НПАОП 27.4-1.46-19МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2019 № 594

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 травня 2019 р. за № 483/33454

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва магнію

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», пунктів 8 та 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час виробництва магнію, що додаються.

 2. Визнати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при виробництві магнію, затверджені Міністерством кольорової металургії СРСР від 06 червня 1986 року, Держгіртехнаглядом СРСР 24 червня 1986 року.

 3. Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

М

А. Рева

іністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

18 квітня 2019 року № 594

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 483/33454

ПРАВИЛА
охорони праці під час виробництва магнію

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва магнію.

 2. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва магнію.

 3. У цих правилах скорочення вживаються у таких значеннях:

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

ПЛАС - план ліквідації аварійних ситуацій;

СКБ - стаціонарна карналітова електрична піч безперервної дії;

КШ - піч киплячого шару.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці

 1. Ці Правила не обмежують права роботодавця встановлювати більш жорсткі вимоги щодо безпеки життя і захисту здоров’я працівників під час виробництва магнію, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 2. Усі діючі цехи, відділення та дільниці з виробництва магнію повинні мати:

технічну документацію виробників виробничого обладнання;

план захисту працівників і населення у разі аварійних ситуацій на металургійних та інших об’єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків;

технологічні інструкції (регламенти) з ведення технологічних процесів, робочі інструкції для працівників кожної професії, в яких має бути відображено вимоги до технічного обслуговування, експлуатації, ремонту й очищення виробничого обладнання;

інструкції з охорони праці.

Усі інструкції та ПЛАС затверджує роботодавець.

 1. ПЛАС має знаходитись у доступних для ознайомлення місцях технологічних дільниць. Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС.

 2. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктажу й перевірки знань з питань охорони праці.

Примірники інструкцій видаються працівникам безпосередніми керівниками робіт під час проведення первинного інструктажу або розміщуються на їх робочих місцях.

Повний комплект інструкцій зберігається в паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, визначеному роботодавцем з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними.

Роботодавець повинен проінформувати працівників про:

небезпеку, що може виникнути в робочій зоні або на майданчику під час виробництва магнію;

небезпеку, пов’язану з виробничим обладнанням, розташованим у їх робочій зоні або на майданчику (якщо працівники безпосередньо не використовують такого обладнання);

будь-які зміни, що впливають на виробниче обладнання, розташоване в їх безпосередній робочій зоні або на майданчику.

Роботодавець повинен надати інформацію працівникам у зрозумілій для них формі.

Роботодавець зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів для забезпечення:

професійної підготовки працівників та ознайомлення їх із ризиками щодо безпеки, здоров’я та життя працівників, що можуть виникнути внаслідок виробництва магнію;

спеціальної підготовки працівників, які здійснюють ремонт, реконструкцію, модернізацію та технічне обслуговування виробничого обладнання.

Роботодавець повинен забезпечити консультування працівників з питань охорони праці, а також їх участь в обговоренні всіх питань щодо безпеки, захисту здоров’я та життя, пов’язаних із використанням виробничого обладнання під час виробництва магнію.

 1. Експлуатація, ремонт і технічне обслуговування виробничого обладнання мають здійснюватися відповідно до вимог технологічних, робочих інструкцій та інструкцій з охорони праці, розроблених із урахуванням експлуатаційної документації виробника, місцевих виробничих умов і вимог цих Правил. Експлуатація несправного виробничого обладнання не дозволяється.

Під час виробництва магнію роботодавець зобов’язаний враховувати конкретні умови праці, ризики щодо безпеки, здоров’я і життя працівників, наявні на робочих місцях, та будь-які додаткові ризики, пов’язані з виробництвом магнію.

Якщо не можна повністю забезпечити виробництво магнію без ризику для безпеки, здоров’я та життя працівників, роботодавець повинен вжити усіх заходів для мінімізації цих ризиків.

Роботодавець повинен надати працівникам всі необхідні технологічні інструкції (регламенти) з ведення технологічних процесів, робочі інструкції для працівників кожної професії, в яких має бути відображено вимоги до технічного обслуговування, експлуатації, ремонту й очищення виробничого обладнання.

 1. До виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються працівники і робітники, що мають спеціальності й кваліфікацію, які відповідають характеру робіт, що проводяться, вміють користуватись засобами індивідуального захисту та знають способи надання домедичної допомоги потерпілим.

Перелік посадових осіб і працівників, які мають проходити навчання з користування кисневою ізолюючою апаратурою, затверджується роботодавцем.

 1. На підприємстві мають бути розроблені, затверджені роботодавцем і щороку переглядатися переліки вибухопожежонебезпечних місць та робіт, де вогневі роботи мають проводитись за нарядом-допуском.

 2. Роботи з підвищеною небезпекою мають виконуватися за нарядом-допуском.

Виконання робіт з підвищеною небезпекою проводити бригадою не менше ніж із двох працівників, а в закритих ємностях (апаратах, боровах, газоходах, колодязях, бункерах та інших подібних місцях) - бригадою не менше ніж із трьох працівників, двоє з яких - наглядачі, які повинні перебувати назовні, а інші (один чи більше) - працювати всередині закритих ємностей.

 1. Працівників, які працюють в умовах дії шкідливих речовин, необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання індивідуального користування залежно від класу небезпеки речовин.

 2. Не дозволяється допускати до роботи осіб без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також у разі порушення правил їх застосування.

 1. Вимоги до території, будівель і споруд

 1. До всіх виробничих приміщень обладнуються під’їзні дороги для автомобільного (у разі потреби залізничного) транспорту та доріжки для пішоходів.

 2. Перевезення розплавів солей і рідкого металу з одного цеху (відділення) до іншого необхідно проводити у ковшах встановленими маршрутами по критих з’єднувальних коридорах.

У разі неможливості перевезення розплавів солей і рідкого металу по критому коридору допускається транспортування закритих ковшів з розплавами завчасно розробленим та затвердженим роботодавцем маршрутом. При цьому має бути виключено можливість потрапляння атмосферних опадів на ковші, а дорога, якою здійснюється перевезення, повинна мати рівне, тверде покриття, ухили та підйоми якої не мають перевищувати проектних показників. Маршрут, яким буде виконуватись перевезення ковшів, має бути позначено відповідними попереджувальними знаками і знаками заборони та виключати перетин з маршрутами руху пішоходів і транспортних засобів.

 1. Підземні, підвальні поверхи, канали та тунелі мають бути захищені від проникнення зливових, ґрунтових і талих вод.

 2. Не допускається спорудження між торцями електролізних корпусів і будівель, що знаходяться поряд із цими корпусами, будь-яких будівель, споруд та конструкцій, які створюють перешкоди для провітрювання міжкорпусних територій, а також не допускається складування обладнання й матеріалів на вимощеннях біля корпусу електролізу.

 3. У виробничих приміщеннях, що характеризуються значними вологовиділеннями, виділеннями гігроскопічного пилу, хлору і хлористого водню, конструкція покрівлі має виключати можливість утворення конденсату.

 4. Улаштування внутрішніх водостоків у будівлях першої і другої стадій зневоднення карналіту, електроливарних цехів, перетворювальних підстанцій, а також у корпусах електролізу не допускається.

 5. Підвальний і підземний поверхи в корпусах електролізу повинні мати не менше двох входів (виходів).

 6. Усі підземні залізобетонні конструкції та комунікації цехів електролізу мають бути захищені від корозії, що спричиняється блукаючими струмами.

 7. У корпусах електролізу всі металеві конструкції (кронштейни, сходи тощо), з’єднані із залізобетонними конструкціями й розташовані на висоті від підлоги нижче ніж 3 м, мають бути електроізольовані від них.

 8. Металеві кришки люків підземних газоходів та підлогові вентиляційні решітки необхідно встановлювати на електроізоляційну основу.

 9. Конструкції фрамуг, стулок і ліхтарів мають виключати можливість потрапляння атмосферних опадів до корпусу.

Фрамуги віконних отворів і ліхтарів мають відчинятися та фіксуватися у відкритому положенні.

 1. Під час спорудження нових і реконструкції діючих корпусів електролізу ворота та двері, що відчиняються на вулицю, мають бути обладнані повітряно-тепловими завісами та іншими пристроями, що виключають занесення вологи до корпусів електролізу.

 2. Внутрішні поверхні стін корпусів електролізу повинні мати поверхню, що виключає накопичення на ній пилу.

 3. У разі спорудження нових та реконструкції діючих корпусів електролізу входи до загальноцехових адміністративних приміщень з корпусу електролізу необхідно здійснювати через тамбур-шлюзи з надмірним підпором повітря.

 4. Стіни, підлога і перекриття у прохідному тунелі для шинопроводів від перетворювальної підстанції до корпусів електролізу мають вентилюватися, бути сухими та водонепроникними, до внутрішніх поверхонь - покриті електроізоляційними матеріалами. Перетин шинного тунелю трубопроводами не допускається.

 5. Підлога у виробничих приміщеннях має бути:

у відділеннях хлораторів і СКБ - кислотожаростійкою;

у корпусах електролізу - неелектропровідною, вологонепроникною і кислотожаростійкою;

у хлорних компресорних - кислотостійкою з гідроізоляцією та ухилом до трапів (трапи мають бути гумованими чи кислотостійкими й забезпеченими гідрозатворами);

в електроливарних цехах біля печей, конвеєрів і проїзної частини цехів - кислотожаростійкою і зносостійкою;

у відділеннях захисної обробки - кислотостійкою;

у вибухонебезпечних зонах - такою, що виключає іскроутворювання.

 1. Підземна та надземна частини фундаментів і рами хлорних компресорів мають бути захищені кислотостійкими матеріалами; на фундаментах хлорних компресорів має бути пристрій, що забезпечує відведення стоків у каналізацію.

 2. У виробничих приміщеннях необхідно систематично проводити очищення вікон, ліхтарів і світильників за затвердженим роботодавцем графіком з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці.

 3. Для зручності й безпечного обслуговування засклених поверхонь і світильників необхідно застосовувати спеціальні пристрої та пристосування, що забезпечують безпечне виконання зазначених робіт.

Улаштування стаціонарних майданчиків для цих цілей не допускається.

 1. Підлоги й перекриття вентиляційних каналів необхідно утримувати в справному стані.

Прибирання пилу у виробничих приміщеннях і на робочих місцях необхідно проводити відповідно до вимог інструкцій з охорони праці й інструкції (регламенту) та виконувати у спосіб, що виключає повторне пилоутворення.

 1. Вимоги до електроустановок. Освітлення. Сигналізація і зв’язок

 1. Огорожі й оболонки повинні бути надійно закріплені, а також мати достатню міцність для забезпечення необхідного довготривалого захисту та надійного відокремлення струмопровідних частин у нормальних умовах роботи електрообладнання з урахуванням можливих зовнішніх впливів у процесі експлуатації.

Для живлення переносних світильників у корпусах електролізу і хлоропроводних тунелях необхідно застосовувати напругу не вище ніж 12 В, яка проводиться від розподільчих трансформаторів.