- у загальноосвiтнiх навчальних закладах II-III ступенiв

(5-11-й класи) та профтехучилищах - 1/З контингенту учнiв

(в сiльськiй мiсцевостi - 1/2 контингенту учнiв).


У вищих навчальних закладах кiлькiсть мiсць в актових залах

належить приймати в залежностi вiд розрахункової кiлькостi студен-

тiв за таблицею 10.


Таблиця 10

-------------------------------------------------------------------

| | Розрахуyкова кiлькiсть студентiв |

| |---------------------------------------|

| Примiщення |До 2000|До 4000|До 6000|До 8000|10000 і|

| | | | | |бiльше |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |

-------------------------------------------------------------------


У навчальних комплексах мiсткiсть актового залу визначається

умовами кооперованого використання i повинна бути не меншою мiстко-

стi, необхiдної за розрахунком для найбiльшого навчального закладу,

що входить до комплексу.


3.73 Площу актових залiв з допомiжними примiщеннями та конфе-

ренц-залiв належить визначати за таблицею 11.

С.21 ДБН В.2.2-3-97


Таблиця 11

-------------------------------------------------------------------

| | Площа на одне мiсце в залi |

| | (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

| | у школах та | у вищих |

| Приміщення | профтех- | навчальних |

| | училищах | закладах |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал | 0,7 | 0,8 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Актовий зал - лекцiйна аудиторiя | 1,0 | - |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фойє (кулуари) | 0,3 | 0,6 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Естрада | 0,3 | 0,2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Радiовузол, дикторська | 0,08 | 0,08 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Комора меблiв | 0,02 | 0,02 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю | | |

| до 150 мiсць: | | |

|- з пюпiтрами бiля крiсел | | 1,25 |

|- без пюпiтрiв | | 1,1 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конференц-зал мiсткiстю бiльше | | |

| 150 мiсць: | | |

|- з пюпiтрами бiля крiсел | | 1,1 |

|- без пюпiтрiв | | 1,0 |

-------------------------------------------------------------------


Планування та обладнання примiщень актового залу повиннi забе-

зпечувати можливiсть проведення конференцiй, зборiв, концертiв, де-

монстрування фiльмiв та iнших форм культурно-просвiтницької та

клубної роботи. Необхiднiсть влаштування кабiн синхронного перекла-

ду визначається завданням на проектування.


3.74 Глибина естради (до стацiонарно встановленого кiноекрана

або до задньої стiнки естради) - не менше 6 м, для сiльських одно-

комплектних шкiл - не менше 4 м. Перевищення рiвня пiдлоги естради

над рiвнем пiдлоги залу повинно складати:

- для початкових шкiл - не бiльше 0,6 м;

- для iнших навчальних закладiв - 0,75-0,9 м.


При естрадi передбачаються артистичнi (не менше двох примiщень

по 12 м2), костюмернi (для зберiгання i видачi костюмiв - не менше

12 м2), санiтарнi вузли, iнвентарна.


3.75 Склад та площi клубних примiщень визначаються завданням

на проектування. Рекомендований перелiк примiщень для студiйно-гур-

ткових занять в загальноосвiтнiх школах наведений в додатку 6.


3.76 Склад та площi клубних примiщень вищих навчальних закла-

дiв культури та мистецтва, де цi примiщення є навчальними, розрахо-

вуються за навчальним планом i визначаються завданням на проектува-

ння.
С.22 ДБН В.2.2-3-97


Примiщення громадського харчування


3.77 В усiх навчальних закладах повиннi передбачатися їдальнi

та буфети. Необхiднiсть iнших типiв пiдприємств громадського харчу-

вання i вимоги щодо їх проектування визначаються завданням на прое-

ктування.


3.78 Кiлькiсть мiсць в обiднiх залах їдалень визначається з

розрахунку:

- у загальноосвiтнiх та професiйних навчальних закладах -

1 мiсце на 3-х учнiв;

- у вищих навчальних закладах - 1 мiсце на 5 вiдвiдувачiв кож-

ного контингенту (студентiв, професорсько-викладацького

складу, наукових спiвробiтникiв, аспiрантiв, обслуговуючого

персоналу та iн.);

- в iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї (з врахуванням буфетiв)

- 1 мiсце на 4 вiдвiдувачiв (слухачiв i спiвробiтникiв).


3.79 Площу обiднього залу (без роздавальної) належить приймати

на одне мiсце не менше, м2:

- в їдальнях загальноосвiтнiх навчальних закладiв - 1,0;

- в їдальнях професiйних навчальних закладiв - 1,3;

- в їдальнях вищих навчальних закладiв - 1,6;

- в кафе-автоматах, в буфетах та iнших спецiалiзованих пiдпри-

ємствах швидкого обслуговування - 1,2.


3.80 Склад та площi виробничих, складських та адмiнiстративних

примiщень пiдприємств громадського харчування визначаються завдан-

ням на проектування в залежностi вiд форми виробництва (на сирови-

нi, на напiвфабрикатах та iн.).

В загальноосвiтнiх школах та профтехучилищах масового будiвни-

цтва належить передбачати, як правило, їдальнi на сировинi. При на-

явностi фабрики-заготiвельної допускається проектувати їдальню на

напiвфабрикатах.

Примiтка. Рекомендований склад примiщень їдальнi на сировинi

для загальноосвiтнiх шкiл наведено в додатку 7.


3.81 При їдальнях та буфетах передбачаються умивальники, кiль-

кiсть яких визначається з розрахунку не менше нiж один умивальник

на:

- 40 мiсць в обiдньому залi загальноосвiтнiх шкiл;

- ЗО мiсць в обiдньому залi професiйних училищ та вищих

навчальних закладiв.


3.82 Їдальнi професiйних та вищих навчальних закладiв проекту-

ються у складi громадсько-побутових блокiв, прибудованих до навча-

льних корпусiв або зв'язаних з ними теплими переходами.

Великi їдальнi вищих навчальних закладiв допускається виносити

в окремi будинки на вiдстань не бiльше 500 м вiд навчальних та нав-

чально-виробничих примiщень.

Їдальнi мiсткiстю не бiльше 50 мiсць, а також їдальнi навчаль-

них закладiв, якi реконструюються, можуть проектуватися вбудованими

в навчальнi корпуси.


3.83 В їдальнях кооперованих та зблокованих навчальних компле-

ксiв автономнi обiднi зали чи окремi зони визначаються за норматив-

ними вимогами до їдалень вiдповiдних навчальних закладiв, що вхо-

дять до комплексу.

Типи пiдприємств громадського харчування в житловiй зонi нав-


С.23 ДБН В.2.2-3-97


чального закладу визначаються завданням на проектування.


Примiщення медичного обслуговування


3.84 В кожному навчальному закладi необхiдно передбачати при-

мiщення медичного обслуговування згiдно з таблицею 12.


Таблиця 12

-------------------------------------------------------------------

| Примiщення | Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Терапевтичний кабiнет* | 16 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Процедурна | 10+8 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Фiзiотерапевтичний кабiнет | 18 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнет зубного лiкаря | 16 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кiмната психофiзiологiчного розвантаження | 18 |

-------------------------------------------------------------------

* Одна iз сторiн примiщення повинна бути не меншою 5,8 м (для

перевiрки зору).


Склад та площi додаткових примiщень оздоровчого пункту визна-

чаються завданням на проектування. При профтехучилищах та вищих на-

вчальних закладах рекомендується передбачати санаторiй-профiлакто-

рiй, а в навчальних комплексах та вищих навчальних закладах на 8000

студентiв i бiльше - полiклiнiку, якi проектуються за спецiальними

нормативними документами.


В сiльськiй мiсцевостi склад примiщень медичного обслуговуван-

ня учнiв встановлюється завданням на проектування.


Адмiнiстративно-службовi примiщення


3.85 Площi адмiнiстративно-службових примiщень навчальних зак-

ладiв належить приймати за таблицею IЗ.


Таблиця 1З

-------------------------------------------------------------------

| Примiщення | Площа (не менше), м2 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кабiнети: | |

|- директора (ректора) | 24 |

|- заступника директора (проректора) | 18 |

|- завiдуючого вiддiленням (кафедрою) | 16 |

|Приймальна | 16 |

|Навчальна частина | 18 |

|Зал вченої ради | 100 |

|Викладацькi (вчительська) | 36 |

|Методичний кабiнет | 36 |

|Кiмната вiдпочинку та психофiзiологiчного| 74 |

|розвантаження викладачiв | |

|Канцелярiя | 12 |

|Бухгалтерiя з касою | 18 |

|Архiв | 24 |

|Ротаторна | 18 |

|Експедицiя | 12 |

-------------------------------------------------------------------

С.24 ДБН В.2.2-3-97


Склад адмiнiстративно-службових примiщень визначається завдан-

ням на проектування на пiдставi штатного розкладу.


3.86 Сумарну площу адмiнiстративно-службових примiщень в проф-

техучилищах належить приймати за таблицею 14.


Таблиця 14

-------------------------------------------------------------------

| Примiщення |Площа на одного учня (не менше), м2, |

| | при мiсткостi (число учнiв) |

| |--------------------------------------|

| |до 400|бiльше 400 до 800|бiльше 800 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Адмiнiстративно-службовi | 0,8 | 0,7 | 0,6 |

|Те саме для вiддiлень i | | | |

| фiлiалiв | 0,2 | 0,15 | - |

-------------------------------------------------------------------


3.87 Сумарна площа адмiнiстративно-службових примiщень (ректо-

рат, навчальна частина, адмiнiстративно-господарське управлiння,

деканати, загальнофакультетськi адмiнiстративнi пiдроздiли та iн.)

у вищих навчальних закладах та iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї

не повинна бути меншою показникiв, що наведенi в таблицi 15.


Таблиця 15

--------------------------------------------------------------------

| Вищi навчальнi заклади | Iнститути підвищення |

| | кваліфікації |

|------------------------------------------------------------------|

|Розрахун- |Площа адмiнiстративно-|Розрахун-|Площа адмiнiстративно-|

|ковий кон-|службових примiщень |ковий ко-|службових примiщень |

|тингент |(не менше),м2,на одно-|нтингент |(не менше),м2,на одно-|

|студентів |го студента |слухачiв |го слухача |

|------------------------------------------------------------------|

|До 1000 | 1 | До 300 | 1,2 |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше | |Більше | |

|1000 | 0,9 |300 | 1,0 |

|до 2000 | |до 400 | |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше | 0,8 |Бiльше | 0,9 |

|2000 | |400 | |

|до 4000 | |до 600 | |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше | 0,7 |Більше | 0,8 |

|4000 | |600 | |

|до 6000 | |до 1000 | |

|------------------------------------------------------------------|

|Бiльше | 0,6 | |

|6000 | | |

|до 10000 | | Більше 0,7 |

|---------------------------------| 10000 |

|Бiльше | 0,5 | |

|10000 | | |

--------------------------------------------------------------------


С.25 ДБН В.2.2-3-97


Допомiжнi та пiдсобнi примiщення


3.88 Площi вестибюлей, гардеробiв, рекреацiйних примiщень, а

також кiлькiсть санiтарних приладiв у вбиральнях та душових нале-

жить приймати за таблицею 16.


Таблиця 16

------------------------------------------------------------------------

| |Одиниця |Площа |Кiлькiсть санiтарних приладiв |

| Примiщення |вимiру |(не мен-| |

| | |ше), м2 | |

|----------------------------------------------------------------------|

|Вестибюль |1 мiсце | 0,25 | |

| | | | |

|Гардероб (площа за | | | |

|бар'єром): | | | |

|- у школах | -"- | 0,2 | |

|- у профтехучилищах | -"- | 0,15 | |

| щах та вищих нав- | | | |

| чальних закладах | | | |

| | | | |

|Рекреацiйнi | | | |

|примiщення: | | | |

|- у школах для учнiв| | | |

| 1- 4-х класiв |1 учень | 2,0 | |

| 5- 9-х класiв | -"- | 1,5 | |

| 10-11-х класiв | -"- | 1,0 | |

| | | | |

|- у профтехучилищах | -"- | 1,0 | |

| | | | |

|- у вищих навчальних|1 студент| 0,5 | |

| закладах, iнститу-|(слухач) | | |

| тах пiдвищення | | | |

| квалiфiкацiї | | | |

| | | | |

|Санiтарнi вузли в | | | |

|школах для учнiв: | | | |

|- 1-х класiв |1 учень | 0,65 |1 туалет для хлопцiв та 1 туа-|

| | | |лет для дiвчат на 2 класи з |

| | | |розрахунку: 1 eнiтаз на 6 уч- |

| | | |нiв, 1 умивальник та 1 ногоми-|

| | | |йка на 12 учнiв |

| | | | |

|- 2-11-х класiв | -"- | 0,20 |1 унiтаз на 20 дiвчат, 1 унi- |

| | | |таз i 1 giсуар на 40 хлопцiв; |

| | | |1 умивальник на ЗО учнiв |

| | | | |

|- туалети та душовi |1 санiтар| |1 унiтаз, 1 умивальник, |

| для персоналу |ний вузол| |1 душова сiтка |

| їдальні |1 душова | | |

| | | | |

|Санiтарнi вузли в |1 учень, |0,25/0,2|1 унiтаз на ЗО жiнок, 1 унiтаз|

|профтехучилищах i |студент | |i 1 пiсуар на 40 чоловiкiв, |

|вищих навчальних | | |1 умивальник на 2 унiтази, але|

|закладах | | |не менше 1 |

------------------------------------------------------------------------

Закінчення таблиці слідує

С.26 ДБН В.2.2-3-97

Закінчення таблиці 16

------------------------------------------------------------------------

| |Одиниця |Площа |Кiлькiсть санiтарних приладiв |

| Примiщення |вимiру |(не мен-| |

| | |ше), м2 | |

|----------------------------------------------------------------------|

|Складськi примiщення, комори, примiщення прибирального iнвентаря: |

|----------------------------------------------------------------------|

|- у загальноосвiт- | | | |

| нiх i професiйних |1 учень |0,12 | |

| навчальних | | | |

| закладах | | | |

|- у вищих навчальних| | | |

| закладах,інститу- |1 студент|0,06 | |

| тах пiдвищення |(слухач) | | |

| квалiфiкацiї | | | |

| | | | |

|Примiщення для збе- | | | |

|рiгання домашнього | | | |

|та робочого одягу в |1 робоче |0,5 | |

|блоцi навчально-ви- |місце | | |

|робничих майстерень | | | |

| | | | |

|Душовi в блоцi нав- | - | - |1 душова сiтка на 15 чоловiк, |

|чально-виробничих | | |1 умивальник на ЗО чоловiк |

|майстерень | | | |

| | | | |

|Побутова кiмната- |Примi- |18 | |

|роздягальня технi- |щення | | |

|чного персоналу з | | | |

|душовою кабіною | | | |

------------------------------------------------------------------------


3.89 Вестибюль, гардероб та санiтарнi вузли розраховуються на

кiлькiсть учнiв (студентiв, слухачiв), адмiнiстративно-викладацький