ми.


3. ЕСКIЗНИЙ ПРОЕКТ


3.1. Ескiзний проект (ЕП) мiстить принциповi рiшення мiстобу-

дiвних, архiтектурних, художнiх, функцiональних, екологiчних вимог,

пiдтверджує принципову можливiсть створення об'єкту, визначає його

вартiсть.

У складi графiчної частини та пояснювальної записки ескiзного

проекту для обгрунтування прийняття архiтектурних рiшень за завдан-

ням на проектування можуть додатково виконуватися iнженерно-технiч-

нi та конструктивнi розробки, схеми iнженерного забезпечення

об'єкту i обгрунтування ефективностi iнвестицiй.

3.2. При розробленнi ескiзного проекту та визначеннi його

складу належить керуватись "Положением об зскизном архитектурном

проекте".

3.3. Ескiзний проект розробляється з додержанням:

- iснуючої мiстобудiвної документацiї, а також архiтектурно-

планувального завдання;

- iнвестицiйних намiрiв;

- вимог охорони навколишнього природного середовища.

3.4. Ескiзний проект пiсля схвалення органами мiстобудування

та архiтектури або затвердження є основою для подальшого розроблен-

ня проектної документацiї.

3.5. Ескiзний проект може розроблятися на замовлення замовника

або на конкурснiй основi. Конкурсна форма проектування передбачає

проведення вiдкритого або закритого конкурсiв. Конкурсне проектува-

ння проводиться згiдно з вимогами положення про архiтектурнi i мiс-

тобудiвнi конкурси.

Переможцям конкурсу надається право на подальше розроблення

наступних стадiй проектування та їх реалiзацiю.
ДБН А.2.2-3-97 С. 5


4. ТЕО IНВЕСТИЦIЙ


4.1. Технiко-економiчне обгрунтування iнвестицiй (ТЕО iнвести-

цiй) обгрунтовує необхiднiсть i доцiльнiсть будiвництва i

реконструкцiї промислових об'єктiв, їх технiчну здiйсненнiсть та

ефективнiсть iнвестицiй.

В ТЕО iнвестицiй повиннi розглядатися рiшення щодо розмiщення,

потужностi об'єкту, оцiнки впливiв проектованої дiяльностi на

навколишнє середовище (ОВНС), вiдповiднiсть архiтектурним вимогам

та iн., згiдно з завданням на проектування.

4.2. ТЕО iнвестицiй пiсля його схвалення або затвердження є

пiдставою для подальшого розроблення проектної документацiї.

4.3. Склад ТЕО iнвестицiй наведено у додатку 6.


5. ПРОЕКТ


5.1. Проект (П) на будiвництво об'єкту цивiльного призначення

розробляється на пiдставi вихiдних даних та завдання на проектуван-

ня, погодженого ескiзного проекту (за його наявностi).

Проект на будiвництво, розширення та реконструкцiю об'єкту

промислового призначення розробляється на пiдставi вихiдних даних

та завдання на проектування, погодженого ТЕО iнвестицiй (за його

наявностi).

5.2. Роздiли проектiв належить розробляти без надмiрної

деталiзацiї у складi та обсязi, достатньому для обгрунтування прое-

ктних рiшень, визначення обсягiв основних будiвельно-монтажних ро-

бiт, потреб в обладнаннi, будiвельних конструкцiях, матерiальних,

паливно-енергетичних, трудових i iнших ресурсах, положень по

органiзацiї будiвництва, а також визначення базисної кошторисної

вартостi будiвництва та капiтальних вкладень (розрахункова коштори-

сна вартiсть будiвництва).

5.3. До складу проекту не входять розрахунки будiвельних кон-

струкцiй, обладнання, пiдрахунки обсягiв будiвельно-монтажних ро-

бiт.потреб у матерiальних, трудових i енергетичних ресурсах, а та-

кож матерiали iнженерних вишукувань. Цi матерiали (крiм технiчних

звiтiв по iнженерних вишукуваннях, один примiрник яких передається

замовнику) зберiгаються у проектувальника згiдно з вимогами норма-

тивних документiв i можуть бути наданi замовниковi у тимчасове ко-

ристування за його вимогою.

5.4. Проектна документацiя, розроблена субпiдрядними проекту-

вальниками, використовується генеральним проектувальником при скла-

даннi пояснювальної записки та iнших роздiлiв проекту, який

подається на експертизу i затвердження, та включаються до складу

матерiалiв, якi передаються замовнику.

5.5. За необхiдностi виконання науково-дослiдних, експеримен-

тальних робiт в процесi проектування i будiвництва у матерiалах

проекту належить наводити їх перелiк з стислою характеристикою i

обгрунтуваннями необхiдностi їх виконання.

5.6. Матерiали проекту у повному обсязi передаються замовнику

генеральним проектувальником у чотирьох примiрниках, а субпiдрядним

проектувальником - генеральному проектувальнику у п'яти примiрни-

ках.

5.7. Генеральний проектувальник несе вiдповiдальнiсть за

якiсть, технiко-економiчний та екологiчний рiвень проекту в цiлому,

субпiдрядний проектувальник - за якiсть, технiко-економiчний та

екологiчний рiвень роздiлiв проекту, якi вiн розробляє.

5.8. Проект на будiвництво об'єктiв цивiльного призначення, як

правило, повинен складатися iз таких роздiлiв:

- Пояснювальна записка з вихiдними даними;


ДБН А.2.2-3-97 С. 6


- Архiтектурно-будiвельне рiшення, генпiан, благоустрiй терито-

рiї, схема транспорту (за необхiдностi);

- Технологiчна частина (за необхiдностi);

- Рiшення по iнженерному обладнанню та зовнiшнiх iнженерних

мережах;

- Оцiнка впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) (за необхiдно-

стi, яка визначається за участю державних органiв охорони на-

вколишнього природного середовища);

- Органiзацiя будiвництва;

- Кошторисна документацiя;

- Вiдомостi обсягiв робiт;

- Демонстрацiйнi матерiали, макети (вiдповiдно до завдання на

проектування).


Проект на будiвництво об'єктiв промислового призначення, як

правило, повинен складатися iз таких роздiлiв:

- Пояснювальна записка з вихiдними даними;

- Генеральний план та транспорт;

- Технологiчна частина;

- Рiшення по iнженерному обладнанню та зовнiшнiм iнженерним

мережам;

- Архiтектурно-будiвельнi рiшення;

- Органiзацiя будiвництва;

- Оцiнка впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) вiдповiдно

до вимог 1.7 ДБН А.2.2-1-95;

- Кошторисна документацiя;

- Демонстрацiйнi матерiали (вiдповiдно до завдання на проекту-

вання);

- Збiрники специфiкацiй на устаткування, матерiали, конструкцiї

та вироби;

- Вiдомостi обсягiв робiт;

- Технiко-економiчна частина, економiчнi показники.

5.9. Склад та змiст роздiлiв проекту на будiвництво об'єктiв

цивiльного призначення, наведенi у додатку 7, а на будiвництво

об'єктiв промислового призначення, наведенi у додатках 8 та 9,- мо-

жуть уточнюватися i доповнюватися замовником у завданнi на проекту-

вання в залежностi вiд призначення та складностi проектованих

об'єктiв.

5.10. При застосуваннi обладнання iндивiдуального виготовлення

у вiдповiдних роздiлах проекту належить наводити вихiднi вимоги на

розроблення цього обладнання, включаючи нетипове i нестандартизова-

не.


6. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ


6.1. Робочий проект (РП) є сумiщеною стадiєю проектування,

призначений до погодження, затвердження проектної документацiї, а

також для будiвництва об'єкту.

6.2. Робочий проект виконується на пiдставi погодженої

планувальної документацiї, державних програм розвитку галузi або

погоджених передпроектних пророблень, завдання на проектування, ар-

хiтектурно-планувального завдання, вихiдних даних i технiчних умов

на пiдключення до джерел iнженерного забезпечення.

6.3. Робочий проект складається з пояснювальної записки з тех-

нiко-економiчними показниками i робочих креслень, кошторисної

документацiї та роздiлу органiзацiї будiвництва. Пояснювальна запи-

ска може викладатися на листах загальних даних вiдповiдних роздiлiв

робочого проекту.

6.4. Всi матерiали робочого проекту видаються замовнику в 4-х

примiрниках.

ДБН А.2.2-3-97 С. 7


7. РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦIЯ


7.1. До складу робочої документацiї (РД) для будiвництва пови-

ннi входити:

- робочi креслення, якi розробляються згiдно з вимогами держа-

вних стандартiв;

- паспорт оздоблювальних робiт.


Примiтка. До складу "Загальних даних по робочих кресленнях"

включаються перелiки видів робiт, для яких необхiдно складання актiв

на захованi роботи.


- кошторисна документацiя;

- вiдомiсть обсягiв будiвельних та монтажних робiт;

- збiрники специфiкацiй обладнання, виробiв i матерiалiв за

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95);

- опитувальнi листи та габаритнi креслення на вiдповiднi види

обладнання та виробiв;

- вихiднi вимоги на розроблення конструкторської документацiї

на обладнання iндивiдуального виготовлення (включаючи нети-

пове та нестандартизоване обладнання), по якому вихiднi ви-

моги в проектi не розроблялися.

7.2. Обсяг та деталiзацiя робочих креслень повиннi вiдповiдати

вимогам стандартiв "Системи проектної документацiї для будiвництва"

(СПДБ) i бути доведенi до мiнiмально необхiдних розмiрiв.

7.3. Пiсля затвердження проекту (ескiзного проекту, ТЕО iнвес-

тицiй) за рiшенням замовника робочi креслення можуть розроблятись

пiдрядником, або iншим проектувальником (за наявностi лiцензiї) iз

залученням авторiв, або при їх письмовiй згодi на виконання ро-

бочих креслень iншими виконавцями з дотриманням авторських рiшень

затвердженого проекту та додержанням авторських прав.

7.4. Робоча документацiя розробляється пiсля затвердження

попередньої стадiї проектування, крiм випадкiв, про якi йдеться в

2.15.

7.5. По окремих особливо складних об'єктах проектувальник при

виконаннi робочої документацiї може здiйснювати додатковi проробле-

ння, якi не передбаченi нормативними документами i уточнюють мате-

рiали проекту. Необхiднiсть зазначених пророблень визначається за-

мовником, який їх оплачує.

7.6. При проектуваннi об'єктiв з особливо складними конструк-

цiями i методами проведення робiт у складi робочої документацiї

треба розробляти робочi креслення на спецiальнi допомiжнi споруди,

прибудови та установки за завданням замовника, який їх оплачує.

7.7. Вихiднi данi по iмпортному обладнанню проектувальнику ви-

даються замовником. Розроблення конструкторської (проектної)

документацiї на обладнання i конструкцiї iндивiдуального виготовле-

ння, включаючи нетипове та нестандартизоване, виконує завод-вигото-

влювач.

Проектувальник може брати на себе розроблення конструкторської

(проектної) документацiї на зазначене обладнання за окрему оплату.

Для об'єктiв промислового призначення до складу вихiдних даних

повиннi входити також вiдомостi про потреби в енергоресурсах, об-

слуговуючих майданчиках та охорону обладнання.

7.8. Деталювальнi креслення металевих конструкцiй (КМД) та те-

хнологiчних трубопроводiв повиннi розробляти заводи-виготовлювачi,

а деталювальнi креслення повiтроводiв - монтажнi органiзацiї.

В окремих випадках проектувальник може брати на себе розробле-

ння деталювальних креслень металевих конструкцiй (КМД ) та техноло-

гiчних трубопроводiв за окрему оплату.


ДБН А.2.2-3-97 С. 8


7.9. Робочi креслення, кошторисна документацiя, збiрники спе-

цифiкацiй обладнання, креслення металевих конструкцiй (КМ), техно-

логiчних трубопроводiв, повiтроводiв, а також проектна документацiя

на будiвництво об'єктiв, якi входять до складу пускового комплексу,

передаються замовниковi у чотирьох примiрниках.

Робочi креслення проекту масового або повторного застосування,

за яким на одному майданчику повинно здiйснюватись будiвництво де-

кiлькох однакових будинкiв або споруд, передаються у 4-х примiрни-

ках лише для одного з цих будинкiв, а для iнших - по два примiрни-

ка. Документацiя, що змiнюється (частина будинку нижче "О"),

передається замовниковi у повному обсязi на кожний об'єкт.

Субпiдрядний проектувальник повинен передавати генеральному

проектувальнику робочу документацiю на один примiрник бiльше вста-

новленого вище числа примiрникiв.

На прохання замовника або пiдрядника проектувальник передає

додаткову кiлькiсть примiрникiв робочої документацiї, понад

встановленої цими нормами, за окрему оплату.

За наявностi технiчної можливостi проектувальники можуть пере-

давати замовникам проектну документацiю на магнiтних носiях та

копiї документацiї на кальках (за окрему оплату).

7.10. Державнi стандарти, креслення типових конструкцiй, виро-

бiв та вузлiв, на якi є посилання у робочих кресленнях, а також

проекти масового застосування тимчасових будiвель та споруд до

складу робочої документацiї не входять i проектувальником замовни-

ковi не передаються.

7.1 1. Робочi креслення, як правило, пiдписують:

а) Листи загальних даних всiх роздiлiв:

- керiвник майстернi (вiддiлу);

- головний архiтектор (iнженер) проекту;

- головний спецiалiст вiдповiдного роздiлу;

- виконавець;

- особа, яка здiйснює контроль.

б) Креслення:

- керiвник майстернi (вiддiлу);

- головний архiтектор (iнженер) проекту, або

головний спецiалiст вiдповiдного роздiлу;

- виконавець;

- особа, яка здiйснює контроль.


Склад пiдписiв може уточнюватись залежно вiд складу i структу-

ри проектної органiзацiї. При цьому мають бути пiдписи вiдповiдаль-

них за технiчнi рiшення. Пiдписи кошторисної документацiї встанов-

ленi чинним порядком визначення вартостi будiвництва, що

здiйснюється на територiї України.


8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТI ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДIВНИЦТВА


8.1. Вартiсть проектних, вишукувальних робiт i послуг

визначається згiдно з порядком визначення вартостi проектно-вишуку-

вальних робiт. Порядок встановлює правила визначення вартостi прое-

ктно-вишукувальних робiт для нового будiвництва, реконструкцiї i те-