КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Р І Ш Е Н Н Я

25.06.2004 N 75


Про дотримання обласними службами
Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних
документів у галузі будівництва при проведенні
комплексної державної експертизи проектів
будівництва в Хмельницькій області


Перевіркою щодо дотримання обласними службами
Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у
галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи
проектів будівництва в Хмельницькій області, здійсненою відповідно
до організаційно-технічних заходів Державного комітету України з
будівництва та архітектури на 2004 рік, встановлено, що протягом
2003 року службою "Хмельницькінвестекспертиза" виконано державну
експертизу проектів будівництва по 54 об'єктах, службою
"Облагроінвестекспертиза" - по 210, що відповідно на 108% та 56%
більше ніж у 2002 році.
Разом з тим, перевіркою виявлено порушення законодавчих,
нормативних та методичних документів з питань організації та
проведення комплексної державної експертизи в області, а саме:
- не прийнятий розпорядчий документ місцевого рівня з
урахуванням Рекомендацій з удосконалення порядку проведення
комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії
співвиконавців її складових частин, направлених листом Держбуду
України від 24.01.2003 N 7/7-58 ( v7-58509-03 );
- служби "Хмельницькінвестекспертиза" та
"Облагроінвестекспертиза" не підпорядковані обласній державній
адміністрації, "Хмельницькінвестекспертиза" - підприємство не
державної, а комунальної власності;
- повноваження між обласними службами Укрінвестекспертизи не
розподілені;
- мають місце випадки затягування нормативних термінів
проведення комплексної державної експертизи, завищення вартості її
виконання та видачі неякісних експертних висновків;
- не комплексно здійснюється проведення державної експертизи
проектів будівництва службою "Облагроінвестекспертиза" (100%
загальної кількості);
- відсутні необхідні для нормального функціонування служб
Укрінвестекспертизи умови (оргтехніка, приміщення, кадри).
Крім того, відзначається низький рівень проектування, про що
свідчать висновки державних експертиз з рекомендаціями
доопрацювати проекти будівництва, що видаються службами
Укрінвестекспертизи у 48% випадків. Не налагоджена практика
надання інформації в ліцензійний центр при обласному управлінні
архітектури та містобудування і відділ ліцензування та атестації
будівельної діяльності Держбуду України щодо юридичних і фізичних
осіб - суб'єктів господарської діяльності у галузі будівництва,
які проектують з грубими порушеннями державних будівельних норм та
правил, для вжиття відповідних заходів. Мають місце видача
дозволів на виконання будівельних робіт по будовах, проекти яких
не пройшли комплексну державну експертизу.
Виходячи з наведеного, на виконання пункту 4 окремого
доручення Прем'єр-міністра України від 01.03.2004 N 9688/0 та
пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2004
N 100-р ( 100-2004-р ) "Про заходи щодо посилення контролю за
проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним
ремонтом та експлуатацією будинків і споруд" з метою поліпшення
стану організації проведення комплексної державної експертизи
проектів будівництва, колегія Держбуду В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про дотримання обласними службами
Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у
галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи
проектів будівництва в Хмельницькій області взяти до відома.
Організацію проведення комплексної державної експертизи в області
визнати такою, що вимагає суттєвого покращання та приведення у
відповідність до законодавства.

2. Рекомендувати Хмельницькій обласній державній
адміністрації:
- терміново провести оцінку діяльності служб
Укрінвестекспертизи та атестацію їх працівників за Рекомендаціями
Держбуду з цього питання, направленими листом від 27.04.2004
N 7/8-504;
- в місячний термін:
- за результатами зазначеної оцінки та атестації
реорганізувати служби Укрінвестекспертизи і створити на їх базі
єдину обласну державну службу, підпорядковану
облдержадміністрації;
- вжити організаційних заходів з підбору спеціалістів
відповідної кваліфікації та приміщення для обласної служби;
- здійснити перевірку об'єктів, що будуються в області,
стосовно наявності позитивних висновків комплексної державної
експертизи та вжити заходів з унеможливлення будівництва об'єктів
без наявності зазначених висновків;
- в тримісячний термін:
- розробити та затвердити заходи, спрямовані на удосконалення
та спрощення процедури проведення комплексної державної експертизи
з урахуванням положень Рекомендацій з удосконалення порядку
проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
та взаємодії співвиконавців її складових частин, направлених
листом Держбуду України від 24.01.2003 р. N 7/7-58
( v7-58509-03 );
- запровадити практику надання службою Укрінвестекспертизи
інформації в органи ліцензування Держбуду України та обласної
державної адміністрації щодо випадків низької якості проектування.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
обл(міськ)держадміністраціям проаналізувати роботу підпорядкованих
їм служб Укрінвестекспертизи щодо організаційного та якісного
рівня проведення комплексної державної експертизи проектів
будівництва, вжити необхідних заходів з удосконалення її механізму
та до 10.07.2004 р. надати в Держбуд України інформацію про
результати проведеної роботи для узагальнення.

4. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П.Губень):
- продовжити практику підготовки для розгляду на засіданнях
колегії Комітету питання щодо організації проведення комплексної
державної експертизи місцевими службами Укрінвестекспертизи.
Винести на розгляд колегії в жовтні поточного року питання щодо
дотримання Дніпропетровською обласною службою Укрінвестекспертизи
вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва
при проведенні комплексної державної експертизи проектів
будівництва;
- довести рішення цієї колегії до місцевих органів виконавчої
влади.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Член колегії А.Беркута