– забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

– організовувати навчання персоналу правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо дотримання цих Правил;

– при відсутності у нормативних актах вимог щодо забезпечення пожежної безпеки – вживати відповідні заходи, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

– утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

– створювати за потребою відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони і матеріально-технічну базу для їх функціонування;

– надавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, яка виробляється підприємством;

– здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої автоматики;

– своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також закриття доріг і проїздів на своїй території.

4.4 На кожному об’єкті слід регулярно проводити протипожежні тренування з черговим персоналом, а також спільні з пожежними частинами пожежно-тактичні навчання. Графік навчань щорічно розробляється керівником підприємства спільно з начальником гарнізону пожежної охорони.

4.5 Особовий склад всіх караулів пожежних частин і підрозділів підприємств ПЕК, які приймають участь в гасінні пожежі, не рідше одного разу на рік повинен проходити спеціальний інструктаж з особливостей експлуатації складів нафти і нафтопродуктів (далі – СНН), енергетичних установок та техніки безпеки при пожежах.

Цей інструктаж проводиться інженерно-технічним персоналом об’єкту за узгодженою програмою (планом).

4.6 При виникненні пожежі на СНН, перша особа, яка виявила загоряння зобов’язана негайно повідомити начальника зміни, старшого зміни і приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись при цьому правил техніки безпеки.

4.7 Начальник зміни про виникнення загоряння (пожежі) повинен негайно повідомити пожежну охорону, керівництво підприємства.

4.8 Старший зміни особисто або за допомогою чергового персоналу зобов’язаний визначити місце пожежі, можливі шляхи її поширення, загрозу діючому обладнанню, яке опинилося в зоні пожежі, можливість розповсюдження горіння на інше обладнання, а також, до прибуття пожежних підрозділів, виконати такі роботи:

– особисто або за допомогою чергового персоналу перевірити ввімкнення автоматичної установки пожежогасіння та охолодження резервуарів, а у випадку відмови задіяти її в ручному режимі;

– вжити заходи щодо створення безпечних умов для персоналу і пожежних підрозділів, які будуть задіяні для ліквідації пожежі;

– приступити до гасіння пожежі силами і засобами підприємства;

– виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розташування під’їзних шляхів та вододжерел;

– при необхідності вжити заходи для охолодження водою стінок резервуару, який горить, від стаціонарно встановлених лафетних пожежних стволів з врахуванням дотримання заходів техніки безпеки.

4.9 До прибуття першого пожежного підрозділу обов’язки КГП виконує старший зміни підприємства або керівник об’єкту. КГП зобов’язаний в першу чергу вивести з місця пожежі всіх сторонніх осіб і забезпечити виконання вимог безпеки особами, які знаходяться поблизу місця пожежі.

4.10 Зі старшого начальника об’єкту, який не взяв на себе керівництво гасінням пожежі, не знімається відповідальність за організацію гасіння пожежі.

4.11 Для керівництва гасінням пожежі організується оперативний штаб пожежогасіння. До складу штабу повинен входити старший з присутніх інженерно-технічних працівників об’єкта, який повинен мати на правому рукаві червону пов’язку.

4.12 На СНН слід передбачати запас піноутворювача і води для приготування розчину піноутворювача з умови забезпечення трикратної витрати на одну пожежу з врахуванням заповнення розчинопроводів. Крім того, на СНН повинен бути 100% резерв піноутворювача, який може використовуватись для пересувних установок.

5 Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки підприємств паливноенергетичного комплексу

5.1 Забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і персоналу підприємств ПЕК. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств.

5.2 Керівник пiдприємства повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначати своїм наказом відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, цехів, споруд, приміщень, технологічного та інженерного обладнання, а також за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

5.3 З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на паливоенергетичних пiдприємствах створюються добровільні пожежні дружини (далі – ДПД) i команди (далі ДПК), діяльність яких повинна здійснюватися відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затвердженого наказом МНС України від 11.02.2004 №70 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за №221/8820.

5.4 На підприємствах з кількістю працюючих 50 i більше осіб за рішенням трудового колективу створюються пожежно-технiчнi комісії (далі – ПТК). Їх роботу необхідно організовувати згідно з Типовим положенням про пожежно-технічні комісії, затвердженим наказом МНС України від 11.02.2004 № 70 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за № 221/8820.

5.5 На кожному підприємстві повинна бути розроблена загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для усіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (цехів, складів, майстерень, лабораторій, дільниць тощо) відповідно до основних вимог щодо документації з пожежної безпеки.

5.6 Інструкції повинні періодично переглядатися на основі аналізу протипожежного стану об’єкта та відповідних наказів не рідше 1 разу на 3 роки.

5.7 На всіх пiдприємствах наказом або інструкцією повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, яким визначені:

– можливість i місця паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

– порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

– правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

– місця для зберігання i допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно бути у виробничих приміщеннях i на території;

– порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого ганчір’я та спецодягу, очищення повітропроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

– порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі;

– порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

– порядок проходження посадовими особами навчання i перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технiчного мінімуму з призначенням відповідальних осіб за їх проведення;

– порядок організації експлуатації i обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водогону, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасiння, димовидалення, вогнегасників тощо);

– порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

– дії працівників у разі виявлення пожежі;

– порядок зібрання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні та святкові дні.

5.8 Відповідальними за пожежну безпеку окремих цехів, лабораторій, майстерень, складів та інших виробничих i допоміжних споруд підприємств є керівники цих структурних підрозділів або посадові особи, які виконують їхні обов’язки.

5.9 Керівники структурних підрозділів підприємств, а також інші посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку зобов’язані:

– забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму i виконання в установлені строки заходів, які підвищують пожежну безпеку;

– забезпечити справність i нормальну роботу технологічного обладнання відповідно до технологічних вимог i проектних рішень та негайно вжити заходи для усунення виявлених несправностей, які можуть призвести до пожежі або загорання;

– організувати пожежно-технiчне навчання персоналу i вимагати від нього дотримання протипожежного режиму i виконання встановлених вимог пожежної безпеки, особливо щодо технології виробництва;

– забезпечити контроль за виконанням вимог пожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт, а також відключення електромережі після закінчення роботи;

– забезпечити утримання в справному стані i постійну готовність до дії всіх засобів виявлення та гасіння пожежі;

– при виявленні пожежі негайно викликати пожежний підрозділ, оповістити керівництво підприємства та організувати гасіння пожежі й евакуацію персоналу (при потребі).

6 Основнi вимоги щодо органiзацiї пiдготовки персоналу пiдприємств ПЕК

6.1 Усі працівники повиннi проходити спецiальнi протипожежнi навчання в системi виробничого навчання та перевірку знань відповідно до НАПБ 02.023–2004 «Спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах енергетичної галузі України. Положення».

Протипожежне навчання працівників має такi види:

– спеціальне навчання посадових осіб;

– протипожежнi iнструктажi: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цiльовий; спецiальне навчання (пожежно-технiчний мiнiмум);

– протипожежнi тренування.

6.2 Вступний протипожежний iнструктаж проводиться з усiма працівниками, якi щойно прийнятi на роботу (постiйну або тимчасову) на пiдприємство, а також з учнями та студентами, якi прибули на практику (виробниче навчання).

Вiн проводиться на пiдставi дiючих на пiдприємствi правил, iнструкцiй та iнших нормативних актiв з питань пожежної безпеки у спецiально обладнаному для цього примiщеннi фахiвцем служби пожежної безпеки (далі – СПБ), а за його вiдсутностi iнженерно-технiчним робiтником або начальником структурного пiдроздiлу, до якого приймається новий робiтник. Програма для проведення вступного протипожежного iнструктажу затверджується керiвником (заступником, головним iнженером) пiдприємства.

Вступний протипожежний iнструктаж ставить своєю метою ознайомлення щойно прийнятих на роботу:

– з загальними правилами пожежної безпеки, якi належить виконувати на територiї пiдприємства;

– з особливостями пожежної безпеки на виробничiй дiлянцi або в службi, куди вiн направляється на роботу;

– з основними правилами застосування первинних засобiв пожежогасiння i заходами безпеки при користуванні ними;

– з засобами й системами оповiщення про пожежу та порядком виклику пожежних пiдроздiлiв;

– з особливостями гасiння пожежi на складах СНН.

Вступний протипожежний iнструктаж можна об'єднувати зі вступним iнструктажем з охорони працi. Особи, якi не пройшли вступний iнструктаж, до роботи не допускаються.

6.3 Первинний протипожежний iнструктаж проводиться безпосередньо на робочому мiсцi посадовою особою, вiдповiдальною за пожежну безпеку цеху (виробничої дільницi, майстернi, лабораторiї, складу) з записом у журналi реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Первиннi iнструктажi повиннi проходити:

– всi щойно прийнятi на роботу (постійну чи тимчасову);

– робiтники, переведенi з iнших структурних пiдроздiлiв, виробничих дiльниць пiдприємства;

– особи, що прибули на пiдприємство у вiдрядження i мають брати безпосередню участь у виробничому процесi;

– будiвельники, монтажники, ремонтники стороннiх органiзацiй, якi виконують на дiючому пiдприємствi будiвельно-монтажнi, ремонтнi та iншi роботи;

– студенти, учнi пiд час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять в навчальних майстернях, лабораторiях тощо.

Програма для проведення первинного iнструктажу затверджується керiвником вiдповiдного структурного пiдроздiлу (начальником цеху, вiддiлу), вiдповiдальним за протипожежний стан, або керiвником пiдприємства i погоджується з начальником ДПД або СПБ.

6.4 Повторний протипожежний iнструктаж проводиться на робочому мiсцi з усiма працiвниками не менш як 1 раз на рiк за перелiком питань, з якими потрібно ознайомити працiвникiв пiд час проведення вступного та первинного протипожежних iнструктажiв.

6.5 Позаплановий протипожежний iнструктаж проводиться з працiвниками на робочому мiсцi або у спецiально вiдведеному для цього примiщеннi у таких випадках:

– при введенні в дiю нових або доопрацьованих нормативних актiв з питань пожежної безпеки (норм, правил, iнструкцiй, положень тощо);

– при змiні технологiчного процесу, застосуванні нового або замiні чи модернiзацiї iснуючого пожежонебезпечного устаткування;

– на вимогу державних iнспекторiв з пожежного нагляду, якщо виявлені незадовільні знання у працівників правил пожежної безпеки на робочому мiсцi, невмiння дiяти у випадку пожежi та користуватися первинними засобами пожежогасiння;

– на вимогу вищих органiзацiй.

Позаплановий iнструктаж проводиться iндивiдуально або з групою працiвникiв спорiднених спецiальностей (видів робіт). Обсяг та змiст iнструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно вiд причин, що викликали потребу його проведення.