10.4. На будiвельному генеральному планi повиннi бути позна-

ченi небезпечнi зони поблизу мiсць перемiщення вантажiв пiдйом-

но-транспортним устаткуванням, поблизу будинку або споруди, що

будується, а також повiтряної лiнiї електропередачi.

Кордони небезпечних зон встановлюються вiдповiдно до вимог

роздiлу СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве", а

в деяких випадках визначаються розрахунком, який необхiдно наво-

дити в пояснювальнiй записцi.

На будiвельному генеральному планi повиннi бути позначенi

мiсця розмiщення санiтарнопобутових примiщень, автомобiльних та

пiшохiдних шляхiв, що визначаються з урахуванням небезпечних зон,

розмiщення джерел освiтлення та огородження територiї будiвельно-

го майданчика.


10.5. Санiтарно-побутовi примiщення необхiдно розмiщувати по-

за небезпечними зонами i розташовувати по вiдношенню до об'єктiв,

що видiляють пил, шкiдливi пари i газ (бункери, бетоно-розчиннi

вузли тощо) на вiдстанi не менше 50 м з навiтряної сторони пере-

важаючого напрямку.

Входи в побутовi примiщення з боку залiзничних колiй необ-

хiдно влаштовувати за умови розташування осi залiзничної колiї на

вiдстанi не менше 7 м вiд зовнiшньої стiни будинку.


10.6. Автомобiльнi та пiшохiднi шляхи повиннi ромiщуватись за

межами небезпечних зон. У випадку, коли автомобiльнi шляхи знахо-

дяться у зонi перемiщення вантажiв краном, необхiдно передбачати

улаштування сигнального огородження, попереджувальних написiв та

дорожних знакiв про в'їзд в небезпечну зону.


10.7. Автомобiльнi шляхи повиннi проектуватись кiльцевими, за

необхiдностi треба передбачати петльовi об'їзди або майданчики

для розвороту автомобiлiв.

Радiуси закруглення тимчасових шляхiв приймаються не менше 12

м, ширина проїзної частини шляхiв 3,5 м при русi транспортних за-

собiв в одному напрямку та 6 м при русi в двох напрямках.

10.8. Освiтлення будiвельного майданчика i дiлянок виконання

робiт проектується у вiдповiдностi з вимогами по проектуванню

електричного освiтлення будiвельних майданчикiв. Освiтлення по-

винно передбачатись робочим, охоронним та аварiйним. Розрахунок

освiтлення наводиться в пояснювальнiй записцi.


10.9. Обираючи огородження територiї будiвельного майданчика i

дiлянок виконання робiт, необхiдно враховувати вимоги ГОСТ

23407-78.

Тип огорожi повинен вiдповiдати характеристицi об'єкта та спе-

цифiцi будiвельно-монтажних робiт.


10.10. В технологiчних картах та схемах на виконання окремих

видiв робiт при визначеннi методiв та послiдовностi їх виконання

треба враховувати небезпечнi зони, якi виникають в ходi робiт.

При виконаннi робiт в небезпечних зонах в технологiчнiй картi

повиннi передбачатись заходи щодо захисту працюючих.


10.11. Розмiщення будiвельних машин визначається таким чином,

щоб забезпечувався простiр, достатнiй для огляду робочої зони i

маневрування за умови дотримання вiдстанi безпеки поблизу незак-

рiпленої виїмки, штабелiв вантажiв, устаткування.


10.12. Розмiщення робочих мiсць повинно передбачатись на

стiйких i мiцних конструкцiях з урахуванням розташування небез-

печних зон.

При органiзацiї робочих мiсць повиннi бути вирiшенi питання їх

забезпечення засобами колективного захисту, рацiональною техно-

логiчною оснасткою, засобами малої механiзацiї, механiзованим

iнструментом, пристосуваннями по забезпеченню безпечного виконан-

ня робiт.


10.13. Для робочих мiсць i проходiв до них на висотi 1,3 м та

бiльше i вiдстанi менше 2 м вiд кордону перепаду по висотi необ-

хiдно передбачати улаштування тимчасової огорожi. Захиснi огорожi

повиннi вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.4.059-89.

При неспроможностi улаштування цих огорож роботи на висотi по-

виннi виконуватись з використанням запобiжного пояса (ГОСТ

12.4.089-86), наприклад, роботи з балок, ферм, устаткування, ус-

тановка тимчасових захисних огорож тощо.


10.14. Головними вимогами, що пред'являються до огорож при

зведеннi надземної частини будинку, є:

- можливiсть багаторазового використання;

- зручнiсть установки i демонтажу;

- надiйнiсть вузла крiплення огорожi до елементiв

будiвельних конструкцiй.


10.15. На робочих мiсцях, розташованих на вiдстанi 2 м i

бiльше вiд кордону перепаду по висотi, замiсть захисної огорожi

передбачається сигнальна огорожа з установкою знакiв безпеки

(ГОСТ 12.4.026-90).


10.16. Для проходу на робочi мiсця, розмiщенi на висотi, необ-

хiдно передбачати сходи, перехiднi мiстки.

Ширина проходiв до робочих мiсць повинна бути не менше 0,6 м,

а висота проходiв у просвiтi не менше 1,8 м.

Для сходiв, що встановлюються на проходах з ухилом понад 20

град. С, передбачається влаштування огорож.


10.17. При влаштуваннi засобiв пiдмощування необхiдно застосо-

вувати iнвентарнi конструкцiї, що вiдповiдають норматив-

но-технiчнiй документацiї.

Нетиповi засоби пiдмощування повиннi застосовуватись в тому

випадку, якщо вони виготовленi за проектом, затвердженим в уста-

новленому порядку.


10.18. Способи стропування перемiщуваних конструкцiй повиннi

виключати ковзання перемiщуваного вантажу.

Розрахунок гнучких стропiв виконується у вiдповiдностi з пра-

вилами улаштування i безпеки експлуатацiї вантажопiдйомних кранiв

Держтехнагляду.


10.19. Вибiр технологiчної оснастки повинен забезпечувати

зручнiсть i безпеку робiт; при застосуваннi технологiчних за-

собiв типу кондукторiв необхiдно використовувати конструкцiї, якi

мають обладнане робоче мiсце.


10.20. В технологiчних картах на виконання земляних робiт ука-

зуються:

- заходи безпеки при обслуговуваннi будiвельних машин, роз-

мiщення матерiалiв чи грунту вздовж бровок траншей та кот-

лованiв;

- способи забезпечення стiйкостi грунту при улаштуваннi кот-

лованiв i траншей;

- рiшення, що забезпечують незмiннiсть положення та збере-

ження iснуючих комунiкацiй.


10.21. Умови, що забезпечують стiйкiсть вертикальних стiн

виїмок без крiплень, визначенi роздiлом СНиП 111-4-80* "Техника

безопасности в строительстве".

При їх перевищеннi, а також при наявностi обмежених виробни-

чих умов та в грунтах, насичених водою, необхiдно передбачати

улаштування крiплень.

При улаштуваннi виїмок завглибшки 3 м i бiльше повинен розроб-

лятись проект крiплень.

Розрахунок елементiв крiплень необхiдно наводити в поясню-

вальнiй записцi.


10.22. При розмiщеннi вантажопiдйомного устаткування та тран-

спортних засобiв поблизу неукрiпленої виїмки необхiдно передбача-

ти вiдстанi безпеки, зазначенi у п. 3.8. роздiлу СНиП 111-4-80*

"Техника безопасности в строительстве".


10.23. При виконаннi земляних робiт в умовах перетину дiючих

комунiкацiй необхiдно передбачити рiшення, якi забезпечують

незмiннiсть положення i збереження iснуючих комунiкацiй. В цьому

випадку спосiб розробки грунту необхiдно узгоджувати з

органiзацiєю, що експлуатує данi комунiкацiї.


10.24. Технологiчнi карти на виконання монтажних робiт повиннi

мiстити в собi рiшення щодо попередження небезпеки падiння пра-

цюючих з висоти, а також падiння конструкцiй та виробiв або ма-

терiалiв при перемiщеннi їх краном або при втратi стiйкостi в

ходi монтажу чи складування.


10.25. Для попередження небезпеки падiння працюючих при ор-

ганiзацiї робочих мiсць на висотi рекомендується влаштування ого-

рожi по перекриттю будiвлi.


10.26. При виконаннi робiт на висотi iз застосуванням за-

побiжного пояса рекомендуються пристрої ВНIПI Промстальконструк-

цiя (рис. 10), конструкцiя яких дозволяє забезпечити крiплення

страхувальних канатiв до металевих ферм, залiзобетонних та мета-

левих колон тощо.

Канат встановлюється з попереднiм натягом за допомогою

спецiального важiльного пристрою. Маса каната 35 кг.Рис.10. Схема закрiплення страхувального каната

до елементiв будiвельних конструкцiй:

а - на металевих фермах ;

б - на металевих i залiзобетонних колонах.


10.27. При виборi вантажозахватних пристроїв для забезпечення

безпечних умов виконання робiт по розстропуванню елементiв необ-

хiдно використовувати конструкцiї, якi мають пристрої для дистан-

цiйного розстропування.


10.28. Для Запобiгання падiнню елементiв конструкцiй, якi мон-

туються, в технологiчних картах необхiдно вказати;

- послiдовнiсть операцiй по монтажу конструкцiй;

- спосiб та оснастку для тимчасового закрiплення кон-

струкцiй, якi забезпечують зручнiсть i безпеку робiт.


10.29. Запобiгання падiнню перемiщуваних елементiв кон-

струкцiй, матерiалiв повинно забезпечуватись правильним стропу-

ванням, а також застосуванням вантажозахватних пристроїв, що

вiдповiдають правилам улаштування та безпечної експлуатацiї ван-

тажопiдйомних кранiв.


10.30. В технологiчних картах на кам'янi роботи рекомен-

дується передбачати рiшення щодо попередження руйнування кон-

струкцiй, що монтуються, засоби пiдмощування та уловлювання па-

даючих предметiв, що забезпечується:

- указанням граничної висоти вiльно поставлених кам'яних

стiн (без укладання перекриттiв та покриттiв);

- улаштуванням тимчасових крiплень стiн, що монтуються, ви-

сотою, бiльшою нiж граничне допустима;

- улаштуванням захисних козиркiв для уловлювання падаючих

предметiв.


10.31. При виконаннi кам'яної кладки при низьких температурах

в технологiчних картах повиннi мiститися рiшення щодо запобiган-

ня обваленню кладки на перiод вiдтавання, для чого в техно-

логiчних картах вказується:

- гранична висота кладки стiн i стовпiв, яка допускається на

перiод вiдтавання;

- тимчасовi крiплення для розвантаження несучих конструкцiй

i простiнкiв;

- способи пiдсилення стiн, стовпiв та iнших конструкцiй;

- час витримки окремих елементiв конструкцiй (арок,

склепiнь) при мiнусових температурах - на розчинах з

хiмiчними добавками або без них до їх розпалублення та при

завантаженнi.


10.32. При розробцi технологiчних карт на опоряджувальнi робо-

ти повиннi вирiшуватись питання:

- безпечної органiзацiї робочого мiсця, що включає застосу-

вання необхiдних засобiв пiдмощування та улаштування ого-

рож;

- максимальної механiзацiї робiт, пов'язаних iз застосуван-

ням шкiдливих речовин;

- безпеки при роботi з легкозаймистими та горючими матерiа-

лами:

- застосування заходiв захисту працюючих.

При розробцi заходiв пожежної безпеки при виконаннi опоряджу-

вальних робiт необхiдно керуватись "Правилами пожежної безпеки

при виконаннi будiвельно-монтажних робiт".


10.33. При складаннi пояснювальної записки необхiдно наводити:

- розрахунок небезпечних зон;

- розрахунок освiтлення територiї будiвельного майданчика,

дiлянок виконання робiт i робочих мiсць, вибiр типiв свi-

тильникiв;

- розрахунок крiплення стiнок виїмок;

- описання методiв та послiдовностi виконання робiт;

- перелiк вантажозахватних пристосувань, монтажної оснастки,

iнвентаря, тари, сходiв;

- перелiк засобiв захисту працюючих;

- перелiк заходiв щодо забезпечення безпеки працюючих у не-

безпечних зонах.


10.34. Розрахунок величини небезпечної зони, що виникає при

падiннi предметiв поблизу об'єкта, що будується, рекомендується

приймати згiдно з п. 2.7. СНиП 111-4-80*.


ДОДАТОК 1


Продовження додатку 1

Закiнченя додатку 1

ДОДАТОК 2


МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ, ВОДИ, ТЕПЛА ТА

СТИСНУТОГО ПОВIТРЯ ДЛЯ БУДIВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА


Потреба на будiвельному майданчику в електроенергiї, водi,

парi та стиснутому повiтрi в проектах органiзацiї будiвництва по-

винна визначатися за фiзичними обсягами i розрахунковими формула-

ми.

Послiдовнiсть розрахунку електропостачання будiвельного май-

данчика включає: визначення споживачiв електроенергiї, вибiр.дже-

рел отримання електроенергiї i розрахунок їх потужностi, складан-

ня робочої схеми електропостачання будiвельного майданчика.

Основними споживачами електроенергiї на будiвельному майданчи-

ку є будiвельнi машини, механiзми i установки, а також освiтлен-

ня iнвентарних будiвель i майданчика.

Сумарна потреба в електроенергiї для будiвельного майданчика

визначається наступною формулою:


,


де Р - загальна потреба у потужностi, кВА;

1,1 - коефiцiєнт, що встановлює втрати потужностi в мережах;

K1 , K2 , К3 , К4 - коефiцiєнти одночасностi, залежностi вiд ви-

ду i кiлькостi споживачiв; приймаються 0,6-1;

Р1 - силова потужнiсть, що споживається будiвельними машина-

ми, iнструментами, механiзмами, кВт;

P2 - споживана потужнiсть на технологiчнi потреби (елек-

тропiдiгрiв бетону), кВт;

Р3 - споживана потужнiсть для внутрiшнього освiтлення

примiщення, кВт;

Р4 - споживана потужнiсть для зопнiшнього освiтлення шляхiв,

проїздiв, фронту робiт, кВт;


cos - коефiцiєнт потужностi, в середньому рiвний 0,75.


При визначеннi витрат електроенергiї на внутрiшнє i зовнiшнє

освiтлення доцiльно використовувати питомi показники потужностi,

табл. 1.
Таблиця 1


-----------------------------------------------------------------

| |Питома |

| |потуж- |

| Освiтлювана площа |нiсть, |

| |Вт |

|---------------------------------------------------------------|

|Зона виконання механiзованих земляних, бетонних робiт, | |