| фарбованi |доведення |

|--------------------------------------------------------------------|

|9 Внутрiшнi поверхнi кабiни | |

| обличкованi плиткою | |

|---------------------------------| |

|10 Виконана електропроводка | |

|---------------------------------| |

|11 Встановлена електроосвiтлю- | |

| вальна арматура | |

|---------------------------------| |

|12 Встановленi вентграти | |

|---------------------------------| |

|13 Виводи труб пофарбованi | |

|---------------------------------| |

|14 Мiсця проходження трубопрово- | Те саме |

| дiв зашпарованi розчином | |

|---------------------------------| |

|15 Системи водопостачання та | |

| каналiзацiї випробуванi | |

|---------------------------------| |

|16 Встановлена огорожа стокiв | |

|---------------------------------| |

|17 Встановлена шафа | |

|---------------------------------| |

|18 Встановлена туалетна поличка | |

|---------------------------------| |

|19 Встановленi шланготримачi | |

|---------------------------------| |

|20 Кабiна повнiстю очищена | |

----------------------------------------------------------------------

C.140 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96

Продовження таблицi Г.1

----------------------------------------------------------------------

|Найменування елемента заводської | Способи одержання |

|готовностi, технiчного рiшення | (виконання) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|--------------------------------------------------------------------|

| Об'ємнi елементи лiфтових шахт |

|--------------------------------------------------------------------|

|1 Зовнiшнi лицьовi поверхнi блока|Грунтування i шпаклювання безуса- |

| рiвнi та готовiдля пофарбування|дочними речовинами поверхонь меха-|

| |нiзованим iнструментом лiнiї |

| |доведення |

|--------------------------------------------------------------------|

|2 Очищенi закладнi елементи, |Механiзований iнструмент лiнiї |

| прорiзи й крайки вiд напливiв |доведення |

| бетону | |

|--------------------------------------------------------------------|

|З Встановленi напрямнi для кабi- | |

| ни лiфта | |

|---------------------------------| Те саме |

|4 Встановленi двернi елементи | |

| лiфтової шахти | |

|--------------------------------------------------------------------|

| Iншi вироби та конструкцiї |

|--------------------------------------------------------------------|

|1 Верхнi поверхнi сходових площа-|У процесi формування (див. роздiл |

| док облицьованi шаром декора- |8 Посiбника). Пiсля теплової об- |

| тивного (мозаїчного) бетону або|робки шлiфування спецiальними ма- |

| плиткою |шинами мозаїчного шару |

|--------------------------------------------------------------------|

|2 Пiддони (днища) сантехкабiн |У процесi формування (див. роздiл |

| облицьованi плиткою |8 Посiбника) |

|--------------------------------------------------------------------|

|З Лицьовi поверхнi схiдцiв, про- |Шлiфування лицьових поверхонь ви- |

| ступiв i пiдвiконних плит пош- |робiв спецiальними шлiфувальними |

| лiфованi |машинами |

|--------------------------------------------------------------------|

|4 Нижнi поверхнi сходових площа- |У процесi формування (див. роздiл |

| док i маршiв рiвнi та готовi |8 Посiбника) або механiзоване на- |

| для фарбування |несення шпаклювальних безусадочних|

| |речовин (пiсля теплової обробки) |

|--------------------------------------------------------------------|

|5 Розтруби вiброгiдропресованих |Шлiфування розтрубiв спецiальними |

| труб пошлiфованi |шлiфувальними машинами |

|--------------------------------------------------------------------|

|6 Плити покриття та iншi елементи|Механiзоване нанесення на поверхню|

| покрiвлi мають гiдроiзоляцiне |водозахисних мастичних або рулон- |

| покриття |них (плiвочних) покриттiв |

|--------------------------------------------------------------------|

|7 Робочi поверхнi дорожнiх i тро-|Виконано в процесi формування |

| туарних плит рифленi або |(див. роздiл 8 Посiбника) |

| шорсткi | |

|--------------------------------------------------------------------|

|8 В серединi оглядових кiлець за-|Виконано в процесi формування |

| мурованi сходи | |

----------------------------------------------------------------------

Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 C.141

Продовження таблицi Г.1

----------------------------------------------------------------------

|Найменування елемента заводської | Способи одержання |

|готовностi, технiчного рiшення | (виконання) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|--------------------------------------------------------------------|

|9 Арматура, що натягнута безпе- |Механiзоване нанесення (торкрету- |

| рервним навиванням на бетон по-|вання, набризкування) на поверхню |

| передньо напружених виробiв, |виробiв з навитою арматурою захис-|

| має захисне покриття |ного шару цементно-пiщаного розчи-|

| |ну |

|--------------------------------------------------------------------|

|10 Арматура, що натягнута на бе- |Iн'єктування (нагнiтання) пневма- |

| тон попередньо напружених за- |тичними установками цементно-пiща-|

| лiзобетонних виробiв, захище- |ного розчину у каналi з напруженою|

| на |(натягнутою) арматурою |

|--------------------------------------------------------------------|

|11 Закладнi елементи, отвори, |Виконано на постах доведення за |

| прорiзи та крайки усiх бетон- |допомогою ручного iнструменту та |

| них i залiзобетонних виробiв |пристроїв |

| очищенi вiд напливiв бетону i | |

| розчину | |

----------------------------------------------------------------------

C.142 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96

ЗМIСТ

1 Загальнi положення ............................................. 1

2 Матерiали для бетонiв та розчинiв .............................. 1

З Приготування бетонних i розчинних сумiшей ...................... 26

4 Матерiали для виготовлення арматурних виробiв i закладних

елементiв ...................................................... 28

5 Виготовлення арматурних виробiв i закладних елементiв ...........35

6 Форми i мастила для форм ........................................49

7 Армування залiзобетонних виробiв ................................56

8 Формування виробiв .............................................61

9 Теплова обробка виробiв .........................................67

10 Розпалублення, доведення, складування, зберiгання та

транспортування виробiв ........................................86

11 Контроль якостi виконання технологiчних процесiв виготовлення

виробiв ........................................................89

Додаток А

Способи зварювання з'єднань арматури i закладних елементiв

залежностi вiд потрiбної експлуатацiйної надiйностi ............113

Додаток Б

Вибiр легкоукладальностi бетонної сумiшi та способу формування

виробiв рiзних видiв ...........................................121

Додаток В

Розрахунок показника (А) тривалостi остигання блока камер з

виробами .......................................................134

Додаток Г

Перелiк елементiв заводської (монтажної) готовностi виробiв та

способи її одержання ...........................................136