Державний комітет рибного господарства України


НАКАЗ N 54 від 07.04.1999


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 р. за N 159/4380


Про затвердження Правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України


Відповідно до вимог пункту 22 Положення про Державний комітет рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 06.11.97 N 1250/97, наказую:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України, що додаються.

2. Управлінню флоту, безпеки мореплавства і охорони праці (Дмитришин П.О.) - подати Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України, до Міністерства юстиції на державну реєстрацію.

3. Керівникам підприємств, організацій, закладів, Базовому учбово-тренажерному центру:

3.1. Вжити заходів щодо вивчення керівниками, фахівцями та працівниками підприємств, організацій та закладів вимог Правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України.

3.2. Надалі керуватися вимогами Правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України та забезпечити контроль за їх виконанням посадовими особами і працівниками.

4. Вважати такими, що втрачають чинність, "Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на ремонтируемых и строящихся судах на судоремонтных предприятиях Минрыбхоза СССР", затверджені наказом Мінрибгоспу СРСР від 29.12.84 N 695.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Бондаренка В.І.


Перший заступник Голови Комітету В.І.Бондаренко


Затверджено

Наказ Державного комітету рибного господарства України 07.04.1999 N 54

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 р. за N 159/4380


Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України


1. Загальні положення


1.1. "Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України" (надалі - Правила), встановлюють основні вимоги пожежної безпеки при ремонті, переоснащуванні, модернізації та будуванні суден і технічних плавзасобів флоту рибного господарства (надалі - ФРГ) на судноремонтних підприємствах (надалі - СРП) рибного господарства України.

1.2. Правила визначають організаційно-технічні заходи щодо запобігання виникненню пожеж на суднах, що ремонтуються або будуються на СРП галузі, а також підготовку і дії екіпажів цих суден у галузі боротьби з пожежами, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових утрат, зменшення негативних екологічних наслідків, створення умов для швидкого викликання пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

1.3. Вимоги Правил поширюються на всі типи суден і технічних плавзасобів ФРГ на всіх стадіях їх ремонту та будування, незалежно від форм власності.

1.4. На суднах ФРГ, що ремонтуються або будуються на СРП, при проведенні пожежонебезпечних робіт слід керуватися цими Правилами, будівельними нормами, нормами технологічного проектування, стандартами та іншими чинними нормативними актами.


2. Нормативні посилання


2.1. Перелік нормативно-технічних актів та скорочень наведено у додатку 1.


3. Організаційні заходи щодо забезпечення протипожежного режиму


3.1. Керівник (власник) СРП, уповноважені ним органи (далі - власник) зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення протипожежного режиму на суднах;

розробляти у відповідності з нормативними актами положення, інструкції (загальнооб'єктні, об'єктні, технологічні) щодо забезпечення пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт;

організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки.

3.2. Відповідний протипожежний режим на СРП встановлюється наказом власника СРП.

Режим визначає:

місця, відведені для застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

місця для зберігання і допустима кількість палива, яке може знаходитися у місцях його зберігання і на судні;

порядок прибирання відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я;

порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;

порядок огляду і зачинень приміщень після закінчення роботи;

порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму;

дії працівників у разі виявлення пожежі;

правила проїзду та стоянки транспортних засобів у районі ремонту суден;

порядок проведення ППР та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання;

порядок збирання членів ДПД і відповідальних посадових осіб при виникненні пожежі, в разі виклику у нічний час, вихідні та святкові дні;

порядок експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів пожежного захисту.

3.3. Працівники СРП повинні бути ознайомлені з вимогами щодо забезпечення протипожежного режиму.

Основні положення наказу слід вивішувати на видних місцях.

3.4. Керівники будівельних організацій, які ремонтують та будують судна (далі - будівельник), повинні забезпечити дотримання своїми працівниками встановленого на СРП протипожежного режиму.


4. Визначення обов'язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт і відповідальності за пожежну безпеку


4.1. Загальна відповідальність за пожежну безпеку на СРП покладається на власника СРП, який визначає обов'язки працівників і їх відповідальність за забезпечення пожежної безпеки як у цілому на СРП, так і за кожним об'єктом проведення вогневих робіт на суднах.

4.2. Відповідальність за пожежну безпеку на суднах, що ремонтуються і будуються, покладається на будівельника, який призначається наказом власника СРП.

4.3. Будівельник зобов'язаний:

забезпечити дотримання всіма працівниками підпорядкованих йому дільниць установленого протипожежного режиму;

своєчасно та якісно виконувати протипожежні заходи, передбачені проектами та цими Правилами;

забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів, установок, обладнання тощо;

забезпечити утримання у належному стані та постійній готовності до дії засобів пожежогасіння, навчити працівників правил застосування вказаних засобів;

щодня, після закінчення роботи, перевіряти протипожежний стан дільниці, відключеність електромережі та обладнання;

не допускати перебування працівників та інших осіб, які закінчили роботу, в приміщеннях у вечірній та нічний час;

забезпечити регулярний огляд місця проведення вогневих робіт протягом 12 годин після їх закінчення.

4.4. На суднах, які будуються за проектами проектних організацій, відповідальність за розроблення вимог пожежної безпеки покладається на ГІП або ГАП.

На відділ головного технолога СРП покладається контроль за повнотою і якістю таких розробок у відповідності з "Методичними вказівками з розробки технологічної документації на проведення вогневих робіт на суднах, які ремонтуються та будуються на СРП рибного господарства України" (додаток 2).

4.5. Відповідальність за пожежну безпеку судна, яке ремонтується силами суднової команди, покладається на капітана судна.

4.6. Особиста відповідальність працівників СРП за пожежну безпеку визначається посадовими інструкціями та розпорядженнями власника СРП.


5. Види вогневих робіт та класифікація місць їх проведення. Обов'язки посадових осіб з організації пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт


5.1. До числа видів вогневих робіт належать виробничі операції, що пов'язані зі застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням і розжарюванням деталей до температур, які здатні викликати займання речовин, матеріалів і конструкцій.

На суднах такими операціями є:

зварювання;

різання;

паяння (лудження);

напилення з використанням енергії електричної дуги;

нагрівання конструкцій, обладнання, деталей, комунікацій тощо електронагрівачами, паяльними лампами, газовими та рідинними пальниками.

5.2. Місця проведення вогневих робіт можуть бути:

постійними, які організовано у спеціально обладнаних з цією метою цехах, дільницях, майстернях або на відкритих площадках;

тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо на суднах, які ремонтуються або будуються, з метою монтажу або ремонту обладнання, конструкцій і деталей без їх зняття, безпосередньо на місці.

5.3. Постійні місця проведення вогневих робіт на берегових об'єктах визначаються наказами, розпорядженнями, інструкціями власника СРП.

5.4. Постійні місця проведення вогневих робіт на суднах мають бути обладнані у приміщеннях, що відповідають вимогам Правил Регістру, НАПБ А.01.001-95 ( z0219-95 ), НАПБ Б.07.005-86, НАПБ В.01.041-88/180, ДСТУ 3220-95, ГОСТ 12.1.004-91*, ГОСТ 12.1.010-76*. Окрім того:

приміщення повинні мати вихід на відкриту палубу і бути відгородженими від суміжних приміщень вогнетривкими конструкціями А-60;

приміщення слід обладнати дверима із замками, металевим столом зварника, шафою для зберігання інструменту і зварювальних матеріалів, ящиком для огарків від використання зварювальних матеріалів.

5.5. Проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після того, як було вжито заходів, що унеможливлюють виникнення пожежі, а саме:

очищення робочого місця від горючих матеріалів;

захист горючих конструкцій від упливу високих температур;

забезпечення робочого місця первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками, ящиками з піском та лопатами, відрами з водою).

5.6. Приміщення повинно бути укомплектоване:

однопостовим джерелом струму зі спадною зовнішньою характеристикою;

гнучким кабелем у гумовій оболонці для дугового зварювання;

гумовими шлангами з нитяним каркасом для газового зварювання;

електродотримачем, газовим пальником та різаком;

засобами пожежогасіння, закріпленими на штатних місцях;

приладом контролю вибухонебезпечних концентрацій випарів і газів - для нафтоналивних суден;

спеціальним одягом, який передбачено нормами постачання, та засобами індивідуального захисту зварника.

5.7. Розміщення зварювального обладнання у приміщенні має забезпечити вільний доступ до нього.

5.8. Вимоги до суднових приміщень і місць на відкритій палубі при зберіганні кисневих та ацетиленових балонів, а також приміщень для виконання електрогазозварювальних робіт на нафтоналивних суднах мають відповідати Правилам Регістру.

5.9. Вогневі роботи дозволяється проводити на виносних зварювальних постах, які розташовані на відкритій палубі і обладнані за кресленнями, узгодженими із судновласником (замовником), СПБ і службою охорони праці підприємства, якому належить судно.

5.10. Місця вогневих робіт, які не відповідають вимогам пунктів 5.3-5.6, на суднах, які будуються (з початку насичення судна горючими речовинами та матеріалами), і суднах, які ремонтуються, є тимчасовими і можуть визначатися лише "Нарядом-допуском на виконання тимчасових вогневих робіт" (наряд-допуск), що видається керівником робіт.

5.11. Проведення вогневих робіт фіксується в "Журналі обліку проведення вогневих робіт на судноремонтному підприємстві" (додаток 3).

5.12. До виконання вогневих робіт допускаються зварники (виконавці) не молодші 18 років, спеціально навчені, які знають апаратуру і правила безпеки, пройшли атестацію, яка включає перевірку теоретичних знань та практичних навиків за конкретними способами зварювання і певними видами робіт, із використанням стандартних зразків і наступним проведенням випробувань зразків.

Порядок організації навчання та перевірки знань визначається НАПБ Б.07.001-94. За результатами перевірки складається протокол і оформлюється посвідчення.

Навчання, перевірка знань і атестація зварників проводиться відповідно до вимог НАПБ Б.02.005-94, ДНАОП 0.00-1.16-96, а також НАОП 1.4.74-2.19-83.


6. Порядок оформлення допуску до проведення тимчасових вогневих робіт


6.1. Виконання тимчасових вогневих робіт у всіх випадках проводиться після попереднього оформлення наряду-допуску.

6.2. Наряд-допуск - це оформлений належним чином письмовий дозвіл на проведення визначеного обсягу вогневих робіт протягом вказаного у наряді-допуску строку.

6.3. Форма наряду-допуску затверджена Правилами пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-95, затвердженими наказом МВС України від 22.06.95 N 400, зареєстрованими в Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755.

6.4. Наряд-допуск оформляється окремо на кожний вид вогневих робіт з зазначенням виконавця робіт, місця і часу їх проведення. Якщо ці роботи не закінчені у встановлений строк, то дія наряду-допуску може бути продовжена особою, що його видала, на строк до 5 діб, після чого оформляється новий наряд-допуск.

6.5. Забороняється вносити в наряд-допуск виправлення, закреслення та оформляти записи олівцем.

6.6. При аварійних ситуаціях допускається виконання тимчасових вогневих робіт без наряду-допуску під наглядом керівника робіт і представника власника СРП.

6.7. У наряді-допуску на проведення вогневих робіт у місцях та приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою, а також при роботах зі сторони горючих конструкцій - записується вимога призначати проінструктованих чергових.