Вихідні дані


Обчислювання

Етап А


Результат
Вихідні дані

татривалість


Етап В Обчислювання


— Максимальне зусилля з урахуванням швидкості, частоти і тривалості дії


Результат


Коефіцієнти:

та


— Максимальне зусилля з урахуванням швидкості, частоти і тривалості дії


Вихідні даніОбчислювання Етап С


Коефіцієнт:

Максимальне ізометричне зусилля для чітко зазначеної дії з урахуванням передбачуваних споживачів

Результат

Оцінювання ризику дії, потрібної під час користування машиною за призначенням

Рисунок 1 — Ілюстрація поетапної процедури для оцінювання ризику зусиль, що прикладають
під час користування машинами передбачуваною групою користувачів

Обмеження зусиль для машин, призначених для побутового використання, повинно відпові­дати 1-му перцентилю дорослого населення. Посилання робиться на доросле населення, оскільки надійних даних щодо сили дітей та людей похилого віку немає або вони є недостатніми. Обме­ження, які встановлюються процедурою в цьому стандарті, значно зменшать небезпеку для, як найменш, 85 % користувачів.

Виробник повинен усвідомлювати, що оцінювання зусиль, яке представлено в цьому стан­дарті, може бути використано також під час розробляння інструкцій з експлуатації машин.

 1. Етап А. Визначання основних силових можливостей

Результат: максимальне ізометричне зусилля F В для чітко визначеної дії з урахуванням пе­редбачуваної групи споживачів.

Етап А можна виконати трьома варіантами.

Варіант 1

Знайти величини попередніх обчислень F В в таблиці 1, якщо вони є. Ці обмеження репре­зентують основне європейське працездатне населення у встановленому віковому та статевому сполученні. Попередні обчислювання були зроблені за варіантом 3. Ці величини обчислюють для оптимальних робочих поз, як показано в таблиці. Виробник повинен знати, що фізичні зусилля, зокрема, при роботі руками, пов'язані з робочими позами, а також з напрямом, у якому докла­дається сила.

Варіант 2

Обчислення F В за допомогою нескладної процедури, як описано в додатку А. Варіант 2 є наближенням до цієї процедури за умов однакової репрезентації чоловіків та жінок і можна засто­совувати:

 • якщо передбачувані користувачі схожі з основним європейським населенням;

 • якщо відсутні конкретні демографічні дані щодо групи передбачуваних користувачів.

Варіант 2 стосується силових характеристик загального жіночого населення. Обмеження можна обчислити за допомогою таких основних етапів:

 • визначити відповідні дії та напрями дії сил;

 • отримати розподіл ізометричних зусиль представників групи загального здорового дорос­лого європейського населення під час виконання відповідних дій;

 • визначитись, де буде використовуватись машина: в професійних або побутових умовах;

 • визначити F В, тобто 15-й перцентиль зусиль для професійного користування або 1-й пер­центиль для побутового користування.

Подальшу інформацію та п ро цедуру приблизного обчислювання подано в додатку А. Зверніть увагу, що додаток А є довідковий, а не обов'язковий.

Варіант 3

Точне обчислювання F В проводять за допомогою більш складної процедури, наведеної у додатку В.

Величина F В точно відповідає передбаченій групі населення. Отже, варіант 3 застосовують: — якщо відомі конкретні вікові та статеві характеристики передбаченої групи населення.

Варіант 3 стосується силових характеристик конкретної підгрупи: жінок віком від 20 до 30 років.

Обмеження можна обчислити за допомогою таких основних етапів:

 • визначити відповідні дії та напрямки дії сил;

 • отримати параметри розподілу силових характеристик (середній та стандартний відхили) окремої репрезентативної групи (жінки віком від 20 до 30 років);

 • отримати розподіл передбачуваної групи користувачів за віком та статевою ознакою згідно з демографічними даними щодо неї;

визначити F В, тобто 15-й перцентиль зусиль для професійного користування або 1-й пер­центиль зусиль для побутового користування

.

Таблиця 1 — Максимальне ізометричне зусилля F В. Попередньо обчислені обмеження ізометричних зусиль для загальної діяльності у професійному та побутовому користуванні. Величини стосуються оптимальних умов роботи.

Робота

Професійне використання F в , Н

Побутове використання F в , Н


Робота кистями рук (однією кистю):

Силовий захват

250

184

усередину назовні

Робота руками (у позі сидячі, однією рукою):від себе

— до верху

50

31— до низу

75

44— назовні

55

31

до себе

— усередину

75

49— від себедо верху

— з опорою тіла

275

186— без опори тіла

62

30— до себедо низу

— з опорою тіла

225

169— без опори тіла

55

28Робота усім тілом (у позі стоячи): — від себе

200

119— до себе

145

96Робота з педалями (у позі сидячи, з опорою тіла):

— дія щиколотком

250

154— дія ногою

475

308Подальшу інформацію та про цедуру обчислювання подано у додатку В. Зверніть увагу, що додаток В є довідковий, а не обов'язковий.

 1. Етап В. Визначання прийнятних можливостей

Результат: максимальне зусилля для передбачуваної групи користувачів з урахуванням швид­кості, частоти та тривалості дії.

 1. Коефіцієнт швидкості mv

Здатність до створення максимального зусилля зменшується у разі швидких рухів із стискан­ням. Це враховується коефіцієнтом швидкості, mv, який визначено в таблиці 2.

Таблиця 2 — Коефіцієнт швидкості mv , пов'язаний із швидкістю рухів

Швидкість

Відсутня

Дія передбачає дуже повільний рух або його відсутність

Є

Дія передбачає очевидний рух

m v

1,0

0,8

 1. Коефіцієнт частоти mf

Дії, які часто повторюються, призводять до втоми, отже зменшують здатність до створен­ня максимального зусилля. Наслідки втоми залежать від взаємозв'язку тривалості кожної окремої дії (час дії) і частоти, з якою ця дія виконується протягом роботи з машиною. Коефіцієнт mf, який має це компенсувати, визначають згідно з таблицею 3.

Таблиця 3 — Коефіцієнт частоти mf, пов'язаний з тривалістю окремих дій (час дії) та частотою виконання цих дій

Час дії, хв

Частота дій (хв 1)

< 0,2

> 0,2 - 2

> 2 - 20

> 20

< 0,05

1,0

0,8

0,5

0,3

> 0,05

0,6

0,4

0,2

немає даних 1. Коефіцієнт тривалості md

Втома, тобто зменшена здатність до створювання зусиль, розвивається поступово у часі під час виконання роботи. «Схожі» дії можуть спричиняти накопичення втоми, оскільки вони створюють навантаження на одні і ті самі частини тіла людини. Отже, треба враховувати не тільки години, протягом яких триває певна дія, а також тривалість дій, подібних до неї. «Подібні» дії визначають як дії, однакові за характером виконання (натискання, стискання і таке інше) з певною дією, та під час виконання яких кисті (ступні) займають положення, близьке до середнього. Коефіцієнт md, ви­значений в таблиці 4, враховує вплив втоми. «Тривалість» в цій таблиці означає час роботи з ура­хуванням перерв.

Таблиця 4 — Коефіцієнт тривалості md, пов'язаний із загальною тривалістю подібних дій

Тривалість (год)

< 1

> 1 - 2

> 2 - 8

m d

1,0

0,8

0,5 1. Обчислювання зменшеної здатності, FBr

Обчислимо здатність до створювання зусиль з урахуванням швидкості, частоти та тривалості дії за нижчезазначеною формулою:

FBr = Fв x mv x mf x md,

де: FBr— максимальне ізометричне зусилля;

mv — коефіцієнт швидкості;

mf — коефіцієнт частоти;

md — коефіцієнт тривалості.

 1. Етап С. Оцінювання ступеня припустимості та ризику

Результат: оцінка ризику зусилля, потрібного під час роботи з машиною.

Обидва етапи, які визначено вище, стосуються можливості, яка створюється максимальним ізометричним зусиллям. Отже, величина FBr показує дійсну межу зусилля, що можна прикладати. Однак, ризик для здоров'я має місце навіть у разі застосування зусиль, менших за максимальні. Це враховується коефіцієнтом ризику, який наведено нижче. Він враховує навантагу на тіло (зок­рема, м'язи, сухожилля та суглоби), а також мінімально прийнятні характеристики безпечності. Коефіцієнт ризику утворює три зони ризику, що допомагають виробникам оцінювати ризик вико­ристання машини за призначенням.

Оцінювання ступеня припустимості та ризику виконують таким чином:

 • величину зусилля, яку отримано на етапі В, множать на величину mr, значення якої на­дають в таблиці 5, за формулою:

F r = m r x F Br,

де FR — зусилля оцінювання ризику;

 • це веде до зон ризику, які пов'язані з діючими зусиллями під час використання машин. Оцін­ка ризику в межах кожної окремої зони надається в таблиці 5;

 • звертаючись до зон ризику, виробник може оцінити намічену конструкцію машини і (або) отримати кількісне керівництво для формулювання інструкції з експлуатації машин.

Таблиця 5 — Коефіцієнт ризику mr, який визначає зони ризику

Зона ризику

m r

Рекомендована

< 0,5

Не рекомендована

> 0,5 - 0,7

Треба уникати

> 0,7Рекомендована зона. Ризик захворювання або травмування незначний. Ніяких втручань не потрібно.

Нерекомендована зона. Ризик захворювання або травмування не можна нехтувати. Отже, цей ризик буде далі оцінено та проаналізовано з урахуванням додаткових факторів ризику, включа­ючи ті фактори ризику, які наведено в 4.3. У результаті цього аналізу можна отримати величину коефіцієнта ризику, що становитиме 0,7, яка вважається прийнятною. Якщо, з іншого боку, в резуль­таті аналізу буде зроблено висновок, що використання машини пов'язано з ризиком, то з метою зменшення ризику, можливо, знадобиться змінити конструкцію машини, або вжити інших заходів.

Зона, якої треба уникати. Ризик захворювання або травмування є очевидним і не може бути допущеним. Отже, втручання з метою зменшення ризику є необхідним.

Треба особливо зазначити, якщо машини мають використовуватись за високої частоти дій, ризик травмування значно більший, незалежно від зусиль, що потрібно прикласти. За подальшою інформацією звертатись до prEN 1005-51.

 1. Фактори, що впливають на ризик

  1. Робоча поза