лений проект виконання робiт.

На ньому необхiдно показувати:

- розташування та прив'язку iснуючих будiвель (споруд), а

також тих, що реконструюються, споруджуються з видiлен-

ням в їх складi об'єктiв, якi мають бути використанi в

рiзнi перiоди для потреб будiвництва, у тому числi:

будiвель i споруд; автомобiльних шляхiв та залiзниць,

проїздiв, майданчикiв для розвороту транспорту;

пiшохiдних дорiг i тротуарiв;

- iнженернi мережi з позначенням мiсць пiдключення до них

запроектованих та тимчасових мереж, розподiльних прис-

троїв i т.iн.;

- постiйнi та тимчасовi огорожi будiвельного майданчика;

- будiвлi та споруди, якi пiдлягають знесенню, а також тим-

часово пристосованi для потреб будiвництва;

- майданчики для складування та укрупненого складання

будiвельних конструкцiй, деталей, елементiв та техно-

логiчного обладнання;

- тимчасовi iнженернi мережi з позначенням мiсць їх пiдклю-

чення;

- будiвельнi машини, установки та засоби для перемiщення

будiвельних матерiалiв, конструкцiй, вантажiв, напiвфаб-

рикатiв та робiтникiв;

- мiсця приймання та розвантаження будiвельних матерiалiв;

- небезпечнi зони для руху транспорту та пiшоходiв з роз-

мiщенням знакiв безпеки;

- постiйнi та тимчасовi залiзницi та автомобiльнi шляхи з

майданчиками для стоянки та розвантаження, мости та пере-

ходи;

- напрямки пересування автотранспорту та будiвельних машин;

- мiсця пiд'їзду та проходу до пожежних гiдрантiв та iнших

засобiв пожежогасiння;

- знаки закрiплення геодезичних розбивочних осей;

- зони для тимчасового складування знятого родючого шару

грунту;


- iнвентарнi i тимчасовi споруди та установки рiзного фун-

кцiонального призначення;

- розрахунковi (технiко-економiчнi) показники в табличнiй

формi та прийнятi умовнi позначки.


7.5. Технiко-економiчнi показники будiвельного генерального

плану включають: довжину та вартiсть внутрiшньомайданчикових тим-

часових шляхiв та iнженерних мереж; вартiсть та площа допомiжних

будiвель 'та споруд; витрати на експлуатацiю пiдсобно-допомiжно-

го та обслуговуючого господарства, споруд, установок; вартiсть

будiвель-монтажних робiт та заходiв щодо органiзацiї будiвельно-

го майданчика.


7.6. В зележностi вiд складностi будiвництва будiвельнi гене-

ральнi плани розробляються для окремих перiодiв та етапiв вико-

нання будiвельно-монтажних робiт з рiзним ступенем деталiзацiї.

Для складних будiвель будгенплан належить розподiляти на ок-

ремi етапи (пiдготовчий, основний та iншi) або на стадiї зведен-

ня окремих споруд, основних видiв будiвельних, монтажних та

спецiальних робiт в залежностi вiд того, на що розробляється

проект виконання робiт.


Розробляючи буд генплан на пiдготовчi роботи, особливу увагу

треба звертати на геодезичну розбивку територiї, прокладання трас

постiйних та тимчасових шляхiв та iнженерних мереж, визначення

мiсць складування родючого шару грунту, огородження будiвельного

майданчика, питання технiки безпеки, розмiщення першочергового

складу пiдсобно-допомiжних та обслуговуючих будiвель i споруд.

Розробляючи будгенплан на перiод виконання робiт по зведенню

пiдземної частини об'єктiв, основну увагу треба звертати на роз-

виток та корекцiю перерахованих вище елементiв, в також конкрети-

зацiю рiшень по розмiщенню майданчикiв складування грунту для

зворотньої засипки i пiдсипного грунту та шляхiв його завезення;

огорожi i обноски котлованiв та iнших мiсць виконання робiт;

видiлення майданчикiв для роботи будiвельних, монтажних та iнших

машин, установок i засобiв механiзацiї; деталiзацiю заходiв по-

жежного захисту та розташуванню на будiвельному майданчику ос-

вiтлювальних пристроїв. Крiм того, на таких будiвельних гене-

ральних планах особливу увагу треба звертати на розмiщення мон-

тажних та пiдйомно-транспортних машин, установок, а також майдан-

чикiв складування будiвельних конструкцiй, деталей, матерiалiв i

напiвфабрикатiв.

У випадку виконання особливо складних будiвельно-монтажних

робiт або застосування принципово нових рiшень по зведенню

об'єктiв розробляються додатково фрагменти будiвельних гене-

ральних планiв з деталiзацiєю певних зон будiвельних майданчикiв.

В проектах виконання робiт на пiдготовчий перiод будiвництва

розробляється будiвельний генеральний план всього майданчика

будiвництва з зазначенням на ньому мiсць розташування iнвентар-

них будiвель i тимчасових споруд, зовнiшньомайданчикових та внут-

рiшньомайданчикових мереж з пiдведенням їх до мiсць пiдключення i

споживання тощо;

Для робiт по монтажу особливо складного технологiчного устат-

кування на будiвельному генеральному планi повиннi бути вказанi

необхiднi прив'язки, основнi розмiри i експлiкацiї будiвель i

споруд, що будуються, а також будiвель i споруд, що межують з зо-

ною монтажу i впливають на основнi рiшення по органiзацiї майдан-

чика i виконанню монтажних робiт; транспортнi схеми i майданчики

укрупненого складання, перелiк основного монтажного устаткування,

яким визначається рiшення з органiзацiї монтажних робiт.

7.7. При розробцi будiвельного генерального плану прив'язку

(розмiщення) будiвельних вантажопiдйомних машин i пристроїв пот-

рiбно робити з урахуванням вимог технiки безпеки, для чого на

будiвельному генеральному планi необхiдно показувати: монтажну

зону, зону роботи кранiв, небезпечну зону шляхiв, небезпечну зо-

ну монтажу конструкцiй i конструктивних елементiв, зону спiльної

роботи кранiв.


7.8. Графiчна частина будiвельного генерального плану вико-

нується на геодезичнiй пiдосновi тiєї частини генерального плану

комплексу, на яку нанесений даний об'єкт, виконується в масштабi

1:500 або 1:1000 i складається в основному з тих елементiв, що i

будiвельний генеральний план в проектi органiзацiї будiвництва.


7.9. До будiвельного генерального плану складається поясню-

вальна записка, що мiстить в собi:

- розрахунок потреби в електроенергiї, водi, парi, киснi,

стиснутому повiтрi;

- рiшення по влаштуванню тимчасового освiтлення будiвельно-

го майданчика i робочих мiсць з розробкою при необ-

хiдностi робочих креслень пiдведення мереж до об'єкта вiд

джерел живлення;

- перелiк тимчасових i iнвентарних будiвель та споруд з

урахуванням потреби i обгрунтуванням умов прив'язки їх до

дiлянок будiвельного майданчика.

Всi розрахунки повиннi виконуватися на основi натуральних

(фiзичних) обсягiв робiт за робочою документацiєю, а також кон-

кретних технiчних рiшень по вибору механiзованих установок, тим-

часових будiвель, споруд та iн.


7.10. Будiвництво транспортних мереж повинно бути пов'язано у

часi з виконанням робiт по вертикальному плануванню майданчика.

При значних обсягах планувальних робiт їх потрiбно виконувати по

черзi з видiленням на будiвельному генеральному планi першочерго-

вих смуг для випереджувального влаштування iнженерних мереж i

транспортних комунiкацiй.

Будiвельний майданчик i огороджуванi дiлянки всерединi майдан-

чика повиннi мати не менше двох в'їздiв.

Ширину ворiт автомобiльних в'їздiв потрiбно приймати по

найбiльшiй ширинi будiвельних машин i транспортних засобiв з до-

даванням 1,5 м, але не менше 4,5 м, а ширину ворiт для залiзнич-

них в'їздiв не менше 4,9 м.

Тимчасовi автомобiльнi шляхи потрiбно проектувати виходячи з

вантажообiгу i iнтенсивностi руху транспорту з урахуванням черго-

востi будiвництва. До будiвель i споруд по всiй їх довжинi пови-

нен бути забезпечений пiд'їзд атотранспорту i пожежних авто-

мобiлiв.

Автомобiльнi шляхи на будiвельному майданчику повиннi забезпе-

чувати кiльцевий проїзд i радiальнi пiд'їзди до об'єктiв.

При улаштуваннi тупикових шляхiв в кiнцi тупика необхiдно

влаштувати майданчики розмiром не менше 12х12 м для розвороту ав-

томобiлiв.

Вiдстань вiд краю проїзної частини автомобiльних шляхiв до

будiвель i споруд потрiбно приймати не менше наведеного в табл. 3.

Ширина проїзної частини транзитних шляхiв приймається з ураху-

ванням розмiрiв дорожних плит: односмугових - 4,5 м, двосмугових

з уширенням для стоянки машин при розвантаженнi - 8 м.

Радiуси закруглення шляхiв в планi приймаються для перевезен-

ня довгомiрних конструкцiй 30 м при швидкостi автомобiлiв 15-20

км/год та розширеннi проїзної частини кривих; для тимчасових

шляхiв з коротким строком експлуатацiї допускається радiус кри-

вих 12 м.

Проектування мережi внутрiшньомайданчикових шляхiв потрiбно

виконувати з урахуванням геодезичної основи постiйних транспор-

тних комунiкацiй з використанням їх для потреб будiвництва, i

тiльки при неспiвпаданнi трасування проектування тимчасових

шляхiв. При необхiдних обгрунтуваннях до 65% постiйних шляхiв мо-

жуть бути пристосованi для потреб будiвництва. Тимчасовi шляхи

можуть бути: грунтовi профiльованi, щебеневi, шлаковi з верхнiм

шаром асфальту або поверхневою обробкою в'яжучими матерiалами: iз

збiрних залiзобетонних iнвентарних плит.


Таблиця З


Вiдстань вiд краю проїзної частини автомобiльного

шляху до будiвель i споруд


-----------------------------------------------------------------

|N пп| Будiвлi i споруди |Вiдстань, м|

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

| 1.|Зовнiшнi гранi стiн будiвель: | |

| | при вiдсутностi в'їзду в будiвлю i при | |

| | довжинi будiвлi до 20 м | 1,5 |

| | те саме, при довжинi будiвлi бiльше 20 м | 3 |

| | при наявностi в'їзду в будiвлю двохосьових | |

| | автомобiлiв | 8 |

| | те саме, трьохосьових автомобiлiв | 12 |

|---------------------------------------------------------------|

| 2.|Осi паралельно розташованих залiзничних | |

| |шляхiв колiї 1520 мм | 3,75 |

|---------------------------------------------------------------|

| 3.|Огорожi будiвельних майданчикiв | 1,5 |

|---------------------------------------------------------------|

| 4.|Зовнiшнi гранi конструкцiй опор i естакад | 0,5 |

|---------------------------------------------------------------|

| 5.|Пiдкрановi шляхи (з урахуванням вильоту | |

| |стрiли крана) | 6,5-12,5 |

-----------------------------------------------------------------


В зонах дiї монтажних кранiв шляхи улаштовують з дотриманням

норм з технiки безпеки, з установкою шлагбаумiв i попереджу-

вальних написiв на в'їздах в небезпечнi i монтажнi зони.

На будiвельному генеральному планi наносяться напрямки руху,

в'їзди i виїзди, мiсця розвантаження i навантаження, переїзди че-

рез залiзничнi шляхи, шлагбауми, небезпечнi зони, ширина шляхiв,

радiуси кривих, допустимi вiдстанi наближення до будiвель.

Перетин залiзничних i автомобiльних шляхiв потрiбно виконува-

ти пiд кутом 60-90 град. С з улаштуванням переїздiв, установкою

контррейок, спецiальних знакiв i освiтлення. Автошлях по обидва

боки повинен мати тверде покриття з ухилом понад 5%.

Тротуари, влаштованi на будiвельному майданчику, потрiбно роз-

мiщувати вздовж автомобiльних шляхiв на вiдстанi 2 м вiд їх краю

i 3,75 м вiд осi залiзничної колiї. Ширину тротуарiв потрiбно

приймати не менше 1,5 м.

Iснуючi зеленi насадження на територiї будiвельного майданчи-

ка потрiбно, по можливостi, зберiгати.7.11. На будiвельному генеральному планi визначаються

необхiднi запаси матерiалiв, що складуються; обираються способи

зберiгання будiвельних конструкцiй, матерiалiв та iн.; розрахо-

вуються площi за видами зберiгання; обираються типи складiв; роз-

мiщуються i прив'язуються склади на майданчику; розмiщуються де-

талi i вироби на майданчику.

Кiлькiсть матерiалiв. що складуються, визначається за формулою


де Рз - загальна кiлькiсть необхiдних матерiалiв i виробiв;

Н - норма запасу матерiалiв, днi, приймається за даними

табл. 4;

K1 - коефiцiєнт нерiвномiрностi надходження матерiалiв на

склади, приймається:

для водного транспорту - 1,2, залiзничного i авто-

мобiльного - 1,1;

K2 - коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання матерiалiв;

орiєнтовно приймається 1,3.

Таблиця 4


Норма запасу основних матерiалiв i виробiв

на складах будiвництва, днi


-----------------------------------------------------------------

| | При перевезеннi |

| |---------------------------------|

| Матерiали та вироби | | автотранспортом |

| | | на вiдстань |

| | залiзницею |--------------------|

| | |до 50 км | бiльше |

| | | | 50 км |

|---------------------------------------------------------------|

|Сталь (прокатна, арматурна, | | | |

|покрiвельна), труби | | | |

|металевi, лiсоматерiали, | | | |

|нафтобiтум, сантехнiчнi i | 25-30 | 12 | 15-20 |

|електротехнiчнi матерiали, | | | |

|кольоровi метали | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Цемент, вапно, скло, рулоннi | | | |

|та азбоцементнi матерiали, | | | |

|столярнi вироби, металокон- | 20-25 | 8-12 | 10-15 |

|струкцiї | | | |

|---------------------------------------------------------------|

|Цегла будiвельна, камiнь | | | |

|бутовий, сипкi матерiали, | | | |

|збiрнi залiзобетоннi кон- | | | |

|струкцiї i труби, утеплювач | 15-20 | 5-10 | 7-20 |

|плитний, перегородки | | | |

-----------------------------------------------------------------


7.12. Розташування тимчасових (iнвентарних) будiвель на

будiвельному генеральному планi необхiдно виконувати з урахуван-

ням можливостi їх використання для всiх будiвель i споруд в


складi пускового комплексу або черги будiвництва.

Улаштування тимчасових будiвель необхiдно проектувати при роз-

робцi будiвельних генеральних планiв в наступному порядку:

- визначається перелiк тимчасових будiвель, що пiдлягають

спорудженню по роках будiвництва;

- визначається схема розмiщення тимчасових будiвель, побуто-

вих мiстечок i способи забезпечення їх енергоресурсами.