НПАОП 10.0-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

22.03.2010 N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2010 р.

за N 398/17693

Про затвердження Правилбезпеки у вугільних шахтах

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 960 ( Z1135-11 ) від 07.09.2011

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості

N 661 ( Z1270-14 ) від 24.09.2014 }

Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та Гірничого Закону України ( 1127-14 ) Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Правила безпеки у вугільних шахтах, що додаються.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.11.2004 N 257 ( Z0327-05 ) "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2005 за N 327/10607.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
 4. Начальнику управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Степановському Є.С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І.Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
 6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Румежака О.М.

Голова Комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.03.2010 N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р.

за N 398/17693

ПРАВИЛАбезпеки у вугільних шахтах

{ У тексті Правил слова "спеціалізована налагоджувальна організація" у всіх відмінках та числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках, слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінено словами "Держгірпромнагляд України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 960(Z1135-11) від

07.09.2011 }

{ У тексті Правил слова та цифри "Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.10.2004 N 638, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за N 1533/10132 (далі - НАПБ Б.01.009-2004)", "НАПБ Б.01.009-2004" у всіх відмінках замінено словами "відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки" згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 661 ( Z1270-14 ) від 24.09.2014 }

 1. Загальні положення
 2. Правила безпеки у вугільних шахтах (далі - Правила) поширюються на діючі та такі, що будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, підприємства і організації, які виконують роботи на вугільних шахтах (далі - шахти), незалежно від форм власності.
 3. Вимоги Правил обов'язкові для всіх працівників, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і матеріалів, а також для осіб, робота або навчання яких пов'язані з відвідуванням шахт.

Ці Правила встановлюють порядок безпечного ведення гірничих робіт і використання гірничошахтного, транспортного та електротехнічного обладнання, провітрювання та протиаварійного захисту гірничих виробок, забезпечення пилогазового режиму, виробничої санітарії та охорони праці.

 1. Визначення термінів
 2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні.
 3. Базова позначка провідників - ділянка провідників від місця розвантаження підйомної посудини до місця встановлення кінцевого вимикача на копрі, призначеного для вмикання запобіжного гальма під час підіймання посудини на 0,5 м вище рівня верхнього приймального майданчика (нормальне положення при розвантажуванні).
 4. Виїмкова дільниця - відособлено провітрювана очисна виробка і прилеглі до неї підготовчі виробки (за послідовного провітрювання - дві очисні виробки з прилеглими до них підготовчими виробками).
 5. Головна водовідливна установка - установка, що відкачує приплив води з будь-якого горизонту шахти або безпосередньо на земну поверхню.
 6. Головні вентиляторні установки - установки, що обслуговують усю шахту або її частину (крило, блок), а також вентиляторні установки, що забезпечують провітрювання шахт у період їх будівництва після збійки стволів.
 7. Головні транспортні виробки - виробки, призначені для обслуговування в транспортному, вентиляційному і в інших відношеннях гірничих робіт в межах шахтного поля, за винятком виробок, що обслуговують виїмкові та прохідницькі дільниці.
 8. Дільнична водовідливна установка - установка, що відкачує воду з очисної або підготовчої виробки.
 9. Допоміжні вентиляторні установки - установки із терміном служби не більше ніж 3 роки, що обслуговують один очисний вибій з прилеглими до нього підготовчими виробками, і вентиляторні установки, призначені для відособленого провітрювання камер.
 10. Еквівалентний рівень непостійного шуму - рівень постійного широкополосного шуму, який має такий самий середньозвуковий тиск, що і даний непостійний шум, протягом визначеного інтервалу часу.
 11. Єдина система моніторингу - одна або кілька автономних автоматизованих систем з подібним призначенням, об'єднаних для виконання певних функцій з метою виключення їх дублювання.

{ Розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 661 ( Z1270-14 ) від 24.09.2014 }

 1. Автоматизована система протиаварійного захисту - комплекс взаємозв'язаних засобів технічного, програмного, інформаційного і організаційного забезпечення для запобігання аварійним ситуаціям.

{ Розділ II доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 661 ( Z1270-14 ) від 24.09.2014 }

 1. Консервація шахти (суха, мокра) - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти.
 2. Місцеве скупчення метану - скупчення метану в окремих місцях виробок з концентрацією 2% та більше.
 3. Мокра консервація - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти, тимчасове підтоплення гірничих виробок підземними водами до поновлення експлуатації гірничого підприємства.
 4. Науково-дослідні роботи - роботи, які виконують спеціалізовані галузеві інститути відповідно до укладених договорів щодо вивчення впливу гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших чинників на процеси видобування вугілля, експлуатацію гірничошахтного обладнання, за результатами яких надаються рекомендації щодо запобігання всім небезпечним та шкідливим факторам.
 5. Середнє уповільнення підйомної установки у разі запобіжного (робочого) гальмування - відношення фактичної швидкості у момент спрацювання гальма до часу, що сплинув з цього моменту до повної зупинки підйомної машини.
 6. Суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форм власності, що має дозвіл Держгірпромнагляду України на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ) "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (далі - постанова КМУ від 15.10.2003 N 1631).
 7. Стаціонарна конвеєрна лінія - конвеєрна лінія, що транспортує гірничу масу по головних транспортних виробках.
 8. Суха консервація - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі, захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти, забезпечують збереження та підтримку гірничих виробок, необхідних для забезпечення життєдіяльності шахти в частині провітрювання, водовідливу, підіймання до поновлення експлуатації гірничого підприємства.
 9. Технічно відокремлена шахта - шахта, яка не пов'язана гірничими виробками з іншими шахтами.
 10. Технологічна проектна документація - проекти, які встановлюють технологічні процеси щодо виймання вугілля в очисних вибоях, проведення і перекріплення гірничих виробок, транспортування працівників і вантажів та вміщують комплекс заходів щодо запобігання всім небезпечним і шкідливим виробничим

факторам.

 1. Холостий хід багатомодульного дискового гальма підйомної установки - час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту появи зусилля в одному з модулів гальма.
 2. Холостий хід гальма підйомної установки - час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту стикання гальмівних колодок з гальмівним ободом.
 3. Час спрацьовування гальма підйомної установки - час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту виникнення гальмівного зусилля, що величиною дорівнює статичному.
 4. Шарове скупчення метану - окремий випадок місцевого скупчення метану біля покрівлі виробки з концентрацією, що перевищує середню по перерізу на ділянці довжиною більше ніж 2 м.
 5. Шахта - гірниче підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей тощо) підземним способом.
 6. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах

України "Про охорону праці" ( 2694-12), "Про пожежну безпеку"

( 3745-12 ) та Гірничому Законі України ( 1127-14 ).

 1. Позначення, скорочення
 2. АВР-автоматичне вмиканнярезерву
 3. АГК-аерогазовий контроль
 4. АКМ - автоматичний контроль метану
 5. АПВ-автоматичне повторневмикання
 6. БПР-буропідривні роботи
 7. БРВ-блок реле витоку
 8. ВМ - вибуховий матеріал
 9. ВМП - вентилятор місцевого провітрювання
 10. ВТБ - вентиляція і техніка безпеки
 11. ГДК - граничнодопустима концентрація
 12. ГДЯ - газодинамічне явище
 13. ДАРС - Державна аварійно-рятувальна служба
 14. ДБН - державні будівельні норми
 15. ДВГРС - Державна воєнізована гірничорятувальна служба Мінвуглепрому
 16. ДГК - допоміжна гірничорятувальна команда
 17. Держсанепідемслужба - Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України
 18. ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання
 19. ДСанПіН - державні санітарні правила і норми
 20. ДСН - державні санітарні норми
 21. ДСП - державні санітарні правила
 22. ЕОМ - електронно-обчислювальна машина
 23. ЕРС - електрорушійна сила
 24. ЗІЗ - засіб індивідуального захисту
 25. ЗКЗ - засіб колективного захисту
 26. Мінвуглепром - Міністерство вугільної промисловості України
 27. НАПБ - нормативний акт з питань пожежної безпеки
 28. НДР - науково-дослідні роботи
 29. НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці
 30. НШВЧ - небезпечні та шкідливі виробничі чинники
 31. ПВХ - полівінілхлоридний
 32. ПЛА - план ліквідації аварій
 33. ППЗ - протипожежний захист
 34. ПРТБ - профілактичні роботи з техніки безпеки
 35. РВ - рудникове вибухобезпечне - рівень вибухозахисту
 36. РН - рудникове нормальне - рівень вибухозахисту
 37. РО - рудникове особливо вибухобезпечне-рівень

вибухозахисту

 1. РП- рудникове підвищеної надійності-рівень

вибухозахисту

 1. РПП - розподільний підземний пункт
 2. СПЖ - струмопровідна жила
 3. ТДР - технічно досяжний рівень
 4. ТПД - технологічна проектна документація
 5. ТУ - технічні умови
 6. ЦПП - центральна підземна підстанція
 7. ШБУ - шахтобудівельне управління
 8. ШГС - шахтна гірничорятувальна станція
 9. Загальні вимоги безпеки

1. Основні положення

 1. Вугільна шахта - це гірниче підприємство підвищеної небезпеки, під час виробничої діяльності в підземних виробках якої можуть виникнути НШВЧ, від дії яких працівники мають бути захищені.
 2. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація

вугільних шахт проводяться з дотриманням вимог Законів України "Про архітектурну діяльність" (687-14), "Про регулювання

містобудівної діяльності" (3038-17), "Про охорону праці"

(2694-12), "Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення" (4004-12), "Про загальнообов'язкове

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про об'єкти підвищеної небезпеки"

(2245-14), Гірничого Закону України ( 1127-14 ), вимог цих

Правил та інших нормативно-правових актів.

{ Пункт 2 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 661 ( Z1270-14 ) від 24.09.2014 }

 1. Директор шахти (уповноважена особа) на основі Переліку

робіт з підвищеною небезпекою ( Z0232-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) від 26.01.2005 N 15(Z0231-05),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 00.0-8.24-05), з урахуванням специфіки виробництва, розробляє і затверджує відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах, передбачених затвердженим переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( Z0231-05), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України