Вiдключення повинно виконуватися з дозволу начальника змiни i

обов'язковим повiдомленням головного iнженера або начальника

котельнi та з оформленням вiдповiдних документiв.

6.32. Проведення ремонтних i налагоджувальних робiт в ланцюгах

увiмкнених захистiв забороняється.

Ремонтнi i налагоджувальнi роботи в ланцюгах увiмкнених блокувань

i сигналiзацiї без одержання дозволу з вiдповiдним оформленням

забороняються.

6.33. Примiщення, в яких встановлюються агрегати, якi

використовують природний газ, а також ГРП (ГРУ) повиннi бути

оснащенi сигналiзаторами на загазованiсть цих примiщень.

6.34. Система газопостачання агрегатiв, якi використовують газове

паливо може знаходитися в таких режимах:

пуск - при виконаннi робiт з первiсного пуску газу пiсля монтажу

або капiтального ремонту) або виводу з режиму консервацiї;

робочий - при роботi на газi;

резерв - газопроводи заповненi газом i знаходяться без тиску.

У режимi резерву газопроводи можуть знаходитися пiд тиском газу

при роботi котла на iншому видi палива. Консервацiя - при

проведеннi аварiйних планово-попереджувальних або iнших видiв

ремонту установки або на системi газопостачання

Стан газопроводiв у режимах характеризується:

у робочому режимi - заповненi газом i знаходяться пiд тиском;

у режимi резерву - заповненi газом i знаходяться без тиску;

у режимi консервацiї - звiльненi вiд газу, продутi продувальним

агентом (стиснутим повiтрям або iнертним газом)

6.35. Зняття заглушок на газопроводах повинно виконуватися за

нарядом-допуском на виконання газонебезпечних робiт.

Пiсля зняття заглушок повиннi бути проведенi такi роботи:

проведення контрольного опресовування газопроводiв повiтрям при

тиску 0,01 МПа (1000 мм вод ст.);

забезпечення швидкостi падiння тиску за 1 годину не бiльше 60

д Па (60 мм вод. ст. ;

розробка технологiчних карт iз зняття заглушок або спецiальної

iнструкцiї з проведення газонебезпечних робiт з показанням порядку

їх проведення.

6.36. Пуск газу в газопроводи агрегату, який виводиться з режиму

консервацiї повинен проводитися пiсля технiчного обслуговування

6.37. При пуску пiсля простою тривалiстю понад 3 доби повиннi

бути перевiренi справнiсть i готовнiсть механiзмiв дуття i тяги

агрегату, допомiжного обладнання, засобiв контролю i управлiння

63 -

механiзмами i арматурою, а також перевiрена працездатнiсть

захистiв, блокувань i засобiв оперативного зв'язку.

При пуску пiсля простою тривалiстю до 3 дiб перевiрцi пiдлягають

тiльки обладнання, механiзми, пристрої захисту блокування, засобiв

контролю i управлiння, на яких проводився ремонт пiд час цього

простою

6.38. Перед розпалюванням агрегату, який був у станi резерву

повинна проводитися передпускова перевiрка герметичностi затвору

запiрних пристроїв перед пальниками i перевiрка настроювання i

спрацювання ЗЗК. Порядок, норми i методи проведення передпускової

перевiрки встановлюються виробничою iнструкцiєю з експлуатацiї

котельної установки.

Розпалювання котла при виявленнi нещiльностi затворiв

забороняється.

6.39. Заповнення газопроводiв котла газом повинно проводитися при

ввiмкнених тягодуттьових пристроях у послiдовностi, вказанiй в

iнструкцiї з експлуатацiї котельної установки.

6.40. Продувка газопроводiв котла через трубопроводи безпеки i

пальниковi пристрої забороняється.

6.41. Перед розпалюванням агрегату повинна бути виконана

вентиляцiя топки, газоходiв (у тому числi i рециркуляцiйних)

"теплого ящика" (коли вiн є в конструкцiї), а також повiтропроводiв

протягом не менше 10 хвилин при вiдкритих шиберах газоповiтряного

тракту i при витратi повiтря не менше 25% номiнального

6.42. Вентиляцiя котлiв якi працюють пiд наддуванням а також

водогрiйних котлiв при вiдсутностi димососiв повинна здiйснюватися

дуттьовими вентиляторами i димососами рециркуляцiї (коли вони є)

6.43. Розпалювання котлiв з врiвноваженою тягою повинно вестися

при увiмкнених димососах i дуттьових вентиляторах, а розпалювання

котлiв якi працюють пiд наддувом,- при ввiмкнених дуттьових

вентиляторах.

6.44. Розпалювання котла на якому вiдсутнi ЗЗК у всiх пальникiв

i визначена група запальних пальникiв, повинно розпочинатися з

розпалювання цих пальникiв. При незагораннi або погасаннi будь-

якого запального пальника повинна бути негайно припинена подача

газу до котла i до всiх запальних пальникiв, вiдключенi їх ЗЗП i

провентильованi пальники, топки i газоходи вiдповiдно до п. 6.41.

До повторного розпалювання котла можна приступати тiльки пiсля

усунення причин незагорання газу або погасання факела.

Розпалювання iнших пальникiв повинно проводитися тiльки при всiх

працюючих запальних пальниках.

У разi незагорання або погасання при розпалюваннi будь-якого з

пальникiв, що не входить в розпалювальну групу повинна бути

припинена подача газу на цей пальник i вимкнений його запальний

пристрiй.

Повторне розпалювання пальника можливе тiльки пiсля продувки його

повiтрям, усунення причини незагорання або погасання.

6.45. Розпалювання котла, всi пальники якого обладнанi ЗЗК i ЗЗП

може починатися з розпалювання будь-якого пальника в послiдовностi

вказанiй в iнструкцiї з експлуатацiї котельної установки.

При погасаннi пальника повинна бути негайно припинена подача газу

до нього, вимкнений його ЗЗП i проведена вентиляцiя пальникового

пристрою при повному вiдкриттi запiрного органу на повiтропроводi

до нього.

Продовження розпалювання забезпечується розпалюванням наступних

пальникiв. Повторне розпалювання вiдключеного пальника повинно бути

проведене пiсля усунення причин його погасання.

6.46. Вiдключення ЗП пальника дозволяється проводити пiсля

встановлення стiйкого горiння i стабiлiзацiї факела кожного

конкретного пальника.

64 -

6.47. При переведеннi котла з твердого або рiдкого палива на газ

при багатоярусному компонуваннi пальникiв першими повиннi

переводитися на газ пальники нижнiх ярусiв.

6.48. Перед переведенням агрегату на спалювання газу повинна бути

проведена перевiрка спрацювання ЗЗК i працездатностi технологiчних

захистiв i блокувань з газопостачання з дiєю на виконавчi механiзми

або на сигнал в обсязi, який не перешкоджає роботi агрегату.

6.49. У випадку повного вiдриву факела в топцi (погасання топки)

повинна бути негайно припинена подача газу до агрегату i вiдключенi

всi ЗП Повторне розпалювання повинно проводитися тiльки пiсля

усунення причин погасання факела, вентиляцiї топки котла

газоходiв, включаючи рециркуляцiйнi, "теплого ящика".

6.50. При зупинцi агрегату слiд:

припинити подачу газу у внутрiшнi газопроводи котла i до

пальникiв;

вiдкрити запiрнi пристрої на продувальних трубопроводах i

трубопроводах безпеки;

вiдключити ЗЗП i ЗП пальникiв;

виконати вентиляцiю топки, газоходiв i "теплого ящика" (коли вiн

є) протягом 10 хвилин;

вiдключити тягодуттьовi механiзми котла.

6.51. Подача газу в газопроводи котла повинна бути негайно

припинена персоналом у випадках:

неспрацювання технологiчних захистiв, передбачених п. 6.27 цих

Правил;

розриву газопроводiв котла;

вибуху в топцi, вибуху або загорання горючих вiдкладень у

газоходах, неприпустимого розiгрiву несучих балок каркаса котла;

обвалення обмуровки а також iнших пошкоджень конструкцiй якi

загрожують персоналу або обладнанню;

зникнення напруги на пристроях дистанцiйного або автоматичного

управлiння;

пожежi, яка загрожує персоналу або обладнанню, а також системам

управлiння агрегату.

6.52. Аварiйна зупинка агрегату здiйснюється дiєю захистiв i

блокувань, а при потребi - дiєю персоналу.

При цьому повинно бути:

припинено подачу газу у внутрiшнi газопроводи i до пальникiв

котла закриттям вiдповiдних запiрних органiв;

вiдкрито запiрнi пристрої на трубопроводах безпеки;

вiдключено ЗЗП i ЗП пальникiв.

6.53. При виведеннi агрегату або системи газопроводiв у резерв на

газопроводах повиннi бути перекритi:

запiрний пристрiй (з електроприводом) на газопроводi до агрегату;

запiрнi пристрої на газопроводi перед кожним пальником;

ЗЗК на загальному внутрiшньому газопроводi до агрегату i перед

кожним пальником.

Пiсля цього потрiбно вiдкрити запiрний пристрiй на продувальних

газопроводах i трубопроводах безпеки. Пiсля закiнчення операцiї

заглушка за запiрним пристроєм на вiдгалуженнi газопроводу до котла

не встановлюється

6.54. При виведеннi газопроводiв агрегату в режим консервацiї, а

також перед виконанням робiт, пов'язаних з розбиранням газової

арматури, приєднанням i ремонтом внутрiшнiх газопроводiв агрегату

роботою в серединi котла - першi за ходом газу запiрнi пристрої

повиннi бути перекритi з встановленням за ними заглушок.

Газопроводи повиннi бути вивiльненi вiд газу i продутi iнертним

газом, парою або повiтрям.

6.55. Внутрiшнiй огляд роботи в серединi топки i ремонт

агрегатiв виконуються тiльки за нарядом-допуском.

65 -

Перед виконанням цих робiт повиннi бути виконанi вимоги п. 4.6 22

цих Правил.

При виявленнi газу в верхнiй частинi топки i "теплого ящика"

приступати до роботи не дозволяється.

6.56. Експлуатацiя i заходи безпеки з експлуатацiї повиннi

здiйснюватися за вимогами:

установок електрохiмiчного захисту вiд корозiї - роздiл 4.10;

електрообладнання - роздiл 4.11;

контрольно-вимiрювальних приладiв, засобiв автоматизацiї

блокування i сигналiзацiї - роздiл 4.12.

6.57. Виконання газонебезпечних робiт здiйснюється згiдно з

вимогами роздiлу 7 цих Правил.

6.58. Технiчне обслуговування i ремонт газопроводiв газового

обладнання ТЕЦ i котелень здiйснюється згiдно з графiками

затвердженими керiвником пiдприємства

7. Газонебезпечнi роботи

7.1 Газонебезпечними вважаються роботи, якi виконуються в

загазованому середовищi або за яких можливе витiкання газу.

До газонебезпечних робiт належать:

7.1 1. Приєднання новозбудованих газопроводiв до дiючої системи

газопостачання

7.1.2. Пуск газу в системи газопостачання об'єктiв при введеннi в

експлуатацiю, пiсля ремонту i їх реконструкцiї, виконання

пусконалагоджувальних робiт; введення в експлуатацiю ГРП ГHС ГHП

АГЗС, АГЗП, резервуарiв ЗВГ

7.1 3. Технiчне обслуговування i ремонт дiючих зовнiшнiх i

внутрiшнiх газопроводiв, споруд систем газопостачання надомних

регуляторiв тиску, газообладнання ГРП (ГРУ), газовикористовувальних

установок, обладнання насосно-компресорних i наповнювальних

вiддiлень, зливних естакад ГHС, ГHП, АГЗС АГЗП резервуарiв ЗВГ, а

також вибухозахищеного електрообладнання.

7.1 4. Робота на байпасi ГРП (ГРУ).

7.1 5. Усунення закупорок, установка i зняття заглушок на дiючих

газопроводах, а також вiд'єднання вiд газопроводiв агрегатiв

обладнання i окремих вузлiв

7.1 6. Вiдключення вiд дiючих газопроводiв, консервацiя i

реконструкцiя газопроводiв i обладнання сезонної дiї.

7.1 7. Виконання зливно-наливних операцiй на резервуарних

установках ГHС, ГHП, АГЗС, АГЗП i АЦЗГ, заповнення ЗВГ резервуарних

установок, злив ЗВГ з несправних i переповнених балонiв, злив

невипарних залишкiв, заправка газобалонних автомашин i балонiв.

7.1 8. Ремонт i огляд колодязiв, видалення води i конденсату з

газопроводiв i конденсатозбiрникiв

7.1 9. Пiдготовка до технiчного огляду резервуарiв i балонiв ЗВГ

i його проведення

7.1 10 Розкопка грунту в мiсцях витоку газу до їх усунення.

7.1 11 Всi види робiт якi пов'язанi з виконанням вогневих i

зварювальних робiт на дiючих газопроводах ГРП установках ЗВГ i

виробничих зонах ГHС, ГHП, АГЗС i АГЗП.

7.1 12 Технiчне обслуговування i ремонт побутових

газовикористовувальних приладiв i апаратiв.

7.2 Газонебезпечнi роботи, якi перелiченi в п. 7.1 цих Правил

повиннi виконуватися пiд керiвництвом спецiалiста, за винятком

приєднання без застосування зварювання до дiючих газопроводiв

низького тиску вводiв у будинки дiаметром не бiльше 50 мм

приєднання або вiд'єднання без застосування зварювання окремих

побутових газових приладiв i апаратiв, введення в експлуатацiю

iндивiдуальних балонних установок, проведення ремонтних робiт без

застосування зварювання i газового рiзання на газопроводах низького

66 -

i середнього тиску дiаметром не бiльше 50 мм, наповнення ЗВГ

резервуарiв i балонiв у процесi їх експлуатацiї, огляду, ремонту i

вентиляцiї колодязiв, перевiрки i видалення конденсату з

конденсатозбiрникiв, зливу невипарених злишкiв ЗВГ з резервуарiв i

балонiв, заправки газобалонних автомашин, технiчного обслуговування

внутрiшнiх газопроводiв i газовикористовувальних установок, у тому

числi ГРП, ГHС, АГЗС i установок ЗВГ а також обслуговування дiючих

приладiв i апаратiв у житлових i громадських будинках.

Керiвництво вказаними роботами доручається найбiльш

квалiфiкованому працiвнику.

7.3 Газонебезпечнi роботи повиннi виконуватися бригадою в складi

не менше двох працiвникiв Введення в експлуатацiю iндивiдуальних

ГБУ, технiчне обслуговування газового обладнання житлових i

громадських будинкiв (у тому числi i домових регуляторiв тиску), а

також окремих газових приладiв i апаратiв у житлових будинках