НПАОП 0.00-1.79-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2017 № 1524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2017 р. за № 1275/31143

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно- потокової технології відкритих гірничих робіт, що додаються.
 2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 22.09.2017 № 1524 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2017 р. за № 1275/31143

ПРАВИЛАохорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно-потоковоїтехнології відкритих гірничих робіт

 1. Загальні положення
 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці для працівників, які виконують роботи з монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології (далі - ЦПТ), а також вимоги щодо безпеки технологічного процесу, виробничого обладнання та його розміщення.
 3. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, діяльність яких пов’язана з експлуатацією об’єктів ЦПТ доставки гірничої маси з кар’єрів.
 4. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

гірнича маса - зруйнований і подрібнений масив гірничих порід під час розробки родовищ корисних копалин;

дроблення - процес руйнування кусків твердого матеріалу для зменшення їх розмірів;

ствол - капітальна вертикальна або похила гірнича виробка, що має безпосередній вихід на земну поверхню, або на проектну відмітку борту кар’єру та призначена для обслуговування гірничих робіт;

циклічно-потокова технологія - порядок гірничих робіт, при яких відбувається суміщення руху технологічних процесів із метою забезпечення безперервної видачі гірничої маси;

АРС - аварійно-рятувальна служба гірничорятувального напряму;

ГВУ - головна вентиляційна установка;

ГДК - гранично допустима концентрація;

ПВС - пило-вентиляційна служба;

ПЛА - план ліквідації аварій;

ЦПТ - циклічно-потокова технологія.

Терміни "гірнича виробка", "роботи з небезпечними та шкідливими умовами праці" вживаються у значеннях, наведених у Гірничому законі України, терміни "роботодавець" та "працівник" - у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці".

Терміни "випробування", "експертне обстеження", "технічний огляд" вживаються у значеннях, наведених у Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (далі - Порядок проведення огляду).

 1. Вимоги цих Правил є обов’язковими для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією об’єктів ЦПТ, розташованих у кар’єрі та за його межами і технологічно зв’язаних між собою, а саме:

грохотильних, дробарних, грохотильно-дробарних, перевантажувальних пунктів стаціонарного та напівстаціонарного виконання;

конвеєрного транспорту з перевантажувальними вузлами;

складів гірничої маси з перевантажувальними вузлами;

корпусів завантаження у думпкари;

допоміжних споруд.

ІІ.Загальні вимоги

 1. Роботодавець відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" створює на кожному робочому місці об’єкта ЦПТ безпечні умови праці. Для забезпечення здоров’я та безпеки працівників на об’єктах ЦПТ необхідно дотримуватись вимог ДСТУ EN 6141:2014 "Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина I. Термінологія та загальні принципи".
 2. Проекти будівництва об’єктів ЦПТ розробляють та затверджують з дотриманням вимог Законів України "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про охорону праці", "Про охорону навколишнього природного середовища", Гірничого закону України, вимог містобудівної документації, будівельних норм, стандартів і правил та вимог цих Правил.
 3. Технологічне обладнання об’єктів ЦПТ розміщують в будівлях, підземних камерах, галереях, гірничих виробках (горизонтальних або похилих), під навісом або на відкритому повітрі, в стаціонарному, напівстаціонарному, пересувному рішенні та кліматичному виконанні.
 4. Суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією об’єктів ЦПТ, відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі - Порядок видачі дозволів), повинні мати дозвіл центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони праці, на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 5. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, які використовують на об’єктах ЦПТ, повинні мати сертифікат відповідності, якщо їх внесено до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746.
 6. Безпечна експлуатація стаціонарного та пересувного обладнання забезпечується виконанням вимог інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства та складених з урахуванням вимог інструкцій заводів-виробників.
 7. Змінювати заводську конструкцію устаткування, технологічні схеми, процеси, а також їх параметри допускається тільки за згодою заводу-виробника або проектної організації.
 8. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки проводять відповідно до вимог Порядку проведення огляду.
 9. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість будівництва та технічного діагностування, а також відповідність об’єкта ЦПТ цим Правилам відповідає суб’єкт господарювання, що виконує відповідні роботи.
 10. Ремонт технологічного обладнання проводять згідно із затвердженими графіками планово-попереджувальних ремонтів.
 11. До керівництва роботами, пов’язаними з експлуатацією об’єктів ЦПТ, допускаються особи, які мають вищу освіту, що відповідає профілю цього підприємства, відповідно до статті 40 Гірничого закону України.
 12. Навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників шахт (рудників) проводять відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).
 13. Працівники та посадові особи, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, визначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-2.01-05), а також роботах, визначених у Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно- правових актів з охорони праці.

Працівники, які не пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці, до роботи не допускаються.

 1. Роботодавець організує проведення попереднього та періодичного медичних оглядів працівників, які зайняті на важких роботах, роботах з небезпечними та шкідливими умовами праці.

Перелік працівників, які підлягають медичному огляду, визначають відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 1. Підіймання та переміщення вантажів вручну жінками допускається в межах Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.
 2. Забороняється застосовувати на об’єктах ЦПТ працю неповнолітніх на роботах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.
 3. Роботи підвищеної небезпеки виконують за нарядом-допуском бригадою не менше ніж з двох працівників, а в апаратах, лежаках, газоходах та інших подібних місцях - бригадою не менше ніж з трьох працівників. До місця роботи бригаду супроводжує посадова особа, відповідальна за виконання робіт підвищеної небезпеки, або відповідальна особа підрядної організації. На місці роботи вивішують табличку "Працювати тут!".

У наряді-допуску, виданому на проведення робіт підвищеної небезпеки, зазначають повний обсяг організаційних та технічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведення робіт у конкретних умовах.

Перелік посад керівників та фахівців, які мають право видавати наряди-допуски, затверджує роботодавець.

 1. Суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією об’єктів ЦПТ, складають ПЛА відповідно до вимог Гірничого закону України, Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", а також Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31 березня 2003 року № 87, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 321/7642.

Працівники і посадові особи, не ознайомлені з ПЛА, до роботи не допускаються.

 1. Суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією об’єктів ЦПТ, здійснюють розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 2. Роботодавець зобов’язаний забезпечити всіх працівників об’єктів ЦПТ спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та запобіжними пристроями відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 серпня 2008 року № 184, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2008 року за № 832/15523 (НПАОП 0.00-3.10-08).
 3. На робочих місцях, біля устаткування, у небезпечних зонах вивішують написи про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи та встановлюють знаки безпеки згідно з Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.
 4. Пересування робітників на об’єктах ЦПТ допускається тільки по передбачених для цього проходах, сходах та площадках.

ІІІ.Дробарно-перевантажувальні та приймальні пункти об’єктів ЦПТ

 1. У підземних камерах та будівлях грохотильного, дробарного обладнання, грохотильно-дробарних перевантажувальних пунктів, розміщених в кар’єрі або на його борту, мінімальну відстань (просвіт між виступаючими частинами машин, фундаментом або їх огородженням та стінами споруд з урахуванням закріплених на них трубопроводів, апаратури або арматури) між габаритами суміжних машин (апаратів) і від стін обладнання визначають з урахуванням забезпечення транспортування машин та апаратів при їх ремонті або заміні, але не менше:

1,5 м - на основних проходах;

1,0 м - на робочих проходах між машинами;

0,7 м - на робочих проходах між стіною та машиною.

Ширину мінімального проходу, призначеного для транспортування обладнання, вузлів та деталей при ремонті або заміні обладнання, визначають найбільшим розміром обладнання, вузлів та деталей з додаванням по 0,3 м з кожної сторони.

 1. Отвір бункерів огороджують з непрацюючих сторін поручнями висотою не нижче 1,0 м з обшивкою їх знизу смугою висотою 0,14 м.
 2. Маневрові (розвантажувальні) площадки для залізничного транспорту та автосамоскидів в місцях можливого переходу людей огороджують поручнями висотою не менше 1,0 м.
 3. Робочі площадки приймальних та розвантажувальних пристроїв і бункерів обладнують звуковою та світловою сигналізацією, призначеною для оповіщення обслуговуючого персоналу про прибуття поїзда або інших транспортних засобів. Сигнали подають за півтори-дві хвилини до моменту прибуття (залізничного) транспорту, при прибутті автотранспортних засобів - по факту їх під’їзду до приймального бункера.
 4. На приймальних бункерах встановлюють світлофор, який дозволяє або забороняє в’їзд поїзда (автомобіля) на площадку бункера.
 5. Вимоги до конвеєрного транспорту
 6. Стрічкові конвеєри (конвеєрні лінії) обладнують аварійними пристроями, що забезпечують відключення приводу конвеєра з будь-якої точки по довжині зі сторони основних проходів та в місцях їх обслуговування.