хнiчного переоснащення пiдприємств. будинкiв i споруд усiх галузей

народного господарства України.

8.2. Вартiсть будiвництва визначається згiдно з порядком виз-

начення вартостi будiвництва, ще здiйснюється на територiї

України.

ДБН А.2.2-3-97 С. 9


9. ПОГОДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА

ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ


9.1. Розроблена проектна документацiя пiдлягає погодженню:


а) ТЕО iнвестицiй, ЕП:

- з мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури - вiднос-

но розмiщення, рацiонального використання намiченої для вiд-

ведення територiї, вiдповiдностi передбачених проектом рiшень

вимогам архiтектурно-планувального завдання, чиннiй мiстобу-

дiвнiй документацiї;

- з органами мiсцевого самоврядування - вiдносно розмiщення,

можливостi використання наявних джерел постачання, iнженер-

них комунiкацiй, умов їх розвитку (як етап пiдготовки отри-

мання офiцiйних технiчних умов при пiдготовцi комплексу ви-

хiдних даних для розроблення П та РД);

- з уповноваженими установами органiв мiсцевого самоврядуван-

ня - вiдносно використання трудових ресурсiв (при створеннi

нових робочих мiсць на виробничих об'єктах).

б) Проекти, робочi проекти:

- з мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури - з пи-

тань, зазначених у пiдпунктi "а" при розробленнi проекту чи

робочого проекту без попереднього розроблення ЕП та ТЕО

iнвестицiй, або за умови додаткового погодження, визначеного

при погодженнi попередньої розробки у вiдповiдному документi;

- з органами мiсцевого самоврядування, що видавали технiчнi

умови на пiдключення до джерел постачання чи iнженерних ко-

мунiкацiй.


9.2. За наявностi особливих умов розташування об'єкту (iстори-

чнi зони мiст, зсувонебезпечнi територiї, та iн.) необхiдно за вка-

зiвкою органiв мiстобудування та архiтектури погодити проектну до-

кументацiю з вiдповiдними органiзацiями.

9.3. Проектна документацiя, розроблена згiдно з державними но-

рмативними документами, засвiдчена вiдповiдним записом головного

архiтектора (iнженера) проекту, не пiдлягає погодженню з органами

державного нагляду, за винятком випадкiв, передбачених законодав-

ством України.

При вiдсутностi норм та правил на проектування прийнятi проек-

тнi рiшення необхiдно погоджувати з вiдповiдними органами державно-

го нагляду.

Документацiя, яку виконано з обгрунтованими вiдхиленнями вiд

чинних державних нормативних документiв, пiдлягає погодженню в час-

тинi цих вiдхилень з вiдповiдними органами державного нагляду,

9.4. Проектувальник несе вiдповiдальнiсть за якiсть проектних

рiшень та додержання чинних нормативних документiв i законодав-

чих актiв.

9.5. За передачу у виробництво проектної документацiї, що не

вiдповiдає обов'язковим вимогам нормативних документiв, замовник

несе вiдповiдальнiсть згiдно чинному законодавству.

9.6. У випадках, коли у проектнiй документацiї на реконструк-

цiю не передбачаються змiнi мiстобудiвних умов, фасадiв будинку,

умов транспортних зв'язкiв, iнженерного забезпечення, вимог щодо

охорони навколишнього природного середовища, а також не порушуються

вимоги чинних нормативних документiв по проектуванню, погодження

проектної документацiї не проводиться, а експертиза проводиться

згiдно з чинними нормативними актами. З органами мiстобудування та

архiтектури необхiдне погодження у разi:

- змiни колiрного рiшення фасадiв будинкiв;


ДБН А.2.2-3-97 С.10


- змiни архiтектурних рiшень, якi впливають на характер навко-

лишньої забудови, який складався ранiше;

- змiни конструктивних рiшень, якi можуть викликати небезпечнi

ситуацiї в майбутньому при змiнi умов експлуатацiї.

9.7. ТЕО iнвестицiй, iнша проектна документацiя на проектуван-

ня нових промислових пiдприємств (будинкiв, споруд) незалежно вiд

пiдпорядкування i форм власностi при виборi майданчика для будiвни-

цтва пiдлягає погодженню з територiальною проектною органiзацiєю.

9.8. Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержав-

ного значення, а також будiвництво на дiлянках їх залягання, не

пов'язане з видобутком корисних копалин, допускається за погоджен-

ням з вiдповiдними територiальними геологiчними пiдприємствами та

органами державного гiрничого контролю.

9.9. Ескiзний проект, ТЕО iнвестицiй, проект або робочий про-

ект не пiдлягають погодженню з пiдрядником, якщо це не передбачено

завданням на проектування.

9.10. Робоча документацiя, виконана у вiдповiдностi з затвер-

дженою стадiєю, погодженню не пiдлягає, крiм iнженерних мереж, якi

погоджуються з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.

9.11. Погодження проектних рiшень органами державного нагляду

i iнженерними службами здiйснюються в однiй iнстанцiї зазначеного

органу у термiн до 10 днiв, в органах мiстобудування та архiтектури

- у термiн до 15 днiв, якщо законодавчими та iншими нормативними

актами не передбаченi iншi строки.

9.12. Проектна документацiя (ЕП, ТЕО iнвестицiй, П, РП) до її

затвердження пiдлягає обов'язковiй державнiй експертизi згiдно з

чинним законодавством.

Проектна документацiя, яка не пiдлягає затвердженню, може бути

передана на експертизу тiльки за рiшенням замовника.

9.13. При експертизi iнвестицiйних проектiв служби Укрiнвесте-

кспертизи залучають органи охорони навколишнього природного середо-

вища та ядерної безпеки, органи по контролю за охороною працi, iншi

органи державного нагляду, спецiалiзованi служби органiв мiсцевого

самоврядування, представникiв громадських об'єднань i враховують їх

висновки.

9.14. Iнвестори, якi здiйснюють будiвництво за рахунок власних

коштiв, самостiйно визначають порядок проходження експертизи вiдпо-

вiдних iнвестицiйних проектiв. При цьому обов'язковiй державнiй ек-

спертизi пiдлягає рiвень додержання вимог щодо безпеки для життя i

здоров'я населення, охорони навколишнього середовища та енергозбе-

реження.

9.15. Необхiдно додержуватись наступного порядку внесення змiн

в ескiзнi проекти, ТЕО iнвестицiй, проекти та робочi проекти:

а) вiдповiдно до рiшень мiстобудiвної Ради або органiв мiсто

будування та архiтектури обов'язкове змiнення архiтектурних

рiшень повинно вiдбуватись тiльки в разi порушення нормати-

вних актiв та вимог архiтектурно-планувального завдання на

проектування. Зауваження до архiтектурно-планувальних рi-

шень, що не обумовленi попереднiми вимогами, мають рекомен-

дацiйний характер.

б) вiдповiдно до зауважень експертизи повиннi вноситись змiни,

пов'язанi з порушенням нормативних вимог та тi, по яких за-

мовник та автори проекту не мають обгрунтованих заперечень.

Остаточне рiшення приймає затверджуюча iнстанцiя.


9.16. Подання проектної документацiї на погодження, експертизу

та затвердження є обов'язком замовника i виконується за його раху-

нок. Проектувальник зобов'язаний захищати проектнi рiшення.

9.17. Проектна документацiя (ЕП, ТЕО iнвестицiй, П, РП)

набирає чинностi пiсля її затвердження iнвестором (замовником).

ДБН А.2.2-3-97 С.11


Затвердження фiксується у офiцiйному документi у формi наказу

(розпорядження або рiшення). В документi про затвердження наводять-

ся основнi данi та технiко-економiчнi показники, що наведенi у до-

датку 10 - для житлових будинкiв, 11 - для громадських будинкiв,

12 - для об'єктiв промислового призначення.

У документи про затвердження та протоколи погодження з органа-

ми мiстобудування та архiтектури необхiдно вносити прiзвища ГАПа

або ГIПа, а також авторiв проекту.

9.18. Органiзацiї (служби, пiдроздiли), що виконували експер-

тизу i видавали рекомендацiї, несуть вiдповiдальнiсть за висновки,

на пiдставi яких iнвестор (замовник) приймає своє рiшення про зат-

вердження проектної документацiї.

9.19. Затвердження проектної документацiї iнвестором (замовни-

ком) є фактом прийняття пiд його повну вiдповiдальнiсть рiшень, пере-

дбачених у документацiї, при цьому:

- для всiх iнвесторiв, незалежно вiд форм власностi та харак-

теру джерела iнвестування - перед державою за дотримання

обов'язкових вимог нормативних документiв, порядку погоджен-

ня та експертизи проектної документацiї;

- для iнвесторiв, що використовують державнi бюджетнi та поза-

бюджетнi кошти - перед державою за дотримання вимог держав-

ної iнвестицiйної полiтики з питань рацiонального викорис-

тання фiнансових, матерiально-технiчних та трудових ресур-

сiв. Iнвестори, що використовують власнi кошти, вiдповiдаль-

нiсть за назване несуть перед власниками коштiв, якi викори-

стовують для iнвестицiй.ДБН А.2.2-3-97 С. 12


Додаток 1

(обов'язковий)


ОСНОВНI ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


--------------------------------------------------------------------

: Термiни : Визначення :

:------------------------------------------------------------------:

:Проектнi роботи :Роботи, якi пов'язанi iз створенням проект- :

: :ної документацiї для будiвництва :

:------------------------------------------------------------------:

:Проектна документацiя:Затверджена в установленому порядку сукуп- :

: :нiсть необхiдних документальних матерiалiв :

: :для будiвництва, що вмiщують креслення, ро- :

: :зрахунки, макети, схеми, обгрунтування при- :

: :йнятих рiшень та iнш. :

:------------------------------------------------------------------:

:Лiцензiя :Спецiальний дозвiл на право здiйснення ок- :

: :ремих видiв дiяльностi :

:------------------------------------------------------------------:

:Інвестор :Юридична (фiзична) особа, яка приймає рiше- :

: :ння про вкладення власних, запозичених або :

: :залучених коштiв у формi капiтальних вкла- :

: :день в об'єкти будiвництва. :

:------------------------------------------------------------------:

:Замовник :Iнвестор або його довiрена особа, що укла- :

: :дає договiр (контракт) на проектування та :

: :будiвництво об'єкта, контролює його викона- :

: :ння та здiйснює iншi функцiї на пiдставi :

: :встановлених чинним законодавством :

: :повноважень :

:------------------------------------------------------------------:

:Iнвестицiї :Всi види майнових та iнтелектуальних цiнно- :

: :стей, якi вкладаються в об'єкт пiдприємни- :

: :цької чи iнших видiв дiяльностi :

:------------------------------------------------------------------:

:Недержавнi капiтальнi:Iнвестицiї, що фiнансуються за рахунок кош- :

:вкладення :тiв iнвесторiв з недержавними формами влас- :

: :ностi :

:------------------------------------------------------------------:

:Черга будiвництва :Частина будови, визначена проектом або ро- :

: :бочим проектом, що забезпечує випуск проду- :

: :кцiї або надання послуг :

:------------------------------------------------------------------:

:Тендер :Форма розмiщення замовлення на виконання :

: :будiвництва об'єкта, що передбачає вiдбiр :

: :пiдрядника шляхом оцiнки його пропозицiй i :

: :умов, на яких вiн згоден виконати замовлення:

:----------------------------------------------------------------- :

:Конкурс :Форма розмiщення замовлення на проектуван- :

: :ня з метою вiдбору оптимального проектного :

: :рiшення та проектувальника для даних умов :

--------------------------------------------------------------------
ДБН А.2.2-3-97 С. 13


Додаток 2

(рекомендований)


ОРГАНIЗАЦiЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

ОБ'ЄКТIВ ЦИВIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Таблиця 2.1

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

: Инвестор (замовник) : Замовник. : : Органи :

: : : :містобуду-:

: : : :вання та :

: Проектувальник : Проекту- : Проектувальник :архітекту-:

: : вальник : :ри. :

: : : : Погоджу- :

: : : :вальні ор-:

: : : :ганізациії:

: : : : Замовник :

:------------------------------------------------------------------:

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :

:------------------------------------------------------------------:

:Інвести-:Конкурс на вико-:Укладання :Ескізний :Погодження:

:ційні :нання проектних:договору на:проект :ескізного :

:наміри. :робіт або відбір:розроблення: :проекту :

:Перед- :проектувальника :ескізного : :в частині :

:проектні: :проекту : :містобуді-:

:пророб- :Вихідні дані та : : :вного рі- :

:лення :завдання на : : :шення, :

: :розроблення ес- : : :трас :

: :кізного проекту : : :інженерних:

: : : : :мереж :

: :Умови проведення: :Склад ескізного : :

: :конкурсу викла- : :проекту в "Поло- : :

: :дені у відповід-: :жении об ескизном: :

: :ному положенні : :проекте" : :

: :---------------------------------------------------------:

: : При відсутності ескізного проекту :

--------------------------------------------------------------------

ДБН А.2.2-3-97 С. 14


Продовження таблиці 2.1

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

:Органі- :Замовник :Замовник. Органи: Замовник :Проекту-:

:зації, : :місцевого : :вальник :

:які ма- : :самоврядування. : : :

:ють пра-: :Проектувальник : : :

:во про- : : : : :

:ведення : : : : :

:експер- : : : : :

:тизи : : : : :

:------------------------------------------------------------------:

: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :

:------------------------------------------------------------------: