"Об издании и распространении нормативных документов в отрасли строительства"


N 135 Про видання та розповсюдження нормативних

вiд 6.08.97 документів у галузi будiвництва

-----------------------------------------------------------------

Вiдповiдно до статей 4,5,12 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв

України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" Держкоммiстобудування

України, як правонаступник Мiнбудархiтектури, здiйснює функцiї ро-

зпорядника майнової частини авторських прав стосовно державних та

мiждержавних будiвельних норм i стндартiв незалежно вiд джерел їх

розроблення.

Повне або часткове вiдтворення їх тексту тиражування та роз-

повсюдження на паперових, магнiтних та iнших носiях iнформацiї

забороняється без дозволу Комiтету, який надається шляхом вiдповi-

дного доручення iз зазначенням офiцiйного видавця у наказах (пос-

тановах) про затвердження та надання чинностi конкретним норматив-

ним документам.

За iнформацiєю з мiсць останнiм часом почастiшали випадки не-

офiцiйного видання та розповсюдження ДБН, що є протиправною дiєю.

З метою запобiгання несанкцiонованому Комiтетом виданню, ти-

ражуванню та розповсюдженню нормативних документiв в галузi будiв-

нцитва, майнова частина авторських прав яких належить державi,

Н А К А З У Ю:

1. Пiдприємствам та органiзацiям, якi знаходяться у сферi уп-

равлiння Держкоммiстобудування i не мають вiдповiдного дозволу

негайно припинити видання та розповсюдження державних нормативних

документiв пiд персональну вiдповiдальнiсть їх керiвникiв.

2. Щодо непiдпорядкованих Комiтету органiзацiй, якi порушува-

тимуть встановлений порядок видання та розповсюдження нормативних

документiв у галузi будiвництва, буде вжито заходiв по застосуван-

ню до них вiдповiдних санкцiй згiдно з чинним законодавстом.

3. Головному управлiнню науково-технiчного забезпечення у бу-

дiвництвi (Рода) своєчасно iнформувати керiвництво Комiтету про

надходження iнформацiї щодо порушення встановленого порядку видан-

ня та розповсюдження нормативних документiв у галузi будiвництва з

пiдготовкою вiдповiдних проектiв рiшень.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голо-

ви Комiтету О.П.Горбатовського.

Голова Комiтету В.М.Гусаков