НПАОП 10.0-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

22.03.2010 м. Київ № 62

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 червня 2010 року за № 398/17693

Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах

Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці» та Гірничого Закону України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки у вугільних шахтах, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.11.2004 № 257 «Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2005 за № 327/10607.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Степановському Є. С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Румежака О. М.

Голова Комітету С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики О. В. ПОВОЛОЦЬКИЙ

Перший заступник Міністра вугільної промисловості України Ю. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України О. М. БІЛОВОЛ

Заступник міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В. ТРЕТЬЯКОВ

Заступник Міністра праці та соціальної політики України О. СТЕПАНЕНКО

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України С. БОГДАНОВ

Перший заступник Голови Державного комітету ядерного регулювання України А. Г. УСКОВ

В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва В. ЗАГОРОДНІЙ

Віце-президент Національної академії наук України академік НАН України А. Г. НАУМОВЕЦЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Спілки орендарів і підприємців України Любомир ШКОРУТА

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В. БИКОВЕЦЬ

Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України О. МІРОШНИЧЕНКО

Голова Незалежної профспілки гірників України М. Я. ВОЛИНЕЦЬ

Заступник голови Профспілки працівників вугільної промисловості України В. Г. МОСЕНДЗ

Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України А. В. БЕРКУТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

22.03.2010 № 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 398/17693

ПРАВИЛАбезпеки у вугільних шахтах

I. Загальні положення

1. Правила безпеки у вугільних шахтах (далі — Правила) поширюються на діючі та такі, що будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, підприємства і організації, які виконують роботи на вугільних шахтах (далі — шахти), незалежно від форм власності.

2. Вимоги Правил обов’язкові для всіх працівників, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і матеріалів, а також для осіб, робота або навчання яких пов’язані з відвідуванням шахт.

Ці Правила встановлюють порядок безпечного ведення гірничих робіт і використання гірничошахтного, транспортного та електротехнічного обладнання, провітрювання та протиаварійного захисту гірничих виробок, забезпечення пилогазового режиму, виробничої санітарії та охорони праці.

II. Визначення термінів

1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні.

2. Базова позначка провідників — ділянка провідників від місця розвантаження підйомної посудини до місця встановлення кінцевого вимикача на копрі, призначеного для вмикання запобіжного гальма під час підіймання посудини на 0,5 м вище рівня верхнього приймального майданчика (нормальне положення при розвантажуванні).

3. Виїмкова дільниця — відособлено провітрювана очисна виробка і прилеглі до неї підготовчі виробки (за послідовного провітрювання — дві очисні виробки з прилеглими до них підготовчими виробками).

4. Головна водовідливна установка — установка, що відкачує приплив води з будь-якого горизонту шахти або безпосередньо на земну поверхню.

5. Головні вентиляторні установки — установки, що обслуговують усю шахту або її частину (крило, блок), а також вентиляторні установки, що забезпечують провітрювання шахт у період їх будівництва після збійки стволів.

6. Головні транспортні виробки — виробки, призначені для обслуговування в транспортному, вентиляційному і в інших відношеннях гірничих робіт в межах шахтного поля, за винятком виробок, що обслуговують виїмкові та прохідницькі дільниці.

7. Дільнична водовідливна установка — установка, що відкачує воду з очисної або підготовчої виробки.

8. Допоміжні вентиляторні установки — установки із терміном служби не більше ніж 3 роки, що обслуговують один очисний вибій з прилеглими до нього підготовчими виробками, і вентиляторні установки, призначені для відособленого провітрювання камер.

9. Еквівалентний рівень непостійного шуму — рівень постійного широкополосного шуму, який має такий самий середньозвуковий тиск, що і даний непостійний шум, протягом визначеного інтервалу часу.

10. Консервація шахти (суха, мокра) — комплекс робіт та заходів, пов’язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти.

11. Місцеве скупчення метану — скупчення метану в окремих місцях виробок з концентрацією 2 % та більше.

12. Мокра консервація — комплекс робіт та заходів, пов’язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти, тимчасове підтоплення гірничих виробок підземними водами до поновлення експлуатації гірничого підприємства.

13. Науково-дослідні роботи — роботи, які виконують спеціалізовані галузеві інститути відповідно до укладених договорів щодо вивчення впливу гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших чинників на процеси видобування вугілля, експлуатацію гірничошахтного обладнання, за результатами яких надаються рекомендації щодо запобігання всім небезпечним та шкідливим факторам.

14. Середнє уповільнення підйомної установки у разі запобіжного (робочого) гальмування — відношення фактичної швидкості у момент спрацювання гальма до часу, що сплинув з цього моменту до повної зупинки підйомної машини.

15. Спеціалізована налагоджувальна організація — юридична особа незалежно від форм власності, що має дозвіл Держгірпромнагляду на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» (далі — постанова КМУ від 15.10.2003 № 1631).

16. Стаціонарна конвеєрна лінія — конвеєрна лінія, що транспортує гірничу масу по головних транспортних виробках.

17. Суха консервація — комплекс робіт та заходів, пов’язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі, захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти, забезпечують збереження та підтримку гірничих виробок, необхідних для забезпечення життєдіяльності шахти в частині провітрювання, водовідливу, підіймання до поновлення експлуатації гірничого підприємства.

18. Технічно відокремлена шахта — шахта, яка не пов’язана гірничими виробками з іншими шахтами.

19. Технологічна проектна документація — проекти, які встановлюють технологічні процеси щодо виймання вугілля в очисних вибоях, проведення і перекріплення гірничих виробок, транспортування працівників і вантажів та вміщують комплекс заходів щодо запобігання всім небезпечним і шкідливим виробничим факторам.

20. Холостий хід багатомодульного дискового гальма підйомної установки — час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту появи зусилля в одному з модулів гальма.

21. Холостий хід гальма підйомної установки — час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту стикання гальмівних колодок з гальмівним ободом.

22. Час спрацьовування гальма підйомної установки — час, що проходить з моменту розриву кола захисту до моменту виникнення гальмівного зусилля, що величиною дорівнює статичному.

23. Шарове скупчення метану — окремий випадок місцевого скупчення метану біля покрівлі виробки з концентрацією, що перевищує середню по перерізу на ділянці довжиною більше ніж 2 м.

24. Шахта — гірниче підприємство з видобування корисних копалин (вугілля, солей тощо) підземним способом.

25. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» та Гірничому Законі України.

III. Позначення, скорочення

1. АВР

автоматичне вмикання резерву

2. АГК

аерогазовий контроль

3. АКМ

автоматичний контроль метану

4. АПВ

автоматичне повторне вмикання

5. БПР

буропідривні роботи

6. БРВ

блок реле витоку

7. ВМ

вибуховий матеріал

8. ВМП

вентилятор місцевого провітрювання

9. ВТБ

вентиляція і техніка безпеки

10. ГДК

граничнодопустима концентрація

11. ГДЯ

газодинамічне явище

12. ДАРС

Державна аварійно-рятувальна служба

13. ДБН

державні будівельні норми

14. ДВГРС

Державна воєнізована гірничорятувальна служба Мінвуглепрому

15. ДГК

допоміжна гірничорятувальна команда

16. Держсанепідемслужба

Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров’я України

17. ДІВ

джерело іонізуючого випромінювання

18. ДСанПіН

державні санітарні правила і норми

19. ДСН

державні санітарні норми

20. ДСП

державні санітарні правила

21. ЕОМ

електронно-обчислювальна машина

22. ЕРС

електрорушійна сила

23. ЗІЗ

засіб індивідуального захисту

24. ЗКЗ

засіб колективного захисту

25. Мінвуглепром

Міністерство вугільної промисловості України

26. НАПБ

нормативний акт з питань пожежної безпеки

27. НДР

науково-дослідні роботи

28. НПАОП

нормативно-правовий акт з охорони праці

29. НШВЧ

небезпечні та шкідливі виробничі чинники

30. ПВХ

полівінілхлоридний

31. ПЛА

план ліквідації аварій

32. ППЗ

протипожежний захист

33. ПРТБ

профілактичні роботи з техніки безпеки

34. РВ

рудникове вибухобезпечне — рівень вибухозахисту

35. РН

рудникове нормальне — рівень вибухозахисту

36. РО

рудникове особливо вибухобезпечне — рівень вибухозахисту

37. РП

рудникове підвищеної надійності — рівень вибухозахисту

38. РПП

розподільний підземний пункт

39. СПЖ

струмопровідна жила

40. ТДР

технічно досяжний рівень

41. ТПД

технологічна проектна документація

42. ТУ

технічні умови

43. ЦПП

центральна підземна підстанція

44. ШБУ

шахтобудівельне управління

45. ШГС

шахтна гірничорятувальна станція