3.7 Основнi пропозицiї генерального плану, якi подаються на

затвердження, оформляються у виглядi брошури зi стислим викладенням

таких питань:

а) територiальний розвиток населеного пункту для розселення

прогнозованої чисельностi населення;

ДБН Б.1-3-97 С.11

б) змiна меж населеного пункту;

в) майданчики розмiщення будiвництва на примiських територi-

ях;

г) територiї спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних

громад, у т.ч. резервнi територiї для розвитку населеного

пункту;

д) планувальна структура, функцiональне зонування;

е) територiї прiоритетного розвитку на першу чергу реалiзацiї

генерального плану;